เกริน ช้อยเครือ

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2563

 • 30 มีนาคม 2563 วันที่ 30 มีนาคม 2563         วิเคราะห์ข้อมูลจากการที่ สพฐ.แจ้ง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการของสพฐ.และมาตรฐานสำนักงาน ในภาพรวม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562         - หนังสือนำ > คลิก        - ใบแจ้งผลการติดตาม > คลิก ดังนั้น ในการทำแผนนิเทศ ครั้งต่อไป ควรได้พิจารณาการนำผลจากใบแจ้งการติดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการและผลสะท้อนคุณภาพผู้เรียนในภาพรวม ซึ่งพบว่าประเด็นที่ควรนำมาพิจารณาในการนิเทศ กำกับติดตาม จากผลการประเมินและคำแนะนำของหน่วยประเมิน ในบริบทของบทบาทหน้าที่ และความเกี่ยวข้อง ได้แก่นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน    - ตัวชี้วัดที่ 25  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเร ...
  ส่ง โดย เกริน ช้อยเครือ
 • การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ วันที่ 27-31 มีนาคม 2563        ปฏิบัติหน้าที่การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานบริหารสถาน / รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (กรณีตำแหน่งว่าง) ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 (1 เมษายน 2563) ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 76/2563 ลว. 10 มีนาคม 2563        คำสั่งและเอกสารแนบท้าย > คลิก           กำหนดการประเมินฯ > คลิกวันที่ 18 มีนาคม 2563 (เวลา 9:30)         ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯ วันที่ 27 มีนาคม 2563         ณ โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง กลุ่มเพชรบัวงาม  อ.บางเลน วันที่ 27 มีนาคม 2563        ณ โรงเรียนบ้านไผ่หลวง กลุ่มบางหลวง อ.บางเลน ...
  ส่ง 31 มี.ค. 2563 00:14 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • 24 มีนาคม 2563 # เพื่อตัวเอง เพื่อลูก เพื่อหน่วยงาน เพื่อชาติ #วันที่ 24 มีนาคม 2563        "ผลกระทบจาก covid-19" ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่    1. ผ่านการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย 36.2 ได้สติกเกอร์สีเขียวแสดงว่าร่างกายพร้อมปฏิบัติหน้าที่    2. ผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันการรับและแพร่กระจายเชื้อโรค    3. ล้างมือด้วยเจลทุกครั้งที่หยิบจับสิ่งต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ        ประกาศมาตรการเร่งด่วนจากวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)        - ประกาศของจังหวัดนครปฐม > คลิก         - ประกาศของ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก วันที่ 24 มีนาคม 2563        ร่วมบริจาคโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร ...
  ส่ง โดย เกริน ช้อยเครือ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2562

 • 26 ธันวาคม 2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562        ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรและร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสภานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐมกิจกรรม:     - นำเสนอ Best Practice ที่เกิดจากการบริหารสถานศึกษา 4 กลุ่มโรงเรียน    - มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 สถานศึกษา    - ชม VTR ผลงานที่ผ่านมา    - สวดมนต์ ไหว้พระ พิธีเปิด (ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ประธานเปิดและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม)    - กิจกรรมกลุ่มปฏิบัติการ PLC การขับเคลื่อนนโยบายด้วยการนิเทศภายในโรงเรียน
  ส่ง 2 ม.ค. 2563 23:59 โดย เกริน ช้อยเครือ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 86 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2561

 • กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2561 กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ของ นางสาวเกริน ช้อยเครือ ประจำปี พ.ศ.2561 25 - 27 ธันวาคม 2561         ปฎิบัติหน้าที่ กรรมการดำเนินการ งานมหกรรมความสามารถ ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 24 ธันวาคม 2561          จัดประชุมชี้แจง คณะกรรมการตัดสิน ผู้ประสานงาน และฝ่ายลงทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 21 ธันวาคม 2561         เย ...
  ส่ง โดย เกริน ช้อยเครือ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »แจ้งข่าว เล่าเรื่อง  ย้อนดูแจ้งข่าวเล่าเรื่อง ก่อนหน้านี้ > คลิก )

