เตรียมพร้อม O-NET กลุ่มสาระฯภาษาไทย

โพสต์7 ม.ค. 2562 08:35โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2562 05:26 ]
สร้างความเข้าใจกับทีมวิทยากรเพื่อเตรียมพร้อมทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัด ในการจัดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
    วันที่ 3 มกราคม 2561 

    ศึกษานิเทศก์ที่ดูแลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ประชุมสร้างความเข้าใจกับทีมวิทยากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อเตรียมตัวเป็นวิทยากรจัดการทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดสำหรับนักเรียนในการเตรียมพร้อมรับการสอบ O-NET ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 ในแต่ละกลุ่มโรงเรียน

    ซึ่งแต่ละกลุ่มโรงเรียนได้เริ่มดำเนินการทบทวนมาตรฐานฯ ใน 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ตั้งแต่   วันที่ 5 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/srangkhwamkheacipheuxteriymphrxmthbthwnthatrthantawchiwadnikarcadsxbo-netklumsarakarreiynruphasathiy/IMG_4680.JPG?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/srangkhwamkheacipheuxteriymphrxmthbthwnthatrthantawchiwadnikarcadsxbo-netklumsarakarreiynruphasathiy/IMG_4679.JPG?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/buy-su-phr/buy-su-phr/srangkhwamkheacipheuxteriymphrxmthbthwnthatrthantawchiwadnikarcadsxbo-netklumsarakarreiynruphasathiy/IMG_4681.JPG?attredirects=0

Comments