เกริน ช้อยเครือ

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน

 • 29 พฤศจิกายน 2561 พัฒนาศักยภาพด้าน ICT เพื่อการนิเทศ        เข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการ การใช้ QR Code และ Google App for education ณ ห้องประชุม ชุมชนวิชาชีพ (PLC) สพป.นครปฐม เขต 2 แหล่งภาพต้นทาง > คลิกเอกสารเพิ่มเติม- ความหลากหลายของคิวอาร์โค้ด > คลิก- บทความแนะนำการสร้างคิวอาร์โค้ด > คลิกการสร้าง google form > คลิกคลิปสาธิต     - การสร้างข้อสอบออนไลน์+ตรวจคำตอบด้วย Google Form > คลิก     - การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ > คลิก     - การสร้างฟอร์ม ลงทะเบียน และเชื่อมต่อไปยัง google sheet > คลิกข้อมูลเพิ่มเติม     - การใช้ google form > คลิก     - วิธีการใช้ Google Form > คลิก     - การใช้ Google Site > คลิก
  ส่ง 30 พ.ย. 2561 22:46 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • Kerin's PLC นวัตกรรมการนิเทศ Kerin's PLC for English Teachers17 ตุลาคม 2561        สร้างนวัตกรรมการนิเทศ โดยสร้างกลุ่ม Kerin's PLC for English Teachers วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นการรวมกลุ่มสมาชิกครูภาษาอังกฤษ Boot Camp ของ สพป.นครปฐม เขต 22. เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค วิธีการ สื่อ บทเรียน ของวิชาภาษาอังกฤษ3. เพื่อเป็นช่องทางในการเก็บข้อมูลและเป็นหลักฐานอ้างอิงในการรวมกลุ่มเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของสมาชิก4. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร การกำหนดภาระงาน แลกเปลี่ยนชิ้นงาน และแก้ไข เพิ่มเติม แสดงความคิดเห็นต่อชิ้นงาน ด้วยสุนทรียสนทนา แสดงถึงความเป็นกัลยาณมิตรในกลุ่ม        โดยได้กำหนดหัวข ...
  ส่ง 29 พ.ย. 2561 22:03 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561 วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561        เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ตามข้อเสนอเชิงนโยบายของ รมว.ศธ. ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม. วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 และสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการทดสอบผู้เรียนตามข้อเสนอเชิงนโยบายของ รมต.ศธ.  กลุ่มเป้าหมาย : ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) และ ศน.ที่รับผิดชอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร :     นโยบายการว ...
  ส่ง 29 ต.ค. 2561 19:46 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมชมภาพเพิ่มเติม > คลิก11 ตุลาคม 2561        ให้กำลังใจ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ @ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต 2ชมอัลบั้มภาพ > คลิกชมอัลบั้มภาพ > คลิก
  ส่ง 29 ต.ค. 2561 19:54 โดย เกริน ช้อยเครือ
 • วันที่ 25-26 กันยายน 2561 วันที่ 25-26 กันยายน 2561        ร่วมประชุมถอดบทเรียน (Best Practice) ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ได้ประชุมถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุม PLC ของสำนักงานเขตฯ โดย ผอ.โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม / ผอ.โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม / ผอ.โรงเรียนวัดงิ้วราย / ครูโรงเรียนวัดบางหลวง และครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ร่วมอภิปราย แลกแปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต         ตารางการประชุม > คลิกชมภาพ > คลิก
  ส่ง 9 ต.ค. 2561 22:59 โดย เกริน ช้อยเครือ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แจ้งข่าว เล่าเรื่อง

