แบบฝึกทักษะ 64

การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2564 
โดย อาสาสมัครเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2

The Media & innovation development to enhance English language learning in Primary school grades 4-6
by the professional Learning community of English teachers at Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 2

        วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 น. 

        ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายชุมชนวิชาชีพระดับเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปี 2564 สพป.นครปฐม เขต 2  ผ่านช่องทาง Google Meet  ณ ห้อง PLC สพป.นครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5kkh64/confer-Eng8july2021.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5kkh64/204198541_1957506214398847_5987914857222713934_n.jpg

กรอบการดำเนินงาน : การพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2564 โดยเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2

    1. รับสมัครครูเครือข่ายฯ ร่วมพัฒนา
    2. ประชุมชี้แจง ผ่าน Google Meet  
    3. สร้างกลุ่มไลน์การประสานงาน 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5kkh64/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%ADEng64.jpeg

   4. พัฒนาตามกรอบแนวทางการพัฒนา 
        - วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด + สิ่งที่ต้องรู้ 
        - กำหนดหน่วยเนื้อหาการจัดการเรียนรู้
        - ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
        - ออกแบบแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้และสมรรถนะ  
        - จัดทำแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
        - กำหนดขอบข่ายของการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
    5. ทดลองใช้ + ทดสอบประสิทธิภาพ + รายงานประสิทธิภาพ
    6. เผยแพร่ และนำไปใช้จริง + ประเมินการใช้ + รายงานการใช้
    7. ครูพัฒนาต่อยอดสู่ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ 
    8. เขตพื้นที่การศึกษาฯ จัดประกวดคัดเลือกผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ 
        - เรื่องแจ้งและกำหนดการ > คลิก 
        - สื่อประกอบการประชุมชี้แจง > คลิก 
        - เอกสารอ้างอิงในการจัดทำสื่อ/นวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีการศึกษา 2564 (แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ) 
    1) หลักสูตรสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ > คลิก
    2) ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ หลักสูตรฯ 2551 สำหรับการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 > คลิก 
    3) เอกสาร ใบงาน ใบความรู้ ช่องทางส่งงาน > คลิก
    4) ประกาศรายชื่อสมาชิกเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครูภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564
        - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค.64) > คลิก
        - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค.64) > คลิก
        - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค.64) > คลิก
        - ตัวอย่างเกียรติบัตร > คลิก  

ชิ้นงานที่ได้รับตามช่องทางการส่งงาน
    - แบบฝึก Item-Card ข้อมูลผลการทดลองใช้ คลิปการสอน > คลิก 
    - แบบตรวจสอบประเมินชิ้นงานด้วยตนเองและความพึงพอใจ > คลิก ครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพภาษาอังกฤษ PLC ชั้น ป.4-6 ปีการศึกษา 2564      ชั้น ป.4 > คลิก
    ชั้น ป.5 > คลิก
    ชั้น ป.6 > คลิก

วิดิโอการประชุมสื่อสารคณะทำงาน
    คณิตศาสตร์ ป.2-6 > คลิก
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.2-6 > คลิก 
    ภาษาอังกฤษ ป.4-6 > คลิก
    ภาษาไทย ป.2-6 > คลิก

การประชุมชี้แจงการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาภาษาอังกฤษ ป.4-6ชิ้นงานรวมเล่มฉบับสมบูรณ์ 
    แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 
    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (47/2564) คลิก   
    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (48/2564) คลิก 
    - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (49/2564) คลิก  

    รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 60/2564 > คลิก   Comments