เกริน ช้อยเครือ

Vision    : มุ่งมั่นหมั่นพัฒนาตน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
Mission : ร่วมพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

มโนทัศน์การปฏิบัติงาน 4Bึ&4F (ปรับปรนมาจากวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร)
4B
Baseline (Benchmark Planning) : วางแผนจากข้อมูลพื้นฐาน สู่การตั้งค่าเป้าหมาย ใช้เทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพ
Best practice (Doing+Checking) : ทำตามแผน หนักแน่นตรวจตรา พัฒนาต่อยอด (Good > Better than > Best)
Block Grant (Checking+Developing) : ใช้ต้นทุนอย่างคุ้มค่า อารักขาเกื้อกูล สร้างสมดุลความพอเพียง
Benefit (Checking+Action) : ประสาน กระตุ้น ตามติด  ร่วมคิด ร่วมแชร์ แก้ไข ปรับปรน เสริมแรง ให้กำลังใจ สำเร็จได้ ร่วมยกย่อง ต้องชมเชย
4F (A Fully)
A competency        : เต็มกำลัง 
A willing & spirit      : เต็มใจ-จิตวิญญาณ 
Allocation of time   : เต็มเวลา
Ability knowledge   : เต็มภูมิรู้ 

3S หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง
Supervision            : นิเทศการศึกษา
Support                  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
Self Development  : พัฒนาตนเองและวิชาชีพ

รูปแบบการปฏิบัติงานของตนเอง (Kerin's Practice Model) คลิก กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2564

  • 15, 16, 17 กันยายน 2564 วันที่ 15 กันยายน 2564  เวลา 08.30 น. – 16.30 น.        ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความรู้ความเข้าใจการประเมิน ITA สถานศึกษา (ITA Online) ผ่าน Google Meet     เวลา 08.30 น. – 12.00 น. สร้างความรู้ความเข้าใจการประเมิน ITA สถานศึกษาให้กับผู้บริหาร (นางพรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน์ / นายวชิรวิทย์  นิติพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงคนอง)      - เวลา 13.00 น. – 16.30 น. สร้างความรู้ความเข้าใจการประเมิน ITA สถานศึกษาให้กับครู โดยนางสาวสุรีพร  พันยุโดด  ชี้แจงบทเรียนและข้อเสนอแนะจากการประเมิน ITA สถานศึกษา ปี พ.ศ.2563 และนายไพบูลย์ วงษ์ปาน ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ร่วมเป็นวิทยากร    - ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร ...
    ส่ง โดย เกริน ช้อยเครือ
  • 3, 8, 11, 13 กันยายน 2564 วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 9.30-16.45 น.        ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ คัดเลือก best practice สื่อ นวัตกรรมศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบ conference โดย ดร.ธีระพงษ์ วิทยากร ร่วมพูดคุยเรื่องรูปแบบการพัฒนาและหลักสูตรศตวรรษที่ 21 ณ ห้อง PLC- เรื่องเดิม        การประกวด Best Practice (โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21) สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.         เข้าร่วมและนำเสนอการเก็บหลักฐานและรายงาน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและม ...
    ส่ง 15 ก.ย. 2564 20:56 โดย เกริน ช้อยเครือ
  • 30, 31 สิงหาคม 1, 2 กันยายน 2564 วันที่ 30, 31 สิงหาคม และวันที่ 1 กันยายน 2564          คณะศึกษานิเทศก์ สพป. 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563  โดยมี นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ และ นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ ข้าราชการบำนาญ ร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ถอดบทเรียนการบริหารจัดการ และสารสนเทศผลการสอบ (O-NET) / แนวทางการวัดและประเมินผลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการให้คะแนนปลายภาค ปลายปี / การพัฒนาผลสัมฤทธิ์สู่การจัดทำ วPA และการจัดทำคลิป เพื่อการพัฒนางานของศึกษานิเทศก์ ผ่านระบบ Google Meetวันที่ 1 กันยายน 2564          คณะศึกษานิเทศก์ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข ...
    ส่ง 14 ก.ย. 2564 20:31 โดย เกริน ช้อยเครือ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 74 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน (ศน.เกริน ช้อยเครือ)
ปี พ.ศ. 2563 > คลิก
ปี พ.ศ. 2562 > คลิก
ปี พ.ศ. 2561 > คลิก
ก่อนปี พ.ศ. 2561 คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5.jpg

