เกริน ช้อยเครือ

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน

 • 5 ตุลาคม 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมชมภาพเพิ่มเติม > คลิก11 ตุลาคม 2561        ให้กำลังใจ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ @ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต 2ชมอัลบั้มภาพ > คลิกชมอัลบั้มภาพ > คลิก
  ส่ง 13 ต.ค. 2561 04:35 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • วันที่ 25-26 กันยายน 2561 วันที่ 25-26 กันยายน 2561        ร่วมประชุมถอดบทเรียน (Best Practice) ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ได้ประชุมถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุม PLC ของสำนักงานเขตฯ โดย ผอ.โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม / ผอ.โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม / ผอ.โรงเรียนวัดงิ้วราย / ครูโรงเรียนวัดบางหลวง และครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ร่วมอภิปราย แลกแปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต         ตารางการประชุม > คลิกชมภาพ > คลิก
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 22:59 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • วันที่ 22 กันยายน 2561 วันที่ 22 กันยายน 2561ผู้ประสานงานและดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ PISA แบบออนไลน์โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ (PLC)การวิเคราะห์ข้อสอบ PISA และ O-NETโดย สพป.นครปฐม เขต 2ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐมอัลบั้มภาพ > คลิกวัตถุประสงค์ : - เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อม รับการประเมิน PISA 2018 - เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) และการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงความสำคัญของการประเมิน PISA 2018 - เพื่อจัดระบบคลังข้อสอบให้พร้อมใช้กลุ่มเป้าหมาย : ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 23:07 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • วันที่ 15 กันยายน 2561 วันที่ 15 กันยายน 2561        ดำเนินการจัดการประชุมทบทวนการทำมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการใช้ชุมชนวิชาชีพ PLC วิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องชลนที สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นการดำเนินการต่อจากวันที่ 1 กันยายน 2561 ในการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม PLC สพป.นฐ.2 วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ให้สูงขึ้นกลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ สพป.นครปฐม เชต 2 กำหนดไว้ชมภาพ > คลิก
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 23:12 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • วันที่ 1 กันยายน 2561 วันที่ 1 กันยายน 2561การประชุมทบทวนการทำมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการใช้ชุมชนวิชาชีพPLC วิชาภาษาอังกฤษโดย กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐมเขต 2ณ ห้องชลนที สพป.นครปฐม เขต 2วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ให้สูงขึ้นกลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ สพป.นครปฐม เชต 2 กำหนดไว้อัลบั้ม PLC ครู Boot Camp ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 23:19 โดย เกริน ช้อยเครือ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แจ้งข่าว เล่าเรื่อง

