บุญสุพร เพ็งทา


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.บุญสุพร

 • อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เปิดโลกกว้างและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สันติภาพด้วยหนังสือและกิจกรรมต่อยอดการอ่าน" วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เปิดโลกกว้างและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สันติภาพด้วยหนังสือและกิจกรรมต่อยอดการอ่าน" โดยสถานเอกอัครราชทูตสวิตเฅอร์แลนด์ ประจำประเทศไทยร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ซึ่งจัดอบรม ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้เรียนรู้    การบูรณาการประเด็นการลี้ภัยและสิทธิมนุษยชนในห้องเรียน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ สพฐ.ได้เชิญ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ที่รับผิดชอบงานการส่งเสริมการอ่าน รวมทั้งเชิญครูโรงเรียนบ้านดงเกตุ  และครูโรงเรียนบ ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2562 04:00 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • ร่วมรับฟังนโยบายจากรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. วันที่ 19 มิถุนายน 2562 บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมรับชมและรับฟังนโยบายจาก สพฐ. ซึ่งมีประเด็นหลักที่เกี่ยวกับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นโยบายการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน "2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน...ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน"  แนวทางการพัฒนางานภาษาไทยที่ประสบความสำเร็จของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 และงานส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 4 ซึ่งหลังจากรับฟังและรับชมนโยบายข่าวพุธเช้า ข่าว สพฐ. ศึกษานิเทศก์ได้นำนโยบายต่าง ๆ บูรณาการวางแผนนิเทศสำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 ต่อไป >>Power Point ประกอบการบรรยายนโยบายการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน>>คล ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2562 03:01 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • วิทยากรอบรมครูผู้ช่วย วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2562 คณะศึกษานิเทศก์ได้ร่วมเป็นวิทยากร การพัฒนศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ให้กับกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 148/2562  ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม โดยมีครูผู้ช่วยเข้ารับการพัฒนา จำนวน 205 คน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้ช่วยได้เพิ่มพูนความรูู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับมาตรฐานตำแหน่งและภาระงาน สำหรับหัวข้อการอภิปรายที่รับผิดชอบในครั้งนี้ ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกระบวนการจัดทำ PLC ในโรงเรียน กำหนดการอบรมและคำส ...
  ส่ง 23 มิ.ย. 2562 01:09 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • ตัดสินการประกวดผลงานนักเรียน โครงการรักษ์ภาษาไทย 2562               วันที่ 13 มิถุนายน 2562  ได้เชิญคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมดำเนินการตัดสินการประกวดผลงานนักเรียน โครงการรักษ์ภาษาไทย 2562 ตามคำสั่งที่ 164/2562 ณ ห้องประชุมชุมชนวิชาชีพ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีผลการแข่งขันเพื่อการตัดสินแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ การคัดลายมือทั้ง 3 ช่วงชั้น การเขียนเรีื่องจากภาพ ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2  การเขียนเรียงความและการแต่งคำประพันธ์ ช่วงชั้นที่ 3 ซึ่งการตัดสินดำเนินไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของ ...
  ส่ง 22 มิ.ย. 2562 23:05 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • เข้ารับการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ได้เข้ารับการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"  โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๖๑ "รุ่น เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"  มีบุคลากรสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วม จำนวน 310 คน ณ หอประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม        การอบรมดังกล่าว ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนเสริมสร้างและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ให้มีความ เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันชาติ และประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ เพื่อต้องการปลุกจิตสำนึกของความเป็นไทย ให ...
  ส่ง 27 พ.ค. 2562 09:38 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 57 รายการ ดูเพิ่มเติม »แจ้งข่าวเล่าเรื่อง

 เอกสารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 > คลิก 
     - ฉบับภาษาอังกฤษ > คลิก 
     - คู่มือหลักสูตร (เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี) > คลิก 
     - คู่มือหลักสูตร (3-6 ปี) > คลิก  
 กิจกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ สพป.นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2561-2562 > คลิก 
 การเตรียมการ ชี้แจงทำความเข้าใจ
    - (คลิป) การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
    - แนวทางการดำเนินงาน เอกสารและ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ และปฏิทินปฏิบัติการ > คลิก
    - กลุ่มตัวอย่างและโครงสร้างเครื่องมือ ที่จบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
    - กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน > คลิก
    - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ > คลิก
    - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ > คลิก
    - กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ > คลิก
    - กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการเล่นตามมุม > คลิก
    - กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง > คลิก
    - กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมเกมการศึกษา > คลิก
    - การบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
    - คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ที่ ๔๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ > คลิก
    - หนังสือราชการแจ้งเรื่องการประเมินพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ > คลิก
    เอกสารหมายเลข 3 คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... > คลิก
ร่าง แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) สพฐ. > คลิก
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก 
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ > คลิก 
 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก 
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย ร่าง พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. …. > คลิก  
 คู่มือ แบบทดสอบทักษะกระบวน การวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (สวทช.) > คลิก  
 การพัฒนาเด็กปฐมวัย > คลิก
 สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. > คลิก
 กอปศ.ยกร่าง พ.ร.บ.การปฐมวัยแห่งชาติ ตั้งสำนักงานคณะกรรมการการปฐมวัยแห่งชาติ ดูแลเด็กเล็กทุกคนบนแผ่นดินไทยทั้งที่มีสัญชาติไทย และไม่ได้สัญชาติไทย > คลิก
 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (7 ก.ย. 60) > คลิก
 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 > คลิก
 เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 > คลิก
 แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) > คลิก  บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ 

 สรุปรายงานผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 (ศน.บุญสุพร 10/2563) > คลิก 
 คู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ (ศน.บุญสุพร 10/2562) > คลิก 
 ผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) การเสริมสร้างพลังร่วมและการบูรณาการต่อยอดประสบการณ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 2562 > คลิก
 ก.ต.ป.น.นวัตกรรม 5B 4เต็ม (การเสริมสร้างพลังร่วมและการบูรณาการต่อยอดประสบการณ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพที่ต่อเนื่องและยั่งยืน) 2562 > คลิก 
 เอกสารบรรยายครูผู้ช่วย 14-06-62 "ชุมชนวิชาชีพการเรียนรู้ : PLC" power point > คลิก 
 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี พ.ศ.2561(บุญสุพร เพ็งทา) คลิก 
 บทเรียนการปฏิบัติที่ดี 2560 (บุญสุพร เพ็งทา) คลิก  
 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พ.ศ.2560 > คลิก  
 ผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 > คลิก 
 คู่มือ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สพป.นครปฐม เขต 2 (บุญสุพร เพ็งทา) > คลิก 
 คู่มือ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
 เอกสาร แผนการจัดประสบการณ์รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ระดับปฐมวัย > คลิก 
วิจัยในชั้นเรียน > คลิก 
จริธรรมเด่นกลุ่มห้วยพลู (บุญสุพร เพ็งทา) > คลิก 
บทเรียนการปฏิบัติที่ดี 2559 การนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพเพื่อพัฒนางานประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (บุญสุพร เพ็งทา) > คลิก 
นางสาวบุญสุพร เพ็งทา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา
สพป.นครปฐม เขต 2งานที่รับผิดชอบ


(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2562)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 199/2563)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 495/2563)การสื่อสาร

Tel. : 081-7951578
Social Network : Face Book


แผนนิเทศ
1/2562 | 2/2562

บันทึกการนิเทศ
1/2562 | 2/2562
1/2561 | 2/2561

รายงานการนิเทศ

การถอดบทเรียนการปฏิบัติที่ดี
ศน.บุญสุพร เพ็งทา

เอกสารวิชาการ
ศน.บุญสุพร เพ็งทา

https://drive.google.com/file/d/1_uvxJKRaSzSMOYRXY-fJTAfllcSaqguK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PGyU4xDzgjKuRG9-9OZThW9ToAaXkzOQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_uvxJKRaSzSMOYRXY-fJTAfllcSaqguK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17LtpVn0jM2Oea1n4SS7j3wgxs2kptLUv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13ntCh-L1c9tkuwGE2YJbQcc3wNp_Z3K6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qRDYpfBviX0jmpX3t-1gGI4_TtiL2_4n/view?usp=sharing
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
4 ก.ย. 2563 01:30
Comments