บริการวิชาการ

งานที่ได้ปฏิบัติ บริการทางวิชาการแก่บุคคลหรือองค์กรภายนอก

งานที่ได้รับมอบหมาย

ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามคำสั่งที่ 247/2564 ลง. 10 ก.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก 
ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 138 /2564 ลว. 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
    กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
    ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูลเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
1. น.ส.บุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประธานกรรมการ
2. น.ส.เกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
    ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  
    ผู้จัดเก็บและรายงานข้อมูลเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
1. น.ส.บุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ประธานกรรมการ
2. น.ส.นาฏลดา ภู่ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
3. น.ส.เกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการ 

- โฟลเดอร์งานที่ได้รับมอบหมาย > คลิก 
คณะกรรมการสื่อ 65 พรรษาฯ > คลิก  
- School MIS > คลิก 
- ผู้ประสานงานด้านวิจัยฯ > คลิก 
- งาน / โครงการที่รับผิดชอบ > คลิก 
- ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยของคุณครู รร.สระยายโสมวิทยา สพม.9 และช่วยกลั่นกรอง แก้ไข เติมเต็ม ผลงาน ว21 คุณครูภารดี รร.วัดลาดสะแก สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก ปี พ.ศ. 2564 

- คำสั่งที่ 247/2564 ลว.10 ก.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก 
- คำสั่งที่ 193/2564 ลว.19 ก.ค.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) > คลิก
- คำสั่งที่ 165/2564 ลว. 5 ก.ค.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสื่อฯ > คลิก 
- คำสั่งที่ 151/2564 ลว. 23 มิ.ย.64 เรื่อง คณะกรรมการจัดทำสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ฯ > คลิก 
- คำสั่งที่ 143/2564 ลว.11 มิ.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศและซักซ้อมความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในสู่การประกันคุณภาพนอก (Mock Assessment) ประจําปี 2564 > คลิก
- คำสั่งที่ 142/2564 ลว. 11 มิ.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบฯ > คลิก 
- คำสั่งที่ 138/2564 ลว.8 มิ.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 > คลิก
- คำสั่งที่ 129/2564 ลว.7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะทำงาน ผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชิ้ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 > คลิก
- คำสั่งที่ 113/2564 จัดอบรม Google Meeting > คลิก
- คำสั่งที่ 108/2564 ลว.17 พ.ค.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) > คลิก
- คำสั่งที่ 101/2564 ลว.7 พ.ค.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 > คลิก
- ประกาศโคกหนองนา 22 เม.ย.64 > คลิก
- คำสั่งที่ 77/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประจำปีการศึกษา 2563 ลว.24 มี.ค.64 > คลิก
- คำสั่งที่ 74/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต > คลิก
- คำสั่งที่ 71/2564 ลว.17 มี.ค.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดที่ 9.2 ระบบคลังสื่อและสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิตัลในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน > คลิก 
- คำสั่งที่ 70/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
> คลิก
- คำสั่งที่ 61/2564 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา > คลิก
- คำสั่ง 45/2564 แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ School MIS ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก
- 11 ก.พ.2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ประเมิน วันที่ 1 มีนาคม 2564) > คลิก
- 28 มกราคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากร เรื่อง การวัดและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับ ว.21 ด้านที่ 1 ตชว.ที่ 1.2.4 ตามเกณฑ์ ว.21/2560 ณ รร.วัดบางไผ่นารถ อ.บางเลน > คลิกปี พ.ศ. 2563

- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 512/2563 ลว. 30 ธ.ค. 63 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เวรคัดกรอง เฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เวรวันที่ 19 ม.ค. 64 > คลิก
- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 509/2563 ลว. 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 > คลิก
- คำสั่ง ที่ 506/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น (2563) > คลิก
- คำสั่ง ที่ 496/2563 ลว. 16 ธ.ค.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 > คลิก
- คำสั่ง 479/2563 ให้เป็นพิธีกรการประชุมผู้บริหาร (3 ธ.ค. 63) > คลิก
- คำสั่ง 476/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา ลว.30 พ.ย.63 > คลิก
- คำสั่ง 475/2563 ทำแผนปฏิบัติการ ปีงบ 64 > คลิก
- คำสั่ง 448/2563 ลว.10 พ.ย.63 > คลิก
(เป็นคณะกรรมการร่วมตัดสินการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มที่ใจเรา")
- คำสั่ง สพฐ.ที่ 1757/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านวิจัย และนวัตกรรมระดับ สพท. ลว. 9 พ.ย.63 > คลิก
- หนังสือที่ ศธ 04008/ว 1728 ลว. 14 ต.ค. 2563 > คลิก
- ประกาศ ศธจ. ตามหนังสือ ที่ ศธ 0274/ว 2381 ลว.18 ก.ย.63 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมิน ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 > คลิก
- คำสั่งที่ 393/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 25633)
- คำสั่งที่ 388/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) โดยเป็นคณะกรรมการชุดที่ 7 ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 (ประธานกรรมการ)
2. ว่าที่ ร.ต.สมพร เมธสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิลามูล (กรรมการ)
3. นางสาวเกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (กรรมการและเลขานุการ)

- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ xxx/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และถอดประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน เพื่อจัดทำ/ สร้างคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ สู่ความเป็นเขตสุจริต ลว. 25 สิงหาคม 2563 > คลิก
- คำสั่งสำนักงํานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 349/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการถอดบทเรียนการดำเนินการการใช้คลังข้อสอบออนไลน์ > คลิก
- 18 สิงหาคม 2563 เป็นคณะกรรมการ การกลั่นกรองและตรวจสอบเอกสารประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู > คลิก
- ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมประสานงานการเข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/brikar-wichakar/2020-08-11_9-38-50.jpg?attredirects=0

- ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center HCEC) จังหวัดนครปฐม ลว. 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 > คลิก
- วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 2563 เป็นวิทยากรอบรมครูผู้ช่วย@ห้องกิ่งดาว เวล
- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 298/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ลว.14 ก.ค. 63 > คลิก
- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 297/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาครูในเครือข่ายชุมชนวิชาชีพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลว.14 ก.ค.63 > คลิก
- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 298/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ลว.14 ก.ค. 2563 > คลิก
- วันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค.2563 เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ที่ โรงเรียนวัดใหญ่ นครปฐม ตามประกาศ ศธจ.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งทางวิชาชีพ(สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ลว. 30 กรกฎาคม 2563 > คลิก
- คำสั่ง สพฐ.ที่ 924/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อ 65 พรรษาฯ ลว.15 มิ.ย.2563 > คลิก
- วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประเมินศึกษานิเทศก์ ให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เรื่อง ตั้งคณะกรรมการประเมินให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563.> คลิก
- คณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CORONA 2019 (COVID-19) ประจําปีการศึกษา 2563 > คลิก
- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 217 /2563 เรื่อง กำรปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดฯ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) > คลิก
- คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 211/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CORONA 2019 (COVID-19) ประจําปีการศึกษา 2563 > คลิก
- เวรคัดกรองตามมาตรการโควิด19 > คลิก
- เวรรักษาการณ์(เมษายน 2563) > คลิก
- มาตรการควบคุมและป้องกันฯโควิด19 > คลิก
- 25-31 มีนาคม 2563 ปฏิบัติหน้าที่การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานบริหารสถาน/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน(กรณีตำแหน่งว่าง) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 76/2563 ลว. 10 มีนาคม 2563 คำสั่งและเอกสารแนบท้าย > คลิก
- คำสั่ง สพฐ. ที่ ศธ 04008/ว202 เรื่องโครงการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ด้วยการวิจัย ลวง 31 ม.ค.63 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา > คลิก
(เว็บไซต์ผู้ประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรม) www.obecresearch.net
- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 1/2563 แต่งตั้งเป็นกรรมการคัดเลือกผลงานบุคลากรดีเด่นประจำปี 2562 ลว.2 ม.ค.63 > คลิกปี พ.ศ. 2562

- ICT เพื่อการนิเทศและปฏิบัติงาน ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ คลิก
- รวบรวมร่วมใช้สไตล์เกริน > คลิก (ข้อมูล เอกสาร สื่อ นวัตกรรม
แหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ร่วมกับครู)
- ตระเวนหา พาใช้ สื่อออนไลน์ ติวโอเน็ต (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก
- ช่องทางสื่อสารโรงเรียนที่ดูแลรับผิดชอบ > คลิก
- โฟลเดอร์งานที่ได้รับมอบหมาย 2562 > คลิก

- การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ขออนุญาตตรวจเยี่ยมสนามสอบและคำสั่ง > คลิก
- คำสั่ง ที่ 431/2562 ลว. 27 ธ.ค.62 > คลิก
- คำสั่ง ที่ 421/2562 ลว. 9 ธ.ค. 62 > คลิก
- คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ที่ 408/2562 เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ลว.24 ธ.ค.62 > คลิก
- ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา > คลิก
- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 423/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สพป.นครปฐม เขต 2 ลว. 23 ธ.ค. 62 > คลิก
- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 415/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมสัมมนาอบรมปฏิบัติการครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 > คลิก
- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 414/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ลว.9 ธ.ค.62 > คลิก
- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 409/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลว.9 ธ.ค.62 > คลิก
- คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 371/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามเพื่อเตรียมการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก

7 พฤศจิกายน 2562
        ร่วมประชุมคณะทำงานการบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม ระดับอำเภอ(อำเภอพุทธมณฑล) ตามคำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 2322/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม ลงวันที่
9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล โดยนายอำเภอพุทธมณฑลเป็นประธานคณะทำงานและเป็นประธานการประชุม 

คำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 2322/2562 > คลิก
- คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 231/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก
- แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
- คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 351/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ลว. 16 ต.ค.2562 > คลิก

17-18 ตุลาคม 2562
- คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 345/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ลว.16 ต.ค.62 > คลิก
- คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 349/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สนามแข่งขันโรงเรียนวัดดอนหวาย ลว. 16 ต.ค 62 > คลิก
- คำสั่ง สพฐ. ที่ 1350/2562 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลว. 25 ก.ค.62 > คลิก

10 กันยายน 2562
        ปฎิบัติงานเป็นกรรมการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัด ตามประกาศ ศธจ. ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 > คลิก
- คณะทำงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามมารฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 71/2562 ลว. 29 มี.ค. 62 > คลิก

- คำสั่ง 176/3562 ลว.21 มิ.ย. 62 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการจัดทำผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อคัดเลือก “ก.ต.ป.น. ต้นแบบ” ระดับประเทศ ประจำปีงบประมําณ 2562 > คลิก ก่อนปี พ.ศ. 2562 > คลิก

- คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 300 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลว.5 ต.ค.61 > คลิกหน้าเว็บย่อย (1): คณะกรรมการสื่อ 65 พรรษา
Ċ
Webmaster Supervisory,
14 พ.ย. 2562 20:56
Ċ
Webmaster Supervisory,
17 พ.ย. 2562 03:31
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
25 มี.ค. 2564 18:55
Comments