หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว

เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers

 รวมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ."และรายการ "พุธเช้า ข่าว โรงเรียน" / การประชุมทางไกลของ สพฐ. >  คลิก


เรื่องแจ้งและประกาศล่าสุด

 • เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 61 วัน เดือน ปีรายการแจ้ง - ประกาศ16 กุมภาพันธ์ 61 สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. > คลิก15 กุมภาพันธ์ 61  บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดการเผยแพร่บัญชี ปีการศึกษา 2561 มีดังนี้     รอบที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 > คลิก    รอบที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2561  หมายเหตุ การกำหนดรอบเผยแพร่นี้ เป็นการเพิ่มเติมรายการสื่อการเรียนรู้ใหม่ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาต/เพิ่งนำเข้าระบบ ทำให้สถานศึกษาม ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2561 00:21 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2

 • แนะนำเอกสาร ชุดเอกสาร “เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ ************************************************************** ************************************************************** 1. ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 2. ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 3. ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 4. ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง 5. ด้านใฝ่เรียนรู้ 6. ด้านใฝ่ดี 7. ด้านอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน 8. ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง 9. ด้านคิดขั้นพื้นฐาน 10. ด้านคิดขั้นสูง 11. ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ 12. ด้านทักษะชีวิต
  ส่ง 5 ก.พ. 2561 21:59 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ชี้แจงการสอบ O-NET 60
  ส่ง 6 ก.พ. 2561 05:08 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประชุมทางไกล วันที่ 26 มกราคม 2561ร่วมประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ เรื่อง การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ  ชมคลิป >>> คลิกประชุม Video Conference มอบนโยบายการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา วันที่ 19 ม.ค. 2561 เวลา 13.00 - 15.30 น. คลิก
  ส่ง 25 ม.ค. 2561 21:16 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • สานสัมพันธ์วันสิ้นปี 2560 สานสัมพันธ์วันสิ้นปี 2560
  ส่ง 29 ธ.ค. 2560 02:07 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • มาตรฐาน CEFR วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560        การอบรมความรู้ เรื่อง มาตรฐาน CEFR ที่กระทรวงศึกษานำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษและความเชื่อมโยงกับ DynEd ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่สอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
  ส่ง 4 พ.ย. 2560 00:14 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 232 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • National Test : NT'60 การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560ดำเนินการสอบ วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561ประกาศผลสอบ ว ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2561 00:09 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต 2               สรุปเหรียญรางวัล >>> คลิก              ผลการแข่งขันรายกิจกรรม >>> คลิก              รายละเดียดผลการแข ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2561 05:19 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • โรงเรียนคุณภาพ SMT ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผานการคัดเลือกเขารวมโครงการโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.) ร ...
  ส่ง 1 ก.พ. 2561 08:12 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • โอเน็ต 60 การสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 (สอบกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561)คำแนะนำเพิ่มเติม     - นักเรียน ป.6 ม.3 ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2561 05:04 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • วันครู '61 กิจกรรมวันครู ครั้งที่ 62  สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2561“เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดขึ้น ณ ห ...
  ส่ง 21 ม.ค. 2561 07:23 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • "ท้อแต่ไม่ถอย" "ท้อแต่ไม่ถอย" รางวัลชนะเลิศ สปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561 ผลงานโดย : ทีมราหูฟิล์ม (นายณรงค์ เสประโคน / นายโสภา เที่ยงเดช / นายมนตรี วศินปิยมงคล)  "งานของครู" รางว ...
  ส่ง 14 ม.ค. 2561 17:51 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 172 รายการ ดูเพิ่มเติม »
รายการ "พุธเช้า ข่าว โรงเรียน"
ครั้งที่ 7/2561 (21 ก.พ.61)

https://drive.google.com/file/d/1qRDYpfBviX0jmpX3t-1gGI4_TtiL2_4n/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B0LiNoCemHCWN1hMRmJMZTRmY28/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lingk/hnwy-ngan-haelng-khxmul

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

การสร้างข้อสอบอัตนัย


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/pracha-rath

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanalhttp://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2017-12-20-14-40-22.pdf

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ สพฐ. คลิก

จุดเน้นเชิงนโยบาย
รมต.ศธ. (
2 มี.ค. 2560)
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ คลิก

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560-2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คลิก

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 คลิก

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งานประชาสัมพันธ์
สพป.นฐ.2 และเครือข่าย