เกริน ช้อยเครือ

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน

 • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562        ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2
  ส่ง โดย เกริน ช้อยเครือ
 • วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562        ปฏิบัติหน้าที่กรรมการการแข่งขัน การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story telling) ระดับชั้น ม.1-3 การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ นักเรียน โรงเรียนเอกชน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 3  ณ สนามแข่งขันโรงเรียนนาคประสิทธิ์และโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ดำเนินการโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมคณะกรรมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนคณะกรรมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครปฐม
  ส่ง โดย เกริน ช้อยเครือ
 • 5,13,14 กุมภาพันธ์ 2562 การบริหารการจัดสอบ ความสามารถด้านการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561สพป.นครปฐม เขต 25 กุมภาพันธ์ 2562 รับข้อสอบจาก สพฐ.จัดเก็บรักษาความปลอดภัย เตรียมการสู่ขั้นตอนต่อไปการบริหารการจัดสอบความสามารถด้านการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561สพป.นครปฐม เขต 2วันสอบ 14 กุมภาพันธ์ 2562 > คลิกประชาสัมพันธ์และเตรียมการ สร้างเพจ ยกระดับ ขยับผลสัมฤทธิ์'61 > คลิก เรื่องฝากจากงานวัดและประเมินผลฯ - สอบ RT ป.1 > 11-15 ก.พ. 62  - คู่มือ การบริหารการจัดสอบ ความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก - Test-Blueprint Reading test (RT) กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการอ ...
  ส่ง 14 ก.พ. 2562 20:00 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • 2 กุมภาพันธ์ 2562 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(Ordinary National Educational Test : O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา 256130 มกราคม 2562ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานรับข้อสอบ คัดแยก จัดเรียง2 กุมภาพันธ์ 2562ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O NET ชั้น ป.6ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล โรงเรียนบ้านคลองโยง โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมะเกลือรอส่งมอบข้อสอบให้โรงเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคลโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองโยงโรงเรียนมะเกลือรับกระดาษคำตอบจากสนามสอบตอนเย็น3 กุุมภาพันธ์ 2562
  ส่ง 3 ก.พ. 2562 16:45 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • 25 มกราคม 2562 25 มกราคม 2562        วิทยากรบรรยายหัวข้อ การวัดและประเมินผลที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมสัมมนาเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนอำเภอพุทธมณฑล ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม คู่มือการวัดและประเมินผลในโรงเรียน > คลิก อัลบั้มภาพของ ศน.เกริน > คลิก
  ส่ง 25 ม.ค. 2562 02:37 โดย เกริน ช้อยเครือ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 27 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แจ้งข่าว เล่าเรื่อง

