กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.บุญสุพร

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ > วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย > วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เปิดโลกกว้างและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สันติภาพด้วยหนังสือและกิจกรรมต่อยอดการอ่าน"

โพสต์23 มิ.ย. 2562 03:57โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2562 04:00 ]

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เปิดโลกกว้างและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สันติภาพด้วยหนังสือและกิจกรรมต่อยอดการอ่าน" โดยสถานเอกอัครราชทูตสวิตเฅอร์แลนด์ ประจำประเทศไทยร่วมกับ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ซึ่งจัดอบรม ณ อาคารนานมีบุ๊คส์เฮ้าส์ สุขุมวิท 31 กรุงเทพมหานคร  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูได้เรียนรู้    การบูรณาการประเด็นการลี้ภัยและสิทธิมนุษยชนในห้องเรียน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ สพฐ.ได้เชิญ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ที่รับผิดชอบงานการส่งเสริมการอ่าน รวมทั้งเชิญครูโรงเรียนบ้านดงเกตุ  และครูโรงเรียนบ้านบางเลน โรงเรียนละ 1 คน ร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย
>>เอกสารเชิญอบรม>>คลิก
ร่วมรับฟังนโยบายจากรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.

โพสต์23 มิ.ย. 2562 03:01โดยไม่ทราบผู้ใช้

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมรับชมและรับฟังนโยบายจาก สพฐ. ซึ่งมีประเด็นหลักที่เกี่ยวกับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นโยบายการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน "2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน...ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน"  แนวทางการพัฒนางานภาษาไทยที่ประสบความสำเร็จของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 และงานส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 4 ซึ่งหลังจากรับฟังและรับชมนโยบายข่าวพุธเช้า ข่าว สพฐ. ศึกษานิเทศก์ได้นำนโยบายต่าง ๆ บูรณาการวางแผนนิเทศสำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 ต่อไป >>Power Point ประกอบการบรรยายนโยบายการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน>>คลิก >>>ขอบคุณภาพข่าว โดย ศน.พิจารณ์  ดิษฐประชา

วิทยากรอบรมครูผู้ช่วย

โพสต์23 มิ.ย. 2562 00:02โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2562 01:09 ]

วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2562 คณะศึกษานิเทศก์ได้ร่วมเป็นวิทยากร การพัฒนศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ให้กับกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 148/2562  ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม โดยมีครูผู้ช่วยเข้ารับการพัฒนา จำนวน 205 คน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้ช่วยได้เพิ่มพูนความรูู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับมาตรฐานตำแหน่งและภาระงาน สำหรับหัวข้อการอภิปรายที่รับผิดชอบในครั้งนี้ ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกระบวนการจัดทำ PLC ในโรงเรียน 


กำหนดการอบรมและคำสั่ง >>>คลิก

ตัดสินการประกวดผลงานนักเรียน โครงการรักษ์ภาษาไทย 2562

โพสต์15 มิ.ย. 2562 19:51โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2562 23:05 ]

              วันที่ 13 มิถุนายน 2562  ได้เชิญคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมดำเนินการตัดสินการประกวดผลงานนักเรียน โครงการรักษ์ภาษาไทย 2562 ตามคำสั่งที่ 164/2562 ณ ห้องประชุมชุมชนวิชาชีพ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยมีผลการแข่งขันเพื่อการตัดสินแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ การคัดลายมือทั้ง 3 ช่วงชั้น การเขียนเรีื่องจากภาพ ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2  การเขียนเรียงความและการแต่งคำประพันธ์ ช่วงชั้นที่ 3 ซึ่งการตัดสินดำเนินไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของ สพป.นครปฐม เขต 2 แข่งขันในระดับประเทศต่อไปคำสั่ง>>คลิก
ผลการตัดสิน>>>คลิก

เข้ารับการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

โพสต์27 พ.ค. 2562 01:23โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2562 09:38 ]


วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ได้เข้ารับการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"  โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๖๑ "รุ่น เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"  มีบุคลากรสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วม จำนวน 310 คน ณ หอประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/sthaban/60852928_2763813730360473_4659938361090244608_n.jpg

        การอบรมดังกล่าว ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนเสริมสร้างและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ให้มีความ เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันชาติ และประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ เพื่อต้องการปลุกจิตสำนึกของความเป็นไทย ให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักรู้ถึงความเป็นชาติไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และรู้สำนึกในการที่จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ในจิตสำนึก รวมทั้งยังเพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่หมู่คณะ 
        โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อต้องการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้นำเอาองค์ความรู้และแนวคิดที่ได้รับ ไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ แต่ละหมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึง และรู้ในการที่จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/sthaban/60891456_2583257375018688_5189510830869184512_o.jpg

นิเทศ#1/62

โพสต์27 พ.ค. 2562 01:13โดยไม่ทราบผู้ใช้


การนิเทศ ภาค 1/2562 ระหว่างวันที่ 21 - 31 พฤษภาคม 2562
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 117/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการนิเทศ ติดตาม
เตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
(ลงวันที่ 16 พ.ค. 62) > คลิก24 พฤษภาคม 2562
โรงเรียนคลองทางหลวงไม่มีชื่อ

โพสต์27 พ.ค. 2562 00:58โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2562 09:45 ]


ปฎบัติหน้าที่งานพิธีกร

โพสต์27 พ.ค. 2562 00:51โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2562 09:37 ]


วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่งานพิธีกร การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องบุนนาค โรงแรมเวล นครปฐม ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 107/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ลงวันที่ 10 พ.ค. 2562 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A313-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A313-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A313-3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A313-4.jpg

อัลบั้มภาพ > คลิกhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/60279409_1068039383387803_8961965578302521344_n.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/60763612_2287284144870847_9028818234618413056_n.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/60414401_437528710383339_1459676602987184128_n.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/61017192_797682260617131_2813369914373439488_n.jpg?attredirects=0


วิทยากรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โพสต์14 พ.ค. 2562 07:17โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2562 07:22 ]

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ได้รับเชิญจากโรงเรียนวัดไทรเป็นวิทยากรให้ความรู้ครูเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 


อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ฯ

โพสต์14 พ.ค. 2562 06:37โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2562 07:05 ]

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ได้รับมอบหมายเป็นพิธีกรและร่วมเป็นวิทยากรการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ณ ห้องแกรนด์ไดมอน โรงแรมเวล  จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูวิชาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 120 โรงเรียน และโรงเรียนขยายโอกาส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของทุกโรงเรียน 

1-10 of 57