หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ
โปรดใช้ Google Chrome Browsersวันที่ 8 สิงหาคม  วันอาเซี่ยน
วันที่ 12 สิงหาคม  วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 18 สิงหาคม  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าว/กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา วันที่​ 19​ กรกฎาคม​ 2563        กลุ่มนิเทศ​ ติดตาม​และ​ประเมินผล​การจัดการศึกษา​ สพป.นครปฐม​ เขต2  โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา​ จัดการประชุมเชิงปฏิบ ...
  ส่ง 22 ก.ค. 2563 20:04 โดย Webmaster Supervisory
 • อบรมครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563       กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมครูเครือข ...
  ส่ง 22 ก.ค. 2563 17:48 โดย Webmaster Supervisory
 • ทำเครื่องมือนิเทศการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียน จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid 19วันที่ 26 มิถุนายน 2563        การประชุมเพ ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2563 08:04 โดย Webmaster Supervisory
 • Conference#4/63 วันที่ 30 เมษายน 2563        คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2  เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference  เวลา 09.30-15.30 น. เรื่อง ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2563 19:31 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 350 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

 • ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ระดับเพชร ได้แก่    โรงเรียนวัดโพธิ์          ผู้บริหารสถานศึกษา นางฉวีวรรณ บุณยะผลานันท์          ครูผู้รับผิดชอบ ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2563 17:57 โดย Webmaster Supervisory
 • วันภาษาไทยแห่งชาติ'63 เว็บเพ็จ วันภาษาไทยแห่งชาติ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก        โรงเรียนวัดจินดารามร่วมจัดกิจกรรมวันภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้รู้ประวัติความเป็นมา ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2563 17:32 โดย Webmaster Supervisory
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับคนไทยทุกคน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มห ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2563 18:27 โดย Webmaster Supervisory
 • วันไหว้ครู'63 วันไหว้ครู สพป.นครปฐม เขต 2(สามารถดูภาพ จากแหล่งข้อมูลต้นทางได้โดย คลิกที่ภาพ)30 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์23 กรกฎาคม 2563  โรงเรียนบ ...
  ส่ง 31 ก.ค. 2563 01:48 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 253 รายการ ดูเพิ่มเติม »รู้งาน ทันข่าว...


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/114181027_2688938908018383_506129273891520718_n.jpg?attredirects=0

 รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. / พุธเช้าข่าวโรงเรียน / การประชุมทางไกล สพฐ. > คลิก    
 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 > คลิก
 ตารางสอบ o-net ปีการศึกษา 2563 > คลิก  
 การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 
    - แนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ สพฐ.) > คลิก  
    - กำหนดการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563  > คลิก 
        - ยื่นความจำนงขอเข้ารับการประเมิน ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2563
        - การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
        - การประเมินระดับระดับจังหวัด ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 
        - การประเมินระดับกลุ่มจังหวัด ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 
    - เพ็จประชาสัมพันธ์การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน > คลิก
 เว็บเพจประสานงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ > คลิก
 คลิปชี้แจง การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 พ.ค.63) > คลิก  
 ประกาศผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2562 สพป.นครปฐม เขต 2  > คลิก  
 ขอแสดงความยินดี กับโรงเรียนวัดรางกำหยาด อ.บางเลน ได้รับการพิจารณา การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล"1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม" ประจำปี 2563 ของ คุรุสภา ชื่อผลงาน รูปแบบการบริหารโรงเรียนด้วยกิจกรรม 5 รัก 5 ดี วิถีพอเพียง Rangkumyard Model (เอกสารอ้างอิง หน้า 17 ลำดับที่ 215) > คลิก 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้รับอนุมัติ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563  รหัสหลักสูตร 62049 ชื่อหลักสูตร ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ (ตามเอกสารดังแนบ) > คลิก 
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 สพฐ. > คลิก  
 การดำเนินงานตรวจสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2562 > คลิก  
 แนวนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ประเด็นหลักฯ(19 ธ.ค.62) > คลิก  
 การอบรมสัมมนาปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562
โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ (PLC) สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 สรุปรายงานการอบรม Boot Camp ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2  > คลิก  
 การประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp ณ ฟีลไลค์โฮม รีสอร์ท นครชัยศรี ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2562 > คลิก
 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนากรอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2562 คลิก 
 เอกสารแผนยุทธศาสตร์ ศธ. (พ.ศ.2563-2565) > คลิก   
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 > คลิก   
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 > คลิก 
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563 (Infographic) > คลิก 
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 > คลิก 
 ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (22 ส.ค.62) > คลิก 
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 2562 > คลิก  
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 > คลิก 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 > คลิก 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 > คลิก https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/new%20normal.jpg

สำหรับ ศน.เข้าใช้งาน Chaisri Nites 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95.jpg?attredirects=0

ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94.jpg?attredirects=0

พลังร่วมและการบูรณาการ
งานด้านวิชาการ สพป.นฐ.2
PDF  |  e-Book

PLC สพป.นครปฐมเขต 2

การจัดการขยะ
สพป.นครปฐม เขต 2
 การดำเนินการที่ผ่านมา > คลิก

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพิ่มโอเน็ต
สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/