เกริน ช้อยเครือ

Vision    : มุ่งมั่นหมั่นพัฒนาตน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
Mission : ร่วมพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

มโนทัศน์การปฏิบัติงาน 4B-4F
4B
Baseline (Benchmark Planing)     : วางแผนจากข้อมูลพื้นฐาน สู่การตั้งค่าเป้าหมาย ใช้เทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพ
Best practice (Doing+Checking)   : ทำตามแผน หนักแน่นตรวจตรา พัฒนาต่อยอด (Good > Better than > Best)
Block Grant (Doing+Checking)     : ใช้ต้นทุนอย่างคุ้มค่า อารักขาเกื้อกูล สร้างสมดุลความพอเพียง
Benefit (Checking+Action) : ประสาน กระตุ้น ตามติด  ร่วมคิด ร่วมแชร์ แก้ไข ปรับปรน เสริมแรง ให้กำลังใจ สำเร็จได้ ร่วมยกย่อง ต้องชมเชย

4 เต็ม (4Fully)
เต็มกำลัง                 : A competency 
เต็มใจ-จิตวิญญาณ   : A willing & The spirit
เต็มเวลา                  : Allocation of time
เต็มภูมิรู้                   : Ability knowledgeกิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2564

  • ประเมินรางวัลพระราชทาน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564        เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินระดับกลุ่มจังหวัดที่ 1 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ          ทั้งนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคณะที่ 7 ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่         คำสั่งแต่งตั้งและวาระการประชุม > คลิก วันที่ 2 มีนาคม 2564        ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนวัดลาดหวาย บางบ่อ สมุทรปราการ (ขนาดเล็ก สังกัด สพฐ.) ในการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศ ...
    ส่ง 4 มี.ค. 2564 01:58 โดย เกริน ช้อยเครือ
  • ประเมิน คศ.3 วันที่ 1 มีนาคม 2564        ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ โดยเป็นกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 3 ราย ได้แก่       1. นางสาวณัฐริกา สุริยาวงษ์     2. นางสาวนิภารัตน์ เชื้อชาย     3. นางสาวบงกช ยิ้มหนองโพธิ์         เรื่องแจ้ง/ประกาศ ศธจ.นครปฐม > คลิก 
    ส่ง 3 มี.ค. 2564 21:25 โดย Webmaster Supervisory
  • 22, 25 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564        ร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน ZOOM  ในการนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP2) ปีการศึกษา 2563  มีโรงเรียนในการประสานงานได้แก่โรงเรียนวัดเชิงเลน โรงเรียนวัดนิลเพชร และโรงเรียนวัดทรงคนอง        ภาพจากการจับหน้าจอ > คลิกวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564        นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนที่เข้าร่วมพัฒนาครูและโรงเรียนทั้งระบบ (มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช คันทรีโฮม) ณ โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว และโรงเรียนวัดเชิงเลน     เหล่า ศน. ได้สะท้อนคิดให้นิดหน่อยก็จะพลอยได้เห็นประเด็นรู้ ทั้งของเด็ก ทั้งนิเทศ ทั้งคุณคร ...
    ส่ง 25 ก.พ. 2564 17:19 โดย เกริน ช้อยเครือ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน (ศน.เกริน ช้อยเครือ)
ปี พ.ศ. 2563 > คลิก
ปี พ.ศ. 2562 > คลิก
ปี พ.ศ. 2561 > คลิก
ก่อนปี พ.ศ. 2561 คลิกแจ้งข่าว เล่าเรื่อง  ย้อนดูแจ้งข่าวเล่าเรื่อง ก่อนหน้านี้ > คลิก )

 เชิญส่งผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปี 2564 *ขอชลอไปก่อน
 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล สพป.นครปฐม เขต 2 (สพป.นครปฐม เขต 2) > คลิก   
 การติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มพุทธมณฑล (ศน.เกริน ช้อยเครือ) > คลิก   
 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 > คลิก  
 การปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดฯ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    - คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 510/2563 ลว.29 ธ.ค.63 > คลิก
    - บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำเดือน มกราคม 2564 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
    - แบบบันทึกการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2564 > คลิก 
    - ปฏิทินปฏิบัติงานพัฒนาบทเรียนออนไลน์ > คลิก 
 ประกาศ ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 เพ็จการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 การขับเคลื่อน CEFR สพป.นครปฐม เขต 2 
    - สำหรับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ > คลิก 
    - สำหรับคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวสอบฯ > คลิก 
    - (คลิป) การใข้ CEFR ในการวัดระดับภาษาอังกฤษ > คลิก  
    - EF SET ทดสอบภาษาอังกฤษ 
        ระดับ A1 (ระดับเริ่มต้น) > คลิก  |  ระดับ A2 (ระดับต้น) > คลิก 
        ระดับ B1 (ระดับกลาง) > คลิก  |  ระดับ B2 (ระดับกลางสูง) > คลิก 
        ระดับ C1 (ระดับกลางสูง) > คลิก  |  ระดับ C2 (ระดับชำนาญ) > คลิก  
    - VDO แนะนำข้อสอบและฝึกทำข้อสอบ Linguaskill by Cambridge สำหรับครูภาษาอังกฤษ > คลิก 
    - การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องผ่านภาษาอังกฤษระดับ B1 ตามเกณฑ์ CEFR > คลิก 
 ผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 คลิก  
 การเตรียมความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona-19 (COVID-19) กลุ่มพุทธมณฑล > คลิก 
 รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วีระ แข็งกสิการ) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 > คลิก บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-9%E0%B8%81%E0%B8%9E64.jpg     https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C1%E0%B8%81%E0%B8%9E64-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpg

