ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope)

โพสต์2 ก.พ. 2562 20:25โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 2 ก.พ. 2562 20:27 ]
  วันที่ 29-31 มกราคม 2562 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการศึกษาตามตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ในการจัดประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาปฐมวัย จำนวน 183 คน จาก 183 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา    โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ศึกษานิเทศก์รู้และเข้าใจแนวคิดไฮสโคป (High Scope) และสามารถชี้แนะ (Coaching) ครูได้ 2)ชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรปีการศึกษา 2561 ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้จัดให้มีการทัศนศึกษาเพื่อสังเกตการจัดประสบการณ์ของครูตามแนวคิดไฮสโคป (High Scope) ณ โรงเรียนเกษมพิทยาด้วยเพื่อให้การประชุมบรรลุผลตาม สพฐ.คาดหวังComments