บุญสุพร เพ็งทา


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.บุญสุพร

 • นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสนามสอบ O-NET กลุ่มพุทธรักษา                  2 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการเพื่อการจัดสอบ O-NET สนามสอบของกลุ่มพุทธรักษา ซึ่งประกอบไปด้วย สนามสอบโรงเรียนวัดศีรษะทอง  สนามสอบโรงเรียนวัดไทรและสนามสอบโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์  พบว่า ทุกสนามสอบบริหารจัดสอบตามระเบียบของ สทศ.อย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
  ส่ง 6 ก.พ. 2562 06:03 โดย บุญสุพร เพ็งทา
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)   วันที่ 29-31 มกราคม 2562 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาตามตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ในการจัดประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาปฐมวัย จำนวน 183 คน จาก 183 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา    โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ศึกษานิเทศก์รู้และเข้าใจแนวคิดไฮสโคป (High Scope) และสามารถชี้แนะ (Coaching) ครูได้ 2)ชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรปีการศึกษา 2561 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้จัดให้มีการทัศนศึกษาเพื่อสังเกตการจัดประสบการณ์ของครูตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) ณ โรงเรียนเกษมพิทยาด้วยเพื่อให้การประชุมบรรลุผลตาม ...
  ส่ง 2 ก.พ. 2562 20:27 โดย บุญสุพร เพ็งทา
 • วิทยากรอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย                 วันที่ 25 มกราคม 2562 ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 โดยรับผิดชอบบรรยายหัวข้อเรื่อง การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อนำสู่มาตรฐานผู้เรียนระดับปฐมวัยของการประกันคุณภาพภายในให้กับ  กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการรวบรวมร่องรอยหลักฐานทั้งระบบของผู้บริหารและครูแต่ละโรงเรียนเพื่อนำสู่การจัดทำเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2561
  ส่ง 1 ก.พ. 2562 17:44 โดย บุญสุพร เพ็งทา
 • การประชุม สัมมนาปฏิบัติการจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2561     วันที่ 19 มกราคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ได้จัดประชุมสัมมนา ปฏิบัติการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม      โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ครู ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่เป็นกรรมการกลางและตัวแทนศูนย์สอบ รวมทั้งครูโรงเรียนรัฐบาลที่เป็นกรรมการกลางและตัวแทนศูนย์สอบ เพื่อสร้างแนวทางและความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสอบที่ชัดเจน โปร่งใส
  ส่ง 22 ม.ค. 2562 06:51 โดย บุญสุพร เพ็งทา
 • การประชุมวิเคราะห์นโยบายและเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ      วันที่ 18 มกราคม 2562 ได้เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มงานต่าง ๆ ของ สพป.นครปฐม เขต 2  ในนามของหัวหน้างานกลุ่มงานเลขานุการของกลุ่มนิเทศฯ  โดยมีกลุ่มงานนโยบายและแผนเป็นต้นเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ   เพื่อพัฒนางานของกลุ่มงานต่าง ๆ ตามเป้าหมายปีงบประมาณ 2562
  ส่ง 22 ม.ค. 2562 06:00 โดย บุญสุพร เพ็งทา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »แจ้งข่าวเล่าเรื่อง

 ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... > คลิก  
 ร่าง แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) สพฐ. > คลิก  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก 
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ > คลิก 
 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก 
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย ร่าง พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. …. > คลิก  
 คู่มือ แบบทดสอบทักษะกระบวน การวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (สวทช.) > คลิก  
 การพัฒนาเด็กปฐมวัย > คลิก
 สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. > คลิก
 กอปศ.ยกร่าง พ.ร.บ.การปฐมวัยแห่งชาติ ตั้งสำนักงานคณะกรรมการการปฐมวัยแห่งชาติ ดูแลเด็กเล็กทุกคนบนแผ่นดินไทยทั้งที่มีสัญชาติไทย และไม่ได้สัญชาติไทย > คลิก
 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (7 ก.ย. 60) > คลิก
 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 > คลิก
 เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 > คลิก
 แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) > คลิก  บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ 

 บทเรียนการปฏิบัติที่ดี 2560 (บุญสุพร เพ็งทา) คลิก  
 ผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 > คลิก
 คู่มือ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สพป.นครปฐม เขต 2 (บุญสุพร เพ็งทา) > คลิก  
 เอกสาร แผนการจัดประสบการณ์รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ระดับปฐมวัย > คลิก 
วิจัยในชั้นเรียน > คลิก
จริธรรมเด่นกลุ่มห้วยพลู (บุญสุพร เพ็งทา) > คลิก
บทเรียนการปฏิบัติที่ดี 2559 การนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพเพื่อพัฒนางานประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (บุญสุพร เพ็งทา) > คลิก
งานที่รับผิดชอบ


(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)


การสื่อสาร

Tel. : 081-7951578


Social Network : Face Bookบทเรียนการปฏิบัติที่ดี
ศน.บุญสุพร เพ็งทา

 2560  |  2559


เอกสารวิชาการ
ศน.บุญสุพร เพ็งทา

https://drive.google.com/file/d/1_uvxJKRaSzSMOYRXY-fJTAfllcSaqguK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PGyU4xDzgjKuRG9-9OZThW9ToAaXkzOQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_uvxJKRaSzSMOYRXY-fJTAfllcSaqguK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17LtpVn0jM2Oea1n4SS7j3wgxs2kptLUv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13ntCh-L1c9tkuwGE2YJbQcc3wNp_Z3K6/view?usp=sharing