ประสานงาน / แจ้งข่าว เล่าเรื่อง  ย้อนดูแจ้งข่าวเล่าเรื่อง ก่อนหน้านี้ > คลิก )

 แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำนักทดสอบทางการศึกษา-สพฐ.) > คลิก   
 การอบรมสัมนาผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) ตามโครงการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564  โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ และสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ > คลิก  
 การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 6 - 21 กรกฎาคม 2564 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) > คลิก  
 แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษ 2564 (สพฐ.) > คลิก  
 การเตรียมความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona-19 (COVID-19) กลุ่มพุทธมณฑล > คลิก 
 สถานการณ์ : การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
 การนิเทศ ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มพุทธมณฑล (ศน.เกริน ช้อยเครือ) > คลิก   
 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 > คลิก  
 ประกาศ ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 เพ็จการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 ผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 คลิก  บทความ-แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 รายงานผลการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ (CEFR) (เกริน-67/2564) > คลิก  
 การเสริมสร้างประสิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สู่ผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ-Best Practices (61/2564) > คลิก   
 การดำเนินงานพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) > คลิก 
 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คลิก   
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 > คลิก 
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก 
 รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) > คลิก  
 คลิป การสอนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ โดยครู สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
 ห้องนิเทศ ศน.เกริน > คลิก   
 เกริน นิวส์ > คลิก 
 วัดผล นิวส์ > คลิก 
 ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ > คลิก 
 เอกสารทางวิชาการโดย ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก   
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 2564 > คลิก 
 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง VisaKha Bucha Day > คลิก 
 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การวัดและประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร > คลิก
 การขับเคลื่อน CEFR NPT2 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 นิเทศ-ประสานงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก    
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 > คลิก  
 คู่มือการประเมิน ITA 2564 > คลิก 
 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) > คลิก 
 แนวทางการดำเนินการจัดทำเอกสาร ปพ. (ศน.กันตวิชญ์ มะโนคำ ศธจ.เชียงใหม่ เขต 2) 
        ปพ.1 > คลิก  |  ปพ.2 > คลิก  |  ปพ.3 > คลิก  
 แผนยุทธศาสตร์การนิเทศกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ประจำปีการศึกษา 2563 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก
 ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก
 แผนปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก
 คู่มือการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 (เกริน ช้อยเครือ)
    - (ฉบับมาตรฐานวิชาชีพ) > คลิก
    - (ฉบับปฏิบัติการ 2/2563) > คลิก
 สื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET63 ศูนย์สอบ สพป.นครปฐมเขต 2 (เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
 เอกสาร การนิเทศ ติดตามความพร้อมในการการเปิดเรียน(1 กุมภาพันธ์ 2564) ของโรงเรียนกลุ่มพุทธมณฑล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 เครื่องมือนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (เกริน ช้อยเครือ) > ไฟล์ PDF | ไฟล์ word 
 ได้รับการพิจารณา ผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 ตามประกาศของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (อ้างอิง หน้า 30 ลำดับที่ 313) > คลิก
 ได้รับการคัดเลือกงานวิจัยให้ตีพิมพ์ลงในวารสารการศึกษาไทย (OEC Journal) ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (เกริน ช้อยเครือ) ฉบับ e-BooK > คลิก  
 ข้อมูลภาพจากกิจกรรม Teacher Boot Camp Workshop Online (18 พ.ย.63) > คลิก  
 การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก  
