การเขียนและสรุปความ

โพสต์30 ส.ค. 2560 00:12โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2561 00:34 ]

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559

        ประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ การเขียนและสรุปความ ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (การเขียน การอ่านเพื่อการสื่อสาร นครปฐมเมืองสะอาด ประชาราษฎร์จงรักภักดี) ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกปฏิบัติการครูเกี่ยวกับการเขียนเรื่องจากภาพ สรุปความและย่อเรื่องจากเรื่องที่อ่าน เพื่อนำไปเป็นเทคนิคการสอนเด็ก เตรียมสอบอัตนัย O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 130 คน

หลักสูตร วิทยากร : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย (นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) / ปฏิบัติการเขียนเรื่องจากภาพ (นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์, นางบุญยวีร์ สมเชื้อเวียง, นางรัตนา เสาวคนธ์ และนางเพ็ญศรี สมบูรณ์วงศ์) / ปฏิบัติการสรุปใจความสำคัญ (นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์, นางสุพร ลัทธิจิตต์, นางสาวเจียมใจ ลับเลิศลบ และนางกฤษณา มัททวัง) / สรุป ภาระงาน ชิ้นงาน (นางสาวบุญสุพร เพ็งทา) 

กิจกรรม : 
นายทวีพล แพเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ / ฟังบรรยาย / ปฏิบัติการเขียนเรื่องจากภาพ / สรุป ภาระงาน ชิ้นงาน

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1159730384117973&id=100002430675997
แหล่งภาพต้นทาง > คลิก

Comments