เกริน ช้อยเครือ

Vision    : มุ่งมั่นหมั่นพัฒนาตน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
Mission : ร่วมพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

มโนทัศน์การปฏิบัติงาน 4Bึ&4F (ปรับปรนมาจากวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร)
4B
Baseline (Benchmark Planning) : วางแผนจากข้อมูลพื้นฐาน สู่การตั้งค่าเป้าหมาย ใช้เทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพ
Best practice (Doing+Checking) : ทำตามแผน หนักแน่นตรวจตรา พัฒนาต่อยอด (Good > Better than > Best)
Block Grant (Checking+Developing) : ใช้ต้นทุนอย่างคุ้มค่า อารักขาเกื้อกูล สร้างสมดุลความพอเพียง
Benefit (Checking+Action) : ประสาน กระตุ้น ตามติด  ร่วมคิด ร่วมแชร์ แก้ไข ปรับปรน เสริมแรง ให้กำลังใจ สำเร็จได้ ร่วมยกย่อง ต้องชมเชย

4F (A Fully)
A competency        : เต็มกำลัง 
A willing & spirit      : เต็มใจ-จิตวิญญาณ 
Allocation of time   : เต็มเวลา
Ability knowledge   : เต็มภูมิรู้ 

3S หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง
Supervision            : นิเทศ ติดตาม ประเมิน
Support                  : สนับสนุน ส่งเสริม เติมพลัง
Self Development  : พัฒนาตนเองและวิชาชีพ

รูปแบบการปฏิบัติงานของตนเอง (Kerin's Practice Model) คลิก กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2564

  • 17 มิถุนายน 2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564        พัฒนาตนเอง รู้งาน ทันข่าว ติดตามรับชมรายการ พฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 8 รับทราบข้อมูล     1. ของดีที่เรามีอยู่ จากโรงเรียนวัดท่าพูด การสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ      2. เรื่องเล่าจาก ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2         - สพป.นครปฐม เขต 2 นำผู้บริหารโรงเรียน และรอง ผอ.ใหม่ศึกษาดูงานด้านวิชาการ  ที่ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล (ความห่วงใยด้านวิชาการ) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนเอง และทางโรงเรียนพระตำหนักได้แสดงผลการปฏิบัติงานอันเป็นแบบอย่างได้อย่างดีเยี่ยม เช่น เรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน (หลักส ...
    ส่ง 16 มิ.ย. 2564 23:38 โดย เกริน ช้อยเครือ
  • 16 มิถุนายน 2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564          นิเทศออนแอร์ โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์     - คลิปบันทึกจากการนิเทศออนแอร์ > คลิก     - รายงานการนิเทศโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ > คลิก วันที่ 16 มิถุนายน 2564         เตรียมการพัฒนาตนเอง โดยลงทะเบียน Workshop ในหัวข้อ” เครื่องมือเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ” จัดโดย Starfish Academy พัฒนานักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 20 ชม. และะให้การสนับสนุน ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้คุณครูพัฒนาตนเอง         ครูคลับ (Kru Club) Edtech Workshop แบบ Cool Kru กับกิจกรรมที่จะพาคุณครูไปอัพสกิลเพื่อการสอนในรูปแบบใหม่ ๆ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับเกียรต ...
    ส่ง 18 มิ.ย. 2564 02:44 โดย เกริน ช้อยเครือ
  • 15 มิถุนายน 2564 15 มิถุนายน 2564         เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจ การประกันคุณภาพภายในสู่การประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปี 2564 และแนวทางพิจารณา SAR ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ สมศ. การประเมิน (Mock Assessment) ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ICT         โดยนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มเป้าหมายได้แก่โรงเรียนที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ในปี 2564 จำนวน 50 โรงเรียน     - สถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินภายนอก ปี 2564 > คลิก     - เอกสารประกอบการดำเนินงาน > คลิก     - สื่อ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก > คลิก    - เพ็บเพ็จที่จัดสร้างเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการน ...
    ส่ง 16 มิ.ย. 2564 23:52 โดย เกริน ช้อยเครือ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 59 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน (ศน.เกริน ช้อยเครือ)
ปี พ.ศ. 2563 > คลิก
ปี พ.ศ. 2562 > คลิก
ปี พ.ศ. 2561 > คลิก
ก่อนปี พ.ศ. 2561 คลิกแจ้งข่าว เล่าเรื่อง  ย้อนดูแจ้งข่าวเล่าเรื่อง ก่อนหน้านี้ > คลิก )

