หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


มุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าว/กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • 15-17 กันยายน 2564 วันที่ 15 กันยายน 2564   เวลา 09.00 น.         นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความร ...
  ส่ง 17 ก.ย. 2564 22:52 โดย Webmaster Supervisory
 • 30, 31 ส.ค. 1, 2 ก.ย. 64 วันที่ 30, 31 สิงหาคม และวันที่ 1 กันยายน 2564          คณะศึกษานิเทศก์ สพป. 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ...
  ส่ง 2 ก.ย. 2564 03:11 โดย Webmaster Supervisory
 • 24 สิงหาคม 2564 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.         นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิพากษ ...
  ส่ง 1 ก.ย. 2564 20:00 โดย Webmaster Supervisory
 • ประชุมพัฒนารูปแบบการนิเทศ วันที่ 20 สิงหาคม 2564         กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการนิเทศ ในลักษณะผสมผสานผ่าน Google Meet ...
  ส่ง 20 ส.ค. 2564 22:23 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 402 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

 • ขอแสดงความชื่นชมยินดี วันที่ 11 กันยายน 2564ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับวันที่ 9 กันยายน 2564ขอแสดงความยินดีรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ...
  ส่ง 10 ก.ย. 2564 20:57 โดย Webmaster Supervisory
 • กิจกรรมวันสำคัญ'64 29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมในวันนี้ ก็จะมีทั้งของสถาบันการศึกษา, หน่วยงานภาครัฐฯ และเอกชน ที่จะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ ...
  ส่ง 17 ส.ค. 2564 22:05 โดย Webmaster Supervisory
 • Community Isolation นวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2Community Isolation         ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีนโยบาย ...
  ส่ง 18 ส.ค. 2564 20:17 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 266 รายการ ดูเพิ่มเติม »


รู้งาน ทันข่าว...

 รู้งาน ทันข่าว ก่อนหน้านี้ > คลิก 
 รายการพฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2 รับรู้ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวดี ๆ > คลิก 
 รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. / พุธเช้าข่าวโรงเรียน / การประชุมทางไกล สพฐ. > คลิก 
 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ลำดับที่ 98 คะแนนรวม 94.49 ระดับผลการประเมิน A ผลการประเมิน ผ่าน > คลิก   
 ชวนติดตามการบรรยายสรุปภาพรวมของระบบ PA และตอบข้อข้องใจประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเกณฑ์ PA
(ดูย้อน-ภาคเช้า) คลิก  |  (ดูย้อน-ภาคบ่าย) คลิก  |  เอกสารประกอบการบรรยายภาคเช้า > คลิก
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 > คลิก  
 ประกาศผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (สพป.นครปฐมเขต 2) > คลิก 
 OBEC Webinar การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ สำหรับครูสังกัด สพฐ. > คลิก  
 การดำเนินงานส่งเสริมการนิเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในของสถานศึกษา โครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 2564  กิจกรรมการประเมินคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) สพป.นครปฐม เขต 2 
    - เรื่องแจ้งสถานศึกษา > คลิก 
    - ประกาศผลการประเมินคัดเลือก ระดับ สพป.นครปฐม เขต 2 คลิก  
    - ชิ้นงานตัวแทนเขตฯ > คลิก 
 ประสานงาน HCEC > คลิก 
 การเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2564 (สพฐ.)   
    - หนังสือ ที่ ศธ 04277 / ว 480  ลว. 5 ส.ค. 2564 > คลิก 
    แบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. > คลิก
 เอกสาร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
 การประกวด Best Practice (โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21) สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
 ผลการคัดเลือกรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เห็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด > คลิก 
 การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 6 - 21 กรกฎาคม 2564 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) > คลิก  
 ข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 > คลิก 
 ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 > คลิก 
 เรื่องแนบประกาศทุน > คลิก 
 แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สพฐ. ฉบับ e-Book) > คลิก  
 เอกสาร “แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา” > คลิก 
 เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน และแผนเผชิญเหตุ กรณีป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในสถานศึกษา โดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. พร้อมด้วยปลัด ศธ. อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการ กพฐ. > คลิก
 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) > คลิก
 เอกสาร แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19) > คลิก 




สำหรับ ศน.เข้าใช้งาน Chaisri Nites 

สื่อการเรียนการสอน
โดยคุณครู สพป.นครปฐม เขต 2

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน
สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

ผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
 กลุ่มนิเทศ ติดตามวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษา > คลิก

PLC สพป.นครปฐมเขต 2

การจัดการขยะ
สพป.นครปฐม เขต 2
 การดำเนินการที่ผ่านมา > คลิก

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพิ่มโอเน็ต สพป.นครปฐม เขต 2


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/