การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการตรวจสอบทบทวนมาตรฐานสำนักงาน

โพสต์14 เม.ย. 2562 06:11โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 14 เม.ย. 2562 06:19 ]
 วันที่ 9 เมษายน 2562 กลุ่มงานเลขานุการ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการตรวจสอบทบทวนมาตรฐานสำนักงาน ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมชลนที  โดยมีนายสมบัติ  จันทร์มีชัย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมสัมมนาในครั้งนี้ดัวย โดยการดำเนินงานครั้งนี้เป็นการดำเนินงานในลักษณะ Outside – in ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์และร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมทบทวนมาตรฐานสำนักงานของ สพป.นครปฐม เขต 2 ได้แก่ นายชูพงษ์ กำลังงาม นายเกษมสันต์  มีจันทร์ นายธเนศ  ปานอุทัย  นายเกชา  เหลืองสุดใจชื้น และนางสาวฐิดาภรณ์  เพ็งหนู

Comments