 สถานการณ์ : การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
 การนิเทศ ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มพุทธมณฑล (ศน.เกริน ช้อยเครือ) > คลิก   
 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 > คลิก  
 ประกาศ ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 เพ็จการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 การขับเคลื่อน CEFR สพป.นครปฐม เขต 2 
    - สำหรับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ > คลิก 
    - สำหรับคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวสอบฯ > คลิก 
    - (คลิป) การใข้ CEFR ในการวัดระดับภาษาอังกฤษ > คลิก  
    - EF SET ทดสอบภาษาอังกฤษ 
        ระดับ A1 (ระดับเริ่มต้น) > คลิก  |  ระดับ A2 (ระดับต้น) > คลิก 
        ระดับ B1 (ระดับกลาง) > คลิก  |  ระดับ B2 (ระดับกลางสูง) > คลิก 
        ระดับ C1 (ระดับกลางสูง) > คลิก  |  ระดับ C2 (ระดับชำนาญ) > คลิก  
    - VDO แนะนำข้อสอบและฝึกทำข้อสอบ Linguaskill by Cambridge สำหรับครูภาษาอังกฤษ > คลิก 
    - การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องผ่านภาษาอังกฤษระดับ B1 ตามเกณฑ์ CEFR > คลิก 
 ผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 คลิก  
 การเตรียมความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona-19 (COVID-19) กลุ่มพุทธมณฑล > คลิก บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 ห้องนิเทศ ศน.เกริน > คลิก  
 เกริน นิวส์ > คลิก
 วัดผล นิวส์ > คลิก  
 บัตรแสดงความชื่นชมยินดี > คลิก 
 เอกสารทางวิชาการโดย ศน.เกริน ช้อยเครือ (ก่อนปี 2564) > คลิก 
 เอกสารทางวิชาการโดย ศน.เกริน ช้อยเครือ ปี 2564  
     แผนนิเทศการศึกษา กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ภาคเรียนที่ 2/2563 (1/2564) > คลิก
     คู่มือการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา (ฉบับปฏิบัติการ) ประจำปี 2564 (5/2564) > คลิก
     การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการการเปิดเรียน (1 กุมภาพันธ์ 2564) ของโรงเรียนกลุ่มพุทธมณฑล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ (12/2564) > คลิก
     รายงานการพัฒนาตนเองด้วยการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ด้านการจบการศึกษาและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา(T001) (13/2564) > คลิก
     ถอดบทเรียนการดำเนินการการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 (15/2564) > คลิก
     รายงานการพัฒนาตนเองเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และรับชมงานเสวนา: คุณภาพการศึกษาไทย สู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต (17/2564) > คลิก
     รายงานการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางาน โดยการร่วมรับชมการประชุมทางไกลถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook เรื่อง แนวทางการพัฒนางานทะเบียน และระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทะเบียนวัดผล ผ่านโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน School MIS (18/2564) > คลิก
     รายงานการพัฒนาตนเองเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเสวนาและทำแบบประเมิน OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 3 ประเด็น 100 ปี การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย: บริบทจากอดีตสู่อนาคต (19/2564) > คลิก
     รายงานการพัฒนาตนเองเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมออนไลน์ "การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่" จัดโดย กลุ่มนิเทศฯ สพม.ปทุมธานี (20/2564) > คลิก
     รายงานการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางานเรื่องการอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา(Data Management Center : DMC)สิ้นปีการศึกษา 2563 (21/2564) > คลิก
     รายงานการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางาน โดยการเรียนบทเรียนออนไลน์เรื่อง “ชีวิตวิถีใหม่ และ ความฉลาดทางดิจิทัล" (22/2564) > คลิก
     รายงานการพัฒนาตนเองเข้ารับการพัฒนาตนเองในระบบออนไลน์ “หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียน และเทคโนโลยีเป็นฐาน” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65 พ.ศ. 2564 จำนวนการพัฒนา 12 ชั่วโมง (23/2564) > คลิก
     รายงานการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (Teacher School Quality Program : TSQP) ปี 2563 โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม (24/2564) > คลิก 
     สรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศของผู้รับการนิเทศ ประจำปี 2563 นิเทศโดยนางสาวเกริน ช้อยเครือ (25/2564) คลิก  
     สรุปผล O-NET 2563 (28/2564) > คลิก 
     สรุปภาพรวมการร่วมกิจกรรม School Transformation Celebration สพป.นครปฐม เขต 2 (33/2564)  > คลิก   
     แผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (38/2564) > คลิก   
     รายงานการนิเทศ ติดตาม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (39/2564) > คลิก  
 คู่มือความปลอดภัยของผู้เรียน > คลิก  
 แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษ 2564 (สพฐ.) > คลิก   
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 > คลิก  
 คู่มือการประเมิน ITA 2564 > คลิก 
 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) > คลิก 
 แนวทางการดำเนินการจัดทำเอกสาร ปพ. (ศน.กันตวิชญ์ มะโนคำ ศธจ.เชียงใหม่ เขต 2) 
        ปพ.1 > คลิก  |  ปพ.2 > คลิก  |  ปพ.3 > คลิก  
 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง VisaKha Bucha Day > คลิก 
 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การวัดและประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร > คลิก
