หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers

เรื่องแจ้งและประกาศล่าสุด

 • เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 59 วัน เดือน ปีรายการแจ้ง - ประกาศ  2 พ.ย. 59 แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แก่ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา" (เอกสารแนบ)1 พ.ย. 59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จะจัดโครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น  ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติและสร้างชวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  ศึกษาในสังกัด โดยจะมอบรางวัลในวันครูที่ 16 มกราคม 2560 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารโรงเรียนและข้าราชการครูใน สังกัดทราบ ซึ่งจะรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และปฏ ...
  ส่ง 10 พ.ย. 2559 01:39 โดย พรทิพย์ นิลวัตถา
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2

 • ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัวอ่าว วันที่ 28 พ.ย.59 ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการ กพฐ. นายบัณฑิต สุขก่ำ รองผู้อำนวยการ สพป.นฐ 1 และศึกษานิเทศก์ สพป. นฐ 2   เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นหมู่บ้านรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยเยี่ยมชมฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน  การปลูกมะนาวไร้ดิน ด้วยผักตบชวาในรองซีเมนต์  การทำฮอร์โมนไข่ สูตรเปิดตาดอก (ทำให้ผลไม้ออกดอก ลดการขาดร่วงของช่อดอก) การปลูกข้าวอินทรีย์  การทำปุ๋ยชีวภาพ  นางประหยัด ปานเจริญ ประธานศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว และผู้ใหญ่บ้าน  ให้การต้อนรับและกล่าวถ ...
  ส่ง 28 พ.ย. 2559 19:50 โดย สายใจ ฉิมมณี
 • ทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ การประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องทับทิม และห้องกิ่งเพ็ชร โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 *************************************************** *************************************************** *************************************************** วัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ระดับประถมศึกษา จำนวน 121 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 22 โรงเรียน  หลักสูตร วิทยากร (ประถมศึกษา) : นโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) /สื่อภาษาอังกฤษเพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัดภาษาอังกฤษ ต1.1, ต1.2 (อ.ว ...
  ส่ง 27 พ.ย. 2559 22:33 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครปฐม 26 พฤศจิกายน 2559        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ร่วมกับ สมาคมวิชาชีพครูสังคมศึกษาจังหวัดนครปฐม จัดประชุมครู เรื่อง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนครปฐม จังหวัดสะอาด ประชาราษฎร์ จงรักภักดี ณ โรงแรมเวล นครปฐม 
  ส่ง 26 พ.ย. 2559 09:04 โดย สมชาย พูลศรี
 • ศิลปหัตถกรรม#66@สพป.นฐ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66  ประจำปีการศึกษา 2559สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559ณ สนามแข่งขันโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล นครปฐม โรงเรียนวัดมะเกลือ และโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ศิลปหัตถกรรมวันที่ 23 พ.ย. 59     |     ศิลปหัตถกรรมวันที่ 24 พ.ย. 59
  ส่ง 24 พ.ย. 2559 07:14 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • การเขียนเรื่องและสรุปความ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559         ประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ การเขียน และสรุปความ ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (การเขียน การอ่านเพื่อการสื่อสาร นครปฐมเมืองสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี) ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐมวัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกปฏิบัติการครูเกี่ยวกับการเขียนเรื่องจากภาพ สรุปความและย่อเรื่องจากเรื่องที่อ่าน เพื่อนำไปเป็นเทคนิคการสอนเด็ก เตรียมสอบอัตนัย O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน  130 คนหลักสูตร วิทยากร : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย (นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / ปฏิบัติการเขียนเรื่องจากภาพ (นางสาวพ ...
  ส่ง 19 พ.ย. 2559 21:54 โดย บุญสุพร เพ็งทา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 183 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • พลังแห่งความภักดี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559        สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 รวมพลังแห่งความภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ปีที่ 89         ข้าพระพุทธเจ้า.....(ออกชื่อแต่ละคนพร้อมกัน).....จะซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติตามหน้าที่พลเมือง เคารพกฎหมาย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน ทั้งจะร่วมกันปฏิรูปประเทศ และสนับสนุนให้มีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประม ...
