เกริน ช้อยเครือ

เว็บเพจหน้านี้ยุติการปรับปรุงข้อมูลแล้ว ได้เปลี่ยนไปใช้  NewSites
Vision    : มุ่งมั่นหมั่นพัฒนาตน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
Mission : ร่วมพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
Determinationมุ่งมั่นหมั่นทำ นิเทศ ติดตาม ประเมิน / สนับสนุน ส่งเสริม เติมพลัง / พัฒนาตนเองและวิชาชีพ / คิดค้นและปรับเปลี่ยน 
Strategy : 
    - นิเทศ คิดค้นและปรับเปลี่ยนกระบวนการ
    - ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มพูนทักษะในอนาคต
    - ศึกษาค้นคว้า พัฒนางานวิจัย ใช้ PLC และใช้เทคโนโลยีตามแนวทางไทยแลนด์ 4.0
Expected Performance : ริเริ่ม-พัฒนา สู่ คิดค้นและปรับเปลี่ยน
Operational Concept : 4Bึ&4F (ปรับปรนมาจากวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร)
    4B
    Baseline (Benchmark Planning) : วางแผนจากข้อมูลพื้นฐาน สู่การตั้งค่าเป้าหมาย ใช้เทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพ
    Best practice (Doing+Checking) : ทำตามแผน หนักแน่นตรวจตรา พัฒนาต่อยอด (Good > Better than > Best)
    Block Grant (Checking+Developing) : ใช้ต้นทุนอย่างคุ้มค่า อารักขาเกื้อกูล สร้างสมดุลความพอเพียง
    Benefit (Checking+Action) : ประสาน กระตุ้น ตามติด  ร่วมคิด ร่วมแชร์ แก้ไข ปรับปรน เสริมแรง ให้กำลังใจ สำเร็จได้ ร่วมยกย่อง ต้องชมเชย
    4F (A Fully)
    A competency        : เต็มกำลัง 
    A willing & spirit      : เต็มใจ-จิตวิญญาณ 
    Allocation of time   : เต็มเวลา
    Ability knowledge   : เต็มภูมิรู้ 
Standard Rank : 3S หน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง
    Supervision            : นิเทศการศึกษา
    Support                  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
    Self Development  : พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
Own Work Style : รูปแบบการปฏิบัติงานของตนเอง (Kerin's Practice Model) คลิก 


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2564

  • 29 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564        นิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2564 ก่อนการเปิดเรียนแบบ on site ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม         - คลิป สนทนานิเทศ > คลิก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564          ร่วมสังเกตการณ์การประเมินความพร้อมเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในฐานะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา)         ซึ่งผู้ดำเนินการประเมินฯ ได้แก่คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอพุทธมณฑล ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง, อำเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สาธารณสุขอำเภอ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งศึกษานิเทศก์          คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและชื่นชมในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งคร ...
    ส่ง 1 ธ.ค. 2564 22:15 โดย Webmaster Supervisory
  • 22-26 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564         นิเทศออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โรงเรียนวัดมะเกลือข้อมูลการเข้าร่วม ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/dhu-imax-mdgหรือโทร: ‪(US) +1 530-994-2126‬ PIN: ‪628 899 633‬#    - (คลิป) การนิเทศ > คลิก     - (คลิป) สะท้อนผลการนิเทศ คลิก     - สรุปการนิเทศ และป้อนกลับ >  คลิก  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564         นิเทศออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet แบบเพื่อนช่วยเพื่อน  โรงเรียนวัดบางช้างเหนือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น.        ร่วมการประชุมบุคลากรภายใน สพป.นครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  โดยนายไพฑูรย ...
    ส่ง 3 ต.ค. 2565 00:35 โดย เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย
  • 18, 19, 20-21 พฤศจิกายน 2564 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  เวลา 15.00-16.00 น.        ร่วมประชุมออนไลน์แบบซูม กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 2 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ "การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้"         วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564        พัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ แบบทดสอบความรู้ "เรื่อง ประเพณีวันลอยกระทง" (Loy Krathong Festival) > คลิก         การทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องนี้ในระบบออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมด 15 ข้อ ทำแบบทดสอบ ผ่าน 80% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail ได้เลย เผยแพร่ระหว่างวันที่ 19 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ...
    ส่ง 22 พ.ย. 2564 05:00 โดย เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 85 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บันทึกกิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน (ศน.เกริน ช้อยเครือ)
ปี พ.ศ. 2563 > คลิก
ปี พ.ศ. 2562 > คลิก
ปี พ.ศ. 2561 > คลิก
ก่อนปี พ.ศ. 2561 คลิก

