หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsersวันที่ 18 ก.ค.63
    การประชุมสัมนนาปฏิบัติการพัฒนาครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 19 ก.ค.63 
    การประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา

วันที่ 28 กรกฏาคม
    วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 

วันที่ 29 กรกฎาคม 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/new%20normal.jpg

(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าว/กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • ทำเครื่องมือนิเทศการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid 19วันที่ 26 มิถุนายน 2563        การประชุมเพ ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2563 08:04 โดย Webmaster Supervisory
 • Conference#4/63 วันที่ 30 เมษายน 2563        คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2  เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference  เวลา 09.30-15.30 น. เรื่อง ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2563 19:31 โดย Webmaster Supervisory
 • OSA วันที่ 25 มีนาคม 2563         คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2  รับชมการนำเสนอรายละเอียดแอพพริเคชั่นบันทึกนิเทศการศึกษาออนไลน์ (Online Supervision Application : OSA) ผ่านรายการพุธเช้าข ...
  ส่ง 25 มี.ค. 2563 04:08 โดย Webmaster Supervisory
 • รับชมรายการพุธเช้าฯ วันที่ 18 มีนาคม 2563        ภาคเช้า คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2  ร่วมรับชมรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ ...
  ส่ง 17 มี.ค. 2563 21:05 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 348 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา63 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา สพป.นครปฐม เขต 2ประจำปี 2563โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)โรงเรียนวัดกลางบางแก้วโรงเรียนวัดกลางบางแก้วโรงเร ...
  ส่ง 4 ก.ค. 2563 02:40 โดย Webmaster Supervisory
 • ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีคุณครูปัณณฑร แก้วเขียว (โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์)คุณครูศิริลักษณ์ นิ่มกลิ่น (โรงเรียนวัดดอนยอ)อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาว ...
  ส่ง 22 มิ.ย. 2563 19:01 โดย Webmaster Supervisory
 • NT'62 เต็มร้อย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนด้านคณิตศาสตร์จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ...
  ส่ง 20 มิ.ย. 2563 01:01 โดย Webmaster Supervisory
 • ผู้เกษียณ 63 ประกาศ ศธ.เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ลว. 31 มีนาคม 2563คลิก
  ส่ง 2 พ.ค. 2563 04:35 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 249 รายการ ดูเพิ่มเติม »รู้งาน ทันข่าว...

 รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. / พุธเช้าข่าวโรงเรียน / การประชุมทางไกล สพฐ. > คลิก    
 ตารางสอบ o-net ปีการศึกษา 2563 > คลิก  
 การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
    - แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ.) > คลิก  
    - กำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563  > คลิก 
        - ยื่นความจำนงขอเข้ารับการประเมิน ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2563
        - การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
        - การประเมินระดับระดับจังหวัด ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 
        - การประเมินระดับกลุ่มจังหวัด ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 
    - เพ็จประชาสัมพันธ์การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน > คลิก
 เว็บเพจประสานงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ > คลิก
 คลิปชี้แจง การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 พ.ค.63) > คลิก  
 ประกาศผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2562 สพป.นครปฐม เขต 2  > คลิก  
 ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนวัดรางกำหยาด อ.บางเลน ได้รับการพิจารณา การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล"1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม" ประจำปี 2563 ของ คุรุสภา ชื่อผลงาน รูปแบบการบริหารโรงเรียนด้วยกิจกรรม 5 รัก 5 ดี วิถีพอเพียง Rangkumyard Model (เอกสารอ้างอิง หน้า 17 ลำดับที่ 215) > คลิก 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้รับอนุมัติ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563  รหัสหลักสูตร 62049 ชื่อหลักสูตร ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ (ตามเอกสารดังแนบ) > คลิก 
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 สพฐ. > คลิก  
 การดำเนินงานตรวจสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2562 > คลิก  
 แนวนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ประเด็นหลักฯ(19 ธ.ค.62) > คลิก  
 การอบรมสัมมนาปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562
โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ (PLC) สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 สรุปรายงานการอบรม Boot Camp ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2  > คลิก  
 การประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp ณ ฟีลไลค์โฮม รีสอร์ท นครชัยศรี ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2562 > คลิก
 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนากรอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2562 คลิก 
 เอกสารแผนยุทธศาสตร์ ศธ. (พ.ศ.2563-2565) > คลิก   
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 > คลิก   
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 > คลิก 
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 (Infographic) > คลิก 
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 > คลิก 
 ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (22 ส.ค.62) > คลิก 
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 2562 > คลิก  
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 > คลิก 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 > คลิก 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95.jpg?attredirects=0

ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94.jpg?attredirects=0

พลังร่วมและการบูรณาการ
งานด้านวิชาการ สพป.นฐ.2
PDF  |  e-Book

PLC สพป.นครปฐมเขต 2

การจัดการขยะ
สพป.นครปฐม เขต 2
 การดำเนินการที่ผ่านมา > คลิก

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพิ่มโอเน็ต
สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/Coding%20thailand.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/1.1-1.jpg