คู่มือ 18 เล่ม

คู่มือการนิเทศ
การประสานเครือข่ายความร่วมมือและชุมชนวิชาชีพ
ทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/18lem/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A11.jpg


 https://drive.google.com/file/d/19acaTvplWQhvGLp3ZLRhrVPHujn_5nFN/view?usp=sharing

*
https://drive.google.com/file/d/1x0HxNgiLxG8fN7lWDPnZ7dRbaDSs2rg0/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1vBaMJ389ya0Aq1aPr1y13h6NfD3EDXvh/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/14OJnBu2bnYKAEzhTZrtQjqNzZzAg8imt/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1N-2Bp3up_QMKHuMn7uIY1MkbpdLtbsdm/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/190th-zoyV3R5eGhS0cZVIsnD1DTzUe2Y/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1eDzz4qKyYUOYtX-UVvZDbwNZk2hCSUDd/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Z-q0VRLy67Fe4zKsJMcUbk3jyEKsYXlj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Rsy2rno0ftGx0Hd5IIMVIMnRmdCCSm6j/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1R3Ej5f03amo3M2BAhE2vq7lrtqbnAKVo/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1f89H3e-53NdkDtLMfdrPgf6QCRIDkp6T/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gb1D-A4zjHRLPb8ACrXXyVLpVhPdnRIj/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RoLAbtVd67geTaqHWMofOt2nfR7nutiv/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1z2WaNjAya55LIKpL77YlUwEIzOIUQGEI/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ztAQBmbspsOphX0GZZBEtDL98JnlFUVp/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1qoCs57_-r-drZ_dZqf0T50xIM94Tp7_a/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kDBVs1FDwNJVlvHOeosUx5XtpZqMGLuN/view?usp=sharing

Comments