บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ

คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ที่ชื่อ - นามสกุลวิทยฐานะโทรศัพท์ อีเมล์
     
1 นางสาวบุญสุพร เพ็งทาค.ศ.30817951578 kru2517@gmail.com
2 นายสุภัค แฝงเพ็ชรค.ศ.30863763687 supuk6525.01@gmail.com
3 นางสาวสายใจ ฉิมมณีค.ศ.30897740007 maneecat_007@yahoo.com
4 นางเกริน ช้อยเครือ ค.ศ.30819814830 kerineye@gmail.com
5 นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจนค.ศ.30891188261 pronsawantanmong@gmail.com
6 นายพิจารณ์ ดิษย์ประชา -0868036870 kentajarn@gmail.com
7 นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ-0815271556 strawberryshakeaha@gmail.com
8 นายเมธี อ้นทอง-0892323331 metee.onthong333@gmail.com
9 นางสุทธิรัตน์ นาคราช
  086-9980993 suttirat.nak@gmail.com
 10 นางสาวสุรีพร พันยุโดด
  0870158812 sureepornkake@gmail.com 
11 นางสาววะชิราพรรณ์ พรหมฤทธิ์    
12 นางพรทิพย์ นิลวัตถาจนท.ธุรการ
0819739987
0922735683
 pornthip0505tu@gmail.com 
13 นางสาวทิพย์วดี มาเอียด จนท.ธุรการ
 

 ผู้เกษียณฯ/โอน-ย้าย/เสียชีวิต   
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Miss Boonsuporn  Pengta
Mr.Supak Fangphet
Miss Saijai  Chimmanee
Miss Kerin  Choykhruea
Mrs.Pornsawan Tanmongkolkanjana
Miss Nadlada Pooprasert
Mr.Metee Onthong
Mrs.Suttirat Nakkarach
Miss Sureeporn Panyudod
Miss Wachirapun Promrit
Miss Thipwadee Maead
หน้าเว็บย่อย (27): ดูทั้งหมด