วิทยากรอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย

โพสต์1 ก.พ. 2562 17:39โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 1 ก.พ. 2562 17:44 ]
                วันที่ 25 มกราคม 2562 ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 โดยรับผิดชอบบรรยายหัวข้อเรื่อง การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อนำสู่มาตรฐานผู้เรียนระดับปฐมวัยของการประกันคุณภาพภายในให้กับ  กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์การอบรมครั้งนี้เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการรวบรวมร่องรอยหลักฐานทั้งระบบของผู้บริหารและครูแต่ละโรงเรียนเพื่อนำสู่การจัดทำเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2561Comments