กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ >>> วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย >>> วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

กิจกรรมสัมพันธ์...ของพี่ น้องศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2

โพสต์30 ส.ค. 2560 00:12โดยบุญสุพร เพ็งทา


วันที่ 24 สิงหาคม 2560  ณ  วัดพระนอน  จังหวัดเพชรบุรี
    คณะศึกษานิเทศก์  สพป.นครปฐม เขต 2  ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศล
ให้กับพี่ น้อง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ล่วงลับไปแล้ว

การเขียนและสรุปความ

โพสต์19 พ.ย. 2559 20:39โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2559 20:39 ]

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

        ประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ การเขียน และสรุปความ ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (การเขียน การอ่านเพื่อการสื่อสาร นครปฐมเมืองสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี) ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกปฏิบัติการครูเกี่ยวกับการเขียนเรื่องจากภาพ สรุปความและย่อเรื่องจากเรื่องที่อ่าน เพื่อนำไปเป็นเทคนิคการสอนเด็ก เตรียมสอบอัตนัย O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน  130 คน

หลักสูตร วิทยากร : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย (นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / ปฏิบัติการเขียนเรื่องจากภาพ (นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์, นางบุญยวีร์ สมเชื้อเวียง, นางรัตนา เสาวคนธ์ และนางเพ็ญศรี สมบูรณ์วงศ์) / ปฏิบัติการสรุปใจความสำคัญ (นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์, นางสุพร ลัทธิจิตต์, นางสาวเจียมใจ ลับเลิศลบ และนางกฤษณา มัททวัง) / สรุป ภาระงาน ชิ้นงาน (นางสาวบุญสุพร เพ็งทา) 
 
กิจกรรม : 
        นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ / ฟังบรรยาย / ปฏิบัติการเขียนเรื่องจากภาพ / สรุป ภาระงาน ชิ้นงาน

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1159730384117973&id=100002430675997

พี่รับน้อง

โพสต์6 ม.ค. 2559 19:59โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2559 03:35 ]

วันที่ 21 ธันวาคม 2558

        ประทับใจกับพี่ ๆ ศน.สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/kickrrm/boon.jpg

1-3 of 3