บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ

คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ที่ชื่อ - นามสกุลวิทยฐานะโทรศัพท์ อีเมล์
     
1 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ค.ศ.40814050432 teerapong657@hotmail.com
2 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ค.ศ.30818902108 non_tiva04@hotmail.com
3 นางสาวบุญสุพร เพ็งทาค.ศ.30817951578 kru2517@gmail.com
4 นายสุภัค แฝงเพ็ชรค.ศ.30863763687 supuk6525.01@gmail.com
5 นางสาวอรวรรณ ริ้วไสวค.ศ.30813820427 chenaaew@gmail.com
6 นางสาวสายใจ ฉิมมณีค.ศ.20897740007 maneecat_007@yahoo.com
7 นางเกริน ช้อยเครือ ค.ศ.20819814830 kerineye@gmail.com
8 นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจนค.ศ.20891188261 pronsawantanmong@gmail.com
9 นายพิจารณ์ ดิษย์ประชา -0868036870 kentajarn@gmail.com
10 นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ 0815271556 strawberryshakeaha@gmail.com
11 นายเมธี อ้นทอง 0892323331 metee.onthong333@gmail.com
 12 ว่าที่ ร.ต.ณฐรัช อะตะกุมมา     ค.ศ.20830129379 P.atagomma@gmail.com
13 นางสาวธัญญาพร ดาวัลย์ค.ศ.30909659241 Tanyaporn6349@gmail.com
14 นางพรทิพย์ นิลวัตถาจนท.ธุรการ
0819739987
0922735683
 pornthip0505tu@gmail.com
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/%E0%B8%93%E0%B8%90%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%20%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2.jpg
ว่าที่ ร.ต.ณฐรัช อะตะกุมมา

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%20%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg?attredirects=0
นางสาวธัญญาพร ดาวัลย์

หน้าเว็บย่อย (23): ดูทั้งหมด