ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2562

โพสต์22 ก.พ. 2562 08:25โดยบุญสุพร เพ็งทา
   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ประธานคณะกรรมการ ติดตาม ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้นัดประชุมพร้อมกัน เวลา 09.00 น. ณ ห้องชลนที โดยมีเรื่องเสนอเพื่อทราบจำนวน 5 เรื่อง และ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 13 ท่านComments