 เกริน นิวส์ (ก่อนหน้านี้) > คลิก 
 วัดผล นิวส์ > คลิก  
 เอกสารทางวิชาการโดย ศน.เกริน ช้อยเครือ (ก่อนปี 2563) > คลิก 
 แผนยุทธศาสตร์การนิเทศกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก
 ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก
 แผนปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 > คลิก
 คู่มือการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563  
    - (ฉบับมาตรฐานวิชาชีพ) > คลิก
    - (ฉบับปฏิบัติการ 2/2563) > คลิก
 การใช้สารสนเทศเป็นฐานสู่การวางแผนนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ศน.เกริน ช้อยเครือ)
    - ข้อมูลครูเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษ > คลิก 
    - ข้อมูล รางวัล/ผลการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน > คลิก 
    - ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน > คลิก 
    - ข้อมูลนักเรียนรายชั้น > คลิก
    - ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล > คลิก
    - ข้อมูลครูสอนภาษาอังกฤษ > คลิก
    - สำรวจ ตชว.16 > คลิก
    - โรงเรียนเข้าโครงการ > คลิก
    - เพจ ยกระดับ-ปรับคุณภาพ > คลิก
    - เพจ O-NET > คลิก  
    - เพจ NT > คลิก
    - เพจ RT > คลิก 
    - เพจ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี > คลิก 
    - เพ็จประสานงานโครงการมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม > คลิก 
 เอกสาร การนิเทศ ติดตามความพร้อมในการการเปิดเรียน(1 กุมภาพันธ์ 2564) ของโรงเรียนกลุ่มพุทธมณฑล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ > คลิก  
 Virtual Exam NPT2 > คลิก  
 นิเทศ-ประสานงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ > คลิก   
 แผนและเครื่องมือนิเทศภาคเรียนที่ 2/2563 > คลิก  
 งานวิจัยในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
    - การสำรวจความพร้อมก่อนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ > คลิก
    - การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์การอ่านเรื่องสั้นวิชาภาษาอังกฤษ > คลิก 
    - การส่งเสริมทักษะการเขียนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4-5 > คลิก 
    - การส่งเสริมการท่องคำศัพท์ในวิชา Social Studies ในเรื่องอาชีพและสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชน > คลิก  
    - การศึกษาปัญหาความคงทนในการจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้น ป. 6 > คลิก
    - การใช้เกมเพื่อพัฒนาทักษะการสะกด การอ่านคำ การค้นหาตัวสะกดและความหมายของคำในวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ป.5 > คลิก 
    - การสร้างและการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อการเสริมสร้างความรู้และทักษะปฏิบัติการทดสอบและวัดผลภาษาอังกฤษในชั้นเรียนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา > คลิก
 เครื่องมือนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ > ไฟล์ PDF | ไฟล์ word 
 ได้รับการคัดเลือกงานวิจัยให้ตีพิมพ์ลงในวารสารการศึกษาไทย (OEC Journal) ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (ฉบับ e-BooK) > คลิก  
 ข้อมูลภาพจากกิจกรรม Teacher Boot Camp Workshop Online (18 พ.ย.63) > คลิก  
 การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
 สาระเกี่ยวกับ EIDP + การศึกษายกกำลังสอง(เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 การอบรมหลักสูตร Eng.62049 ต่อยอดเป็นผลการปฏิบัติที่ดี Best Practices > คลิก 
 สื่อการบรรยาย เรื่อง ภาษาอังกฤษกับความเป็นครู จากการอบรมหลักสูตรพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ​ครูผู้ช่วยสู่การเป็น​ครูมืออาชีพ เมื่อวันที่ 16 ส.ค.63 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม 
     - สื่อประกอบการบรรยาย > คลิก 
     - คลิปเสียงจากการบรรยาย > คลิก 
 สื่อประกอบกิจกรรมการอภิปรายและบรรยาย: ภาษาอังกฤษกับความเป็นครู เนื่องในการอบรม หลักสูตรพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ​ครูผู้ช่วยสู่การเป็น​ครูมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม (2 ส.ค. 2563) คลิก  
 สื่อใช้ประกอบในการเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินผล (หลักสูตรปรับปรุง 2560 / การดำเนินการจัดกระทำข้อมูลการจบการศึกษาด้วยโปรแกรม School MIS / การกรอกข้อมูลนักเรียนในโปรแกรม O-NET / การกำหนดรหัสวิชา) ในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา" เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
    - เอกสารประกอบการบรรยาย > คลิก 
    - คลิปเสียงจากการบรรยาย > คลิก  
 สื่อสไลด์ประกอบการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ​ การทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา (เกริน ช้อยเครือ 19 กรกฎาคม 2563) > คลิก 
 สื่อประกอบการชี้แจงเรื่อง การออก ปพ.1 โดยโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS (ศน.เกริน ช้อยเครือ) เนื่องในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเวล นครปฐม  เอกสาร > คลิก  |  สื่อสไลด์ > คลิก  |  ไฟล์เสียงบรรยาย > คลิก  
 คลิป ถอดบทเรียนการนำผลสอบ O-NET'62 (ป.6) ไปใช้ (เกริน ช้อยเครือ)คลิก 
 คลิป ถอดบทเรียนการนำผลสอบ O-NET'62 (ม.3) ไปใช้ (เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
 เพ็จ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ถอดบทเรียน SchoolMIS) > คลิก  
 แนวทางการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 > คลิก 
 แนวทางการดำเนินงาน TFE ปี 63 > คลิก 
 สื่อ PPT เตรียมสอบ O-NET'62 (26 ม.ค.63) > คลิก 
 สื่อประกอบการบรรยายเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 (ศน.เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
 เครื่องมือช่วยนิเทศสำหรับโรงเรียนใช้ตรวจสอบความพร้อมรับการประเมินคุณภาพฯ รอบสี่ > คลิก 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน > คลิก 
 สื่อประกอบการบรรยายตามโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย > คลิก 
 มาตรฐานสาระ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ > คลิก 
 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.1-6 (สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.) > คลิก
 บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ อนุบาล 1 - ป.3 > อนุบาล 1 | ป-1 | ป-2 | ป-3  
 หลักสูตร Boot Camp Turbo > คลิก 
 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ปี 2562 
        ป.6 > PDF | Word
        ม.3 > PDF | Word
        ม.6 > PDF | Word
 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.) 
        ปี 2559 > ป.6   ม.3   
        ปี 2558 รวม 3 ชั้น > คลิก
        ปี 2557 > คลิก
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 > คลิก
 หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน(Classroom Assessment) > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/eyes%20pic.jpg?attredirects=0

