งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ : ภาคกลางและภาคตะวันออก

โพสต์1 ม.ค. 2562 06:11โดยบุญสุพร เพ็งทา
   วันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561 เป็นคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ : ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ซึ่งจังหวัดนครปฐมเป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้ และถือว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นงานระดับชาติ
   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศด้านศิลปหัตถกรรม ตลอดจนเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษา ครูและผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้ปรากฏแก่สาธารณชน สำหรับการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและยุติธรรม ขอขอบคุณสถาบันภาษาไทยที่ช่วยออกข้อสอบวรรณกรรมพิจารณ์และพินิจวรรณคดีรวมทั้งช่วยตรวจข้อสอบจนลุล่วงด้วยดี และขอขอบคุณผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลเป็นอย่างสูงที่อำนวยความสะดวกด้านสถานที่รวมทั้งให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนและคณะกรรมการที่มาร่วมงานเป็นอย่างดีจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องชื่นชม


 

Comments