บุคลากร

คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ที่ชื่อ - นามสกุลวิทยฐานะโทรศัพท์ อีเมล์
     
1 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ค.ศ.40814050432 teerapong657@hotmail.com
2 นางกนกรัตน์ สุพรรณอ่วมค.ศ.30851256053 ks.222500@gmail.com
3 นางกฤษณาวรรณ ชื่นค้าค.ศ.30851896647 kit-ood@hotmail.com
4 นางวิไลวรรณ ตรีชั้นค.ศ.30819425025 paew2512@gmail.com 
5 นายสมชาย พูลศรีค.ศ.30870441982 sompulsri@gmail.com
6 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ค.ศ.30818902108 non_tiva04@hotmail.com
7 นางสาวรัตนา ศิริชยานันท์ค.ศ.30898261232 ratanut@gmail.com
8 นางสาวบุญสุพร เพ็งทาค.ศ.30817951578 kru2517@gmail.com
9 นายสุภัค แฝงเพ็ชรค.ศ.30863763687 supuk6525.01@gmail.com
10 นางสาวอรวรรณ ริ้วไสวค.ศ.30813820427 chenaaew@gmail.com
11 นางสาวสายใจ ฉิมมณีค.ศ.20897740007 maneecat_007@yahoo.com
12 นางสาวเกริน ช้อยเครือ ค.ศ.20819814830 kerineye@gmail.com
13 นางพรทิพย์ นิลวัตถา จนท.ธุรการ 0819739987, 0922735683 pornthip0505tu@gmail.com
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

จำนวน ศน. 12 คน | มาช่วยฯ 0 คน | ไปช่วยฯ 0 คน มีอยู่จริง 12 คน