บุญสุพร เพ็งทา


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.บุญสุพร

 • พัฒนาคุณภาพปฐมวัย วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561        ปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม         โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป. นครปฐม เขต 2         ขอขอบพระคุณท่านรองประชา วุฒิวัฒนานุกูล ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด         ขอบคุณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ที่สนับสนุนการจัดอบรมครั้งนี้         ขอบคุณคณะทีมงานศึกษานิเทศก์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลืออย่างดี         และขอขอบคุณคณะวิทยากร รวมทั้งคุณครูปฐมวัยที่น่ารักทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ...
  ส่ง 9 ก.ย. 2561 20:18 โดย บุญสุพร เพ็งทา
 • กิจกรรมสัมพันธ์...ของพี่ น้องศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 วันที่ 24 สิงหาคม 2560  ณ  วัดพระนอน  จังหวัดเพชรบุรี    คณะศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต 2  ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่ น้อง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ล่วงลับไปแล้ว
  ส่ง 30 ส.ค. 2560 00:12 โดย บุญสุพร เพ็งทา
 • การเขียนและสรุปความ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559        ประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ การเขียน และสรุปความ ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (การเขียน การอ่านเพื่อการสื่อสาร นครปฐมเมืองสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี) ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐมวัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกปฏิบัติการครูเกี่ยวกับการเขียนเรื่องจากภาพ สรุปความและย่อเรื่องจากเรื่องที่อ่าน เพื่อนำไปเป็นเทคนิคการสอนเด็ก เตรียมสอบอัตนัย O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน  130 คนหลักสูตร วิทยากร : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย (นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / ปฏิบัติการเขียนเรื่องจากภาพ (นางสาวพ ...
  ส่ง 19 พ.ย. 2559 20:39 โดย บุญสุพร เพ็งทา
 • พี่รับน้อง วันที่ 21 ธันวาคม 2558        ประทับใจกับพี่ ๆ ศน.สพป.นครปฐม เขต 2
  ส่ง 10 ม.ค. 2559 03:35 โดย บุญสุพร เพ็งทา
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ 

วิจัยในชั้นเรียน > คลิก 
จริธรรมเด่นกลุ่มห้วยพลู > คลิก
บทเรียนการปฏิบัติที่ดี > คลิก


งานที่รับผิดชอบ

@ กลุ่มงานเลขานุการ

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)การสื่อสาร

Tel. : 081-7951578


Social Network : Face Book