หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าวเพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers

วันอาสาฬหบูชา  (16 กรกฎาคม 2562)
วันเข้าพรรษา  แรม 1 ค่ำ เดือน 8 (17 กรกฎาคม 2562)


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าว/กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • แนวทางประเมินการอ่าน วันที่ 14 กรกฏาคม 2562         การประชุมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครช ...
  ส่ง โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษา วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 กลุ่มนิเทศฯ สพป.นฐ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษา มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความร ...
  ส่ง 15 ก.ค. 2562 02:33 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • ทำแผนติดตาม  วันที่ 11 กรกฎาคม 2562        การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนว ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2562 00:12 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประชุมวิทยากร วันที่ 10 กรกฎาคม 2562            การประชุมวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการประชุมปฏิบัติการ พัฒนาแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2562 01:06 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ลดขยะ 5 ส. วันที่ 5 กรกฎาคม 2562        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมรณรงค์ใน โครงการลด คัดแยกขยะ และกิจกรรม 5 ส. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2562 23:59 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ปฏิญญาเขตสุจริต         ปฏิญญาเขตสุจริต : คณะผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสร ...
  ส่ง 9 ก.ค. 2562 21:01 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 307 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา'62 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2562สถานศึกษาสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2วันอาสาฬหบูชา  (16 กรกฎาคม 2562)วันเข้าพรรษา  แรม 1 ค่ำ ...
  ส่ง โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฏาคม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ สพป.นครปฐมเขต 2 > คลิกลูกเสือสำรอง"ข้าสัญญาว่า /ข้อ 1 / ข้าจะจงรักภักดีต่อชาต ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2562 21:33 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • 26 มิถุนา' ต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2562 วันต่อต้านยาเสพติดโลก“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” (คำขวัญประจำปี 2562)เพจรณรงค์ วันต่อต้านต้านยาเสพติด ของ ...
  ส่ง 28 มิ.ย. 2562 04:37 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • วันสุนทรภู่'62 กิจกรรมวันสุนทรภู่ สพป.นครปฐม เขต 2สาระน่ารู้ สุนทรภู่ ครูวรรณกรรม > คลิก26 มิถุนายน 2562สถานศึกษาสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ...
  ส่ง 27 มิ.ย. 2562 23:55 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • การอบรมสะเต็มปฐมวัยออนไลน์ การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย        การอบรมครูด้วยระบบทางไกล ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2562 22:28 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 225 รายการ ดูเพิ่มเติม »รู้งาน ทันข่าว...

 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 > คลิก  
 สทศ.แจ้งให้โรงเรียน ส่งรายชื่อนักเรียน เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2562 > คลิก  
 ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 > คลิก  
 รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. / พุธเช้าข่าวโรงเรียน / การประชุมทางไกล สพฐ. > คลิก 
 เอกสารเผยแพร่ รูปแบบการพัฒนาการนิเทศของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นางนาฏธยาน์ รอดสน) > คลิก 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ > คลิก 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 > คลิก 
 ผลสอบ NT'61 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง 1 พฤษภาคม 2562) Integrity and Transparency Assessment 
ITA Online 2019 > คลิก 
 ศธ.ลงนามความร่วมมือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 2 > คลิก 
 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี พ.ศ.2561 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” เป็นแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้บทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และ บริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารให้กับสถานศึกษา ซึ่งเป็นส่วนขยายของโรงเรียนประชารัฐ โดยทุกฝ่ายได้เข้าใจตรงกันและมีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา > คลิก
 คุรุสภาเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2562 > คลิก
 คุรุสภาเชิญชวนส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2562 > คลิก
 การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 เรื่องฝากจาก โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สพป.นครปฐม เขต 2 
    - ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนและรุ่นที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
    - การคงสภาพ: ทุก 2 ปี ต้องคงสภาพ จนกว่าจะครบ 3 ครั้ง / โรงเรียนใดยังไม่ผ่าน: ต้องส่งประเมินซ่อมจนกว่าจะผ่าน / โรงเรียนที่คงสภาพครบ 3 ครั้ง หยุดส่งได้ แต่ยังต้องใช้กิจกรรมการทดลองในการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง         ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 
(๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
(๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 
(๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
        มี ๗ ประเด็น ที่เกี่ยวกับด้านการศึกษา คือ ข้อ ๓
๓. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย 
    (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที่ ๒๑ 
    (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
    (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
    (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    (๕) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต่าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
    (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ 
    (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ

ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ) สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        ฉบับย่อ ภาษาไทย > คลิก   ภาษาอังกฤษ > คลิก

        ประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) > คลิกhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95.jpg?attredirects=0

ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94.jpg?attredirects=0

พลังร่วมและการบูรณาการ
งานด้านวิชาการ สพป.นฐ.2
PDF  |  e-Book

การจัดการขยะ
สพป.นครปฐม เขต 2
 การดำเนินการที่ผ่านมา > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%9B1%20copy.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/nt%20%E0%B8%9B%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/onet%20%E0%B8%9B%206%20%E0%B8%A1%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lingk/hnwy-ngan-haelng-khxmul

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/osop

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/Coding%20thailand.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/computing.png
หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (Computing) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal

คลังข้อสอบ
https://www.trueplookpanya.com/examination

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/1ZpCn_9ofmWSMPOTY1chpYH28i_4oo6-R?usp=sharing

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/