สื่อนิเทศ 18 เล่ม

สื่อนิเทศประสานเครือข่ายความร่วมมือและชุมชนวิชาชีพ
โดยทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

https://drive.google.com/file/d/1C4kqVMjvg0XJFP17ZXIOUT_d-cVvVz3k/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ianjHTHhbFMNDMVF4c7bEZwpkd7FFB8r/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SaseDqKWjUuZoZvwLqnpLiRXYUnuWBLX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17kEWjrEtKYxC5zC8h4nZUoaTShR7Z6NH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NILJWxBiJtnFJHE3Q8vYeedL7WLfn8AD/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1L5RNwjHJ6-ZwUZuWm58NYTJEKplyrR_4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_l7jf14nMeix8A6Lhek1PVmcsl4sUHjW/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lIpIJeMUGWDd71aUwAClYhwSZsjNb_IH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/15bePnEoMJZCiLCvJDtfB7x7DNapEORYX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19ob-Ll5KWbNo0IFAQqsQAeU9gDtHNyng/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17aI8Cwj7HK3BzVHCbuTk1pzfNBHpucJv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1uqpBsr1FNJgr_rarwQgkdGtYSLmsyfwI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1lDMtKqkFkSkT_ZJ6eJAwECbwEAluLa3g/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dRRv2xmIrxPf9PoGr7PmfnJaNwhd_fZa/view?usp=sharing

Comments