ร่วมรับฟังนโยบายจากรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.

โพสต์23 มิ.ย. 2562 03:01โดยบุญสุพร เพ็งทา
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมรับชมและรับฟังนโยบายจาก สพฐ. ซึ่งมีประเด็นหลักที่เกี่ยวกับศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นโยบายการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน "2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายใน...ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน"  แนวทางการพัฒนางานภาษาไทยที่ประสบความสำเร็จของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 และงานส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 4 ซึ่งหลังจากรับฟังและรับชมนโยบายข่าวพุธเช้า ข่าว สพฐ. ศึกษานิเทศก์ได้นำนโยบายต่าง ๆ บูรณาการวางแผนนิเทศสำหรับภาคเรียนที่ 1/2562 ต่อไป >>Power Point ประกอบการบรรยายนโยบายการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน>>คลิก >>>ขอบคุณภาพข่าว โดย ศน.พิจารณ์  ดิษฐประชา
Comments