ร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0

โพสต์13 มี.ค. 2562 08:31โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2562 18:25 ]
วันที่ 13 มีนาคม 2562

        ร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกันในการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา การแปลงกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา ณ โรงแรมมิราคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
    (ให้สัมภาษณ์ทีมนักข่าวของหนังสือพิมพ์ มติชนออนไลน์)


Comments