ประสานงาน / แจ้งข่าว เล่าเรื่อง  ย้อนดูแจ้งข่าวเล่าเรื่อง ก่อนหน้านี้ > คลิก )

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ระบบ NRIIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕" ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting > คลิก 
 การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2564 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) > คลิก 
 ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนครูอาสาสมัครภาษาจีนแบบนอกระบบ > คลิก  
 แนวทางการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สำนักทดสอบทางการศึกษา-สพฐ.) > คลิก  
 การอบรมสัมนาผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) ตามโครงการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564  โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ และสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ > คลิก 
 การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 6 - 21 กรกฎาคม 2564 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) > คลิก  
 แนวทางการพัฒนาภาษาอังกฤษ 2564 (สพฐ.) > คลิก  
 การเตรียมความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona-19 (COVID-19) กลุ่มพุทธมณฑล > คลิก 
 สถานการณ์ : การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
 การนิเทศ ติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มพุทธมณฑล (ศน.เกริน ช้อยเครือ) > คลิก   
 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 > คลิก  
 ประกาศ ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 เพ็จการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 ผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 คลิก  บทความ-แนวคิด / สื่อ-นวัตกรรมการนิเทศ

 รายงานผลการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ (CEFR) (เกริน-67/2564) > คลิก  
 การเสริมสร้างประสิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สู่ผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ-Best Practices (61/2564) > คลิก   
 แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คลิก 
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 > คลิก 
     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 > คลิก 
 รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) (เกริน-60/2564) > คลิก  
 คลิป การสอนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ โดยครู สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  
 ห้องนิเทศ ศน.เกริน > คลิก   
 เกริน นิวส์ > คลิก 
 วัดผล นิวส์ > คลิก 
 ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ > คลิก 
 เอกสารทางวิชาการโดย ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก   
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 2564 > คลิก 
 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง VisaKha Bucha Day > คลิก 
 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การวัดและประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร > คลิก
 แบบทดสอบออนไลน์กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง วันพระบิดาแห่งฝนหลวง > คลิก 
 กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ แบบทดสอบความรู้ "เรื่อง ประเพณีวันลอยกระทง" (Loy Krathong Festival) > คลิก  
 การขับเคลื่อน CEFR NPT2 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 นิเทศ-ประสานงาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก    
 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 > คลิก  
 คู่มือ PMQA 4.0 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 > คลิก 
 คู่มือการประเมิน ITA 2564 > คลิก 
 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) > คลิก 
 แนวทางการดำเนินการจัดทำเอกสาร ปพ. (ศน.กันตวิชญ์ มะโนคำ ศธจ.เชียงใหม่ เขต 2) 
        ปพ.1 > คลิก  |  ปพ.2 > คลิก  |  ปพ.3 > คลิก  
 แผนยุทธศาสตร์การนิเทศกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ประจำปีการศึกษา 2563 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก
 ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก
 แผนปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก
 คู่มือการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 (เกริน ช้อยเครือ)
    - (ฉบับมาตรฐานวิชาชีพ) > คลิก
    - (ฉบับปฏิบัติการ 2/2563) > คลิก
 สื่อประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดสอบ O-NET63 ศูนย์สอบ สพป.นครปฐมเขต 2 (เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
 เอกสาร การนิเทศ ติดตามความพร้อมในการการเปิดเรียน(1 กุมภาพันธ์ 2564) ของโรงเรียนกลุ่มพุทธมณฑล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 เครื่องมือนิเทศการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (เกริน ช้อยเครือ) > ไฟล์ PDF | ไฟล์ word 
 ได้รับการพิจารณา ผลงานวิจัยเข้ารับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 ตามประกาศของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (อ้างอิง หน้า 30 ลำดับที่ 313) > คลิก
 ได้รับการคัดเลือกงานวิจัยให้ตีพิมพ์ลงในวารสารการศึกษาไทย (OEC Journal) ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (เกริน ช้อยเครือ) ฉบับ e-BooK > คลิก  
