เข้ารับการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

โพสต์27 พ.ค. 2562 01:23โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2562 09:38 ]

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ได้เข้ารับการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"  โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔  "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๖๑ "รุ่น เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"  มีบุคลากรสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วม จำนวน 310 คน ณ หอประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/sthaban/60852928_2763813730360473_4659938361090244608_n.jpg

        การอบรมดังกล่าว ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนเสริมสร้างและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ให้มีความ เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันชาติ และประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ เพื่อต้องการปลุกจิตสำนึกของความเป็นไทย ให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักรู้ถึงความเป็นชาติไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และรู้สำนึกในการที่จะปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่ในจิตสำนึก รวมทั้งยังเพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นแก่หมู่คณะ 
        โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อต้องการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้นำเอาองค์ความรู้และแนวคิดที่ได้รับ ไปเผยแพร่และถ่ายทอดให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ แต่ละหมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างทั่วถึง และรู้ในการที่จะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/sthaban/60891456_2583257375018688_5189510830869184512_o.jpg

Comments