บุคลากร

คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ที่ชื่อ - นามสกุลวิทยฐานะโทรศัพท์ อีเมล์
     
1 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ค.ศ.40814050432 teerapong657@hotmail.com
2 นางวิไลวรรณ ตรีชั้นค.ศ.30819425025 paew2512@gmail.com 
3 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ค.ศ.30818902108 non_tiva04@hotmail.com
4 นางสาวบุญสุพร เพ็งทาค.ศ.30817951578 kru2517@gmail.com
5 นายสุภัค แฝงเพ็ชรค.ศ.30863763687 supuk6525.01@gmail.com
6 นางสาวอรวรรณ ริ้วไสวค.ศ.30813820427 chenaaew@gmail.com
7 นางสาวสายใจ ฉิมมณีค.ศ.20897740007 maneecat_007@yahoo.com
8 นางสาวเกริน ช้อยเครือ ค.ศ.20819814830 kerineye@gmail.com
9 นายพิจารณ์ ดิษย์ประชา 0868036870 kentajarn@gmail.com
10    
11    
12    
13 นางพรทิพย์ นิลวัตถา จนท.ธุรการ
 0819739987
 0922735683
 pornthip0505tu@gmail.com
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


ศน.พิจารณ์ ดิษย์ประชา