 สาระเกี่ยวกับ EIDP + การศึกษายกกำลังสอง(เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 การอบรมหลักสูตร Eng.62049 ต่อยอดเป็นผลการปฏิบัติที่ดี Best Practices (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 การจัดประกวดคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 สื่อการบรรยาย เรื่อง ภาษาอังกฤษกับความเป็นครู จากการอบรมหลักสูตรพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ​ครูผู้ช่วยสู่การเป็น​ครูมืออาชีพ เมื่อวันที่ 16 ส.ค.63 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม (เกริน ช้อยเครือ)
     - สื่อประกอบการบรรยาย > คลิก 
     - คลิปเสียงจากการบรรยาย > คลิก 
 สื่อประกอบกิจกรรมการอภิปรายและบรรยาย: ภาษาอังกฤษกับความเป็นครู เนื่องในการอบรม หลักสูตรพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ​ครูผู้ช่วยสู่การเป็น​ครูมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม (2 ส.ค. 2563) (เกริน ช้อยเครือ) คลิก  
 สื่อใช้ประกอบในการเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินผล (หลักสูตรปรับปรุง 2560 / การดำเนินการจัดกระทำข้อมูลการจบการศึกษาด้วยโปรแกรม School MIS / การกรอกข้อมูลนักเรียนในโปรแกรม O-NET / การกำหนดรหัสวิชา) ในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา" เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (เกริน ช้อยเครือ)
    - เอกสารประกอบการบรรยาย > คลิก 
    - คลิปเสียงจากการบรรยาย > คลิก  
 สื่อสไลด์ประกอบการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ​ การทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา (เกริน ช้อยเครือ 19 กรกฎาคม 2563) > คลิก 
 สื่อประกอบการชี้แจงเรื่อง การออก ปพ.1 โดยโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS (ศน.เกริน ช้อยเครือ) เนื่องในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเวล นครปฐม  เอกสาร > คลิก  |  สื่อสไลด์ > คลิก  |  ไฟล์เสียงบรรยาย > คลิก  
 คลิป ถอดบทเรียนการนำผลสอบ O-NET'62 (ป.6) ไปใช้ (เกริน ช้อยเครือ)คลิก 
 คลิป ถอดบทเรียนการนำผลสอบ O-NET'62 (ม.3) ไปใช้ (เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
 เพ็จ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ถอดบทเรียน SchoolMIS) (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก  
 แนวทางการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 > คลิก 
 แนวทางการดำเนินงาน TFE ปี 63 > คลิก 
 สื่อ PPT เตรียมสอบ O-NET'62 (26 ม.ค.63) > คลิก 
 สื่อประกอบการบรรยายเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 (ศน.เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
 เครื่องมือช่วยนิเทศสำหรับโรงเรียนใช้ตรวจสอบความพร้อมรับการประเมินคุณภาพฯ รอบสี่ > คลิก 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน > คลิก 
 สื่อประกอบการบรรยายตามโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย > คลิก 
 มาตรฐานสาระ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ > คลิก 
 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.1-6 (สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.) > คลิก
 บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ อนุบาล 1 - ป.3 > อนุบาล 1 | ป-1 | ป-2 | ป-3  
 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ปี 2562 
        ป.6 > PDF | Word
        ม.3 > PDF | Word
        ม.6 > PDF | Word
 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.) 
        ปี 2559 > ป.6   ม.3 
        ปี 2558 รวม 3 ชั้น > คลิก
        ปี 2557 > คลิก
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 > คลิก
 หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน(Classroom Assessment) > คลิก
 การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp 2562  สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิกการใช้สารสนเทศเป็นฐานสู่การวางแผนนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ศน.เกริน ช้อยเครือ)
ข้อมูลครูเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษ > คลิก 
- ข้อมูล รางวัล/ผลการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน > คลิก 
- จำนวน นร.-ป.3 ปี 2563 > คลิก 
- วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน กลุ่มพุทธมณฑล > คลิก
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน > คลิก 
ข้อมูลนักเรียนรายชั้น > คลิก
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2563 > คลิก 
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2564 > คลิก
ข้อมูลครูสอนภาษาอังกฤษ > คลิก
สำรวจ ตชว.16 > คลิก
โรงเรียนเข้าโครงการยุวฑูตความดี > คลิก
เพจ ยกระดับ-ปรับคุณภาพ > คลิก
เพจ O-NET > คลิก  
เพจ NT > คลิก
เพจ RT > คลิก 
- เพจ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี > คลิก 
- ฺBest Practices และนวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/eyes%20pic.jpg?attredirects=0

