หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว

เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers


 รวมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ."และรายการ "พุธเช้า ข่าว โรงเรียน" / การประชุมทางไกลของ สพฐ. >  คลิก
 เปิดตัวใหม่เพ็จ ศธ.360 องศา > คลิก   
 หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (Computing) > คลิก   
 สรุปย่อการปรับปรุงหลักสูตร (ผอ.หนุ่ม ติวเตอร์) > คลิก   
 ประชุมทางไกลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ปี 2561 (23 มี.ค. 2561)  >  ตอนที่ 1   |   ตอนที่ 2  
 เอกสารประกอบการจัดประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    - คู่มือตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 ฉับบสมบูรณ์ [word] > คลิก
    - คู่มือตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 ฉับบสมบูรณ์ [PDF] คลิก
    - เอกสารแนบเพิ่มเติม (ตารางคำอธิบายเกณฑ์ตัวชี้วัด 1.3 O-NET) เกณฑ์คะแนนo-net  > คลิก
    - Power Point บรรยายพิเศษ ผอ.กพร. > คลิก
    - Power Point ตัวชี้วัด ม.44 ปี 2561 +ชี้แจงตัวชี้วัด ม.44 – 2561 > คลิก
 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 (21 มี.ค. 2561)
    - พิธีเปิดและการบรรยายพิเศษ > คลิก 
    - การนำผลประประเมิน PISA สู่การพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศไทย > คลิก
    - ชี้แจงแผนการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมิน PISA 2018 > คลิก
    - การรับเรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  คลิก
    - การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) > คลิก
    - การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) > คลิก
    - การพัฒนาทักษะการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-based Assessment) อิงตามแนว Pisa 2018 (10-13 มกราคม 2561) > คลิก 

เรื่องแจ้งและประกาศล่าสุด

 • เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 61 วัน เดือน ปีรายการแจ้ง - ประกาศ4 พฤษภาคม 61 แจ้งขยายเวลาการรับสมัครสอบ และชำระเงินการทดสอบ การวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1   > คลิก9 เมษายน 61 แจ้ง ประชาสัมพันธ์ การทดสอบวัดสมรรถนะครู ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 > คลิก16 กุมภาพันธ์ 61 สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. > คลิก15 กุมภาพันธ์ 61  บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดการเผยแพร่บัญชี ปีการศึกษา 2561 ม ...
  ส่ง 5 พ.ค. 2561 18:52 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2

 • ประเด็นติดตาม สรุป ประเด็น/ตัวชี้วัด/นโยบาย ของ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง     1.ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพื้นที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่     2.ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา     3.ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ     4.ร้อยละของสถานศึกษานำ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน     5.ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย     6.ร้อยละของสถานศ ...
  ส่ง 14 พ.ค. 2561 05:34 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • PLC หลักสูตรสถานศึกษา วันที่ 7 พฤษภาคม 2561แนวทางการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานแสดงทัศนะโดย ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ 3 กุมภาพันธ์ 2561    1. แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน โดยอ้างอิงจากคำสั่งและประกาศ ต่อไปนี้         - คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (อ้างอิง https://drive.google.com/…/0B9t56k6dmUe5Ul9yc0o5TG43Um8/view)        - คำสั่ง สพฐ. ที่ 30/2561 เรื่อง ให้เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง ...
  ส่ง 8 พ.ค. 2561 06:16 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • เมษายน ปรับปรนวัฒนธรรมองค์กร วันที่ 10 เมษายน 2561สพป.นฐ.2 ประกอบกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้เกษียณอายุราชการ ผู้อาวุโส และขอพรประกาศสงกรานต์ ปีนี้ - วันมหาสงกรานต์ วันเสาร์ที่ 14 เมษายน เวลา 9.48 น. (แรม 14 ค่ำ เดือนห้า ปีจอ) - นางสงกรานต์นามว่า นางมโหธรเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว(ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จยืนมา เหนือหลังมยุรา(นกยุง) เป็นพาหนะ- เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ พุธ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 600 ห่า ตกในเขาจักรวาล 240 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 60 ห ...
  ส่ง 17 เม.ย. 2561 03:53 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปฐมวัย 27 มี.ค.61สพป.นครปฐม เขต 2จัดประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ คุณครูปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3ทุกโรงเรียนในสังกัดที่เปิดสอนระดับการศึกษาปฐมวัยประมาณ 300 คนณ โรงแรมเวล จ.นครปฐม
  ส่ง 30 มี.ค. 2561 01:42 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • การวางระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 26 มีนาคม 2561การอบรมปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจการวางระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐมเขต 2
  ส่ง 25 มี.ค. 2561 21:29 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 242 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • มหกรรมวิชาการปฐมวัย วันที่ 2 เมษายน 2561มหกรรมงานวิชาการ อนุบาลวัยใสสร้างได้ด้วยมือครู ครั้งที่ 4ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลกิจกรรมในงาน :         พิธีเปิด นายประชา ...
  ส่ง 2 เม.ย. 2561 23:40 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดลานคาขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) / โรงเรียนพระต้าหนักสวนกุหลาบ มหามงคลโรงเรียนวัดประชานาถ / โรงเรียนว ...
  ส่ง 19 มี.ค. 2561 20:20 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประชุมทางไกล ปฐมวัย การประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560"สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"เมื่อ 9 มีนาคม 2561 การประช ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2561 11:39 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • มาฆบูชา 61        วันมาฆบูชา ได้ถูกประกาศให้เป็นวันหยุดราชการทั่วประเทศ เพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชน รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีต่าง ๆ เพื่อบ ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2561 04:01 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • National Test : NT'60 การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560ดำเนินการสอบ วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561ประกาศผลสอบ ว ...
  ส่ง 5 มี.ค. 2561 04:09 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 176 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://drive.google.com/file/d/1qRDYpfBviX0jmpX3t-1gGI4_TtiL2_4n/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B0LiNoCemHCWN1hMRmJMZTRmY28/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%9B1%20copy.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/nt%20%E0%B8%9B%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/onet%20%E0%B8%9B%206%20%E0%B8%A1%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lingk/hnwy-ngan-haelng-khxmul

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/pracha-rath

http://dltv.ac.th/
new DLTV

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanalhttps://drive.google.com/file/d/1Cez5B4032QxNJ22pp44SfVObdIU7J7jm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10NqmsGESQP6taQ-4baO7zmVBWB_Zai8z/view?usp=sharing

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ สพฐ. คลิก

จุดเน้นเชิงนโยบาย
รมต.ศธ. (
2 มี.ค. 2560)
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ คลิก

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560-2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คลิก

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 คลิก

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งานประชาสัมพันธ์
สพป.นฐ.2 และเครือข่าย