เกริน ช้อยเครือ


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน

 • 14-15 มิถุนายน 2562 วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2562        ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2        ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กลุ่มเป้าหมาย :     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกิจกรรม หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร :     - พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ "เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูในยุคปัจจุบัน" (นายสมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2)     - ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม    - อภิปรายการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และชุมชนวิชาชีพเพื่อการพัฒนา (ศน.สุภัค แฝงเพ็ชร, ศน.บ ...
  ส่ง 14 มิ.ย. 2562 05:52 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • 13 มิถุนายน 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562        ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย ของครูผู้สอนภาษาไทยและนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562 ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2  ผลการตัดสิน > คลิก
  ส่ง โดย เกริน ช้อยเครือ
 • 29 พฤษภาคม 2562 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562         ร่วมประชุมดำเนินการ PLC ของกลุ่มนิเทศฯ ในเรื่อง หลักสูตรต้านทุจริต / การนิเทศการศึกษา 1/2562 / การติดตามการบริหารโครงการ  ณ ห้องประชุม PLC
  ส่ง 30 พ.ค. 2562 20:37 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • เสวนาทางวิชาการ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562          ร่วมการเสวนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิพากษ์รูปแบบแนวทางการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดนครปฐม ณ ฟิลไลค์โฮมรีสอร์ท อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม         หนังสือเชิญ กำหนดการ ประกาศ > คลิก 
  ส่ง 28 พ.ค. 2562 05:04 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • 25 พฤษภาคม 2562 25 พฤษภาคม 2562         การอบรม เรื่อง"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๒/๖๑ "รุ่น เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" มีบุคลากรสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วม จำนวน 310 คน เข้ารับการอบรมฯ ณ หอประชุม อาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม        การอบรมดังกล่าว ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการทบทวนเสริมสร้างและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ให้มีความ เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันชาติ และประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ เพื่อต้องการปลุกจิตสำนึกของความเป็นไทย ให้ประชาชนชาวไทยทุกหม ...
  ส่ง 28 พ.ค. 2562 05:14 โดย เกริน ช้อยเครือ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 52 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แจ้งข่าว เล่าเรื่อง

 รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน 100 เต็ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2561 > คลิก  
 รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน 100 เต็ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 > คลิก  
 การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) > คลิก 
 ผล O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2561  
    1.การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 สรุปได้ดังนี้
        1.1.คะแนนเฉลี่ยรวมกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทดสอบทั้ง 4 วิชา ปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 3.21)
        1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ทดสอบทั้ง 4 กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเพิ่มขึ้น 9.32, 2.74, 0.70 และ 0.10 ตามลำดับ
 เอกสาร การประชุมสัมมนาปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สพป.นครปฐม เขต 2 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 ตระเวนหา พาใช้ สื่อออนไลน์ ติวโอเน็ต (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 นายกฯ แนะ ศธ.ฝึกเด็กเล็กซึมซับภาษาอังกฤษ > คลิก 
 ศธ.ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครั้งใหญ่ของประเทศ > คลิก  
 ประกาศ ศธ. การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ > คลิก 
 การประชุมทางไกลขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) โดย มล.ปริยดา  ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (19 ก.พ.61) > คลิก 
 แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (2557) > คลิก 
 การวิเคราะห์ข้อสอบหลังนำไปใช้ (ความเที่ยง) > คลิก 
 ค่าเป้าหมาย NT'61 > คลิก 
 ร่วมรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา > คลิก 
 รายงานผลสอบ NT'60 สพป.นครปฐม เขต 2 (รายโรงเรียน) คลิก 
 ผลการประเมินการอ่าน 2560 ชั้น ป.1 (สพป.นฐ.2 รายโรงเรียนจำแนกตามกลุ่มโรงเรียน) > คลิก 
 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปีการศึกษา 2560 (ภาพรวม สพป.นฐ.2) คลิก  
 คู่มือความสามารถในการอ่านและการเขียน (มิ.ย.61) > คลิก 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 ปีการศึกษา 2560 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนว PISA และ O-NET > คลิก
 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ > คลิก
 คู่มือ แบบทดสอบกาารอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-ป.4 > คลิก
 โปรแกรม ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 2560 > คลิก
 คลิป แนะนำขั้นตอนการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2560 > คลิก
 คลิป แนะนำการใช้โปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS > คลิก
 คลิป อบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา School MIS วันที่ 23 กค 58 > คลิก
 คลิป แนะนำการกรอกผลการเรียนในระบบ School MIS > คลิก 
 คู่มือ การบันทึกคะแนนส่งผลการเรียนในระบบ School MIS > คลิก
 คลิป การกรอกผลการเรียนในระบบ School MIS > คลิป
 สื่อ ประเด็นคำถามการใช้งาน School MIS คลิก 
 คำถามยอดฮิต School MIS ชี้แจง > คลิก บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 สื่อประกอบการบรรยายตามโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย > คลิก  
 มาตรฐานสาระ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ > คลิก 
 บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ อนุบาล 1 - ป.3 > อนุบาล 1 | ป-1 | ป-2 | ป-3  
 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.) 
        ปี 2559  >  ป.6   ม.3   
        ปี 2558 รวม 3 ชั้น > คลิก
        ปี 2557 > คลิก
 ถอดบทเรียนทางวิชาการพัฒนางานนิเทศ ในปี 2560 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 ถอดบทเรียนจริยธรรมเด่น กลุ่มโรงเรียนบางเลน (เกริน ช้อยเครือ) คลิก  
คู่มือ นิเทศ ติดตามและประเมินผล การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
 สื่อ แนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) > คลิก
 แนวทางการพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
 e-Book งานด้านวิชาการเพื่อการบริหารและการนิเทศการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 สื่อ แนวทางการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (สพฐ.) > คลิก
 บทความ การนิเทศการศึกษาแนวใหม่ ใช้หลักการแสวงหาความร่วมมือร่วมใจ (สุทัศน์ เอกา) > คลิก
 ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผอ.สพป.นฐ.2 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 > คลิก
 8S’s Supervisory Model กับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล (บุญญลักษณ์ พิมพา) > คลิก
 รูปแบบชุมชนวิชาชีพ สพป.นฐ.2 (แผ่นภาพ> คลิก 
 สื่อ จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการวัดและประเมินผล 
     - ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA > คลิก  
     - ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ (สสวท.) > คลิก 
     - เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนว PISA และ O - NET (2560) > คลิก  
     - ชุดฝึกอบรม การยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่ความพร้อมในการประเมินนานาชาติ (PISA) > คลิก 
     - แบบฝึกการอ่าน ตามแนว PISA ป.1 – ม.3  
     - ตัวอย่างข้อสอบ PISA (สสวท.) > คลิก
     - แนวข้อสอบ PISA ภาษาไทย (กลุ่มนิเทศฯ สตูล) > คลิก
     - ยูทูปคลิป เรื่อง การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) OBEC TV การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 (21 มี.ค.61) > คลิก
     - คลิป เรื่อง แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-Net ภาษาไทย (ชั้น ป.6) สำนักวิชาการฯ สพฐ. (15 ม.ค.60) > คลิก
     - คลิป เรื่อง การสร้างข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA โดย nophasak sawangrung เผยแพร่เมื่อ 19 ส.ค.60 > คลิก
     - คลิป เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบ PISA โดย Boy Masa เผยแพร่เมื่อ 31 ส.ค.60 > คลิก
     - คลิป เรื่อง อบรมการออกข้อสอบแนว o-net และ PISA (11) 11-12 ต.ค.57 ณ โนนสูงศรีธานี เผยแพร่เมื่อ 13 ต.ค.57 > คลิก
     - คลิป เรื่อง PISA คือ อะไร โดย e-learning kusol เผยแพร่เมื่อ 28 ก.ค.61 > คลิก
 ใบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 > คลิก
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 > คลิก
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 > คลิก
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1 > คลิก
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 > คลิก
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 > คลิก
 ผลการจัดการศึกษาในรอบ 1 ทศวรรษของ สพฐ.(สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) > คลิก 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ O-net, NT (บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย) ปีการศึกษา 2557 / 2558 / 2559 > คลิก  เอกสารทางวิชาการของกลุ่มนิเทศฯ โดย ศน.เกริน ช้อยเครือ

 รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559  คลิก
 สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษา (6/2559) คลิก
 สื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษา (7/2559) > คลิก
 คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (8/2559) คลิก
 คลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (9/2559) > คลิก
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (23/2559) > คลิก
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร สพป.นฐ.2 (24/2559)
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (26/2559) > คลิก 
 รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (27/2559) > คลิก
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (29/2559) 
 สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมเพื่อเตรียมสอบ O-NET ป.6 (38/2559) 
 สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมเพื่อเตรียมสอบ O-NET ม.3 (39/2559) 
 English workshop for reviewing the criteria s and indicators of English subject for Primary 6 (40/2559) > Click
 English workshop for reviewing the criteria s and indicators of English subject for Secondary 3 (41/2559) > Click
 บทเรียนการพัฒนาการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 > คลิก
 แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ระดับ ม.3 (11/2560) > คลิก
 แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ระดับ ป.6 (12/2560)  > คลิก
 แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2560 (22/2560) 
 การเรียนรู้เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การนิเทศวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559 (26/2560) > คลิก
 ผลการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 > คลิก 
 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 (22/2561) > คลิก
 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 (23/2561) > คลิก
 รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (28/2561)
 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี 2561 > คลิก
 คู่มือการนิเทศและติดตามการวัดและประเมินผลในโรงเรียน (29/2561) > คลิก 
 รายงานการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2560 (30/2561) > คลิก 
 การนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกเพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัด ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
 คู่มือการนิเทศ การประสานเครือข่ายความร่วมมือและชุมชนวิชาชีพ ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก  
 งานวิจัย: การสร้างและพัฒนาสื่อในการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก 
 เอกสารการประชุมสัมมนาปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ 
เรียน (เอกสารวิชาการที่ 2/2562) คลิก  
 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561(เอกสารวิชาการที่ 3/2562) > คลิก
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 4/2562) > คลิก
 รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 5/2562) > คลิก 
 รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 6/2562) ฉบับเขตฯ > คลิก  | ฉบับโรงพิมพ์ > คลิก  
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/eyes%20pic.jpg?attredirects=0
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2559)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 318/2561)

การสื่อสาร
Tel. : 
081-9814830
e-mail : kerineye@gmail.com
Social Network Face Book


แผนปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ
ปีการศึกษา 2561 > คลิก

กรอบแผนนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
2560  |  2559

แผนนิเทศ
1/2559  |  2/2559
X/2558  |  2/2558

รายงานการนิเทศ
1/2560  |  2/2560
X/2558  |  2/2558

บันทึกการนิเทศ
1/2562 | 2/2562
1/2561 | 2/2561
1/2560 | 2/2560
1/2559 | 2/2559

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
(ถอดบทเรียน)
1/2561 | 2/2561
1/2559 | 2/2559
1/2558 | 2/2558

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปี 2561 > คลิก
ปี 2560 > คลิก
ปี 2559 > คลิก

การศึกษาค้นคว้า พัฒนาตนเอง

งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

งานที่ได้ปฏิบัติ
- การจัดประชุม อบรมสัมมนา จัดเข้าค่าย ตามภารงานที่รับผิดชอบ (การวัดประเมินผล ภาษาอังกฤษ) > คลิก 

ประกาศเกียรติคุณ
2561  |  2562

การใช้สารสนเทศเป็นฐาน
สู่การวางแผนนิเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

RT'61 สพป.นฐ. 2 > คลิก   
RT'61 สพป.นฐ. 2 จำแนกตามรายกลุ่มโรงเรียน  > คลิก 
การจัดสอบ RT'61 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

RT'60 ป.1 สพป.นฐ.2 > คลิก 
RT'60 บางเลน > คลิก 
NT'60 ป.3 สพป.นฐ.2 > คลิก 
NT'60 ป.3 บางเลน > คลิก 
O-NET'60 ป.6+ม.3 > คลิก 

 สรุปข้อมูลการรายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา  2560  ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-mes) > คลิก  

 รายงานประเมินนักเรียน ม.1 - 3 ปีการศึกษา 2560  ตามผลประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading  Literacy) แนว PISA > คลิก  

 จำนวนนักเรียน ปี 2559 > คลิก

เพจ ยกระดับ-ปรับคุณภาพ > คลิก
เพจ O-NET > คลิก  
เพจ NT > คลิก
เพจ RT > คลิก
เพจ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี > คลิก

นวัตกรรมการนิเทศ

PLC On Face Book Group
https://www.facebook.com/groups/335690086979289/

เครือข่ายนักวัดผล
สพป.นครปฐม เขต 2
โดย...ศน.เกริน ช้อยเครือ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A53.png

ICT เพื่อการนิเทศและปฏิบัติงาน
ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ

ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ

ผังการขับเคลื่อนวิชาภาษาอังกฤษ
สพป.นครปฐม เขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/2018-10-29_17-13-07.jpg

FB : วัดผลและวิจัยสัมพันธ์ > คลิก

PLC สพป.นครปฐมเขต 2

https://drive.google.com/file/d/1FUCFuqgi4KJfQ1gys7oRdzKJMtC6A9Da/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1cxUIinlfH75nIK0nYmj5g3ZUUtBN_qxD/view?usp=sharing