บริการวิชาการ

งานที่ได้ปฏิบัติ บริการทางวิชาการแก่บุคคลหรือองค์กรภายนอก

ปี พ.ศ. 2563

- โฟลเดอร์งานที่ได้รับมอบหมาย 2563 > คลิก

- School MIS > คลิก
- ผู้ประสานงานด้านวิจัยฯ > คลิก
- งาน / โครงการที่รับผิดชอบ > คลิก

- คำสั่ง สพฐ.ที่ 924/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อ 65 พรรษาฯ ลว.15 มิ.ย.2563 > คลิก

- วันที่ 9 มิถุนายน 2563  เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประเมินศึกษานิเทศก์ ให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เรื่อง ตั้งคณะกรรมการประเมินให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563.> คลิก 

- คณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CORONA 2019 (COVID-19) ประจําปีการศึกษา 2563 > คลิก 

คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 217 /2563 เรื่อง กำรปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดฯ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) > คลิก

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 211/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CORONA 2019 (COVID-19) ประจําปีการศึกษา 2563 > คลิก 

- เวรคัดกรองตามมาตรการโควิด19 > คลิก
- เวรรักษาการณ์(เมษายน 2563) > คลิก 
- มาตรการควบคุมและป้องกันฯโควิด19 > คลิก 

25-31 มีนาคม 2563 ปฏิบัติหน้าที่การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานบริหารสถาน/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน(กรณีตำแหน่งว่าง) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 76/2563 ลว. 10 มีนาคม 2563  
    คำสั่งและเอกสารแนบท้าย > คลิก 

- คำสั่ง สพฐ. ที่ ศธ 04008/ว202 เรื่องโครงการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ด้วยการวิจัย ลวง 31 ม.ค.63 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา > คลิก
(เว็บไซต์ผู้ประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรม) www.obecresearch.net

- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 1/2563 แต่งตั้งเป็นกรรมการคัดเลือกผลงานบุคลากรดีเด่นประจำปี 2562 ลว.2 ม.ค.63 > คลิก 

- การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  ขออนุญาตตรวจเยี่ยมสนามสอบและคำสั่ง > คลิก
    คำสั่ง ที่ 431/2562 ลว. 27 ธ.ค.62 > คลิก
    คำสั่ง ที่ 421/2562 ลว. 9 ธ.ค. 62 คลิกปี พ.ศ. 2562

- โฟลเดอร์งานที่ได้รับมอบหมาย 2562 > คลิก

คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ที่ 408/2562 เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ลว.24 ธ.ค.62 > คลิก 

ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา > คลิก

- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 423/2526 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สพป.นครปฐม เขต 2 ลว. 23 ธ.ค. 62 > คลิก

- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 415/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมสัมมนาอบรมปฏิบัติการครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 > คลิก

- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 414/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ลว.9 ธ.ค.62 > คลิก

- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 409/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลว.9 ธ.ค.62 > คลิก

- คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 371/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามเพื่อเตรียมการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก 

7 พฤศจิกายน 2562
        ร่วมประชุมคณะทำงานการบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม ระดับอำเภอ(อำเภอพุทธมณฑล) ตามคำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 2322/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม  ลงวันที่ 
9 ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล โดยนายอำเภอพุทธมณฑลเป็นประธานคณะทำงานและเป็นปรธานการประชุม 
        คำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 2322/2562 > คลิก
        คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ที่ 231/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก 
        แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

- คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ที่ 351/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ลว. 16 ต.ค.2562 > คลิก

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 
- คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 345/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ลว.16 ต.ค.62 > คลิก

- คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 349/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สนามแข่งขันโรงเรียนวัดดอนหวาย ลว. 16 ต.ค 62 > คลิก

คำสั่ง สพฐ. ที่ 1350/2562 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลว. 25 ก.ค.62 > คลิก

วันที่ 10 กันยายน 2562 
        ปฎิบัติงานเป็นกรรมการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัด ตามประกาศ ศธจ. ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 > คลิก

- คณะทำงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามมารฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 71/2562 ลว. 29 มี.ค. 62 > คลิก ปี พ.ศ. 2561

- คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 300 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลว.5 ต.ค.61 > คลิก Ċ
Webmaster Supervisory,
14 พ.ย. 2562 20:56
Ċ
Webmaster Supervisory,
17 พ.ย. 2562 03:31
Comments