  ส่ง 22 พ.ย. 2559 07:13 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประกวดสปอตวิทยุ-โทรทัศน์ วันครู 60         คุรุสภาจัดประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2560 ในหัวข้อ “ครูดี ตามรอยพ่อ...พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 240,000 บาท        สามารถส่งประกวดเป็นทีมๆ ละ 3 - 5 คน ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ ความยาว 1 - 1.30 นาที และสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น การตัดสินจะพิจารณาจากคุณภาพของงาน คุณภาพการผลิต และคุณค่าด้านการสื่อความหมาย         สปอตวิทยุวันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย             รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท             รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 20,000 บาท             รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท         สปอตโทรทัศน์วันครู ม ...
  ส่ง 20 พ.ย. 2559 06:30 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ประกวดสิ่งประดิษฐ์         สสวท. เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สู่ความยั่งยืน ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่ และเกียรติบัตร สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 1 มกราคม 2560        คุณสมบัติผู้เข้าประกวด: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ทั่วประเทศ อายุ 14-19 ปี        หมายเหตุ นักเรียน 3 คน/ทีม, อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน/ทีมการรับสมัคร:    ดาวโหลดคู่มือการประกวด และใบสมัครออนไลน์ ได้ที่ TJWP2017     ส่งใบสมัครพร้อมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ทางไปรษณีย์ มาที่  สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 924 ...
  ส่ง 5 พ.ย. 2559 00:09 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • สำนึกพระมหากรุณาธิคุณ พระเสด็จดับขันธ์.แผ่นดินแผ่นฟ้ามืด ดับตะวันปางพระเสด็จดับขันธ์ นิราศแล้วสามโลกวิโยค กัน- แสงโศกโอ้ พระทูนกระหม่อมแก้ว. ยะเยียบน้ำตาหนาวหนาวเหน็บตระหนกพระธรณีปฐพีสะทกหาวโอ้ว่าประชาอุระระร้าวพระเสด็จ ณ แดนใดน้ำตาดอกไม้ร่วงพิลาปร่ำระงมไพรปานใจ จะขาดใจ...จะขาดแล้ว อยู่รอนรอน...โอ้ว่า พระทูนกระหม่อมแก้วนิราศแล้วจากแท่นบรรจถรณ์ร่มฟ้าประชาชาติ..ราษฎรมหิธรธำรง พระทศธรรมพลังแห่งแผ่นดิน..เสด็จแล้วพญาโศกโศกแว่ววิเวกย่ำฟ้าจะมืด ดินจะหม่น ก่นระกำยะเยียบย้ำ ร่ำร้าว...หนาวน้ำตาเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์วันที่ 27 ตุลาคม 2559         นายทวีพล แพเรือง ...
  ส่ง 6 พ.ย. 2559 18:11 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ครูต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 59 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง      ผลการคัดเลือกข้าราชการครูต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ.2559 จำนวน 6 ราย (เอกสารแนบ)รางวัลชนะเลิศ  นางสาวณิชกานต์ จงใจ ครูโรงเรียนวัดสุขวัฒนารามรองชนะเลิศอันดับ 1    1. นางแวว รัดรอดกิจ   ครูโรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม    2. นางรัตนา จันทมัด    ครูโรงเรียนวัดใหม่สุคนธารามรองชนะเลิศอันดับ 2    1. นางเพ็ญศรี สมบูรณ์วงศ์    ครูโรงเรียนวัดไทร    2. นายวันเฉลิม พวงสำลี       ครูโรงเรียนวัดศีรษะทองรองชนะเลิศอันดับ 3    1. นางเครือวัลย์ คุณานุศาสน์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่คอกวัว
  ส่ง 3 ต.ค. 2559 18:05 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 126 รายการ ดูเพิ่มเติม »
0

0
ข้อมูลรายงานผลประเมินการอ่านออกเขียนได้(ป.1-3) และอ่านคล่องเขียนคล่อง(ป.4-6) ตามนโยบายฯ ปีการศึกษา 2559
0
ประเมินครั้งที่ 1 ภายใน 30 มิ.ย. 59 | ประเมินครั้งที่ 2 ภายใน 31 ส.ค. 59
ประเมินครั้งที่ 3 ภายใน 30 พ.ย. 59 | ประเมินครั้งที่ 4 ภายใน 31 ม.ค. 609
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-phx

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-din-lok

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/sing-waedlxm

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ig-khya-allhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/untitled3.jpg?attredirects=0

http://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2016-04-01-09-26-53.pdf

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=46495&Key=news20

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=45561&Key=news20

http://edu.ssk.in.th/wp-content/uploads/2016/04/ed-plan-01-04-59.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B40IkTKuesIMYWJRQnBRNmx6MGM/view?usp=sharing

http://www.ohm.go.th/th/monarch/announcement

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งาน ปชส.สพป.นฐ.2 และเครือข่าย

Comments