บริการวิชาการ

งานที่ได้ปฏิบัติ บริการทางวิชาการแก่บุคคลหรือองค์กรภายนอก

งานที่ได้รับมอบหมาย

- งาน / โครงการที่รับผิดชอบ > คลิก 
- โฟลเดอร์งานที่ได้รับมอบหมาย > คลิก 
- ผู้ประสานงานด้านวิจัยฯ > คลิก 
คณะกรรมการสื่อ 65 พรรษาฯ > คลิก  
- School MIS > คลิก 
- ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยของคุณครู รร.สระยายโสมวิทยา สพม.9 และช่วยกลั่นกรอง แก้ไข เติมเต็ม ผลงาน ว21 คุณครูภารดี รร.วัดลาดสะแก สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก ปี พ.ศ. 2564 

คำสั่ง ที่ 330/2564 ลว.19 พ.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 > คลิก
- คำสั่ง ที่ 319/2564 ลว.16 พ.ย.64 แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์เปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบ (on-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ > คลิก 
- คำสั่ง ที่ 303/2564 ลว.28 ต.ค.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานวิชาการของ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
- คำสั่งที่ 287/64 ลว.19 ต.ค.64 เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบฯ
คำสั่ง ที่ 272/2564 ลว. 30 ก.ย.64 เรื่อง ให้ข้าราชการฯอยู่เวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ > คลิก
คำสั่งที่ 268/2564 ลว. 30 ก.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานจัดพิธีต้อนรับผู้บริหารการศึกษา (ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ) > คลิก
- คำสั่ง ที่ 247/2564 ลว.10 ก.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก 
- คำสั่ง ที่ 241/22564 ลว.7 ก.ย. 64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา > คลิก 
- คำสั่ง ที่ 237/2564 ลว. 6 ก.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้บุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2564 ในสังกัด 
สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
- คำสั่ง ที่ 219/2564 ลว.19 ส.ค.64 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ2565 > คลิก 
คำสั่ง ที่ 201/2564 ลว.5 ส.ค.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนจากการนิเทศ ติดตามในรูปแบบชุมชนวิชาชีพสู่นวัตกรรมการประกันคุณภาพภายในที่ดี (Best Practice) > คลิก
- คำสั่ง ที่ 193/2564 ลว.19 ก.ค.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) > คลิก
- คำสั่งที่ 165/2564 ลว. 5 ก.ค.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำสื่อฯ > คลิก 
- คำสั่งที่ 151/2564 ลว. 23 มิ.ย.64 เรื่อง คณะกรรมการจัดทำสื่อนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ฯ > คลิก 
- คำสั่งที่ 143/2564 ลว.11 มิ.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศและซักซ้อมความเข้าใจการประกันคุณภาพภายในสู่การประกันคุณภาพนอก (Mock Assessment) ประจําปี 2564 > คลิก
- คำสั่งที่ 142/2564 ลว. 11 มิ.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบฯ > คลิก 
- คำสั่งที่ 138/2564 ลว.8 มิ.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 > คลิก
- คำสั่งที่ 129/2564 ลว.7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะทำงาน ผู้กำกับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชิ้ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 > คลิก
- คำสั่งที่ 113/2564 จัดอบรม Google Meeting > คลิก
- คำสั่งที่ 108/2564 ลว.17 พ.ค.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) > คลิก
- คำสั่งที่ 101/2564 ลว.7 พ.ค.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 > คลิก
- ประกาศโคกหนองนา 22 เม.ย.64 > คลิก
- คำสั่งที่ 87/2564 ลว.9 เม.ย.64 เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดฯ ตามมาตรการฯ > คลิก
- คำสั่งที่ 77/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประจำปีการศึกษา 2563 ลว.24 มี.ค.64 > คลิก
- คำสั่งที่ 74/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต > คลิก
- คำสั่งที่ 71/2564 ลว.17 มี.ค.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้กำกับตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตัวชี้วัดที่ 9.2 ระบบคลังสื่อและสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิตัลในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน > คลิก 
- คำสั่งที่ 70/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการพิจารณาผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
> คลิก
- คำสั่งที่ 61/2564 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา > คลิก
- คำสั่งที่ 45/2564 แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ School MIS ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก
คำสั่งศูนย์ประสานงานการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 1 (สพป.สมุทรปราการ เขต 2) ที่ 3 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดับกลุ่มจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่ 1 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ลว.11 ก.พ.2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ประเมิน วันที่ 1 มีนาคม 2564) > คลิก 
- 28 มกราคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากร เรื่อง การวัดและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับ ว.21 ด้านที่ 1 ตชว.ที่ 1.2.4 ตามเกณฑ์ ว.21/2560 ณ รร.วัดบางไผ่นารถ อ.บางเลน > คลิกปี พ.ศ. 2563