 กำหนดสอบ RT และ NT 61 > คลิก   
 ประกาศ สพฐ. เรื่อง แนวทางการใช้ข้อสอบในการสอบปลายปีของผู้เรียน (18 ต.ค.61) > คลิก   
 กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2561
    - Test-Blueprint Reading test ป.1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก  
    - Test-Blueprint Reading test ป.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก  
 การวิเคราะห์ข้อสอบหลังนำไปใช้ (ความเที่ยง) > คลิก 
 ประกาศ ศธ. การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ > คลิก 
 รายงานผลสอบ NT'60 สพป.นครปฐม เขต 2 (รายโรงเรียน) คลิก 
 ผลการประเมินการอ่าน 2560 ชั้น ป.1 (สพป.นฐ.2 รายโรงเรียน) > คลิก
 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ปีการศึกษา 2560 (ภาพรวม สพป.นฐ.2) คลิก  
 คู่มือความสามารถในการอ่านและการเขียน (มิถุนายน ๒๕๖๑) > คลิก
 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 ปีการศึกษา 2560 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 ชี้แจงศูนย์สอบ O-NET 61 > คลิก  
 Test-Blueprint NT ป.3 | Test-Blueprint O-NET ป.6 | Test-Blueprint O-NET ม.3 > คลิก 
 การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนส PISA และ O-NET > คลิก
 แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ > คลิก
 คู่มือ แบบทดสอบกาารอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-ป.4 > คลิก
 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
สพป.นครปฐม เขต 2 กำหนดการประเมินพร้อมกัน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
    - เอกสารชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ระดับสนามสอบ) > คลิก
    - คู่มือ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 > คลิก
    - คู่มือ การบันทึกและนำเข้าคะแนนการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในระบบ NT Access > คลิก
    - คู่มือ การประเมินผลความสามารถและทักษะการอ่านการเขียน (eMES) ปีการศึกษา 2560 > ตลิก
    - Test Blue Print โครงสร้างข้อสอบวัดความสามารถการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560 > คลิก
 โปรแกรม ระบบบริหารจัดการผลการเรียน 2560 > คลิก
 คลิป แนะนำขั้นตอนการรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สิ้นปีการศึกษา 2560 > คลิก
 คลิป แนะนำการใช้โปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS > คลิก
 คลิป อบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา School MIS วันที่ 23 กค 58 > คลิก
 คลิป แนะนำการกรอกผลการเรียนในระบบ School mis > คลิก 
 คู่มือ การบันทึกคะแนนส่งผลการเรียนในระบบ School MIS > คลิก
 คลิป การกรอกผลการเรียนในระบบ School mis > คลิป
 สื่อ ประเด็นคำถามการใช้งาน school mis คลิกบทความ / แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 ทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 22/2561) คลิก   
 ทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (เอกสารวิชาการที่ 23/2561) > คลิก   
 การนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบฝึกเพื่อทบทวนมาตรฐานและตัวชี้วัด ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 (เกริน ช้อยเครือ) คลิก  
 ถอดบทเรียนทางวิชาการพัฒนางานนิเทศ ในปี 2560 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก   
 ถอดบทเรียนจริยธรรมเด่น กลุ่มโรงเรียนบางเลน (เกริน ช้อยเครือ) คลิก  
คู่มือ นิเทศ ติดตามและประเมินผล การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
 สื่อ แนวทางการนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.) > คลิก
 แนวทางการพัฒนานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
 e-Book งานด้านวิชาการเพื่อการบริหารและการนิเทศการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 สื่อ แนวทางการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (สพฐ.) > คลิก
 บทความ การนิเทศการศึกษาแนวใหม่ ใช้หลักการแสวงหาความร่วมมือร่วมใจ (สุทัศน์ เอกา) > คลิก
 ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผอ.สพป.นฐ.2 ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 > คลิก
 8S’s Supervisory Model กับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล (บุญญลักษณ์ พิมพา) > คลิก
 รูปแบบชุมชนวิชาชีพ สพป.นฐ.2 (แผ่นภาพ> คลิก 
 สื่อ จากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนำสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการวัดและประเมินผล 
     - ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA > คลิก  
     - ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ (สสวท.) > คลิก 
     - เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนว PISA และ O - NET (2560) > คลิก  
     - ชุดฝึกอบรม การยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่ความพร้อมในการประเมินนานาชาติ (PISA) > คลิก 
     - แบบฝึกการอ่าน ตามแนว PISA ป.1 – ม.3  
     - ตัวอย่างข้อสอบ PISA (สสวท.) > คลิก
     - แนวข้อสอบ PISA ภาษาไทย (กลุ่มนิเทศฯ สตูล) > คลิก
     - ยูทูปคลิป เรื่อง การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) OBEC TV การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2018 (21 มี.ค. 2018) > คลิก
     - คลิป เรื่อง แนวทางการวิเคราะห์ข้อสอบ Pre O-Net ภาษาไทย (ชั้น ป.6) สำนักวิชาการฯ สพฐ. (15 ม.ค. 2017) > คลิก
     - คลิป เรื่อง การสร้างข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ตามแนวทาง PISA โดย nophasak sawangrung เผยแพร่เมื่อ 19 ส.ค. 2017 > คลิก
     - คลิป เรื่อง การวิเคราะห์ข้อสอบ PISA โดย Boy Masa เผยแพร่เมื่อ 31 ส.ค. 2016 > คลิก
     - คลิป เรื่อง อบรมการออกข้อสอบแนว o-net และ PISA (11) 11-12 ตค 2557 ณ โนนสูงศรีธานี เผยแพร่เมื่อ 13 ต.ค. 2014 > คลิก
     - คลิป เรื่อง PISA คือ อะไร โดย elearning kusol เผยแพร่เมื่อ 28 ก.ค. 2012 > คลิก
    


