กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2561


กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2561

โพสต์12 ก.ค. 2562 00:38โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2564 18:50 ]

กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ของ นางสาวเกริน ช้อยเครือ ประจำปี พ.ศ.2561

25 - 27 ธันวาคม 2561
        ปฎิบัติหน้าที่ กรรมการดำเนินการ งานมหกรรมความสามารถ ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/25-27thanwakhm2561/48423775_562777234162635_8389492926471733248_n.jpg?attredirects=0

24 ธันวาคม 2561 
        จัดประชุมชี้แจง คณะกรรมการตัดสิน ผู้ประสานงาน และฝ่ายลงทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
https://www.facebook.com/computerict/media_set?set=a.1674363219330386&type=3

21 ธันวาคม 2561
        เยี่ยมสนามแข่งขันและร่วมชี้แจงในการประชุม เลขา ผู้ช่วยเลขา กรรมการตัดสิน ผู้ประสานงาน และฝ่ายลงทะเบียน เพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ ศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
https://www.facebook.com/computerict/posts/1667674933332548

29 พฤศจิกายน 2561
        เข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการ การใช้ QR Code และ Google App for education ณ ห้องประชุม ชุมชนวิชาชีพ (PLC) สพป.นครปฐม เขต 2 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=546989955741363&id=100012910892306&__tn__=C-R

16 พฤศจิกายน 2561
        ร่วมการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง)รายงานการติดตามและประเมินผลนโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อรองรับ Thailand 4.0 โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ กทม.
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/16%E0%B8%9E%E0%B8%A2.jpg?attredirects=0

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2561
        เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดทำแผนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ตามข้อเสนอเชิงนโยบายของ รมว.ศธ. ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กทม. 
https://www.facebook.com/evaluation.obec/media_set?set=a.2232664337009183&type=3

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/standard-780x405.jpg?attredirects=0

17 ตุลาคม 2561
        พัฒนานวัตกรรมการนิเทศ โดยสร้างกลุ่ม Kerin's PLC for English Teachers 

วัตถุประสงค์ : 
    1. เพื่อเป็นการรวมกลุ่มสมาชิกครูภาษาอังกฤษ Boot Camp ของ สพป.นครปฐม เขต 2
    2. เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค วิธีการ สื่อ บทเรียน ของวิชาภาษาอังกฤษ
    3. เพื่อเป็นช่องทางในการเก็บข้อมูลและเป็นหลักฐานอ้างอิงในการรวมกลุ่มเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของสมาชิก
    4. เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร การกำหนดภาระงาน แลกเปลี่ยนชิ้นงาน และแก้ไข เพิ่มเติม แสดงความคิดเห็นต่อชิ้นงาน ด้วยสุนทรียสนทนา แสดงถึงความเป็นกัลยาณมิตรในกลุ่ม
        โดยได้กำหนดหัวข้อกิจกรรมไว้ ได้แก่ 1) รวบรวมสมาชิก 2) สร้างปฏิทินการดำเนินงาน 3) กำหนดภาระงาน 4) ส่งงานตามปฏิทิน 5) สุนทรียสนทนาต่อชิ้นงาน

11 ตุลาคม 2561
        ให้กำลังใจ การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ @ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต 2
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012910892306&sk=photos&collection_token=100012910892306%3A2305272732%3A69&set=a.523064198133939&type=3

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012910892306&sk=photos&collection_token=100012910892306%3A2305272732%3A69&set=a.523064198133939&type=3

5 ตุลาคม 2561
        ร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสินมหกรรมความสามารถมางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/krathumlm/tum.png?attredirects=0
ชมภาพเพิ่มเติม > คลิก

25-26 กันยายน 2561
        ร่วมประชุมถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุม PLC ของสำนักงานเขตฯ โดย ผอ.โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม / ผอ.โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม / ผอ.โรงเรียนวัดงิ้วราย / ครูโรงเรียนวัดบางหลวง และครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2
ชมภาพ > คลิก

22 กันยายน 2561
        คณะทำงานจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์ในการทำข้อสอบ PISA แบบออนไลน์ โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ (PLC) การวิเคราะห์ข้อสอบ PISA และ O-NET โดย สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/22%E0%B8%81%E0%B8%A261-1.jpg?attredirects=0
อัลบั้มภาพ > คลิก

18 กันยายน 2561
        พิธีกร งานร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใยมุทิตา ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ณ โรมแรมพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/42651320_10210177340910343_7069546942656675840_o.jpg?attredirects=0

15 กันยายน 2561 
        ดำเนินการจัดการประชุมทบทวนการทำมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการใช้ชุมชนวิชาชีพ PLC วิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม PLC สพป.นฐ.2 เป็นการดำเนินการต่อจากวันที่ 1 กันยายน 2561 
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ให้สูงขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ สพป.นครปฐม เชต 2 กำหนดไว้
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/15%E0%B8%81%E0%B8%A261.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi25-26kanyayn2561/Plc%20Eng.jpg?attredirects=0
ชมภาพ > คลิก