 แผนยุทธศาสตร์การนิเทศกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ประจำปีการศึกษา 2563 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก
 ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก
 แผนปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก
 คู่มือการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 (เกริน ช้อยเครือ)
    - (ฉบับมาตรฐานวิชาชีพ) > คลิก
    - (ฉบับปฏิบัติการ 2/2563) > คลิก
 สื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET63 ศูนย์สอบ สพป.นครปฐมเขต 2 (เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
 การขับเคลื่อน CEFR ด้วย Virtual Exam NPT2 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก  
 นิเทศ-ประสานงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก   
 เอกสาร การนิเทศ ติดตามความพร้อมในการการเปิดเรียน(1 กุมภาพันธ์ 2564) ของโรงเรียนกลุ่มพุทธมณฑล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 แผนและเครื่องมือนิเทศภาคเรียนที่ 2/2563 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 เครื่องมือนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (เกริน ช้อยเครือ) > ไฟล์ PDF | ไฟล์ word 
 ได้รับการพิจารณา ผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 ตามประกาศของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (อ้างอิง หน้า 30 ลำดับที่ 313) > คลิก
 ได้รับการคัดเลือกงานวิจัยให้ตีพิมพ์ลงในวารสารการศึกษาไทย (OEC Journal) ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (เกริน ช้อยเครือ) ฉบับ e-BooK > คลิก  
 ข้อมูลภาพจากกิจกรรม Teacher Boot Camp Workshop Online (18 พ.ย.63) > คลิก  
 การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก  
 สาระเกี่ยวกับ EIDP + การศึกษายกกำลังสอง(เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 การอบรมหลักสูตร Eng.62049 ต่อยอดเป็นผลการปฏิบัติที่ดี Best Practices (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 การจัดประกวดคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 สื่อการบรรยาย เรื่อง ภาษาอังกฤษกับความเป็นครู จากการอบรมหลักสูตรพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ​ครูผู้ช่วยสู่การเป็น​ครูมืออาชีพ เมื่อวันที่ 16 ส.ค.63 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม (เกริน ช้อยเครือ)
     - สื่อประกอบการบรรยาย > คลิก 
     - คลิปเสียงจากการบรรยาย > คลิก 
 สื่อประกอบกิจกรรมการอภิปรายและบรรยาย: ภาษาอังกฤษกับความเป็นครู เนื่องในการอบรม หลักสูตรพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ​ครูผู้ช่วยสู่การเป็น​ครูมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม (2 ส.ค. 2563) (เกริน ช้อยเครือ) คลิก  
 สื่อใช้ประกอบในการเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินผล (หลักสูตรปรับปรุง 2560 / การดำเนินการจัดกระทำข้อมูลการจบการศึกษาด้วยโปรแกรม School MIS / การกรอกข้อมูลนักเรียนในโปรแกรม O-NET / การกำหนดรหัสวิชา) ในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา" เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (เกริน ช้อยเครือ)
    - เอกสารประกอบการบรรยาย > คลิก 
    - คลิปเสียงจากการบรรยาย > คลิก  
 สื่อสไลด์ประกอบการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ​ การทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา (เกริน ช้อยเครือ 19 กรกฎาคม 2563) > คลิก 
 สื่อประกอบการชี้แจงเรื่อง การออก ปพ.1 โดยโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS (ศน.เกริน ช้อยเครือ) เนื่องในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเวล นครปฐม  เอกสาร > คลิก  |  สื่อสไลด์ > คลิก  |  ไฟล์เสียงบรรยาย > คลิก  
 คลิป ถอดบทเรียนการนำผลสอบ O-NET'62 (ป.6) ไปใช้ (เกริน ช้อยเครือ)คลิก 
 คลิป ถอดบทเรียนการนำผลสอบ O-NET'62 (ม.3) ไปใช้ (เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
 เพ็จ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ถอดบทเรียน SchoolMIS) (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก  
 แนวทางการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 > คลิก 
 แนวทางการดำเนินงาน TFE ปี 63 > คลิก 
 สื่อ PPT เตรียมสอบ O-NET'62 (26 ม.ค.63) > คลิก 
 สื่อประกอบการบรรยายเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 (ศน.เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
 เครื่องมือช่วยนิเทศสำหรับโรงเรียนใช้ตรวจสอบความพร้อมรับการประเมินคุณภาพฯ รอบสี่ > คลิก 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน > คลิก 
 สื่อประกอบการบรรยายตามโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย > คลิก 
 มาตรฐานสาระ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ > คลิก 
 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.1-6 (สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.) > คลิก
 บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ อนุบาล 1 - ป.3 > อนุบาล 1 | ป-1 | ป-2 | ป-3  
 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ปี 2562 
        ป.6 > PDF | Word
        ม.3 > PDF | Word
        ม.6 > PDF | Word
 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.) 
        ปี 2559 > ป.6   ม.3 
        ปี 2558 รวม 3 ชั้น > คลิก
        ปี 2557 > คลิก
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 > คลิก
 หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน(Classroom Assessment) > คลิก
 การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp 2562  สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/eyes%20pic.jpg?attredirects=0

