Boot Camp'62#2

บุกบั่นฝ่าฟัน ร่วมกันพัฒนา

การประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษ
ที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp
ณ ฟีลไลค์โฮม รีสอร์ท นครชัยศรี
วันที่ 20-21 กันยายน 2562
ประกาศ

        เรียน คุณครูภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร Bootcamp เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2562 ณ ฟิลล์ไลค์โฮม รีสอร์ท บัดนี้ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแลโครงการของ สพป.นครปฐมเขต 2  ได้แจ้งรายชื่อท่านไปยังสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. แล้ว เพื่อเสนอขอรับรองหลักสูตร นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาให้กับคุณครู 
        ดังนั้น จึงขอให้ท่านที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีได้ตรวจสอบสิทธิ์ และดำเนินการกรอกข้อมูลตอบแบบสอบถามของสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ตามลิงก์ด้านล่าง ทั้งนี้...จะมีผล เมื่อท่านส่งงานครบ 2 ชิ้นอย่างมีคุณภาพ
        ขณะนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนเพียง 35 คน จากผู้มีสิทธิ์รับชั่วโมงการพัฒนาตนเอง (คูปองครู) จำนวน 89 คน ขอให้ท่านดำเนินการโดยด่วน ดังนี้ 
        1. ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของ สพฐ. ตามลิงค์ ที่แปะไว้ (สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ตอบ) > คลิก 
        2. ส่งงาน lesson plan และ item card ที่เป็นของท่านเอง (ไม่ใช่งานกลุ่มหรือคัดลอกมา) - เฉพาะท่านที่ต้องการแก่ไขเท่านั้น หากท่านใดต้องการแก้ไขชิ้นงาน ขอให้ท่านส่งชื้นงานมาใหม่ที่ kerineye@gmail.com ภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ไม่เกิน 24:00 น.
        ** หากหลังจากนี้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับวุฒิบัตรการเข้าร่วมการอบรมและการได้ชั่วโมงคูปองครู
        - รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการรับรอง > คลิก 
        - วุฒิบัตรของผู้เข้ารับการอบรมอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และทยอยส่งทางอีเมล์ตามลำดับการส่งและตรวจงาน @ คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ที่ ๒๘๘/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมสัมมนาปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ > คลิก 
@ ลงทะเบียนตอบรับการอบรม > คลิก (ปิดระบบแล้ว)
@ ตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียน > คลิก 
@ รายชื่อผู้ลงทะเบียน > คลิก 
@ กำหนดการ > คลิก
@ ข้อมูล-สถิติผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม > คลิก
@ item card form > คลิก
@ แบบฟอร์มการออกข้อสอบตามแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาและตัวชี้วัดฯ > คลิก 
@ ตัวชี้วัด อังกฤษ ป.6 > คลิก
@ ตัวชี้วัด อังกฤษ ม.3 > คลิก
@ เพจการเตรียมการอบรม Boot Camp ประจำปี 2562 > คลิก
@ ความคาดหวังจากการเข้ารับการอบรม (สัมภาษณ์สด) 
@ ความคาดหวังจากการเข้ารับการอบรม (จากใบสมัคร) 
@ เว็บเพจการเตรียมการ > คลิก แนวคิดเกี่ยวกับ Boot Camp

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบ Boot Camp 5 ขั้นตอน (Lesson Plan)
        Lead in ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน  
        Presentation ขั้นสอน
        Practice ขั้นฝึก
        Production กิจกรรมการสรุป
        Wrap up (Conclusion) สรุปกิจกรรม
ใบกิจกรรม Discuss these questions > คลิก 

ข้อมูลเกี่ยวกับ Boot Camp 
    - การพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) > คลิกฐานการเรียนรู้
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน
(Phenomenon Based Learning)

    ฐาน B1: Game  คลิก
    ฐาน B2: An Overview of Phenomenon-Based Learning  คลิก
    ฐาน B3: Teaching and learning methods of phenomenon based learning  คลิก
    ฐาน B4: Game  คลิก
    ฐาน B5: Suggestions on application  คลิก 
    ฐาน B6: Using learner competencies as goals  คลิก
    ฐาน B7: Game  คลิก 
    ฐาน B8: Competency-Based Curriculum and Instruction  คลิก
    ฐาน B9: The use of phenomena in real life คลิก
    ฐาน B10: Organize awareness 

    ใบงานประจำฐาน > คลิก
    แบบบันทึกการเดินทาง > คลิก 
    ฐานและวิทยากรประจำฐาน > คลิก ผลที่ได้รับ: (รอเผยแพร่เมื่อสิ้นสุดตามกำหนดวันส่งงาน)
    Lesson Plan จากประเด็นปรากฎการณ์โดยคณะวิทยากร > คลิก 
    Lesson Plan จากประเด็นปรากฎการณ์โดยผู้เข้ารับการอบรม คลิก 
    Item card โดยผู้เข้ารับการอบรม คลิก 
    บันทึกการตรวจงานของกรรมการ > คลิก 
    ผลการดำเนินงาน > คลิก 
    รายงานผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรม > คลิก
    สรุปผลการทดสอบก่อนและหลังการอบรม > คลิก 
    แหล่งข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ > คลิก 
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ > คลิก 
    รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (ฉบับเอกสาร) > คลิก
    รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (ฉบับออนไลน์) > คลิก
    รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (ฉบับโปรแกรมปุ่มเมนู) > คลิกอัลบั้มภาพการอบรม

ภาพรวมในห้องประชุมวันแรก > คลิก
    - ขั้นการสอนของ Boot Camp > คลิก
    - อัลบั้มภาพจากเฟซบุ๊กของ ศน.เกริน "อบรมขยายผลครูอังกฤษ Boot Camp สพป.นฐ.2" > คลิก
    - กิจกรรมนันทนาการ > คลิก
    - อัลบั้มภาพ กิจกรรม Walk Rally 10 ฐาน
        ฐาน 1 > คลิก
        ฐาน 2 > คลิก
        ฐาน 3 > คลิก
        ฐาน 4 > คลิก
        ฐาน 5 > คลิก
        ฐาน 6 > คลิก
        ฐาน 7 > คลิก
        ฐาน 8 > คลิก
        ฐาน 9 > คลิก
        ฐาน 10 > คลิก
    - สะท้อนคิดกิจกรรม > คลิก
    - ประชุมสรุปผลรายวัน > คลิก 

ภาพรวมวันที่สอง > คลิก 
    - ลงสู่แผน > คลิก 
    - Micro teaching > คลิก ประเมินความคาดหวังของผู้เข้ารับการอบรม
เนื้อหาสาระที่ควรรู้เกี่ยวกับ Phenomenon-Based learning

 การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (สไลด์) คลิก 
 นวัตกรรมการเรียนรู้จากฟินแลนด > คลิก 
 รายงานการอบรมหลักสูตร Science Education for Science and Mathematically Gifted Learner The Normal Lyceum of Helsinki, Faculty of Behavioral Science in University of Helsinki (13-20 มีนาคม 2562) > คลิก 
 งานวิจัย: การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย (Phenomenon-Based learning experience provision in young children) > คลิก
 งานวิจัย: การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานเพื่อการสร้างมุมมองแบบองค์รวมและการเข้าถึงโลกแห่งความเป็นจริงของผู้เรียน > คลิก
 บทความ: สร้างห้องเรียนประชาธิปไตยด้วย Phenomenon Based Learning > คลิก
 บทความ: หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ) > คลิก แผนการนิเทศ ติดตาม ครูที่ผ่านการอบรม > คลิกComments