บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ

คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ที่ชื่อ - นามสกุลวิทยฐานะโทรศัพท์ อีเมล์
     
1 นางสาวบุญสุพร เพ็งทาค.ศ.30817951578 kru2517@gmail.com
2 นายสุภัค แฝงเพ็ชรค.ศ.30863763687 supuk6525.01@gmail.com
3 นางสาวสายใจ ฉิมมณีค.ศ.30897740007 maneecat_007@yahoo.com
4 นางเกริน ช้อยเครือ ค.ศ.30819814830 kerineye@gmail.com
5 นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจนค.ศ.30891188261 pronsawantanmong@gmail.com
6 นายพิจารณ์ ดิษย์ประชา -0868036870 kentajarn@gmail.com
7 นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ-0815271556 strawberryshakeaha@gmail.com
8 นายเมธี อ้นทอง-0892323331 metee.onthong333@gmail.com
9 นางสุทธิรัตน์ นาคราช
  086-9980993 suttirat.nak@gmail.com
 10 นางสาวสุรีพร พันยุโดด
  0870158812 sureepornkake@gmail.com 
11 นางพรทิพย์ นิลวัตถาจนท.ธุรการ
0819739987
0922735683
 pornthip0505tu@gmail.com 
12 นางทิพย์วดี มาเอียด จนท.ธุรการ
 

 ผู้เกษียณฯ/โอน-ย้าย/เสียชีวิต   
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Miss Boonsuporn  Pengta
Mr.Supak Fangphet
Miss Saijai  Chimmanee
Miss Kerin  Choykhruea
Mrs.Pornsawan Tanmongkolkanjana
Miss Nadlada Pooprasert
Mr.Metee Onthong
Mrs.Suttirat Nakkarach
Miss Sureeporn Panyudodแนะนำศึกษานิเทศก์ใหม่


   
                                                                 นางสุทธิรัตน์ นาคราช                  นางสาวสุรีพร พันยุโดด

หน้าเว็บย่อย (25): ดูทั้งหมด