หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบโปรดใช้กูเกิลบราวเซอร์


มุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

วันสงกรานต์  วันผู้สูงอายุ  วันครอบครัว

วันที่ 20 เมษายน  ประกาศผลสอบ RT'63 > คลิก 
วันที่ 21 เมษายน  ประกาศผลสอบ O-NET'63 > คลิก
วันที่ 22 เมษายน  วันคุ้มครองโลก (Earth Day) > คลิก
วันที่ 25 เมษายน  วันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช > คลิก
วันที่ 5 พฤษภาคม ประกาศผลสอบ NT'63 คลิก 


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าว/กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • ส่งคืน NT'63 วันที่ 30 มีนาคม 2564         ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการส่งมอบกระดาษคำตอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผ ...
  ส่ง 30 มี.ค. 2564 03:15 โดย Webmaster Supervisory
 • Whole School Approach วันที่ 29 มีนาคม 2564        ดำเนินการจัดการประชุมอบรมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) ต่อยอดโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย ...
  ส่ง 29 มี.ค. 2564 20:07 โดย Webmaster Supervisory
 • เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต วันที่ 26 มีนาคม 2564        การประชุมการพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถ ...
  ส่ง 29 มี.ค. 2564 20:11 โดย Webmaster Supervisory
 • การจัดสอบ NT'63 วันที่ 22 มีนาคม 2564        สพป.นครปฐม เขต 2 รับข้อสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 จาก ...
  ส่ง 30 มี.ค. 2564 03:19 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 374 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

 • คุณธรรม 4 ดาว ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม > คลิก
  ส่ง 7 มี.ค. 2564 16:56 โดย Webmaster Supervisory
 • มาฆปูรณมีบูชา'64 กิจกรรมวันมาฆบูชา         สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันมีหลักการสำคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ๑. การไม่ทำบาปทั้งปวง ๒. การบำเพ็ญกุศลให ...
  ส่ง 26 ก.พ. 2564 19:40 โดย Webmaster Supervisory
 • ชื่นชมยินดี Benefit : ประสาน กระตุ้น ตามติด ร่วมคิด ร่วมแชร์ แก้ไข ปรับปรน เสริมแรง ให้กำลังใจ สำเร็จได้ ร่วมยกย่อง ต้องชมเชยอ้างอิง ...
  ส่ง 22 มี.ค. 2564 18:51 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 262 รายการ ดูเพิ่มเติม »


รู้งาน ทันข่าว...

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. / พุธเช้าข่าวโรงเรียน / การประชุมทางไกล สพฐ. > คลิก
 ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต คลิก 
 สพฐ. มีคำสั่ง ที่ 609/2564 ลว.5 เม.ย.64 แต่งตั้งผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น, วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2564 (สพป.นครปฐม เขต 2) > คลิก  
    นายสุภัค แฝงเพชร ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) 
    นางชุลีภินันท์ เทพจินดา วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) 
    นางณิชรัช ทรวดทรง วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) 
 การคัดเลือกโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 "นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย"  
    - ประกาศ การส่งผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการฯ คลิก
    - เอกสารแนบท้ายประกาศ คลิก 
    - แบบฟอร์มการส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอฯ > คลิก  
    - ปฏิทินการส่งผลงาน > คลิก
    - เอกสาร คู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 > คลิก
    - เอกสาร คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 คลิก
 เชิญร่วมกิจกรรมประกวดการวิจัยจาก 8 ประเด็น และร่วมการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา” ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2564 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา > คลิก 
 12 นโยบายการจัดการศึกษา 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ > คลิก 
 คลิป นโยบายการจัดการศึกษาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(น.ส.ตรีนุช เทียนทอง) > คลิก 
การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
เกณฑ์การประกวด OBEC AWARDS 63 > คลิก
คู่มือการใช้งานระบบจัดการสอบ RT โดยโปรแกรม NT Access (RT) 2563 > คลิก 
การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะฯ ลว. 28 ม.ค.64 และ เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะฯ (26 ม.ค.64) > คลิก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 > คลิก
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563 > คลิก
แนวทางกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี > คลิก
หนังสือ ศธ 04010/ว1529 ลว.20 พ.ค.63 เรื่อง แนวปฏิบัตินับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 > คลิก
หนังสือ ศธ 04005/ ว11 ลว.5 ม.ค.64 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ > คลิก
ประกาศผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 > คลิก
ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 > คลิก
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564 (จากการประเมินเอกสาร) สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล, โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม, โรงเรียนวัดจินดาราม > คลิก
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2563 > คลิก
ประกาศ ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เครือข่ายชุมชนวิชาชีพ > คลิก
ประกาศผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (e-MES) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คะแนนรวม 3 มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก แยกเป็น มาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ 5 ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 ระดับคุณภาพ 3 ดี มาตรฐานที่ 3 ระดับคุณภาพ 5 ดีเยี่ยม > คลิก
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)
        ปี 2563 ผลการประเมินผ่านในระดับ A คะแนนรวม 93.78 ลำดับที่ 44 / 225 > คลิก
        ปี 2562 ผลการประเมินผ่านในระดับ A คะแนนรวม 89.91 ลำดับที่ 50 / 219 > คลิก
สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ RT, NT, O-NET และปฏิทินการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 > คลิก
การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/ วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก
สพฐ-วิถีใหม่-วิถีคุณภาพ > คลิก 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2564 – 2565) > คลิก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของ ศธ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 > คลิก
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ รุ่นที่ 2 ปี 2563 (TSQP2) โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม มีโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมโครงการ 9 โรงเรียน > คลิก
สาระเกี่ยวกับ EIDP + การศึกษายกกำลังสอง (ศน.เกริน ช้อยเครือ) > คลิก
เว็บเพจประสานงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด > คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/new%20normal.jpg

สำหรับ ศน.เข้าใช้งาน Chaisri Nites 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95.jpg?attredirects=0

ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94.jpg?attredirects=0

PLC สพป.นครปฐมเขต 2

การจัดการขยะ
สพป.นครปฐม เขต 2
 การดำเนินการที่ผ่านมา > คลิก

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพิ่มโอเน็ต
สพป.นครปฐม เขต 2


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/