เอกสารทางวิชาการของกลุ่มนิเทศฯ โดย ศน.เกริน ช้อยเครือ

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (23/2559) 
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากร สพป.นฐ.2 (24/2559)
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (26/2559)
 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (29/2559)
 สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมเพื่อเตรียมสอบ O-NET ป.6 (38/2559)
 สื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมเพื่อเตรียมสอบ O-NET ม.3 (39/2559)
 English workshop for reviewing the criteria s and indicators of English subject for  Primary 6 (40/2559) 
 English workshop for reviewing the criteria s and indicators of English subject for Secondary 3 (41/2559)
 แผนนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2560 (9/2560) > คลิก 
 แผนปฏิบัติการนิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2560 (22/2560) 
 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ระดับ ม.3 (11/2560)
 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ระดับ ป.6 (12/2560)
 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 (22/2561) > คลิก
 เอกสารทบทวนมาตรฐานตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 (23/2561) > คลิก
 รายงานผลการดำเนินโครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (28/2561)
   

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/eyes%20pic.jpg?attredirects=0

(คำสั่ง สพป.นฐ.2 ที่ 181/2561)


การสื่อสาร

Tel. : 
081-9814830

e-mail : 
kerineye@gmail.com
 
Social Network Face Bookแผนปฏิบัติการ
การบริหารงานวิชาการ
ปีการศึกษา 2561 > คลิก

กรอบแผนนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
2560  |  2559

แผนนิเทศ1/2559  |  2/2559

X/2558  |  2/2558

รายงานการนิเทศ

1/2561  |  2/2561

1/2560  |  2/2560


X/2558  |  2/2558

บทเรียนการปฏิบัติที่ดี

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ปี 2561 > คลิก
ปี 2560 > คลิก
ปี 2559 > คลิก

การศึกษาค้นคว้า พัฒนาตนเอง

งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ

การใช้สารสนเทศเป็นฐาน
สู่การวางแผนนิเทศ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การอ่าน ชั้น ป.1 > คลิก
NT ชั้น ป.3 > คลิก
O-NET ป.6 ม.3 > คลิก

เพจ ยกระดับ-ปรับคุณภาพ > คลิก

นวัตกรรมการนิเทศ

PLC On Face Book Group

https://www.facebook.com/groups/335690086979289/

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A53.png

เครือข่ายนักวัดผล
สพป.นครปฐม เขต 2
โดย...ศน.เกริน ช้อยเครือ


FB : วัดผลและวิจัยสัมพันธ์ > คลิก


ผังการขับเคลื่อนวิชาภาษาอังกฤษ
สพป.นครปฐม เขต 2
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/2018-10-29_17-13-07.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/PLC.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/EngP6.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/EngM3.jpg