นางสาวเกริน ช้อยเครือ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ
     (ระดับประถมศึกษา)
@ ผู้ประสานงานด้านวิจัยฯ > คลิก 
@ School MIS > คลิก 
@ งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย > คลิก
@ โครงการที่รับผิดชอบ > คลิก 
@ คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 418/2563
@ รูปแบบการปฏิบัติงานของตนเอง (ศน.เกริน ช้อยเครือ) > คลิก  


ช่องทางการสื่อสาร

Tel. : 
081-9814830
e-mail : kerineye@gmail.com
Social Network Face Book

กรอบแผนนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
2563  |  
2560  |  2559

แผนนิเทศ
X/2558 | 2/2558

รายงานการนิเทศ
1/2563 | 2/2563
1/2559 | 2/2559
X/Xxxx | 2/2558

บันทึกการนิเทศ
1/2563 | 2/2563
X/2558 | 2/2558

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
(ถอดบทเรียน)
1/2563 | 2/2563
X/2558 | 2/2558

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปี 2562 > คลิก
ปี 2561 > คลิก
ปี 2560 > คลิก
ปี 2559 > คลิก

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน
(ศน.เกริน ช้อยเครือ)
ปี พ.ศ. 2563 > คลิก
ปี พ.ศ. 2562 > คลิก
ปี พ.ศ. 2561 > คลิก
ก่อนปี พ.ศ. 2561 คลิก

นวัตกรรมเครือข่ายการนิเทศ
0
https://www.facebook.com/groups/335690086979289/

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A53.png
0เครือข่ายนักวัดผล
สพป.นครปฐม เขต 2

ICT เพื่อการนิเทศและปฏิบัติงาน
ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ คลิก

รวบรวมร่วมใช้สไตล์เกริน คลิก
(ข้อมูล เอกสาร สื่อ นวัตกรรม
แหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ร่วมกับครู)

ตระเวนหา พาใช้
สื่อออนไลน์ ติวโอเน็ต
(เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 

ช่องทางสื่อสาร
โรงเรียนที่ดูแลรับผิดชอบ > คลิก

ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี
เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ > คลิก 

งานบริการทางวิชาการ
- คณะทำงานสื่อ 65 พรรษาฯ คลิก
ผู้ประสานงาน โครงการมูลนิธิโรงเรียน สตาร์ฟิช คันทรีโฮม > คลิก
ผู้ประสานงาน ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม > คลิก 
- ผู้ดูแลตัวชี้วัดระบบบริหารโปรแกรม School MIS > คลิก 
- โครงการที่รับผิดชอบ > คลิก
- ชวนคุณครูทำวิจัย > คลิก


0Trace evidence
1 discipline / moral / ethics / Professional ethics 
Knowledge and ability 
3 Performance 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio  https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2  


หน้าเว็บย่อย (31): ดูทั้งหมด
ĉ
เกริน ช้อยเครือ,
27 ก.ค. 2563 23:38
Comments