ผลการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน

ข้อมูล รางวัล/ ผลการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล


 ที่ ชื่อผลงาน ขื่อเจ้าของผลงาน/ โรงเรียน ปีที่ปฏิบัติ รางวัลที่ได้รับ แหล่งอ้างอิง
 000 0000000000000000000 00000000000000000000000 00000000 000000000000000000 0000000000000000000000000000
1 ครูดีในดวงใจ  นางสายทอง อินทรมณี
 โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) 
2555 ครูดีในดวงใจ คุรุสภา สพป.นครปฐม เขต 2  https://drive.google.com/file/d/
1Qf7UeZSKLzyr0UJKHCoN6tv
M8kODZGWR/view?usp=sharing 
2 ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice  นางสายทอง อินทรมณี
 โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)
2556 การแสดงผลงานวิชาการ Lab School Symposium 2013 ระดับประเทศ https://drive.google.com/file/d/
1Qf7UeZSKLzyr0UJKHCoN6tv
M8kODZGWR/view?usp=sharing 
3 การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับ ป.4-ป.6 ด.ญ.สุภาวดี กล่ำสี
 ด.ญ.หนึ่งธิดา เกิดผล
 โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)
2559  เหรียญทองประกวดเพลงคุณธรรม การแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการนักเรียน 2559 https://drive.google.com/file/d/
1Qf7UeZSKLzyr0UJKHCoN6tv
M8kODZGWR/view?usp=sharing 
4 ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประวดเพลงคุณธรรม นางสายทอง อินทรมณี
 โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)
2559 ครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการประวดเพลงคุณธรรม https://drive.google.com/file/d/
1Qf7UeZSKLzyr0UJKHCoN6tv
M8kODZGWR/view?usp=sharing 
5  ครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ชั้น ป.1-3 ปี 2559 นางสายทอง อินทรมณี
 โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)
2559 ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ชั้น ป.1-3 ระดับ สพท. https://drive.google.com/file/d/
1Qf7UeZSKLzyr0UJKHCoN6tv
M8kODZGWR/view?usp=sharing 
6 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน) ด.ช.วงศกร สุขใจ
 ด.ญ.น้ำทิพ มะปรางก่ำ
 โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) 
2561 เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1  https://drive.google.com/file/d/
1Qf7UeZSKLzyr0UJKHCoN6tv
M8kODZGWR/view?usp=sharing 
7 กิจกรรมปิ่นโตความดี  โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)2562  https://drive.google.com/file/d/
1Qf7UeZSKLzyr0UJKHCoN6tv
M8kODZGWR/view?usp=sharing 
    คลิก
8 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561/ 2562 โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)2561/
2562
  ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ปีการศึกษา 2561/ 2562 https://drive.google.com/file/d/
1TUoxo7nq3m7bnzGinfAaEZBa
SD2YCbX2/view?usp=sharing

9 Best Practice สื่อการเรียนรู้ “เขียนสนุก ปลูกปัญญา”เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 นางสาววนิดา ม่วงโพธิ์เงิน
 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
2562 - https://drive.google.com/file/d/
15Aw8f1sXYSS7jEhh3quJB5GXC
6j9T8EQ/view?usp=sharing
    
    คลิก
10 Best Practice อ่านได้ อ่านคล่อง ต้องช่วยกันฝึกอ่าน นางสาวชิดชนก ตะโกพร
 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
 2562 - https://drive.google.com/file/d/
1BZ3ldO0oF-YNXBajlNMj
50j0iBoYX7tx/view?usp=sharing
    คลิก 
11 Best Practice การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้รูปแบบ 7 ส. สร้างสรรค์ขับเคลื่อนภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA    โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 2562รางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพ (IQA AWARD) ระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 จาก สพฐ. 
 https://drive.google.com/file/d/
1O06Kt8CsMLRz6_yoDP0tnAlBON
cAb0UW/view?usp=sharing
    คลิก 
12 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับปฐมวัย ประจำปี 2562  - โรงเรียนขนาดเล็ก คุณครูปัฌธรรมา วะลับ (โรงเรียนวัดพระมอพิสัย)
- โรงเรียนขนาดกลาง คุณครูสุนี บุญพันธุ์ (โรงเรียนวัดรางกำหยาด)
- โรงเรียนขนาดกลาง คุณครูพิมพ์วลัช์ กาญจโนทัย (โรงเรียนวัดสรรเพชญ)
- โรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ คุณครูธันยาภรณ์ จินดารัตน์ (โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล) 
2562

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ระดับปฐมวัย ประจำปี 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  https://sites.google.com/a/npt2
kindergarten.com/kindergarten
/bxk-klaw/yindi 
13  Digital Student Rangers ภูมิศาสตร์ชุมชน 4 มิติ นายปัณณธร แก้วเขียว
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
2562  รางวัลชนะเลิศ Innovative Teachers Leadership Award 2019เอกสาร > คลิก
ภาพข่าว > คลิก
14 รางวัลเกียรติบัตร โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 ปีที่ 5 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 2563 รางวัลเกียรติบัตรเอกสาร > คลิก
 15 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล  2564 ประเภทโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  
เกียรติบัตรระดับทอง
อันดับ 2
เอกสาร > คลิก

      

Ċ
Webmaster Supervisory,
9 ก.ย. 2564 01:05
Comments