เกริน ช้อยเครือ


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน

 • 3 ธันวาคม 2562 วันที่ 3 ธันวาคม 2562        นิเทศ โรงเรียนวัดดอนยอ อ.บางเลน และติดตามผลการอบรมครูอังกฤษที่ผ่านการอบรมขยายผล Boot Camp'62 ในระดับชั้นเรียน Micro teaching > คลิกอัลบั้มภาพ > คลิกวันที่ 3 ธันวาคม 2562        นิเทศ โรงเรียนตลาดเกาะแรต อ.บางเลน วันที่ 3 ธันวาคม 2562        นิเทศ โรงเรียนวัดลาดสะแก อ.บางเลน
  ส่ง 3 ธ.ค. 2562 21:25 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • 28 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.30 น.         เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 5/2562ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2         ประเด็นสาระ ได้แก่ ผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 การดำเนินการเตรียมการทบทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT NT O-NET โดยใช้เครือข่ายชุมชนวิชาชีพ การรายงานผลการติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเด็นปัญหาจากการนิเทศ รวมทั้ง ขอความเห็นชอบกรอบวางแผนพัฒนา RT NT การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในปีงบประมาณ 2563 กรอบการจัดทำรายงานผลการประชุม ก.ต.ป.น. ปี พ.ศ. 2562 และการนิเทศบูรณาการโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งได้สรุปสภาพปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน (Cr ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2562 01:17 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • 20 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 (ภาคเช้า)         ร่วมการประชุมศูนย์สอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2โดยมี ดร.สมหมาย เทียนสมใจ เป็นประธาน ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ / คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม         เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการสอบ และบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ของประธานศูนย์สอบ / คณะกรรมการอำนวยการ / หัวหน้าสนามสอบ / ตัวแทนศูนย์สอบ / กรรมการกลาง / กรรมการคุมสอบ และหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 (ภาคบ่าย)        ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูเครือข่ายช ...
  ส่ง 20 พ.ย. 2562 21:12 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • 19 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ปฏิบัติหน้าที่กรรมการทดสอบวัดความรู้ในระบบออนไลน์ (ขั้นที่ 2) “การจัดทดสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)” ศูนย์สอบ สพป.นครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โครงการนี้มีหลักสูตรมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานที่สามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้ 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรกรรมการคุมสอบ  2.หลักสูตรกรรมการกลาง  3.หลักสูตรหัวหน้าสนามสอบ         หนังสือแจ้งและรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน > คลิก 
  ส่ง 18 พ.ย. 2562 22:42 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • ร่วมรับฟังข้อสรุป สมศ.         การร่วมต้อนรับ ร่วมให้ข้อมูล และร่วมรับฟังข้อสรุปจากคณะกรรมการผู้ประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4  ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562         ณ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม สรุปประเด็นการสะท้อนผล ดังนี้     1. การตั้งค่าเป้าหมายของโรงเรียนให้ตั้งค่าทั้งแบบปริมาณและคุณภาพ     2. การสรุปโครงการ ให้เพิ่มเติมปัญหาและอุปสรรคที่พบ และข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม     3. หลักสูตรสถานศึกษา ควรปรับให้เป็นปัจจุบัน และปรับปรุงหลักสูตรทุกปี โดยการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน     4. บ ...
  ส่ง 5 ธ.ค. 2562 00:45 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์
 • Mock Assessment โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment)สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ประจำปีงบประมาณ 2562        กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทุกระดับ โดยการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลง กระชับ สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง สร้างมาตรฐานระบบประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดทำเอกสารการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  จึงได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) สถานศ ...
  ส่ง 22 พ.ย. 2562 00:28 โดย เกริน ช้อยเครือ
แสดงบทความ 1 - 6 จาก 77 รายการ ดูเพิ่มเติม »แจ้งข่าว เล่าเรื่อง  ย้อนดูแจ้งข่าวเล่าเรื่องก่อนหน้านี้ > คลิก )

