ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 2/2562

โพสต์13 เม.ย. 2562 22:25โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 15 เม.ย. 2562 03:34 ]
 วันที่ 3 เมษายน 2562 ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้นัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ณ ห้องชลนที สพป.นครปฐม เขต 2 เวลา 09.00 น. โดยมีวาระการประชุม เรื่องเสนอเพื่อทราบ  1) รายงานผลการใช้ข้อสอบกลาง และข้อสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 2) รายงานผลการประเมินอ่าน เขียน (RT) ชั้น ป.1 3)  รายงานผลการสอบ O – NET ปีการศึกษา 2561  และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ได้แก่ กรอบแผนนิเทศภาคเรียนที่ 1/2562 รวมทั้งได้แสดงความยินดีกับ ผอ.ฐิดาภรณ์ เพ็งหนู คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ด้านผู้แทนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ที่ผ่านการประเมินได้เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
Comments