 ข้อมูลภาพจากกิจกรรม Teacher Boot Camp Workshop Online (18 พ.ย.63) > คลิก  
 การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์ สพป.นครปฐม เขต 2 (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก  
 สาระเกี่ยวกับ EIDP + การศึกษายกกำลังสอง(เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 การอบรมหลักสูตร Eng.62049 ต่อยอดเป็นผลการปฏิบัติที่ดี Best Practices (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
 การจัดประกวดคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
 สื่อการบรรยาย เรื่อง ภาษาอังกฤษกับความเป็นครู จากการอบรมหลักสูตรพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ​ครูผู้ช่วยสู่การเป็น​ครูมืออาชีพ เมื่อวันที่ 16 ส.ค.63 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม (เกริน ช้อยเครือ)
     - สื่อประกอบการบรรยาย > คลิก 
     - คลิปเสียงจากการบรรยาย > คลิก 
 สื่อประกอบกิจกรรมการอภิปรายและบรรยาย: ภาษาอังกฤษกับความเป็นครู เนื่องในการอบรม หลักสูตรพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ​ครูผู้ช่วยสู่การเป็น​ครูมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม (2 ส.ค. 2563) (เกริน ช้อยเครือ) คลิก  
 สื่อใช้ประกอบในการเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการวัดและประเมินผล (หลักสูตรปรับปรุง 2560 / การดำเนินการจัดกระทำข้อมูลการจบการศึกษาด้วยโปรแกรม School MIS / การกรอกข้อมูลนักเรียนในโปรแกรม O-NET / การกำหนดรหัสวิชา) ในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา" เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (เกริน ช้อยเครือ)
    - เอกสารประกอบการบรรยาย > คลิก 
    - คลิปเสียงจากการบรรยาย > คลิก  
 สื่อสไลด์ประกอบการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ​ การทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา (เกริน ช้อยเครือ 19 กรกฎาคม 2563) > คลิก 
 สื่อประกอบการชี้แจงเรื่อง การออก ปพ.1 โดยโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS (ศน.เกริน ช้อยเครือ) เนื่องในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมเวล นครปฐม  เอกสาร > คลิก  |  สื่อสไลด์ > คลิก  |  ไฟล์เสียงบรรยาย > คลิก  
 คลิป ถอดบทเรียนการนำผลสอบ O-NET'62 (ป.6) ไปใช้ (เกริน ช้อยเครือ)คลิก 
 คลิป ถอดบทเรียนการนำผลสอบ O-NET'62 (ม.3) ไปใช้ (เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
 เพ็จ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ถอดบทเรียน SchoolMIS) (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก  
 แนวทางการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 > คลิก 
 แนวทางการดำเนินงาน TFE ปี 63 > คลิก 
 สื่อ PPT เตรียมสอบ O-NET'62 (26 ม.ค.63) > คลิก 
 สื่อประกอบการบรรยายเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562 (ศน.เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
 เครื่องมือช่วยนิเทศสำหรับโรงเรียนใช้ตรวจสอบความพร้อมรับการประเมินคุณภาพฯ รอบสี่ > คลิก 
 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน > คลิก 
 สื่อประกอบการบรรยายตามโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย > คลิก 
 มาตรฐานสาระ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ > คลิก 
 คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.1-6 (สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.) > คลิก
 บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษ อนุบาล 1 - ป.3 > อนุบาล 1 | ป-1 | ป-2 | ป-3  
 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม ปี 2562 
        ป.6 > PDF | Word
        ม.3 > PDF | Word
        ม.6 > PDF | Word
 แบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.) 
        ปี 2559 > ป.6   ม.3 
        ปี 2558 รวม 3 ชั้น > คลิก
        ปี 2557 > คลิก
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 > คลิก
 หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องเทคนิคการวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน(Classroom Assessment) > คลิก
 การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้ผ่านการอบรม Boot Camp 2562  สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิกการใช้สารสนเทศเป็นฐานสู่การวางแผนนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ศน.เกริน ช้อยเครือ)
ข้อมูลครูเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษ > คลิก 
- ข้อมูล รางวัล/ผลการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน > คลิก 
- จำนวน นร.-ป.3 ปี 2563 > คลิก 
- วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน กลุ่มพุทธมณฑล > คลิก
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน > คลิก 
ข้อมูลนักเรียนรายชั้น > คลิก
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2563 > คลิก 
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2564 > คลิก
ข้อมูลครูสอนภาษาอังกฤษ > คลิก
สำรวจ ตชว.16 > คลิก
โรงเรียนเข้าโครงการยุวฑูตความดี > คลิก
เพจ ยกระดับ-ปรับคุณภาพ > คลิก
เพจ O-NET > คลิก  
เพจ NT > คลิก
เพจ RT > คลิก 
เพจ PISA > คลิก
- เพจ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี > คลิก 
- ฺBest Practices และนวัตกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/eyes%20pic.jpg?attredirects=0