 เกริน นิวส์ > คลิก 
 การดำเนินการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2 ปีการศึกษา 2562 (ช่วงเวลาปฏิบัติกิจกรรมระหว่างวันที่ 14 ธ.ค. 62 ถึง 11 ม.ค 63) > คลิก   
 การสอบ: งานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
        ช่วงเดือน มกราคม 2563  สอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562 > คลิก
        1 กุมภาพันธ์ 2563 สอบ O-NET62 ป.6 > คลิก
        1-2 กุมภาพันธ์ 2563 สอบ O-NET62 ม.3 > คลิก
        11-14 กุมภาพันธ์ 2563 ป.1 สอบ RT62 > คลิก
        4 มีนาคม 2563 ประเมินคุณภาพผู้เรียน > คลิก 
 การจัดการทดสอบประมวลความรู้ ขั้นที่ 2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) 19 พ.ย. 62 > คลิก  
 การประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp ณ ฟีลไลค์โฮม รีสอร์ท นครชัยศรี ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2562 > คลิก
 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนากรอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2562 คลิก 
 การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องผ่านภาษาอังกฤษระดับ B1 ตามเกณฑ์ CEFR > คลิก   
 ตัวอย่าง ภาษาอังกฤษระดับ B1 > คลิก   
 ย้ำครูทุกคนต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ > คลิก  
 ประเด็นที่ปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 กรอบโครงสร้าง และกำหนดการบริหารจัดสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 กรอบโครงสร้างและกำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.3 ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 รวมข้อสอบออนไลน์ : O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ทุกวิชา ปีการศึกษา 2561 จาก สทศ. พร้อมเฉลย > คลิก
 รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน 100 เต็ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2561 > คลิก  
 รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน 100 เต็ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 > คลิก  
 ตระเวนหา พาใช้ สื่อออนไลน์ ติวโอเน็ต (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 นายกฯ แนะ ศธ.ฝึกเด็กเล็กซึมซับภาษาอังกฤษ > คลิก 
 ศธ.ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครั้งใหญ่ของประเทศ > คลิก  
 ประกาศ ศธ. การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ > คลิก 
 การประชุมทางไกลขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) โดย มล.ปริยดา  ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (19 ก.พ.61) > คลิก บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 เครื่องมือช่วยนิเทศสำหรับโรงเรียนใช้ตรวจสอบความพร้อมรับการประเมินคุณภาพฯ รอบสี่ > คลิก 
 สื่อประกอบการบรรยายเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562(ศน.เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน > คลิก 
 สื่อประกอบการบรรยายตามโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย > คลิก 
 มาตรฐานสาระ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ > คลิก 
 บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ อนุบาล 1 - ป.3 > อนุบาล 1 | ป-1 | ป-2 | ป-3  
 หลักสูตร Boot Camp Turbo > คลิก 
 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ปี 2562 
        ป.6 > PDF | Word
        ม.3 > PDF | Word
        ม.6 > PDF | Word
 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.) 
        ปี 2559 > ป.6   ม.3   
        ปี 2558 รวม 3 ชั้น > คลิก
        ปี 2557 > คลิก
 ถอดบทเรียนทางวิชาการพัฒนางานนิเทศ ในปี 2560 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 ถอดบทเรียนจริยธรรมเด่น กลุ่มโรงเรียนบางเลน (เกริน ช้อยเครือ) คลิก  
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 > คลิก
 หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน(Classroom Assessment) > คลิกเอกสารทางวิชาการของกลุ่มนิเทศฯ โดย ศน.เกริน ช้อยเครือ

ปี 2559-2561 > คลิก

ปี 2562

เอกสารการประชุมสัมมนาปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน (เอกสารวิชาการที่ 2/2562) > คลิก
รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561(เอกสารวิชาการที่ 3/2562) > คลิก
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 4/2562) > คลิก
รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 5/2562) > คลิก
รายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 6/2562) ฉบับเขตฯ > คลิก | ฉบับโรงพิมพ์ > คลิก
คู่มือนิเทศ ติดตามและประเมินผล การปรับหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2562 (เอกสารวิชาการที่ 12/2562) > คลิก
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม (เอกสารวิชาการที่ 22/2562) > คลิก  
 บทความงานวิจัย : การสร้างและพัฒนาสื่อในการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุมชนวิชาชีพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 สื่อนิเทศประสานเครือข่ายความร่วมมือและชุมชนวิชาชีพโดยทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (18 เล่ม) > คลิก  
 งานวิจัย(ฉบับเต็ม) : การสร้างและพัฒนาสื่อในการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุมชนวิชาชีพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (เอกสารวิชาการที่ 26/2562) คลิก 
 คู่มือการใช้สื่อเอกสารประกอบการนิเทศประสานเครือข่ายความร่วมมือและชุมชนวิชาชีพโดยทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (เอกสารวิชาการที่ 27/2562) > คลิก PLC สพป.นครปฐมเขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/eyes%20pic.jpg?attredirects=0
@ กลุ่มโรงเรียนบางเลน

