หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว

เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers

0

เรื่องแจ้งและประกาศล่าสุด

 • เรื่องแจ้ง / ประกาศ  วัน เดือน ปี รายการแจ้ง - ประกาศ 1 พ.ย. 2560 ด่วนที่สุด (แจ้ง สพท.ทุกเขต และ สศศ.) เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั่งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560    1. แจ้ง สพท.ทุกเขต >>> คลิก    2. แจ้ง สศศ. >>> คลิก    3. แจ้ง กศจ.ทุกจังหวัด  >>> คลิก ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ วันพุธ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 16 ต.ค. 2560 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด รับหนังสือชุดเทคนิคว ...
  ส่ง 1 พ.ย. 2560 07:30 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2

 • มาตรฐาน CEFR วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560        การอบรมความรู้ เรื่อง มาตรฐาน CEFR ที่กระทรวงศึกษานำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษและความเชื่อมโยงกับ DynEd ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)กลุ่มเป้าหมาย : ครูที่สอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
  ส่ง 4 พ.ย. 2560 00:14 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประชุมสัมมนาการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร วันที่ 29 กันยายน 2560การประชุมสัมมนาวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัยบุคลากรทางวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเวล นครปฐมวัตถุประสงค์ : เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยในองค์กร ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยของ สพฐ.เป้าหมาย : คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  นำเสนอผลการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร ตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัยบุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย : ศ ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2560 09:50 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • OD 60 NPT2 วันที่ 14 - 15 กันยายน 2560 การอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2ณ ห้องประชุม โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วัตถุประสงค์ :     1. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ    2. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากลุ่มเป้าหมาย : บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 52 คน หลักสูตร เนื้อหาสาระ : พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ "การขับเคลื่อนนโยบายของ สพป.นครปฐม เขต 2" / ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงาน พ.ศ. 2559 / ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 / ผลการดำเน ...
  ส่ง 4 ต.ค. 2560 09:55 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนประชารัฐ วันที่ 2 กันยายน 2560การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนประชารัฐณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2เครดิตภาพ : ครูต้อม โรงเรียนวัดบางพระ
  ส่ง 6 ก.ย. 2560 03:01 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • อบรมพัฒนาการใช้ ICT ของศึกษานิเทศก์ วันที่ 30 สิงหาคม 2560  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  ได้จัดอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้ ICT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ความรู้ของศึกษานิเทศก์และสร้างสังคมพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์และครู (PLC)  สังกัด สพป.นฐ.เขต 2  ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ   
  ส่ง 30 ส.ค. 2560 21:54 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • PLC นิเทศโรงเรียนคุณธรรม วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560ประชุมสัมมนา ปฏิบัติการพัฒนาศึกษานิเทศก์"ชุมชนวิชาชีพกับศักยภาพศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณธรรม"ณ โรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ จังหวัดเพชรบุรีโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา"ชุมชนวิชาชีพกับศักยภาพศึกษานิเทศก์ในการนิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนคุณธรรม"        # รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) >>> คลิก        # ตัวอย่างการขับเคลื่อนของโรงเรียน (ศน.กนกรัตน์ สุพรรณอ่วม) >>> คลิก        # สื่อนิเทศชุมชนวิชาชีพผู้บริหารโรงเรียน (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) >>> คลิก        # สื่อนิเทศชุมชนวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) >>> คลิก        จร ...
  ส่ง 7 ก.ย. 2560 18:03 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • เตรียมพร้อมภาษาไทยพิชิตโอเน็ต วันที่ 20 สิงหาคม 2560การประชุมอบรมปฏิบัติการความรู้ตามตัวชี้วัดเพื่อเตรียมความพร้อมสอบ O-NET ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐมโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
  ส่ง 22 ส.ค. 2560 17:45 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 228 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศิลปหัตถกรรม # 67 เขต 2 งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 67 ปี 2560 เว็บไซต์ ระดับกลุ่มโรงเรียน สพป.นครปฐม เขต 2 >>> คลิกคลิป สาธิตการลงทะเบียน ระดับกลุ่มโรงเรียน งานศ ...
  ส่ง 17 พ.ย. 2560 23:04 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประกวดสปอตวิทยุ-โทรทัศน์ วันครู คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561ในหัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 240,000 บาท          ดร ...
  ส่ง 1 พ.ย. 2560 07:20 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู คุรุสภาจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561         คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศ ...
  ส่ง 1 พ.ย. 2560 09:04 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • MOE AWARDS'59 ขอเชิญส่งผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติMOE AWARDS        หนังสือนำ  >>> คลิก        หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก >>> คลิก 
  ส่ง 12 ต.ค. 2560 02:35 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • มุทิตาคารวะ 2560 วันที่ 28 กันยายน 2560งานมุทิตาคารวะ ผู้เกษียณฯ ปี 60สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ห้องแกรนไดมอนด์ โรงแรมเวล นครปฐมผู้เกษียณอาย ...
  ส่ง 16 ต.ค. 2560 21:02 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ผลิตสื่อปฐมวัย ก.ย.60 วันที่ 24 กันยายน 2560        สมาคมวิขาขีพครูปฐมวัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2  จัดอบรมการผลิตสื่อประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมว ...
  ส่ง 16 ต.ค. 2560 21:12 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ขอแสดงความยินดี  อ่านรายละเอียด โปรดคลิกที่ภาพ
  ส่ง 18 ก.ย. 2560 01:08 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 7 จาก 162 รายการ ดูเพิ่มเติม »

0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lingk/hnwy-ngan-haelng-khxmul

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

การสร้างข้อสอบอัตนัย


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/pracha-rath

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanalแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สำหรับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561)

จุดเน้นเชิงนโยบาย
รมต.ศธ. (
2 มี.ค. 2560)
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-04-01-09-26-53.pdf

ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ คลิก

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560-2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/9%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/14%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%9920%E0%B8%9B%E0%B8%B5.jpg

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งาน ปชส.สพป.นฐ.2 และเครือข่าย

คลิป สาธิตการลงทะเบียน
ระดับกลุ่มโรงเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
สพป.นครปฐม เขต 2 >>> คลิก

มุทิตา กษิณาลัย ศน. ประจำปี 60
มุทิตา คารวะ สพป.นครปฐม เขต 2

Comments