บุญสุพร เพ็งทา


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.บุญสุพร

 • การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการตรวจสอบทบทวนมาตรฐานสำนักงาน  วันที่ 9 เมษายน 2562 กลุ่มงานเลขานุการ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการตรวจสอบทบทวนมาตรฐานสำนักงาน ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมชลนที  โดยมีนายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมสัมมนาในครั้งนี้ดัวย โดยการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการดำเนินงานในลักษณะ Outside – in ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์และร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมทบทวนมาตรฐานสำนักงานของ สพป.นครปฐม เขต 2 ได้แก่ นายชูพงษ์ กำลังงาม นายเกษมสันต์  มีจันทร์ นายธเนศ  ปานอุทัย  นายเกชา  เหลืองสุดใจชื้น และนางสาวฐิดาภรณ์  เพ็งหนู
  ส่ง 14 เม.ย. 2562 06:19 โดย บุญสุพร เพ็งทา
 • ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.โรงเรียน และผู้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน กลุ่มพุทธรักษา  วันที่ 1 และ 4 เมษายน 2562 ได้รับแต่งตั้ง ตามคำสั่งสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 47/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (กรณีตำแหน่งว่าง) ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562) โดยได้ดำเนินการประเมินบุคลากรดังกล่าวที่อยู่ในกลุ่มพุทธรักษา ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ ทังสิ้น 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าตำหนัก โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดศีรษะทอง โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม โรงเรียนคลองทางหลวง โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ โรงเรียนว ...
  ส่ง 14 เม.ย. 2562 05:44 โดย บุญสุพร เพ็งทา
 • ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2/2562  วันที่ 3 เมษายน 2562 ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้นัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ณ ห้องชลนที สพป.นครปฐม เขต 2 เวลา 09.00 น. โดยมีวาระการประชุม เรื่องเสนอเพื่อทราบ  1) รายงานผลการใช้ข้อสอบกลาง และข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 2) รายงานผลการประเมินอ่าน เขียน (RT) ชั้น ป.1 3)  รายงานผลการสอบ O – NET ปีการศึกษา 2561  และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ กรอบแผนนิเทศภาคเรียนที่ 1/2562 รวมทั้งได้แสดงความยินดีกับ ผอ.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ด้านผู้แทนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ที่ผ่านการประเมินได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ >>>คลิก
  ส่ง 15 เม.ย. 2562 03:34 โดย บุญสุพร เพ็งทา
 • ร่วมงาน "อนุบาลวัยใส สร้างได้ด้วยมือครู" ของสมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย  วันที่ 2 เมษายน 2562 ร่วมงาน "อนุบาลวัยใส สร้างได้ด้วยมือครู" ครั้งที่ 5 ของสมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดสื่อ นวัตกรรม คำคลองจอง การปฏิบัติที่ดี(Best Practice) และการนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จทั้งในนามของโรงเรียนและบุคคลที่เป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพครูปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2        แหล่งข่าว>>คลิก
  ส่ง 13 เม.ย. 2562 20:54 โดย บุญสุพร เพ็งทา
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ Project Approach สำหรับเด็กปฐมวัย ณ ประเทศไต้หวัน   วันที่ 25 - 29 มีนาคม 2562 ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการจัดประสบการณ์แบบโครงการ Project Approach สำหรับเด็กปฐมวัย ณ ประเทศไต้หวัน โดยความร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตรศึกษา (ประเทศไทย) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อ 1) แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย ณ ประเทศไต้หวัน 2) เรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการจากผู้เชี่ยวชาญ 3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในไต้หวัน 4) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการบริหารวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและบุคลากรภายนอก 
  ส่ง 13 เม.ย. 2562 19:36 โดย บุญสุพร เพ็งทา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 42 รายการ ดูเพิ่มเติม »แจ้งข่าวเล่าเรื่อง

 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
 การเตรียมการ ชี้แจงทำความเข้าใจ
    - (คลิป) การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
    - แนวทางการดำเนินงาน เอกสารและ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ และปฏิทินปฏิบัติการ > คลิก
    - กลุ่มตัวอย่างและโครงสร้างเครื่องมือ ที่จบหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
    - กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน > คลิก
    - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ > คลิก
    - กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเสริมประสบการณ์ > คลิก
    - กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ > คลิก
    - กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมการเล่นตามมุม > คลิก
    - กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง > คลิก
    - กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมเกมการศึกษา > คลิก
    - การบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก
    - คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ที่ ๔๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ > คลิก
    - หนังสือราชการแจ้งเรื่องการประเมินพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ > คลิก
    เอกสารหมายเลข 3 คู่มือบันทึกข้อมูลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
ครม.อนุมัติร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... > คลิก
ร่าง แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) สพฐ. > คลิก
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก 
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๑ > คลิก 
 แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ > คลิก 
 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากกฎหมาย ร่าง พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. …. > คลิก  
 คู่มือ แบบทดสอบทักษะกระบวน การวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย (สวทช.) > คลิก  
 การพัฒนาเด็กปฐมวัย > คลิก
 สพฐ.แจ้งกำหนดการประชุมสร้างความเข้าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. > คลิก
 กอปศ.ยกร่าง พ.ร.บ.การปฐมวัยแห่งชาติ ตั้งสำนักงานคณะกรรมการการปฐมวัยแห่งชาติ ดูแลเด็กเล็กทุกคนบนแผ่นดินไทยทั้งที่มีสัญชาติไทย และไม่ได้สัญชาติไทย > คลิก
 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2560 เรื่องให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (7 ก.ย. 60) > คลิก
 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สั่ง ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 > คลิก
 เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ 2560 > คลิก
 แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) > คลิก  บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ 

 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปี พ.ศ.2561(บุญสุพร เพ็งทา) คลิก  
 บทเรียนการปฏิบัติที่ดี 2560 (บุญสุพร เพ็งทา) คลิก   
 การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พ.ศ.2560 > คลิก   
 ผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 > คลิก 
 คู่มือ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สพป.นครปฐม เขต 2 (บุญสุพร เพ็งทา) > คลิก 
 คู่มือ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
 เอกสาร แผนการจัดประสบการณ์รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต ระดับปฐมวัย > คลิก 
วิจัยในชั้นเรียน > คลิก 
จริธรรมเด่นกลุ่มห้วยพลู (บุญสุพร เพ็งทา) > คลิก 
บทเรียนการปฏิบัติที่ดี 2559 การนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพเพื่อพัฒนางานประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย (บุญสุพร เพ็งทา) > คลิก 
งานที่รับผิดชอบ
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)

การสื่อสาร

Tel. : 081-7951578
Social Network : Face Book

บทเรียนการปฏิบัติที่ดี
ศน.บุญสุพร เพ็งทา
 2560  |  2559

เอกสารวิชาการ
ศน.บุญสุพร เพ็งทา

https://drive.google.com/file/d/1_uvxJKRaSzSMOYRXY-fJTAfllcSaqguK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1PGyU4xDzgjKuRG9-9OZThW9ToAaXkzOQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_uvxJKRaSzSMOYRXY-fJTAfllcSaqguK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17LtpVn0jM2Oea1n4SS7j3wgxs2kptLUv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13ntCh-L1c9tkuwGE2YJbQcc3wNp_Z3K6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qRDYpfBviX0jmpX3t-1gGI4_TtiL2_4n/view?usp=sharing