 ตระเวนหา พาใช้ สื่อออนไลน์ ติวโอเน็ต > คลิก  
 กำหนดสอบ RT และ NT'61 > คลิก   
 แผ่นพับสำหรับกรรมการคุมสอบ NT'61 > คลิก  
 ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน (18 ต.ค.61) > คลิก   
 กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2561 
    - Test-Blueprint Reading test ป.1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก  
    - Test-Blueprint NT'61 ป.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก  
 การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 > คลิก   
 การวิเคราะห์ข้อสอบหลังนำไปใช้ (ความเที่ยง) > คลิก 
 ประกาศ ศธ. การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ > คลิก 
 ค่าเป้าหมาย NT'61 > คลิก 
 ร่วมรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา > คลิก 
 รายงานผลสอบ NT'60 สพป.นครปฐม เขต 2 (รายโรงเรียน) คลิก 
 ผลการประเมินการอ่าน 2560 ชั้น ป.1 (สพป.นฐ.2 รายโรงเรียน) > คลิก
 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปีการศึกษา 2560 (ภาพรวม สพป.นฐ.2) คลิก  
 คู่มือความสามารถในการอ่านและการเขียน (มิถุนายน ๒๕๖๑) > คลิก
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 ปีการศึกษา 2560 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 ชี้แจงศูนย์สอบ O-NET 61 > คลิก  
 Test-Blueprint NT ป.3 | Test-Blueprint O-NET ป.6 | Test-Blueprint O-NET ม.3 > คลิก 
 การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนส PISA และ O-NET > คลิก
 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ > คลิก
 คู่มือ แบบทดสอบกาารอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-ป.4 > คลิก
 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สพป.นครปฐม เขต 2 กำหนดการประเมินพร้อมกัน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
    - เอกสารชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ระดับสนามสอบ) > คลิก
    - คู่มือ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 > คลิก
    - คู่มือ การบันทึกและนำเข้าคะแนนการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระบบ NT Access > คลิก
    - คู่มือ การประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านการเขียน (eMES) ปีการศึกษา 2560 > ตลิก
    - Test Blue Print โครงสร้างข้อสอบวัดความสามารถการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 > คลิก
 โปรแกรม ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 2560 > คลิก
 คลิป แนะนำขั้นตอนการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2560 > คลิก
 คลิป แนะนำการใช้โปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS > คลิก
 คลิป อบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา School MIS วันที่ 23 กค 58 > คลิก
 คลิป แนะนำการกรอกผลการเรียนในระบบ School mis > คลิก 
 คู่มือ การบันทึกคะแนนส่งผลการเรียนในระบบ School MIS > คลิก
 คลิป การกรอกผลการเรียนในระบบ School mis > คลิป
 สื่อ ประเด็นคำถามการใช้งาน school mis คลิก 
 แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (2557) > คลิกบทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 ทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 22/2561) > คลิก
ทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 23/2561) > คลิก
การนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกเพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัด ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (เกริน ช้อยเครือ) คลิก   
 มาตรฐานสาระ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ > คลิก    
 บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ อนุบาล 1 - ป.3 > อนุบาล 1 | ป-1 | ป-2 | ป-3   
 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.) 
        ปี 2559  >  ป.6   ม.3   
        ปี 2558 รวม 3 ชั้น > คลิก
        ปี 2557 > คลิก
 ถอดบทเรียนทางวิชาการพัฒนางานนิเทศ ในปี 2560 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 ผลการสังเคราะห์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2560 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 ถอดบทเรียนจริยธรรมเด่น กลุ่มโรงเรียนบางเลน (เกริน ช้อยเครือ) คลิก  
คู่มือ นิเทศ ติดตามและประเมินผล การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
 สื่อ แนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) > คลิก
 แนวทางการพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
 e-Book งานด้านวิชาการเพื่อการบริหารและการนิเทศการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 สื่อ แนวทางการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (สพฐ.) > คลิก
 บทความ การนิเทศการศึกษาแนวใหม่ ใช้หลักการแสวงหาความร่วมมือร่วมใจ (สุทัศน์ เอกา) > คลิก
 ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผอ.สพป.นฐ.2 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 > คลิก
 8S’s Supervisory Model กับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล (บุญญลักษณ์ พิมพา) > คลิก
 รูปแบบชุมชนวิชาชีพ สพป.นฐ.2 (แผ่นภาพ> คลิก 
 สื่อ จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการวัดและประเมินผล 
     - ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA > คลิก  
     - ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ (สสวท.) > คลิก 
     - เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนว PISA และ O - NET (2560) > คลิก  
     - ชุดฝึกอบรม การยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่ความพร้อมในการประเมินนานาชาติ (PISA) > คลิก 
     - แบบฝึกการอ่าน ตามแนว PISA ป.1 – ม.3  
     - ตัวอย่างข้อสอบ PISA (สสวท.) > คลิก
     - แนวข้อสอบ PISA ภาษาไทย (กลุ่มนิเทศฯ สตูล) > คลิก
     - ยูทูปคลิป เรื่อง การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) OBEC TV การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 (21 มี.ค. 2018) > คลิก
     - คลิป เรื่อง แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-Net ภาษาไทย (ชั้น ป.6) สำนักวิชาการฯ สพฐ. (15 ม.ค. 2017) > คลิก
     - คลิป เรื่อง การสร้างข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA โดย nophasak sawangrung เผยแพร่เมื่อ 19 ส.ค. 2017 > คลิก
     - คลิป เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบ PISA โดย Boy Masa เผยแพร่เมื่อ 31 ส.ค. 2016 > คลิก
     - คลิป เรื่อง อบรมการออกข้อสอบแนว o-net และ PISA (11) 11-12 ตค 2557 ณ โนนสูงศรีธานี เผยแพร่เมื่อ 13 ต.ค. 2014 > คลิก
     - คลิป เรื่อง PISA คือ อะไร โดย elearning kusol เผยแพร่เมื่อ 28 ก.ค. 2012 > คลิก
 ใบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 > คลิก
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 > คลิก
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 > คลิก
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 1 > คลิก
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 1 > คลิก
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1 > คลิกเอกสารทางวิชาการของกลุ่มนิเทศฯ โดย ศน.เกริน ช้อยเครือ

 บทเรียนการพัฒนาการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 > คลิก
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (23/2559) 
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร สพป.นฐ.2 (24/2559)
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (26/2559)
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (29/2559)
 English workshop for reviewing the criteria s and indicators of English subject for  Primary 6 (40/2559) 
 English workshop for reviewing the criteria s and indicators of English subject for Secondary 3 (41/2559)
 แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560 (9/2560) > คลิก 
 แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2560 (22/2560) 
 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ระดับ ม.3 (11/2560)
 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ระดับ ป.6 (12/2560)
 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 (22/2561) > คลิก
 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 (23/2561) > คลิก
 รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (28/2561)
 ทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 22/2561) > คลิก  
 ทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 23/2561) > คลิก  
 คู่มือการนิเทศและติดตามการวัดและประเมินผลในโรงเรียน (เอกสารวิชาการที่ 29/2561) > คลิก  
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/eyes%20pic.jpg?attredirects=0
(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)

การสื่อสาร
Tel. : 
081-9814830
e-mail : kerineye@gmail.com
Social Network Face Book

แผนปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ
ปีการศึกษา 2561 > คลิก

กรอบแผนนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
2560  |  2559

แผนนิเทศ
1/2559  |  2/2559
X/2558  |  2/2558

รายงานการนิเทศ
1/2561  |  2/2561
1/2560  |  2/2560
X/2558  |  2/2558

บทเรียนการปฏิบัติที่ดี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปี 2561 > คลิก
ปี 2560 > คลิก
ปี 2559 > คลิก

การศึกษาค้นคว้า พัฒนาตนเอง

งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

การใช้สารสนเทศเป็นฐาน
สู่การวางแผนนิเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

RT'60 ป.1 สพป.นฐ.2 > คลิก 
RT'60 บางเลน > คลิก 
NT'60 ป.3 สพป.นฐ.2 > คลิก 
NT'60 ป.3 บางเลน > คลิก 
O-NET'60 ป.6+ม.3 > คลิก 

 สรุปข้อมูลการรายงานผลการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา  2560  ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-mes) > คลิก  

 รายงานประเมินนักเรียน ม.1 - 3 ปีการศึกษา 2560  ตามผลประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading  Literacy) แนว PISA > คลิก  

 จำนวนนักเรียน ปี 2559 > คลิก


เพจ ยกระดับ-ปรับคุณภาพ > คลิก

นวัตกรรมการนิเทศ
PLC On Face Book Group
https://www.facebook.com/groups/335690086979289/

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A53.png
เครือข่ายนักวัดผล
สพป.นครปฐม เขต 2
โดย...ศน.เกริน ช้อยเครือ

FB : วัดผลและวิจัยสัมพันธ์ > คลิก

ผังการขับเคลื่อนวิชาภาษาอังกฤษ
สพป.นครปฐม เขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/2018-10-29_17-13-07.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/PLC.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/EngP6.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/EngM3.jpg