ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ผอ.โรงเรียน และผู้รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียน กลุ่มพุทธรักษา

โพสต์14 เม.ย. 2562 05:16โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 14 เม.ย. 2562 05:44 ]
 วันที่ 1 และ 4 เมษายน 2562 ได้รับแต่งตั้ง ตามคำสั่งสำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 47/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (กรณีตำแหน่งว่าง) ครั้งที่ 1(1 เมษายน 2562) โดยได้ดำเนินการประเมินบุคลากรดังกล่าวที่อยู่ในกลุ่มพุทธรักษา ซึ่งเป็นกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบ ทังสิ้น 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดท่าตำหนัก โรงเรียนวัดไทร โรงเรียนวัดศีรษะทอง โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม โรงเรียนคลองทางหลวง โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ โรงเรียนวัดห้วยตะโกและโรงเรียนวัดน้อย ทุกโรงเรียนให้ความร่วมมือในการประเมินอย่างดี ส่งผลให้การประเมินดังกล่าวบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย 

 คำสั่ง>>>>คลิก
กำหนดการประเมิน>>>>คลิก


Comments