กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.บุญสุพร

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ >>> วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย >>> วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

ให้สัมภาษณ์มติชนออนไลน์ จากการสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0

โพสต์15 มี.ค. 2562 08:33โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2562 18:38 ]

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/hisamphasnmtichnxxnlin/2.png?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/hisamphasnmtichnxxnlin/31.jpg?attredirects=0

ร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0

โพสต์13 มี.ค. 2562 08:31โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2562 18:25 ]

วันที่ 13 มีนาคม 2562

        ร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกันในการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา การแปลงกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา ณ โรงแรมมิราคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
    (ให้สัมภาษณ์ทีมนักข่าวของหนังสือพิมพ์ มติชนออนไลน์)


ร่วม Supervisor Teams ระดับจังหวัด

โพสต์12 มี.ค. 2562 17:56โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2562 18:18 ]

12 มีนาคม 2562

        ร่วมการประชุมคณะ Supervisor Teams ระดับจังหวัด สร้างความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.นครปฐม เขต 1 
        ท่านศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม นางกุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และคณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.นครปฐม ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และคณาจารย์สาขาหลักสูตรและการนิเทศ ม.ศิลปากร ประธาน ปส.กช.จังหวัดนครปฐม ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1 เขต 2 และศึกษานิเทศก์เทศบาลนครนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/12minakhm/53574186_2109502292499052_4289498454012461056_o.jpg

https://www.facebook.com/pullada/posts/2109502769165671

ขอบคุณข้อมูลและแหล่งภาพต้นทาง : ศน.กุลธิดา ปัญญาจิรวุฒิ > คลิก

กิจกรรมการจัดสอบ NT ปีการศึกษา 2561

โพสต์8 มี.ค. 2562 08:14โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2562 08:30 ]

  วันที่ 5 - 8 มีนาคม 2562  ดำเนินกิจกรรมการจัดสอบ NT ได้แก่ 1) ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นฐ. 2 แจกข้อสอบ NT ให้กับสนามสอบ ในวันที่ 5 มีนาคม 2562  2) วันที่ 6 มีนาคม 2562 ออกเยี่ยมสนามสอบ NT ณ โรงเรียนวัดศีรษะทอง โดยมีโรงเรียนวัดเสถียรรัตนารามร่วมสอบ การบริหารจัดการสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และ 3) วันที่ 8 มีนาคม 2562 ตรวจกระดาษคำตอบ NT โดยเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา ณ โรงรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตร ปีงบประมาณ 2562

โพสต์5 มี.ค. 2562 05:20โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2562 07:50 ]

   วันที่ 1 มีนาคม 2562  ได้เชิญครูปฐมวัยกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสุ่มให้เป็นตัวแทนประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรพุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2561 ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ 1) การใช้เครื่องมือจากคู่มือเพื่อการประเมินพัฒนาการ  2)การจัดสรรงบประมาณ 3) การแต่งตั้งคำสั่งกรรมการประเมิน และ 4) แจกคู่มือการประเมินพัฒนาที่ สพฐ.ส่งมาให้  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างการประเมินพัฒนาการครั้งนี้มีทั้งสิ้น 12 โรงเรียน ตามเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด ได้แก่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล โรงเรียนวัดสาลวัน  โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว  โรงเรียนวัดสรรเพชญ โรงเรียนบ้านบางเลน  โรงเรียนบ้านลานแหลม โรงเรียนวัดไทร  โรงเรียนวัดไร่ขิง  โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม โรงเรียนตลาดเจริญสุข และโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินพัฒนาการ >>คลิก

รับข้อสอบ NT'61

โพสต์27 ก.พ. 2562 22:29โดยบุญสุพร เพ็งทา


วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 

        รับข้อสอบ NT ชั้น ป.3  นำเข้าสู่ระบบการเตรียมการจัดคัดแยก เพื่อมอบให้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบในวันที่ 6 มีนาคม 2562

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1220165501466259?__tn__=-R

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/_draft_post/52917952_1220165281466281_6795073415473528832_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/_draft_post/53383235_1220165211466288_2300507044924358656_n.jpg

ถอดบทเรียนและเตรียมการ

โพสต์27 ก.พ. 2562 22:23โดยบุญสุพร เพ็งทา


24 - 25 กุมภาพันธ์ 2562

        ร่วมการประชุมสัมมนาปฏิบัติการ การเตรียมการจัดการทดสอบระดับชาติ ชั้น ป.3 (NT) และการถอดบทเรียน 
    - ประเด็นการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และแนวทางการดำเนินการตรวจข้อสอบอัตนัย
    - ประเด็นการดำเนินการจัดการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561(RT) 
    - ประเด็นการดำเนินการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในส่วนความรับผิดชอบของ สพป.นครปฐม เขต 2 

ณ  สวนบวกหาด ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1220188914797251&type=1&l=86b8dad19e

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/24-25/53036344_1220197628129713_2185800412752248832_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/24-25/52967839_1220188941463915_5662513045146959872_o.jpg

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ

โพสต์27 ก.พ. 2562 22:20โดยบุญสุพร เพ็งทา


22 กุมภาพันธ์ 2562

        ร่วมการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์นโยบาย และเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 2 ณ ห้องชลนที สพป.นครปฐม เขต 2
        ทบทวนตัวชี้วัด บูรณาการนโยบาย สู่แผนปฏิบัติการประจำปี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%202.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%201.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%203.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thaphaenptibatikarpracapi/52868360_782110972157578_1110148243133562880_n.jpg?attredirects=0ร่วมปิดโครงการที่ พสม.

โพสต์27 ก.พ. 2562 22:05โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2562 22:16 ]


22 กุมภาพันธ์ 2562

        ร่วมงานปิดโครงการ Project approach ระดับปฐมวัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
        พิธีปิดโครงการโดย นาง จำเริญ สีมารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พลโท อชิตพล วัดบัว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีปิด และร่วมชมนิทรรศการ ผลจากการเรียนรู้ จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงการ Project approach 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/rwmpidkhorngkarthiphsm/52605776_2265975010314777_4433252967914668032_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/rwmpidkhorngkarthiphsm/52494541_2265973830314895_207131824416096256_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/rwmpidkhorngkarthiphsm/52727961_2265973710314907_1518371638939222016_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/rwmpidkhorngkarthiphsm/53023845_2265980386980906_2756127895922409472_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp9.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D.jpg

อัลบั้มภาพนิทรรศการปิดโครงการ การเรียนรู้แบบโครงการ 
โดยงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

การดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

โพสต์27 ก.พ. 2562 21:57โดยบุญสุพร เพ็งทา

การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

        ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/52513959_1216202575195885_4387942690734473216_n.jpgวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

        ร่วมเป็นวิทยากร การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในการระดมความคิด เรื่องการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประเด็นในการระคมความคิด ได้แก่ เป้าหมายในการดำเนินการ ผลที่ได้รับ(Outcome) การจัดทำหลักสูตร ฯลฯ ให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 55 โรงเรียน ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จงนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi20/2019-02-23_15-04-54.jpg

อัลบั้ม การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
จากเพจโรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1217151978434278?__tn__=-R

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/_draft_post-3/52874813_341185039830405_1163638259759185920_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/_draft_post-3/52536837_341186006496975_2886922655246581760_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/_draft_post-3/52602506_341188873163355_6026698839891640320_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/_draft_post-3/52596293_341185179830391_3428584362747101184_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/_draft_post-3/51906418_341185206497055_8926612598682550272_o.jpg

1-10 of 37