- คำสั่ง สพฐ. ที่ 1981/2563 ลว.15 ธ.ค.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรีนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก
- คำสั่ง สพฐ.ที่ 964/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อ 65 พรรษาฯ ลว.15 มิ.ย.2563 > คลิก
- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 512/2563 ลว. 30 ธ.ค. 63 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เวรคัดกรอง เฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เวรวันที่ 19 ม.ค. 64 > คลิก
- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 509/2563 ลว. 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 > คลิก
- คำสั่ง ที่ 509/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 > คลิก 
- คำสั่ง ที่ 506/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น (2563) > คลิก
- คำสั่ง ที่ 503/2563 ลว. 22 ธ.ค.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางาน การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ ร่วมกับมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม รุ่นที่ 2 > คลิก
- คำสั่ง ที่ 496/2563 ลว.16 ธ.ค.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 > คลิก
- คำสั่ง 479/2563 ให้เป็นพิธีกรการประชุมผู้บริหาร (3 ธ.ค. 63) > คลิก
- คำสั่ง 476/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา ลว.30 พ.ย.63 > คลิก
- คำสั่ง 475/2563 ลว.30 พ.ย.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 > คลิก 
- คำสั่ง 448/2563 ลว.10 พ.ย.63 (เป็นคณะกรรมการร่วมตัดสินการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มที่ใจเรา") คลิก
- คำสั่ง สพฐ.ที่ 1757/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานด้านวิจัย และนวัตกรรมระดับ สพท. ลว. 9 พ.ย.63 > คลิก
- หนังสือที่ ศธ 04008/ว 1728 ลว. 14 ต.ค. 2563 > คลิก
- ประกาศ ศธจ. ตามหนังสือ ที่ ศธ 0274/ว 2381 ลว.18 ก.ย.63 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการประเมิน ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 > คลิก
- คำสั่งที่ 393/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 25633)
- คำสั่ง ที่ 388/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) โดยเป็นคณะกรรมการชุดที่ 7 
- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ xxx/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และถอดประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน เพื่อจัดทำ/ สร้างคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ สู่ความเป็นเขตสุจริต ลว. 25 สิงหาคม 2563 > คลิก
- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 349/2563 ลว.11 ส.ค.2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการถอดบทเรียนการดำเนินการการใช้คลังข้อสอบออนไลน์ > คลิก
- คำสั่ง 306/2563 ลว.21 ก.ค.2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 > คลิก 
- 18 สิงหาคม 2563 เป็นคณะกรรมการ การกลั่นกรองและตรวจสอบเอกสารประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู > คลิก
- ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมประสานงานการเข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด > คลิก 
- ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center HCEC) จังหวัดนครปฐม ลว. 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 > คลิก
คำสั่ง ที่ 298/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ลว.14 ก.ค. 63 เป็นวิทยากรอบรมครูผู้ช่วย@ห้องกิ่งดาว เวล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 2563 > คลิก
- คำสั่ง ที่ 297/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาครูในเครือข่ายชุมชนวิชาชีพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลว.14 ก.ค.63 > คลิก
- วันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค.2563 เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ที่ โรงเรียนวัดใหญ่ นครปฐม ตามประกาศ ศธจ.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งทางวิชาชีพ(สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ลว. 30 กรกฎาคม 2563 (ลับ) > คลิก
- วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประเมินศึกษานิเทศก์ ให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เรื่อง ตั้งคณะกรรมการประเมินให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563 (ลับ).> คลิก
- คำสั่ง 211/2563 ลว.5 พ.ค. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CORONA 2019 (COVID-19) ประจําปีการศึกษา 2563 > คลิก
- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 217 /2563 เรื่อง กำรปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดฯ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) > คลิก
- คําสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 211/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CORONA 2019 (COVID-19) ประจําปีการศึกษา 2563 > คลิก
- เวรคัดกรองตามมาตรการโควิด19 > คลิก
- เวรรักษาการณ์(เมษายน 2563) > คลิก
- มาตรการควบคุมและป้องกันฯโควิด19 > คลิก
- 25-31 มีนาคม 2563 ปฏิบัติหน้าที่การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานบริหารสถาน/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน(กรณีตำแหน่งว่าง) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 76/2563 ลว. 10 มีนาคม 2563 คำสั่งและเอกสารแนบท้าย > คลิก
- คำสั่ง สพฐ. ที่ ศธ 04008/ว202 เรื่องโครงการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ด้วยการวิจัย ลวง 31 ม.ค.63 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา > คลิก
(เว็บไซต์ผู้ประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรม) www.obecresearch.net
- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 1/2563 แต่งตั้งเป็นกรรมการคัดเลือกผลงานบุคลากรดีเด่นประจำปี 2562 ลว.2 ม.ค.63 > คลิกปี พ.ศ. 2562

