บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ

คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ที่ชื่อ - นามสกุลวิทยฐานะโทรศัพท์ อีเมล์
     
1 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ค.ศ.40814050432 teerapong657@hotmail.com
2 นางสาวบุญสุพร เพ็งทาค.ศ.30817951578 kru2517@gmail.com
3 นายสุภัค แฝงเพ็ชรค.ศ.30863763687 supuk6525.01@gmail.com
4 นางสาวสายใจ ฉิมมณีค.ศ.20897740007 maneecat_007@yahoo.com
5 นางเกริน ช้อยเครือ ค.ศ.20819814830 kerineye@gmail.com
6 นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจนค.ศ.20891188261 pronsawantanmong@gmail.com
7 นายพิจารณ์ ดิษย์ประชา -0868036870 kentajarn@gmail.com
8 นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ-0815271556 strawberryshakeaha@gmail.com
9 นายเมธี อ้นทอง-0892323331 metee.onthong333@gmail.com
 10 นางสุทธิรัตย์ นาคราช
  086-9980993 suttirat.nak@gmail.com
 11 นางสาวสุรีพร พันยุโดด
  0870158812 sureepornkake@gmail.com 
12 นางพรทิพย์ นิลวัตถาจนท.ธุรการ
0819739987
0922735683
 pornthip0505tu@gmail.com 
13  ผู้เกษียณฯ/โอน-ย้าย/เสียชีวิต   
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000แนะนำศึกษานิเทศก์ใหม่


นางสุทธิรัตย์ นาคราช

นางสาวสุรีพร พันยุโดด

หน้าเว็บย่อย (25): ดูทั้งหมด