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%9562.jpg?attredirects=0   https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-Mock62.jpg   https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%9962.jpg

 เกริน นิวส์ > คลิก 
 รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วีระ แข็งกสิการ) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 > คลิก  
 ผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 คลิก   
 การดำเนินงานตรวจสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ฯ ปีการศึกษา 2562 > คลิก  
 การอบรมสัมมนาปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562
โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ (PLC) สพป.นครปฐม เขต 2  
     - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 14 ธันวาคม 2562
        จุดที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง (สำหรับครูผู้สอนในอำเภอสามพราน,อำเภอพุทธมณฑล) > คลิก
        จุดที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา (สำหรับครูผู้สอนในอำเภอบางเลน,อำเภอนครชัยศรี) > คลิก
     - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 15 ธันวาคม 2562 (ทั้ง 4 อำเภอ) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ อ.นครชัยศรี > คลิก
 การสอบ: งานวัดและประเมินผลการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
        ช่วงเดือน มกราคม 2563  สอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
        ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 | ม.3 ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
        1 กุมภาพันธ์ 2563 สอบ O-NET62 ป.6 > คลิก 
        1-2 กุมภาพันธ์ 2563 สอบ O-NET62 ม.3 > คลิก 
        11-14 กุมภาพันธ์ 2563 ป.1 สอบ RT62 > คลิก 
        4 มีนาคม 2563 ประเมินคุณภาพผู้เรียน NT > คลิก   
 การจัดการทดสอบประมวลความรู้ ขั้นที่ 2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) 19 พ.ย. 62 > คลิก 
 สรุปรายงานการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp ปีการศึกษา 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
    รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (ฉบับเอกสาร) > คลิก 
    รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (ฉบับออนไลน์) > คลิก > 
    รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (ฉบับโปรแกรมปุ่มเมนู) > คลิก
 การประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp ณ ฟีลไลค์โฮม รีสอร์ท นครชัยศรี ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2562 > คลิก 
 การเตรียมการอบรม Boot Camp ประจำปี 2562 > คลิก
 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนากรอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2562 คลิก 
 การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ต้องผ่านภาษาอังกฤษระดับ B1 ตามเกณฑ์ CEFR > คลิก  
 ตัวอย่าง ภาษาอังกฤษระดับ B1 > คลิก  
 ย้ำครูทุกคนต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ > คลิก  
 ประเด็นที่ปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 กรอบโครงสร้าง และกำหนดการบริหารจัดสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 กรอบโครงสร้างและกำหนดการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.3 ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 > คลิก 
 รวมข้อสอบออนไลน์ : O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ทุกวิชา ปีการศึกษา 2561 จาก สทศ. พร้อมเฉลย > คลิก 
 รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน 100 เต็ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 > คลิก  
 รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน 100 เต็ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2561 > คลิก  
 รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน 100 เต็ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 > คลิก  
 นายกฯ แนะ ศธ.ฝึกเด็กเล็กซึมซับภาษาอังกฤษ > คลิก 
 ศธ.ยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษครั้งใหญ่ของประเทศ > คลิก  
 ประกาศ ศธ. การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ > คลิก 
 การประชุมทางไกลขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) โดย มล.ปริยดา  ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (19 ก.พ.61) > คลิก บทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 เอกสารทางวิชาการของกลุ่มนิเทศฯ โดย ศน.เกริน ช้อยเครือ (ก่อนปี 2563) > คลิก  
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(Ordinary National Educational Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (เกริน ช้อยเครือ 6/2563) > คลิก 
 รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading  Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 > คลิก  
 สรุปการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มพุทธมณฑลและกลุ่มบางเลน (4/2563 เกริน ช้อยเครือ) > คลิก  
 รายงานนวัตกรรม/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ที่สามารถยกระดับผลการปฏิบัติงาน สพป.นครปฐม เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (3/2563 เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ถอดบทเรียน SchoolMIS) > คลิก  
 แนวทางการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 > คลิก
 แนวทางการดำเนินงาน TFE ปี 63 > คลิก
 สื่อ PPT เตรียมสอบ O-NET'62 (26 ม.ค.63) > คลิก 
 สื่อประกอบการบรรยายเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 (ศน.เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
 เครื่องมือช่วยนิเทศสำหรับโรงเรียนใช้ตรวจสอบความพร้อมรับการประเมินคุณภาพฯ รอบสี่ > คลิก 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน > คลิก 
 สื่อประกอบการบรรยายตามโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย > คลิก 
 มาตรฐานสาระ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ > คลิก 
 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.1-6 (สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.) > คลิก
 บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ อนุบาล 1 - ป.3 > อนุบาล 1 | ป-1 | ป-2 | ป-3  
 หลักสูตร Boot Camp Turbo > คลิก 
 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ปี 2562 
        ป.6 > PDF | Word
        ม.3 > PDF | Word
        ม.6 > PDF | Word
 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.) 
        ปี 2559 > ป.6   ม.3   
        ปี 2558 รวม 3 ชั้น > คลิก
        ปี 2557 > คลิก
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 > คลิก
 หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน(Classroom Assessment) > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/eyes%20pic.jpg?attredirects=0