- ICT เพื่อการนิเทศและปฏิบัติงาน ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ คลิก
- รวบรวมร่วมใช้สไตล์เกริน > คลิก (ข้อมูล เอกสาร สื่อ นวัตกรรม
แหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ร่วมกับครู)
- ตระเวนหา พาใช้ สื่อออนไลน์ ติวโอเน็ต (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก
- ช่องทางสื่อสารโรงเรียนที่ดูแลรับผิดชอบ > คลิก
- โฟลเดอร์งานที่ได้รับมอบหมาย 2562 > คลิก

- การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ขออนุญาตตรวจเยี่ยมสนามสอบและคำสั่ง > คลิก
- คำสั่ง ที่ 431/2562 ลว. 27 ธ.ค.62 > คลิก
- คำสั่ง ที่ 423/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สพป.นครปฐม เขต 2 ลว. 23 ธ.ค. 62 > คลิก
- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 415/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมสัมมนาอบรมปฏิบัติการครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 > คลิก
- คำสั่ง ที่ 421/2562 ลว. 9 ธ.ค. 62 > คลิก
- คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ที่ 408/2562 เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ลว.24 ธ.ค.62 > คลิก
- ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา > คลิก
- คำสั่ง ที่ 414/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ลว.9 ธ.ค.62 > คลิก
- คำสั่ง ที่ 409/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลว.9 ธ.ค.62 > คลิก
- คำสั่ง ที่ 371/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามเพื่อเตรียมการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก
- คำสั่ง ที่ 349/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สนามแข่งขันโรงเรียนวัดดอนหวาย ลว. 16 ต.ค 62 > คลิก
- คำสั่ง ที่ 2322/2562 ลว.9 ต.ค.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมวันที่ 7 พฤศจิกายน 256ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล โดยนายอำเภอพุทธมณฑลเป็นประธานคณะทำงานและเป็นประธานการประชุม > คลิก
- คำสั่ง ที่ 351/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ลว. 16 ต.ค.2562 > คลิก
- คำสั่ง ที่ 345/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ลว.16 ต.ค.62 > คลิก  17-18 ตุลาคม 2562
- คำสั่ง ที่ 231/2562 ลว.8 ส.ค.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
(แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565 สพป.นครปฐม เขต 2) > คลิก
- คำสั่ง สพฐ. ที่ 1350/2562 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลว. 25 ก.ค.62 > คลิก
- ประกาศ ศธจ. ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัด 10 กันยายน 2562 > คลิก
- คำสั่ง ที่ 176/3562 ลว.21 มิ.ย. 62 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการจัดทำผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อคัดเลือก “ก.ต.ป.น. ต้นแบบ” ระดับประเทศ ประจำปีงบประมําณ 2562 > คลิก 
- คำสั่ง ที่ 71/2562 ลว. 29 มี.ค. 62 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามมารฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 > คลิก ก่อนปี พ.ศ. 2562 > คลิก

- คำสั่ง ที่ 300/2561 ลว.5 ต.ค.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  > คลิก
- คำสั่ง จังหวัดนครปฐม ที่ 2322/2562 ลว.8 ส.ค.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
- คำสั่ง ที่ 231/2562 ลว.8 ส.ค.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
- คำสั่ง ที่ 71/2562 ลว.29 มี.ค.62 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานผู้กำกับตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 > คลิก หน้าเว็บย่อย (1): คณะกรรมการสื่อ 65 พรรษา
Comments