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2559)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 318/2561)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2562)

ช่องทางการสื่อสาร

Tel. : 
081-9814830
e-mail : kerineye@gmail.com
Social Network Face Book


0
แผนปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ
ปีการศึกษา 2561 > คลิก

กรอบแผนนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
2560  |  2559

แผนนิเทศ
X/2558 | 2/2558

รายงานการนิเทศ
1/2562 | 2/2562 
1/2559 | 2/2559
X/2558 | 2/2558

บันทึกการนิเทศ
1/2562 | 2/2562
1/2561 | 2/2561
1/2560 | 2/2560
1/2559 | 2/2559

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
(ถอดบทเรียน)
1/2561 | 2/2561
1/2559 | 2/2559
1/2558 | 2/2558

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปี 2561 > คลิก
ปี 2560 > คลิก
ปี 2559 > คลิก

การศึกษาค้นคว้า พัฒนาตนเอง

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน
ปี พ.ศ. 2561 > คลิก
ก่อนปี พ.ศ. 2561 คลิก

งานที่ได้รับมอบหมาย
- การจัดประชุม อบรมสัมมนา จัดเข้าค่าย ตามภารงานที่รับผิดชอบ (การวัดประเมินผล ภาษาอังกฤษ) > คลิก
- งานที่ได้ปฏิบัติ บริการทางวิชาการแก่บุคคลหรือองค์กรภายนอก > คลิก
- การเป็นวิทยากร > คลิก

แหล่งข้อมูล
โรงเรียนที่ดูแลรับผิดชอบ > คลิก


การใช้สารสนเทศเป็นฐาน
สู่การวางแผนนิเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
0
RT'61 สพป.นฐ. 2 > คลิก  
RT'61 สพป.นฐ. 2 จำแนกตามรายกลุ่มโรงเรียน  > คลิก 
การจัดสอบ RT'61 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
RT'60 ป.1 สพป.นฐ.2 > คลิก 
RT'60 บางเลน > คลิก 
NT'60 ป.3 สพป.นฐ.2 > คลิก 
NT'60 ป.3 บางเลน > คลิก 
O-NET'60 ป.6+ม.3 > คลิก 

 สรุปข้อมูลการรายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา  2560  ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-mes) > คลิก  

 รายงานประเมินนักเรียน ม.1 - 3 ปีการศึกษา 2560  ตามผลประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading  Literacy) แนว PISA > คลิก 

 จำนวนนักเรียน ปี 2559 > คลิก

เพจ ยกระดับ-ปรับคุณภาพ > คลิก
เพจ O-NET > คลิก  
เพจ NT > คลิก
เพจ RT > คลิก
เพจ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี > คลิก

นวัตกรรมการนิเทศ
0
PLC On Face Book Group
https://www.facebook.com/groups/335690086979289/

เครือข่ายนักวัดผล
สพป.นครปฐม เขต 2
โดย...ศน.เกริน ช้อยเครือ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A53.png

ICT เพื่อการนิเทศและปฏิบัติงาน
ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ

ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ

รวบรวมร่วมใช้สไตล์เกริน คลิก
(ข้อมูล เอกสาร สื่อ นวัตกรรม
แหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ร่วมกับครู)

ผังการขับเคลื่อนวิชาภาษาอังกฤษ
สพป.นครปฐม เขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/2018-10-29_17-13-07.jpg

FB : วัดผลและวิจัยสัมพันธ์ > คลิก

การอบรม Boot Camp NPT2
20-21 สิงหาคม 2562 > คลิก
เพจข้อมูลการจัดอบรมฯ > คลิก