นางสาวเกริน ช้อยเครือ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

งานที่รับผิดชอบ

     (ระดับประถมศึกษา)
@ ผู้ประสานงานด้านวิจัยฯ > คลิก 
@ School MIS > คลิก

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2559)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 318/2561)
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 383/2562)


ช่องทางการสื่อสาร

Tel. : 
081-9814830
e-mail : kerineye@gmail.com
Social Network Face Book


ผังการขับเคลื่อนวิชาภาษาอังกฤษ
สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/2018-10-29_17-13-07.jpg

ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ คลิก

แผนปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ
ปีการศึกษา 2561 > คลิก

กรอบแผนนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
2560  |  2559

แผนนิเทศ
X/2558 | 2/2558

รายงานการนิเทศ
1/2559 | 2/2559
X/2558 | 2/2558

บันทึกการนิเทศ
X/2558 | 2/2558

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
(ถอดบทเรียน)
X/2558 | 2/2558

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ปี 2561 > คลิก
ปี 2560 > คลิก
ปี 2559 > คลิก

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน

ปี พ.ศ. 2563 > คลิก
ปี พ.ศ. 2562 > คลิก
ปี พ.ศ. 2561 > คลิก
ก่อนปี พ.ศ. 2561 คลิก

การใช้สารสนเทศเป็นฐาน
สู่การวางแผนนิเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
0
 ข้อมูลครูเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษ > คลิก 
 จำนวนนักเรียน ปี 2559 > คลิก 
 ข้อมูล รางวัล/ผลการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน > คลิก 
 ข้อมูลนักเรียนรายชั้น
ปี 2558  |  ปี 2559  |  ปี 2560
ปี 2561  |  ปี 2562  |  ปี 2563
 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 2562 

เพจ ยกระดับ-ปรับคุณภาพ > คลิก
เพจ O-NET > คลิก  
เพจ NT > คลิก
เพจ RT > คลิก
เพจ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี > คลิก 

นวัตกรรมการนิเทศ
0
https://www.facebook.com/groups/335690086979289/

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A53.png
0เครือข่ายนักวัดผล
สพป.นครปฐม เขต 2

ICT เพื่อการนิเทศและปฏิบัติงาน
ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ คลิก

รวบรวมร่วมใช้สไตล์เกริน คลิก
(ข้อมูล เอกสาร สื่อ นวัตกรรม
แหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ร่วมกับครู)

ตระเวนหา พาใช้
สื่อออนไลน์ ติวโอเน็ต
(เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 

ช่องทางสื่อสาร
โรงเรียนที่ดูแลรับผิดชอบ > คลิก


0
Trace evidence
1 discipline / moral / ethics / Professional ethics 
Knowledge and ability 
3 Performance 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio  https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2  


หน้าเว็บย่อย (22): ดูทั้งหมด
Comments