หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


มุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าว/กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • ประชุม วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น.         นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเม ...
  ส่ง โดย Webmaster Supervisory
 • VLEARN & VClass วันที่ 22 มิถุนายน 2564  เวลา 9.00-12.00 น.         คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  ร่วมอบรมออนไลน์ หลักสูตร การใช้แพลทฟอร์มจัดการเรียนการสอนอนไลน ...
  ส่ง โดย Webmaster Supervisory
 • เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ วันที่ 17 มิถุนายน 2564        นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการบริหารจัดการเครือข ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2564 05:15 โดย Webmaster Supervisory
 • Mock64 วันที่ 15 มิถุนายน 2564         นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์เข ...
  ส่ง 15 มิ.ย. 2564 18:01 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 390 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

 • ครูดีในดวงใจ'64         ขอแสดงความยินดี นายภูชิต พฤษาพัฒนา โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สีมารัตน์วิทยา 2) สพป.นครปฐม เขต 2         ได้รับการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" คร ...
  ส่ง 20 พ.ค. 2564 23:40 โดย Webmaster Supervisory
 • คุณธรรม 4 ดาว ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม > คลิก
  ส่ง 7 มี.ค. 2564 16:56 โดย Webmaster Supervisory
 • มาฆปูรณมีบูชา'64 กิจกรรมวันมาฆบูชา         สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันมีหลักการสำคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ๑. การไม่ทำบาปทั้งปวง ๒. การบำเพ็ญกุศลให ...
  ส่ง 26 ก.พ. 2564 19:40 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 263 รายการ ดูเพิ่มเติม »


รู้งาน ทันข่าว...

 การประกวดนวัตกรรมการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) > คลิก  
 เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน และแผนเผชิญเหตุ กรณีป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในสถานศึกษา โดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. พร้อมด้วยปลัด ศธ. อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการ กพฐ. > คลิก
รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. / พุธเช้าข่าวโรงเรียน / การประชุมทางไกล สพฐ. > คลิก  
 วิทยฐานะตามเกณฑ์ PA (ก.ค.ศ.) > คลิก    
 คู่มือการประเมิน ITA 2564 > คลิก 
 คู่มือความปลอดภัยของผู้เรียน > คลิก 
 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) > คลิก
 แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1-2564 (e-Book) > คลิก
 ก.ค.ศ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ (ใหม่) 4 สายงาน (20 พ.ค. 64) > คลิก
 ผลสอบ NT 2563 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 2563 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 รายงาน-ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 2563 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 > คลิก 
 ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต > คลิก 
 สพฐ. มีคำสั่ง ที่ 609/2564 ลว.5 เม.ย.64 แต่งตั้งผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น, วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 (สพป.นครปฐม เขต 2)คลิก  {นายสุภัค แฝงเพชร ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) / นางชุลีภินันท์ เทพจินดา วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) / นางณิชรัช ทรวดทรง วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) }
 การคัดเลือกโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 "นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย" 
    - ประกาศ การส่งผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการฯ คลิก
    - เอกสารแนบท้ายประกาศ คลิก 
    - แบบฟอร์มการส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอฯ > คลิก  
    - ปฏิทินการส่งผลงาน > คลิก
    - เอกสาร คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 > คลิก
    - เอกสาร คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 คลิก
 เชิญร่วมกิจกรรมประกวดการวิจัยจาก 8 ประเด็น และร่วมการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา” ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2564 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา > คลิก 
 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ > คลิก 
 (คลิป)นโยบายการจัดการศึกษาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(น.ส.ตรีนุช เทียนทอง) > คลิก 
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
เกณฑ์การประกวด OBEC AWARDS 63 > คลิก
 รู้งาน ทันข่าว ก่อนหน้านี้ > คลิกสำหรับ ศน.เข้าใช้งาน Chaisri Nites 

ผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
 กลุ่มนิเทศ ติดตามวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษา > คลิก

PLC สพป.นครปฐมเขต 2

การจัดการขยะ
สพป.นครปฐม เขต 2
 การดำเนินการที่ผ่านมา > คลิก

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพิ่มโอเน็ต
สพป.นครปฐม เขต 2


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/