หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsershttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/2018-09-16_20-36-10.jpg

เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี 2561
สพป.นครปฐม เขต 2 ระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561 > คลิก

ผลการแข่งขัน ระดับ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

เพลงศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 68 > คลิก
เพลงศิลปหัตถกรรม "นครปฐมน่ายล" ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (เพลงที่2) > คลิก รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. / พุธเช้าข่าวโรงเรียน / การประชุมทางไกล สพฐ. > คลิก  
 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ "NEW DLTV" (7 ก.ย.61) คลิก  
 NEW DLTV การประชุมเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (25 ส.ค.61) > คลิก 
 เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง 2561 > คลิก 
 แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล ปรับปรุง พ.ศ.2561 > คลิก 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล ฉบับปรับปรุง 2561 > คลิก 
 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559-2560 > คลิก
 ประกาศยกเลิกการกรอกข้อมูลในระบบ QAMS > คลิก
 แนวทางปฏิบัติของครูที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานพัฒนาครูที่ขอยกเลิกการจัดอบรมฯ > คลิก
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ (6 ส.ค.2561) > คลิก 
 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก  
 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 > คลิก  
หนังสือแจ้งเวียน คู่มือการประเมินฯ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มีการแก้ไขข้อผิดพลาด กรณีที่สอนหลายวิชาใน 1 สัปดาห์ หากดาวน์โหลดไปเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 กรุณาดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง > คลิก  
 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับรับฟังความคิดเห็น 15 มิ.ย.2561 โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา(กอปศ.) > คลิก  
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย ร่าง พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. …. > คลิก  
 คู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน > คลิก 
 คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย > คลิก 
 คู่มือโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน > คลิก 
 ขั้นตอนการเข้าใช้งานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามยุทธศาสตร์ฯ > คลิก   
 พลังร่วมและการบูรณาการงานด้านวิชาการ สพป.นฐ.2 > PDF  |  e-Book  
หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (Computing) > คลิก 
สรุปย่อการปรับปรุงหลักสูตร (ผอ.หนุ่ม ติวเตอร์) > คลิก 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 > คลิก 
 แนวทางการพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
 มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 > คลิก 
 มาตรฐานและสาระการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้เป็นพิเศษและค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก เรื่องแจ้งและประกาศล่าสุด

 • เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 2561 วัน เดือน ปีรายการแจ้ง - ประกาศ17 ก.ค.61 เรื่อง การประชุมผ่านระบบทางไกล (Tele Conference) เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับจัดอาหารกลางวันนักเรียน ขอให้ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ร่วมรับชมการประชุมดังกล่าว ในวันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 13 ก.ค.61 หนังสือแจ้งเวียน คู่มือการประเมินฯ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ปรับปรุงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มีการแก้ไขข้อผิดพลาด กรณีที่สอนหลายวิชาใน 1 สัปดาห์ หากดาวน์โหลดไปเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61 กรุณาดาวน์โหลดใหม่อีกครั้ง > คลิก6 ก ...
  ส่ง 3 ก.ย. 2561 23:49 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าว/กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • PLC วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วันที่ 16 กันยายน 2561 สพป.นฐ.2 ดำเนินการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (PLC) วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงข ...
  ส่ง 15 ก.ย. 2561 21:58 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • PLC ภาษาไทย วันที่ 15 กันยายน 2561 กลุ่มนิเทศฯ สพป.นฐ.2 ได้ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (PLC) วิชาภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงข ...
  ส่ง 15 ก.ย. 2561 22:02 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • รูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ วันที่ 11 กันยายน 2561การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561สพป.นครปฐม เขต 2 ...
  ส่ง 12 ก.ย. 2561 22:20 โดย สุภัค แฝงเพ็ชร
 • พัฒนาคุณภาพ ปฐมวัย วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเม ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2561 19:53 โดย บุญสุพร เพ็งทา
 • ศึกษานิเทศก์ให้ความรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม วันที่ 7 กันยายน 2561 ศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ.2 ได้ให้ความรู้เรื่องการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ในเรื่องนโยบายโรงเรียนคุณธรรม คุณธรรมอัตลักษณ ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2561 02:41 โดย สายใจ ฉิมมณี
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 261 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชุมผู้บริหารฯ 2/61 วันที่ 13 กันยายน 2561การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ครั้งที่ 2/2561ณ ห้องกิ่งดาว ...
  ส่ง 13 ก.ย. 2561 18:36 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • มุทิตา กษิณาลัย'61 วันที่ 13  กันยายน 2561พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องประจำปี 2561ณ ห้องแกรนด ...
  ส่ง 16 ก.ย. 2561 07:13 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน         ขอแสดงความยินดีต่อ โรงเรียนวัดโคกเขมา และ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ รุ่น 2 ประจำปี 256130 ...
  ส่ง 2 ก.ย. 2561 03:06 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ขอแสดงความยินดี      โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" เข ...
  ส่ง 25 ส.ค. 2561 19:47 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน วันที่ 20 สิงหาคม 2561 การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียนโรงเรียนศูนย์เครือข่ายนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร ...
  ส่ง 23 ส.ค. 2561 23:26 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 197 รายการ ดูเพิ่มเติม »https://drive.google.com/file/d/1qRDYpfBviX0jmpX3t-1gGI4_TtiL2_4n/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B0LiNoCemHCWN1hMRmJMZTRmY28/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/img_1355505264_976.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%9B1%20copy.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/nt%20%E0%B8%9B%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/onet%20%E0%B8%9B%206%20%E0%B8%A1%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lingk/hnwy-ngan-haelng-khxmul

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-khorngkar-phises

https://drive.google.com/file/d/10NqmsGESQP6taQ-4baO7zmVBWB_Zai8z/view?usp=sharing

http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/88342/obec61.pdf

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ สพฐ. คลิก

Clip​ : 3​ ตอนสั้น ๆ​ 
ตอนที่​ 1​   ตอนที่​ 2​   ตอนที่​ 3​

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งานประชาสัมพันธ์
สพป.นฐ.2 และเครือข่าย

Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
10 ส.ค. 2561 23:01
Comments