บุคลากร

คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ที่ชื่อ - นามสกุลวิทยฐานะโทรศัพท์ อีเมล์
     
1 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ค.ศ.40814050432 teerapong657@hotmail.com
2 นางวิไลวรรณ ตรีชั้นค.ศ.30819425025 paew2512@gmail.com 
3 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ค.ศ.30818902108 non_tiva04@hotmail.com
4 นางสาวบุญสุพร เพ็งทาค.ศ.30817951578 kru2517@gmail.com
5 นายสุภัค แฝงเพ็ชรค.ศ.30863763687 supuk6525.01@gmail.com
6 นางสาวอรวรรณ ริ้วไสวค.ศ.30813820427 chenaaew@gmail.com
7 นางสาวสายใจ ฉิมมณีค.ศ.20897740007 maneecat_007@yahoo.com
8 นางสาวเกริน ช้อยเครือ ค.ศ.20819814830 kerineye@gmail.com
9 นายพิจารณ์ ดิษย์ประชา 0868036870 kentajarn@gmail.com
10 นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน   
11 นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ   
12 นายเมธี อ้นทอง   
13 นางพรทิพย์ นิลวัตถา จนท.ธุรการ
 0819739987
 0922735683
 pornthip0505tu@gmail.com
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


ศน.พิจารณ์ ดิษย์ประชา


ศน.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%20%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99.jpg

ศน.พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/26169625_1752224244822820_8982466288697999236_n.jpg

ศน.นายเมธี อ้นทอง
หน้าเว็บย่อย (21): ดูทั้งหมด