หน้าหลัก : รู้งาน ทันข่าว

เพื่อการเข้าชมเว็บไซต์นี้ที่สมบูรณ์แบบ โปรดใช้ Google Chrome Browsers

https://youtu.be/v8e28dUTtJk

การประชุมทางไกล การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ (17 มีนาคม 2561)


 คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก

 รวมรายการ"พุธเช้า ข่าวสพฐ."และรายการ "พุธเช้า ข่าว โรงเรียน" / การประชุมทางไกลของ สพฐ. >  คลิก

เรื่องแจ้งและประกาศล่าสุด

 • เรื่องแจ้งจากกลุ่มนิเทศฯ 61 วัน เดือน ปีรายการแจ้ง - ประกาศ16 กุมภาพันธ์ 61 สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. > คลิก15 กุมภาพันธ์ 61  บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดการเผยแพร่บัญชี ปีการศึกษา 2561 มีดังนี้     รอบที่ 1 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 > คลิก    รอบที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2561  หมายเหตุ การกำหนดรอบเผยแพร่นี้ เป็นการเพิ่มเติมรายการสื่อการเรียนรู้ใหม่ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาต/เพิ่งนำเข้าระบบ ทำให้สถานศึกษาม ...
  ส่ง 24 ก.พ. 2561 00:21 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2

 • ประชุมคณะวิทยากร วันที่ 14 มีนาคม 2561การประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมวัตถุประสงค์ :  เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ สู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเตรียมตัวจัดประชุมอบรม สัมมนาและปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนชั้น ป.1 ป.4 ม.1 กลุ่มเป้าหมาย :  คณะวิทยากร จำนวน 20 คนความคาดหวัง :        สถานศึกษานำแนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิผล เอกสารอ้างอิง :         คำสั่ง สพฐ. ที่ 30/2561 เรื่อง ให ...
  ส่ง โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • NT'60 การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560ดำเนินการสอบ วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561  |  ประกาศผลสอบ วันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561รวมข้อสอบพร้อมเฉลย  การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT  คลิก
  ส่ง 7 มี.ค. 2561 01:39 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง 60 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560ด่วน! สพฐ.ปิดระบบ กรอกข้อมูลข้อสอบกลางแล้ว จะให้บริการไฟล์ excel แทน (ลงประกาศเมื่อวันที่ 2018-03-07)ที่มา: http://bet.obec.go.th/index/?p=7104 กรอบโครงสร้างข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 > คลิก  คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 > คลิก  สทศ.สพฐ.ชี้แจง เรื่องการกรอกข้อมูลใน การใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลาง > คลิกชี้แจงเรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลาง         ตามที่ สทศ. เปิดใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 แล้วนั้น ขณะนี้มีผู้เข้ามาใช้งานโปรแกรมจำนวนมากทำให้เกิดปัญหาในการใช้โปรแกรม สทศ. กำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และขอชี้แจงเพิ่มเติม เก ...
  ส่ง 7 มี.ค. 2561 03:50 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • RT : Reading Test การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560สพป.นครปฐม เขต 2กำหนดการประเมินพร้อมกัน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เอกสารชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ระดับสนามสอบ) > คลิก คู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 > คลิก คู่มือการบันทึกและนำเข้าคะแนนการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระบบ NT Access > คลิก คู่มือการประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านการเขียน (eMES) ปีการศึกษา 2560 > ตลิก Test Blue Print โครงสร้างข้อสอบวัดความสามารถการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา ...
  ส่ง 27 ก.พ. 2561 06:24 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • แนะนำเอกสาร ชุดเอกสาร “เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ 1. ด้านคิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง 2. ด้านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 3. ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 4. ด้านแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง 5. ด้านใฝ่เรียนรู้ 6. ด้านใฝ่ดี 7. ด้านอยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน8. ด้านอ่านออก อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง9. ด้านคิดขั้นพื้นฐาน10. ด้านคิดขั้นสูง11. ด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ12. ด้านทักษะชีวิต
  ส่ง 13 มี.ค. 2561 11:45 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 236 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชุมทางไกล ปฐมวัย การประชุมทางไกล สร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560"สร้างรากฐานคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์"เมื่อ 9 มีนาคม 2561 การประช ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2561 11:39 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • มาฆบูชา 61        วันมาฆบูชา ได้ถูกประกาศให้เป็นวันหยุดราชการทั่วประเทศ เพื่อที่จะให้พุทธศาสนิกชน รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีต่าง ๆ เพื่อบ ...
  ส่ง 28 ก.พ. 2561 04:01 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • National Test : NT'60 การสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560ดำเนินการสอบ วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561ประกาศผลสอบ ว ...
  ส่ง 5 มี.ค. 2561 04:09 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับชาติ สพป.นครปฐม เขต 2               สรุปเหรียญรางวัล >>> คลิก              ผลการแข่งขันรายกิจกรรม >>> คลิก              รายละเดียดผลการแข ...
  ส่ง 13 มี.ค. 2561 11:40 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • โรงเรียนคุณภาพ SMT ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. (โรงเรียนคุณภาพ SMT ตามมาตรฐาน สสวท.) รุ่นที่ 1 ...
  ส่ง 4 มี.ค. 2561 00:27 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 174 รายการ ดูเพิ่มเติม »
รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ.
ครั้งที่ 10/2561 (14 มี.ค.61)

รายการ พุธเช้า...ข่าวโรงเรียน
ครั้งที่ 10/2561 (14 มี.ค.61)

https://drive.google.com/file/d/1qRDYpfBviX0jmpX3t-1gGI4_TtiL2_4n/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B0LiNoCemHCWN1hMRmJMZTRmY28/view?usp=sharing

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/plc2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/lingk/hnwy-ngan-haelng-khxmul

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/infographic

การสร้างข้อสอบอัตนัย


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/home/%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%20banner%20.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/pracha-rath

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/dlit-1
DLTV-DLIT-ETV-OBEC Chanalhttp://plan.bopp-obec.info/tmp/upload/2017-12-20-14-40-22.pdf

แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ของ สพฐ. คลิก

จุดเน้นเชิงนโยบาย
รมต.ศธ. (
2 มี.ค. 2560)
นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 - 2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ คลิก

แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2560-2579
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คลิก

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 คลิก

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/407318329394632/?notif_t=group_activity
งานประชาสัมพันธ์
สพป.นฐ.2 และเครือข่าย