หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wankhru57

เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsersเรื่องแจ้งและประกาศล่าสุด

 • เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 59 วัน เดือน ปีรายการแจ้ง - ประกาศ  21 ธ.ค. 59 แจ้งการแก้ไขเฉลยและการส่งผลสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 >>> คลิก 16 ธ.ค. 59 แจ้งการส่งข้อมูลผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานระบบการนำส่งข้อมูลสารสนเทศฯ ในลักษณะ online ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 59   >>> คลิก 12 ธ.ค 59 เผยแพร่สื่อ การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบท สพฐ. >>> คลิก 8 ธ.ค. 59 แจ้ง รร. เลื่อนการรับข้อสอบ Pre O-NET จากเดิมวันที่ 9 ธ.ค. 59 เป็นวันที่ 15 ธ.ค. 59 (เอกสารแนบ)24 พ.ย. 59 เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา “นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักด ...
  ส่ง 23 ธ.ค. 2559 08:45 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2

 • อบรม SAR Online วันที่ 15 มกราคม 2560         สพป.นครปฐม เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใข้งานระบบการนำส่งข้อมูลบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐารการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในลักษณะ Online (SAR)  ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม  เพื่อให้ครูสามารถใช้งานระบบนำส่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นของสถานศึกษาเข้าระบบบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในลักษณะ Online ได้ โดยมีครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3  จำนวน 140 คน เข้าร่วมประชุม
  ส่ง โดย สายใจ ฉิมมณี
 • กิจกรรมวันครู 60 วันที่ 16 มกราคม 2560        วันครูแห่งชาติ  การจัดงานวันครู มีครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2500 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2499 คำขวัญวันครูนั้นเดิมเป็นคำขวัญจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา ต่อมาก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าร่วมประกวด คำขวัญวันครู พ.ศ. 2560 "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู" (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ในส่วนของ สพป.นครปฐม เขต 2 ได้จัดกิจกรรมในภาพรวม ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมมีการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยอัลบั้มภาพ วันครู ประจำปี 2560 : by PR.npt2 ...
  ส่ง โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี วันที่ 7 มกราคม 2560     นายทวีพล แพเรือง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ และ นายจิระชัย ทีคำ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นายปรีชา นิพนธ์พิทยา ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมโครงการ “นครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี” ของศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ณ หอประชุม โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม      โดยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธี ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศกิจกรรมทางวิชาการ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผอ.โรงเรียน สพป.นครปฐม เขต 1 และผอ.โรงเรียน สพป ...
  ส่ง โดย สายใจ ฉิมมณี
 • การจัดทำข้อตกลง วันที่ 6 มกราคม 2560        การจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนภทรญาณวิทยา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
  ส่ง 6 ม.ค. 2560 02:04 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 191 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วันเด็ก 60 โรงเรียนต่าง ๆ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมมากมายหลากหลายคำขวัญวันเด็ก พ.ศ.2560 - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา - เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง        กิจกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติในวันเด็กแห่งชาติ ล้วนมีจุดประสงค์ไปในทางเดียวกัน คือ เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่าบทบาท และความสำคัญของตนเอง โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ในโรงเรียน หมู่บ้าน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกถิ่นจะมีขนมมากมาย มีคำเชื้อเชิญเพราะ ๆ มีคำอวยพรให้เด็กๆ เป็นวันที่เด็ก ๆ มีสิทธิพิเศษ ถนนทุกสาย เปิดพ ...
  ส่ง 17 ม.ค. 2560 06:06 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • เชิญส่งวิจัยและผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”         ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชนส่งผลงานวิจัยและผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2560 เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560         โดยผู้มีสิทธิส่งผลงานวิจัย ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือเอกสารอื่นที่คุรุสภาออกให้ ลักษณะของผลงานวิจัย จะต้องเป็นงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือสร้างสรรค์วิชาชีพทางการศึกษา และเป็นงานวิจัยที่พัฒนางานในหน้าที่ของผู้วิจัย ซึ่งประเภทรางวัลผลงานวิจัย แบ่งเป็น 2 ...
  ส่ง 28 ธ.ค. 2559 22:37 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • Best Practices         ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนวัดบางหลวง และโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฎิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ (Best Practices) ปี 2559 ตามประกาศของศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ เมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 โดยโรงเรียนวัดบางหลวง ชื่อผลงาน"ส่งเสริมอาชีพในสถานศึกษา" และโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) ชื่อผลงาน "การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา"         ดูรายละเอียดได้ทาง https://drive.google.com/file/d/0ByOJKeWgkMLRRFJYWjdRSTBZSFE/view
  ส่ง 21 ธ.ค. 2559 21:30 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • พลังแห่งความภักดี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559        สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 รวมพลังแห่งความภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89         ข้าพระพุทธเจ้า.....(ออกชื่อแต่ละคนพร้อมกัน).....จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศ และสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประม ...
  ส่ง 22 พ.ย. 2559 07:13 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประกวดสปอตวิทยุ-โทรทัศน์ วันครู 60         คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “ครูดี ตามรอยพ่อ...พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 240,000 บาท        สามารถส่งประกวดเป็นทีมๆ ละ 3 - 5 คน ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ ความยาว 1 - 1.30 นาที และสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น การตัดสินจะพิจารณาจากคุณภาพของงาน คุณภาพการผลิต และคุณค่าด้านการสื่อความหมาย         สปอตวิทยุวันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย             รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท             รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท             รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท         สปอตโทรทัศน์วันครู ม ...
  ส่ง 15 ม.ค. 2560 22:28 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 129 รายการ ดูเพิ่มเติม »
0


ข้อมูลรายงานผลประเมินการอ่านออกเขียนได้(ป.1-3)
และอ่านคล่องเขียนคล่อง(ป.4-6) ตามนโยบายฯ ปีการศึกษา 2559
ประเมินครั้งที่ 1 ภายใน 30 มิ.ย. 59   |   ประเมินครั้งที่ 2 ภายใน 31 ส.ค. 59
ประเมินครั้งที่ 3 ภายใน 30 พ.ย. 59   |   ประเมินครั้งที่ 4 ภายใน 31 ม.ค. 60


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559  สรุปผลการแข่งขันของ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

0
        การประชุม ผอ.สพท. เพื่อรับมอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2559 
ณ โรงแรมปริ้น พาเลส มหานาค กทม. โหลดไฟล์ได้ตามลิงก์  
        1. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร (รอง เลขาธิการ กพฐ.) >>> คลิก
        2. นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (รมว.ศธ.) >>> คลิก 
0

9
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wankhru57

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-dek
14 มกราคม 2560 วันเด็กแห่งชาติ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%871.JPG?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

การสร้างข้อสอบอัตนัย


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpghttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/untitled3.jpg?attredirects=0

http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-04-01-09-26-53.pdf

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=46495&Key=news20

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=45561&Key=news20

http://edu.ssk.in.th/wp-content/uploads/2016/04/ed-plan-01-04-59.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMYWJRQnBRNmx6MGM/view?usp=sharing

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งาน ปชส.สพป.นฐ.2 และเครือข่าย

Comments