 ประกาศ ศธ. การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ > คลิก 
 รายงานผลสอบ NT'60 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 ผลการประเมินการอ่าน 2560 ชั้น ป.1 > คลิก
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 ปีการศึกษา 2560 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 ชี้แจงศูนย์สอบ O-NET 61 > คลิก  
 Test-Blueprint NT ป.3 | Test-Blueprint ONET ป.6 | Test-Blueprint ONET ม.3 > คลิก 
 การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนส PISA และ O-NET > คลิก
 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ > คลิก
 คู่มือ แบบทดสอบกาารอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-ป.4 > คลิก
 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สพป.นครปฐม เขต 2 กำหนดการประเมินพร้อมกัน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
    - เอกสารชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ระดับสนามสอบ) > คลิก
    - คู่มือ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 > คลิก
    - คู่มือ การบันทึกและนำเข้าคะแนนการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระบบ NT Access > คลิก
    - คู่มือ การประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านการเขียน (eMES) ปีการศึกษา 2560 > ตลิก
    - Test Blue Print โครงสร้างข้อสอบวัดความสามารถการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 > คลิก
 โปรแกรม ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 2560 > คลิก
 คลิป แนะนำการใช้โปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS > คลิก
 คลิป อบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา School MIS วันที่ 23 กค 58 > คลิก
 คลิป แนะนำการกรอกผลการเรียนในระบบ Schoolmis > คลิก 
 คลิป แนะนำขั้นตอนการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2560 > คลิก
 คู่มือ การบันทึกคะแนนส่งผลการเรียนในระบบ School MIS > คลิก
 คลิป การกรอกผลการเรียนในระบบ Schoolmis > คลิปบทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 การนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกเพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัด ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (เกริน ช้อยเครือ) คลิก  
 คู่มือ นิเทศ ติดตามและประเมินผล การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
 เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนว PISA และ O - NET (2560) > คลิก   
 ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA > คลิก   
 ชุดฝึกอบรม การยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่ความพร้อมในการประเมินนานาชาติ (PISA) > คลิก 
 แบบฝึกการอ่าน ตามแนว PISA ป.1 – ม.3   
 สื่อ แนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) > คลิก
 ถอดบทเรียนจริยธรรมเด่น กลุ่มโรงเรียนบางเลน (เกริน ช้อยเครือ) คลิก
 สื่อ ประเด็นคำถามการใช้งาน school mis คลิก
 แนวทางการพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
 e-Book งานด้านวิชาการเพื่อการบริหารและการนิเทศการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 สื่อ แนวทางการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (สพฐ.) > คลิก
 บทความ การนิเทศการศึกษาแนวใหม่ ใช้หลักการแสวงหาความร่วมมือร่วมใจ (สุทัศน์ เอกา) > คลิก
 ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผอ.สพป.นฐ.2 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 > คลิก
 8S’s Supervisory Model กับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล (บุญญลักษณ์ พิมพา) > คลิก
 รูปแบบชุมชนวิชาชีพ สพป.นฐ.2 (แผ่นภาพ> คลิก 
 สื่อ จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการวัดและประเมินผล 
     - ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ (สสวท.) > คลิก
     - ตัวอย่างข้อสอบ PISA (สสวท.) > คลิก
     - แนวข้อสอบ PISA ภาษาไทย (กลุ่มนิเทศฯ สตูล) > คลิก
     - ยูทูปคลิป เรื่อง การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) OBEC TV การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 เผยแพร่เมื่อ 21 มี.ค. 2018 > คลิก
     - คลิป เรื่อง แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-Net ภาษาไทย (ชั้น ป.6) โดย สำนักวิชาการฯ สพฐ. เผยแพร่เมื่อ 15 ม.ค. 2017 > คลิก
     - คลิป เรื่อง การสร้างข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA โดย nophasak sawangrung เผยแพร่เมื่อ 19 ส.ค. 2017 > คลิก
     - คลิป เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบ PISA โดย Boy Masa เผยแพร่เมื่อ 31 ส.ค. 2016 > คลิก
     - คลิป เรื่อง อบรมการออกข้อสอบแนว o-net และ PISA (11) 11-12 ตค 2557 ณ โนนสูงศรีธานี เผยแพร่เมื่อ 13 ต.ค. 2014 > คลิก
     - คลิป เรื่อง PISA คือ อะไร โดย elearning kusol เผยแพร่เมื่อ 28 ก.ค. 2012 > คลิก

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)


การสื่อสาร

Tel. : 
081-9814830

e-mail : 
kerineye@gmail.com
 
Social Network Face Bookแผนปฏิบัติการ
การบริหารงานวิชาการ
ปีการศึกษา 2561 > คลิก

กรอบแผนนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2560

แผนนิเทศ

รายงานการนิเทศ
1/2561 (คลิก)
2/2560 (คลิก)
1/2560 (คลิก)

บทเรียนการปฏิบัติที่ดี
2559 > คลิก

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปี 2561 > คลิก
ปี 2560 > คลิก
ปี 2559 > คลิก

การศึกษาค้นคว้า พัฒนาตนเอง

งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

การใช้สารสนเทศเป็นฐาน
สู่การวางแผนนิเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สารสนเทศ(การอ่าน)ชั้น ป.1 > คลิก
สารสนเทศ NT ชั้น ป.3 > คลิก
สารสนเทศ O-NET ป.6 ม.3 > คลิก

PLC On Face Book Group

https://www.facebook.com/groups/335690086979289/