วิทยากรอบรมครูผู้ช่วย

โพสต์23 มิ.ย. 2562 00:02โดยบุญสุพร เพ็งทา   [ อัปเดต 23 มิ.ย. 2562 01:09 ]
วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2562 คณะศึกษานิเทศก์ได้ร่วมเป็นวิทยากร การพัฒนศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ให้กับกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 148/2562  ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม โดยมีครูผู้ช่วยเข้ารับการพัฒนา จำนวน 205 คน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้ช่วยได้เพิ่มพูนความรูู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับมาตรฐานตำแหน่งและภาระงาน สำหรับหัวข้อการอภิปรายที่รับผิดชอบในครั้งนี้ ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และกระบวนการจัดทำ PLC ในโรงเรียน 


กำหนดการอบรมและคำสั่ง >>>คลิก
Comments