กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.บุญสุพร

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ >>> วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย >>> วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

วิทยากรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โพสต์14 พ.ค. 2562 07:17โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2562 07:22 ]

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562  ได้รับเชิญจากโรงเรียนวัดไทรเป็นวิทยากรให้ความรู้ครูเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการวัดประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 


อบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ฯ

โพสต์14 พ.ค. 2562 06:37โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2562 07:05 ]

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ได้รับมอบหมายเป็นพิธีกรและร่วมเป็นวิทยากรการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ณ ห้องแกรนด์ไดมอน โรงแรมเวล  จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูวิชาการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 120 โรงเรียน และโรงเรียนขยายโอกาส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของทุกโรงเรียน 

ร่วมต้อนรับ ผอ.ดร.สมหมาย เทียนสมใจ

โพสต์12 พ.ค. 2562 07:51โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 14 พ.ค. 2562 07:04 ]

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562  ให้ความร่วมมือกับบุคลากร สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นพิธีกร เนื่องในวาระที่ท่าน ดร.สมหมาย  เทียนสมใจ          เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสพป.นครปฐม เขต 2 อย่างเป็นทางการ

ร่วมงานพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โพสต์12 พ.ค. 2562 07:31โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2562 07:53 ]

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมงานพิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ท่านชาญนะ เอี่ยมแสง เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า และจิตอาสา ร่วมพิธีเและร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

โพสต์12 พ.ค. 2562 06:57โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2562 07:13 ]

วันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ แทน ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร โดยมีประเด็นการประชุม ได้แก่ การใช้รูปแบบการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  การรายงานการนิเทศ Online การนิเทศภายในสถานศึกษา การนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน งานนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot camp การจัดการเรียนการสอนโดย Active Learning เป็นต้น
ประชุมปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราช นิพนธ์ฯ

โพสต์12 พ.ค. 2562 06:26โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2562 06:36 ]

วันที่ 26 เมษายน 2562  เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบระมาณ 2562 ณ โรงแรมรีเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร


วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน

โพสต์25 เม.ย. 2562 08:57โดยบุญสุพร เพ็งทา

   วันที่ 24 -25 เมษายน 2562 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที ชั้น 3 สพป.นครปฐม เขต 1 ซึ่งมีหัวข้อการบรรยาย ได้แก่ การนำหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 สู่แผนการจัดประสบการณ์ การบูรณาการการเรียนรู้และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรพุทธศักราช 2560  โดย ศธจ.นครปฐม ขอความร่วมมือจากกลุ่มนิเทศ สพป.นครปฐม เขต 2  การอบรมครั้งนี้มีครูเอกชนในจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมทังสิ้น 110 ครูทุกคนได้ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดประสบการณ์และการออกแบบเครื่องมือเพื่อประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยรอบด้าน

  

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการตรวจสอบทบทวนมาตรฐานสำนักงาน

โพสต์14 เม.ย. 2562 06:11โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 14 เม.ย. 2562 06:19 ]

 วันที่ 9 เมษายน 2562 กลุ่มงานเลขานุการ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการตรวจสอบทบทวนมาตรฐานสำนักงาน ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมชลนที  โดยมีนายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมสัมมนาในครั้งนี้ดัวย โดยการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการดำเนินงานในลักษณะ Outside – in ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์และร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมทบทวนมาตรฐานสำนักงานของ สพป.นครปฐม เขต 2 ได้แก่ นายชูพงษ์ กำลังงาม นายเกษมสันต์  มีจันทร์ นายธเนศ  ปานอุทัย  นายเกชา  เหลืองสุดใจชื้น และนางสาวฐิดาภรณ์  เพ็งหนู

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.โรงเรียน และผู้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน กลุ่มพุทธรักษา

โพสต์14 เม.ย. 2562 05:16โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 14 เม.ย. 2562 05:44 ]

 วันที่ 1 และ 4 เมษายน 2562 ได้รับแต่งตั้ง ตามคำสั่งสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 47/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (กรณีตำแหน่งว่าง) ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562) โดยได้ดำเนินการประเมินบุคลากรดังกล่าวที่อยู่ในกลุ่มพุทธรักษา ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ ทังสิ้น 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าตำหนัก โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดศีรษะทอง โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม โรงเรียนคลองทางหลวง โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ โรงเรียนวัดห้วยตะโกและโรงเรียนวัดน้อย ทุกโรงเรียนให้ความร่วมมือในการประเมินอย่างดี ส่งผลให้การประเมินดังกล่าวบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย 

 คำสั่ง>>>>คลิก
กำหนดการประเมิน>>>>คลิก


ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2/2562

โพสต์13 เม.ย. 2562 22:25โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 15 เม.ย. 2562 03:34 ]

 วันที่ 3 เมษายน 2562 ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้นัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ณ ห้องชลนที สพป.นครปฐม เขต 2 เวลา 09.00 น. โดยมีวาระการประชุม เรื่องเสนอเพื่อทราบ  1) รายงานผลการใช้ข้อสอบกลาง และข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 2) รายงานผลการประเมินอ่าน เขียน (RT) ชั้น ป.1 3)  รายงานผลการสอบ O – NET ปีการศึกษา 2561  และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ กรอบแผนนิเทศภาคเรียนที่ 1/2562 รวมทั้งได้แสดงความยินดีกับ ผอ.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ด้านผู้แทนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ที่ผ่านการประเมินได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
1-10 of 49