นางสาวเกริน ช้อยเครือ
(Miss Kerin Choykhruea)

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน
วัดและประเมินผลการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

@ คำสั่ง ที่ 287/2564
     (ระดับประถมศึกษา)
@ กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล
@ โครงการที่รับผิดชอบ > คลิก 

งานที่ได้รับมอบหมาย
และบริการทางวิชาการ

บริการทางวิชาการ (คำสั่ง) > คลิก 
- คณะทำงานสื่อ 65 พรรษาฯ คลิก
ผู้ประสานงานด้านวิจัยฯคลิก 
- ผู้ประสานงาน HCECคลิก 
- ผู้ประสานงานการสอนภาษาจีน สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
- การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ 64 > คลิก 
การขับเคลื่อน CEFR ด้วย Virtual Exam NPT2 คลิก
- การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง Boot Camp > คลิก
- การเตรียมความพร้อม ด้านการอ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ  PISA  
ผู้ดูแลตัวชี้วัดระบบบริหารโปรแกรม School MIS > คลิก 
ผู้ประสานงาน โครงการมูลนิธิโรงเรียน สตาร์ฟิช คันทรีโฮม > คลิก
- ชวนคุณครูทำวิจัย > คลิก
ตระเวนหาพาใช้สื่อออนไลน์ใกล้โอเน็ต (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
รวบรวมร่วมใช้สไตล์เกริน คลิก
(ข้อมูล เอกสาร สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ร่วมกับครู
- เขียนข่าวเล่านิเทศ 1/64 > คลิก 
- ห้องนิเทศออนไลน์ > คลิก 
- การศึกษาพัฒนาตนเอง > คลิก 


ช่องทางการสื่อสาร

Tel. : 
081-9814830
e-mail : kerineye@gmail.com
Social Network Face Book


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน
สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
กรอบแผนนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
2563  |  2564
2560  |  2559

แผนนิเทศ
X/xxxx | 2/2558

ปฏิบัติการนิเทศ 

บันทึกการนิเทศ
X/xxxx | 2/2558

รายงานการนิเทศ
1/2564 |    
1/2559 | 2/2559
X/xxxx | 2/2558

การเรียนรู้จากการปฏิบัติ
(ถอดบทเรียน)
1/2564 | 2/2564
X/xxxx | 2/2558

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปี 2562 > คลิก
ปี 2561 > คลิก
ปี 2560 > คลิก
ปี 2559 > คลิก

กิจกรรมการนิเทศและปฏิบัติงาน
(ศน.เกริน ช้อยเครือ)
ปี พ.ศ. 2564 > คลิก
ปี พ.ศ. 2563 > คลิก
ปี พ.ศ. 2562 > คลิก
ปี พ.ศ. 2561 > คลิก
ก่อนปี พ.ศ. 2561 คลิก

นวัตกรรมเครือข่ายการนิเทศ
0
https://www.facebook.com/groups/335690086979289/

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A53.png
0เครือข่ายนักวัดผล
สพป.นครปฐม เขต 2

ICT เพื่อการนิเทศและปฏิบัติงาน
ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ คลิก

ช่องทางสื่อสาร
โรงเรียนที่ดูแลรับผิดชอบ > คลิก

 
รูปแบบการปฏิบัติงานของตนเอง (ศน.เกริน ช้อยเครือ)
Practice Model คลิก

ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี
เติมพลังสร้างขวัญ กำลังใจ > คลิก


การประเมินเลื่อนเงินเดือน
(1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64) > คลิก

ข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)
(1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65) > คลิก

0Trace evidence
1 discipline / moral / ethics / Professional ethics 
Knowledge and ability 
3 Performance 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio  https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2  

ตารางนัดหมายออนไลน์
การนิเทศและปฏิบัติงาน > คลิก


หน้าเว็บย่อย (39): ดูทั้งหมด
ĉ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
27 ก.ค. 2563 23:38
Comments