11 กันยายน 2561
        เป็นคณะทำงานในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่ และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 สพป.นครปฐม เขต 2
ณ โรงเรียนวัดบางพระ จ.นครปฐม
        เพื่อพัฒนามาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ฯ ให้แก่ผอ.โรงเรียน ในการเป็นวิทยากรแกนนำ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/41500292_1106448722837938_6534901184493256704_n.jpg?attredirects=0

8 กันยายน 2561
        พิธีกรและคณะทำงานดำเนินการจัดการประชุมอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/8%E0%B8%81%E0%B8%A261-2.jpg?attredirects=0

5 กันยายน 2561
         วิทยากรกลุ่ม พิธีกร และคณะทำงานจัดการประชุมอบรมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษากับคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จ. นครปฐม 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/5%E0%B8%81%E0%B8%A261-1.jpg?attredirects=0

1 กันยายน 2561
        ประสานงานและดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ ตามนโยบายพัฒนาการเรียนการสอนด้วยการใช้ชุมชนวิชาชีพ
PLC วิชาภาษาอังกฤษ โดย กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐมเขต 2
ณ ห้องชลนที สพป.นครปฐม เขต 2
        วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ให้สูงขึ้น
        กลุ่มเป้าหมาย : โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ สพป.นครปฐม เชต 2 กำหนดไว้
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/1%E0%B8%81%E0%B8%A261.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/2561/bthkhwammimichux/40531825_505167736590252_532077045597863936_n.jpg
อัลบั้ม PLC ครู Boot Camp ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก


23 สิงหาคม 2561
        คณะทำงานจัดการประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ ผู้บริหารโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/23%E0%B8%AA%E0%B8%8461-1workshop.jpg?attredirects=0

26 กรกฎาคม 2561
        ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (28 กรกฎาคม 2561) และบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงาน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/26%E0%B8%81%E0%B8%8461.jpg?attredirects=0

8 กรกฎาคม 2561
        ดำเนินการ และประสานงานจัดการประชุมสัมมนาปฏิบัติการ สรุปผลการจัดการทดสอบระดับชาติ ชั้น ป.1 และ ป. 3 ณ Mind resort จ.ชลบุรี ในนามกลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐมเขต 2 
ชมภาพเพิ่มเติม > คลิก

7 กรกฎาคม 2561
        ปฏิบัติงานในการประชุมอบรมสัมมนาและปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล นครปฐม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/7%E0%B8%81%E0%B8%8460-4.jpg?attredirects=0

7 พฤษภาคม 2561
        การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนวิชาชีพ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนแหลมบัว ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7.jpg?attredirects=0

28 มีนาคม 2561
        ร่วมงานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนตลาดเกาะแรต 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/2561/bthkhwammimichux/28%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8461%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%95.jpg

27 มีนาคม 2561
        คณะทำงานจัดการประชุมอบรมสัมมนาและปฏิบัติการหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ณ โรงแรมเวล นครปฐม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/2561/bthkhwammimichux/27%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8461-1.jpg

19 - 20 มีนาคม 2561   
        วิทยากร การประชุม อบรมสัมมนาและปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ป.1 และ ป.4 สำนนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 2 ณ โรงแรมเวล นครปฐม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/19-20%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2.jpg?attredirects=0

10 มีนาคม 2561
        ดำเนินการจัดประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการข้อสอบอัตนัยกับแนวทางการตรวจให้คะแนน ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 และปฏิบัติการตรวจให้คะแนน ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/2018-03-19_9-33-10.jpg?attredirects=0
แหล่งภาพอ้างอิง > คลิก

7 มีนาคม 2561
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/959281230888022
แหล่งภาพอ้างอิง > คลิก

6 มีนาคม 2561
        ดำเนินการเรื่องการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/958571197625692
แหล่งภาพอ้างอิง > คลิก

26 กุมภาพันธ์ 2561
        ส่งมอบข้อสอบ การสอบ O-net 

24 กุมภาพันธ์ 2561
        ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนในกลุ่มบางเลน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/rt24%E0%B8%81%E0%B8%9E61.jpg?attredirects=0

28 มกราคม 2561
        ดำเนินการเรื่องการสอบ O-NET 2560
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/2561/bthkhwammimichux/o-net60.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/2561/bthkhwammimichux/o-net2.jpg

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/938793599603452?__tn__=-R

26 มกราคม 2561
        ดำเนินการเรื่องการประเมินความสามารถในการอ่าน ชั้น ป.1
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/rab-mxb/2018-02-27_20-11-23.jpg?attredirects=0

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
        การอบรมวิชาการเตรียมความพร้อมการสอบ O-net แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560  ณ โรงเรียนวัดเกาะแรต
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/2561/_draft_post-1/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%94.jpg

วันที่ 16 มกราคม 2561
        เป็นพิธีกรร่วม อ่านรายชื่อครูที่ได้รับรางวัล เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมอาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1-1 of 1