นางสาวเกริน ช้อยเครือ
(Miss Kerin Choykhruea)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
วัดและประเมินผลการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

@ คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 418/2563
     (ระดับประถมศึกษา)
@ กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล
@ กลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา
@ โครงการที่รับผิดชอบ > คลิก 

งานที่ได้รับมอบหมาย
และบริการทางวิชาการ

บริการทางวิชาการ (คำสั่ง) > คลิก 
- คณะทำงานสื่อ 65 พรรษาฯ คลิก
ผู้ประสานงานด้านวิจัยฯ > คลิก 
- ผู้ประสานงาน HCEC > คลิก 
- ผู้ประสานงานการสอนภาษาจีน สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
- การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 64 > คลิก 
การขับเคลื่อน CEFR ด้วย Virtual Exam NPT2 คลิก
- การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Boot Camp > คลิก
- การเตรียมความพร้อม ด้านการอ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ  PISA  
ผู้ดูแลตัวชี้วัดระบบบริหารโปรแกรม School MIS > คลิก 
ผู้ประสานงาน โครงการมูลนิธิโรงเรียน สตาร์ฟิช คันทรีโฮม > คลิก
- ชวนคุณครูทำวิจัย > คลิก
ตระเวนหาพาใช้สื่อออนไลน์ใกล้โอเน็ต (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
รวบรวมร่วมใช้สไตล์เกริน คลิก
(ข้อมูล เอกสาร สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ร่วมกับครู
- เขียนข่าวเล่านิเทศ 1/64 > คลิก 
- ห้องนิเทศออนไลน์ > คลิก 
- การศึกษาพัฒนาตนเอง > คลิก 


ช่องทางการสื่อสาร

Tel. : 
081-9814830
e-mail : kerineye@gmail.com
Social Network Face Book


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน
สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
กรอบแผนนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
2563  |  
2560  |  2559

แผนนิเทศ
1/2564 |    
X/xxxx | 2/2558

รายงานการนิเทศ
1/2564 |    
1/2559 | 2/2559
X/xxxx | 2/2558

บันทึกการนิเทศ
X/xxxx | 2/2558

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
(ถอดบทเรียน)
X/2558 | 2/2558

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปี 2562 > คลิก
ปี 2561 > คลิก
ปี 2560 > คลิก
ปี 2559 > คลิก

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน
(ศน.เกริน ช้อยเครือ)
ปี พ.ศ. 2564 > คลิก
ปี พ.ศ. 2563 > คลิก
ปี พ.ศ. 2562 > คลิก
ปี พ.ศ. 2561 > คลิก
ก่อนปี พ.ศ. 2561 คลิก

นวัตกรรมเครือข่ายการนิเทศ
0
https://www.facebook.com/groups/335690086979289/

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A53.png
0เครือข่ายนักวัดผล
สพป.นครปฐม เขต 2

ICT เพื่อการนิเทศและปฏิบัติงาน
ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ คลิก

ช่องทางสื่อสาร
โรงเรียนที่ดูแลรับผิดชอบ > คลิก

 
รูปแบบการปฏิบัติงานของตนเอง (ศน.เกริน ช้อยเครือ)
Practice Model คลิก

ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี
เติมพลังสร้างขวัญ กำลังใจ > คลิก 

0Trace evidence
1 discipline / moral / ethics / Professional ethics 
Knowledge and ability 
3 Performance 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio  https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2  


แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน > คลิก


หน้าเว็บย่อย (37): ดูทั้งหมด
ĉ
เกริน ช้อยเครือ,
27 ก.ค. 2563 23:38
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
15 ก.ย. 2564 21:47
Comments