ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

โพสต์12 พ.ค. 2562 06:57โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 12 พ.ค. 2562 07:13 ]
วันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ แทน ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร โดยมีประเด็นการประชุม ได้แก่ การใช้รูปแบบการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  การรายงานการนิเทศ Online การนิเทศภายในสถานศึกษา การนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน งานนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ Boot camp การจัดการเรียนการสอนโดย Active Learning เป็นต้น
Comments