หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว


เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบโปรดใช้กูเกิลบราวเซอร์


 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/su-ththi-rat-y/su-ththi-rat-y/bthkhwammimichux(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าว/กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ

 • ประชุม ศน. วันที่ 22 มกราคม 2564        การประชุมคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประะเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุม  PLC 
  ส่ง 22 ม.ค. 2564 00:43 โดย Webmaster Supervisory
 • ประชุมทางไกล วันที่ 18 มกราคม 2564         คณะศีกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล (video conference) แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ coding  ณ ห้องประชุม ...
  ส่ง 19 ม.ค. 2564 17:29 โดย Webmaster Supervisory
 • เฝ้าระวัง รายงานผลการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิกวันที่ 6 มกราคม 2564         คณะศึกษานิเทศก ...
  ส่ง 11 ม.ค. 2564 17:35 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 361 รายการ ดูเพิ่มเติม »


(อ่านรายละเอียดคลิกที่หัวเรื่อง อ่านเรื่องเก่ากว่าคลิกที่ "ดูเพิ่มเติม" ใต้กรอบด้านล่าง)‎‎‎

ข่าวกิจกรรมสถานศึกษา

 • ชื่นชมยินดี Benefit : ประสาน กระตุ้น ตามติด ร่วมคิด ร่วมแชร์ แก้ไข ปรับปรน เสริมแรง ให้กำลังใจ สำเร็จได้ ร่วมยกย่อง ต้องชมเชย        ขอแสดงความยินดี โรงเร ...
  ส่ง 14 ม.ค. 2564 19:45 โดย Webmaster Supervisory
 • วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 รวมใจถวายความจงรักภักดี- โรงเรียนบ้านคลองมหาสว ...
  ส่ง 10 ธ.ค. 2563 21:17 โดย Webmaster Supervisory
 • รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ขอแสดงความยินดี รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข  ครูดีไม่มีอบายมุขขอแสดงความยินดีโรงเรียนวัดสุขวัฒนารามสพป.นครปฐม เขต ๒ ได้รับรางวัลโล ...
  ส่ง 5 ธ.ค. 2563 22:04 โดย Webmaster Supervisory
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 260 รายการ ดูเพิ่มเติม »


รู้งาน ทันข่าว...

 รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. / พุธเช้าข่าวโรงเรียน / การประชุมทางไกล สพฐ. > คลิก 
 เชิญส่งผลงานนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต > คลิก   
 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.2) ปีการศึกษา 2563 > คลิก  
 แนวทางการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ตามหนังสือที่ ศธ 04004/ว50 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 > คลิก  
 หนังสือ ศธ 04010/ว1529 ลว.20 พ.ค.63 เรื่อง แนวปฏิบัตินับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 (สไลด์)การจัดการเรียนการสอนทางไกล Covid19 ระลอกใหม่ > คลิก 
 หนังสือ ศธ 04005/ ว11 ลว.5 ม.ค.64 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ > คลิก  
 (เอกสาร) แนวทางการจัดการเรียนการสอนก่อนการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2563 > คลิก  
 คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุ > คลิก 
 ประกาศผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 > คลิก
 ประกาศผลการคัดเลือกโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มได้ที่ตัวเรา" ระดับตัวแทน สพป.นครปฐม เขต 2 ส่งระดับ สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนวัดรางกำหยาด (5 รัก 5 ดี วิถีพอเพียง), โรงเรียนวัดมะเกลือ (ขยะสร้างคุณค่ารักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมความพอเพียง), โรงเรียนวัดบางหลวง (คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ) > คลิก
 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 > คลิก  
 ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน Best of the Best (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564 (จากการประเมินเอกสาร) สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล, โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม, โรงเรียนวัดจินดาราม > คลิก  
 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2563 > คลิก
 ประกาศ ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เครือข่ายชุมชนวิชาชีพ > คลิก 
 ประกาศผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (e-MES) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คะแนนรวม 3 มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 4 ดีมาก แยกเป็น มาตรฐานที่ 1 ระดับคุณภาพ 5 ดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 ระดับคุณภาพ 3 ดี มาตรฐานที่ 3 ระดับคุณภาพ 5 ดีเยี่ยม > คลิก  
 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online)
     ปี 2563  ผลการประเมินผ่านในระดับ A คะแนนรวม 93.78 ลำดับที่ 44 / 225 คลิก 
     ปี 2562  ผลการประเมินผ่านในระดับ A คะแนนรวม 89.91 ลำดับที่ 50 / 219 คลิก 
 สารสนเทศคลังข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ RT, NT, O-NET และปฏิทินการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ ปีการศึกษา 2563 > คลิก  
 ประชาสัมพันธ์โครงการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ (สพฐ.) ส่งภายใน 29 ม.ค.64 www.obecresearch.net  
    - ประกาศ สพฐ. เรื่อง โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ > คลิก 
    - แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ > คลิก
    - รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ > คลิก
    - เอกสารมิติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สพฐ. 4 ด้าน > คลิก 
    - แบบสรุปจำนวนโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (สำหรับ สพท.) คลิก 
 การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 สพฐ-วิถีใหม่-วิถีคุณภาพ > คลิก 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ.2564 – 2565) > คลิก  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของ ศธ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 > คลิก 
 โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ รุ่นที่ 2 ปี 2563 (TSQP2) โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม มีโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมโครงการ 9 โรงเรียน > คลิก 
 สาระเกี่ยวกับ EIDP + การศึกษายกกำลังสอง (ศน.เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 เว็บเพจประสานงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด > คลิก
 คลิปชี้แจง การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 พ.ค.63) > คลิก  https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/new%20normal.jpg

สำหรับ ศน.เข้าใช้งาน Chaisri Nites 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95.jpg?attredirects=0

ดูภาพขยาย คลิกที่ภาพ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94.jpg?attredirects=0

PLC สพป.นครปฐมเขต 2

การจัดการขยะ
สพป.นครปฐม เขต 2
 การดำเนินการที่ผ่านมา > คลิก

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพิ่มโอเน็ต
สพป.นครปฐม เขต 2


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanal

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/