นางสาวเกริน ช้อยเครือ
(Miss Kerin Choykhruea)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
วัดและประเมินผลการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

@ คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 418/2563
     (ระดับประถมศึกษา)
@ กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล
@ กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา
@ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย > คลิก
@ โครงการที่รับผิดชอบ > คลิก 

งานบริการทางวิชาการ

บริการทางวิชาการ (คำสั่ง) > คลิก 
- คณะทำงานสื่อ 65 พรรษาฯ คลิก
ผู้ประสานงานด้านวิจัยฯ > คลิก 
- ผู้ประสานงาน HCEC > คลิก 
ผู้ดูแลตัวชี้วัดระบบบริหารโปรแกรม School MIS > คลิก 
ผู้ประสานงาน โครงการมูลนิธิโรงเรียน สตาร์ฟิช คันทรีโฮม > คลิก
- ชวนคุณครูทำวิจัย > คลิก
ตระเวนหาพาใช้สื่อออนไลน์ใกล้โอเน็ต (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
รวบรวมร่วมใช้สไตล์เกริน คลิก
(ข้อมูล เอกสาร สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ร่วมกับครู
- การศึกษาพัฒนาตนเอง > คลิก 
- เขียนข่าวเล่านิเทศ 1/64 > คลิก 
- ห้องนิเทศออนไลน์ > คลิก 

ช่องทางการสื่อสาร

Tel. : 
081-9814830
e-mail : kerineye@gmail.com
Social Network Face Book

กรอบแผนนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
2563  |  
2560  |  2559

แผนนิเทศ
1/2564 | 2/2564
X/xxxx | 2/2558

รายงานการนิเทศ
1/2559 | 2/2559
X/xxxx | 2/2558

บันทึกการนิเทศ
X/xxxx | 2/2558

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
(ถอดบทเรียน)
X/2558 | 2/2558

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปี 2562 > คลิก
ปี 2561 > คลิก
ปี 2560 > คลิก
ปี 2559 > คลิก

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน
(ศน.เกริน ช้อยเครือ)
ปี พ.ศ. 2564 > คลิก
ปี พ.ศ. 2563 > คลิก
ปี พ.ศ. 2562 > คลิก
ปี พ.ศ. 2561 > คลิก
ก่อนปี พ.ศ. 2561 คลิก

นวัตกรรมเครือข่ายการนิเทศ
0
https://www.facebook.com/groups/335690086979289/

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A53.png
0เครือข่ายนักวัดผล
สพป.นครปฐม เขต 2

ICT เพื่อการนิเทศและปฏิบัติงาน
ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ คลิก

ช่องทางสื่อสาร
โรงเรียนที่ดูแลรับผิดชอบ > คลิก

การใช้สารสนเทศเป็นฐานสู่การวางแผนนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ศน.เกริน ช้อยเครือ)
ข้อมูลครูเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษ > คลิก 
- ข้อมูล รางวัล/ผลการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน > คลิก 
- จำนวน นร.-ป.3 ปี 2563 > คลิก
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน > คลิก 
ข้อมูลนักเรียนรายชั้น > คลิก
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล > คลิก
ข้อมูลครูสอนภาษาอังกฤษ > คลิก
สำรวจ ตชว.16 > คลิก
โรงเรียนเข้าโครงการ > คลิก
เพจ ยกระดับ-ปรับคุณภาพ > คลิก
เพจ O-NET > คลิก  
เพจ NT > คลิก
เพจ RT > คลิก 
- เพจ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี > คลิก 
- ฺBest Practices และนวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน > คลิก

ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี
เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ > คลิก 

 
รูปแบบการปฏิบัติงานของตนเอง (ศน.เกริน ช้อยเครือ)
Practice Model คลิก

0Trace evidence
1 discipline / moral / ethics / Professional ethics 
Knowledge and ability 
3 Performance 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio  https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2  

หน้าเว็บย่อย (33): ดูทั้งหมด
ĉ
เกริน ช้อยเครือ,
27 ก.ค. 2563 23:38
Comments