บริการวิชาการ

งานที่ได้ปฏิบัติ บริการทางวิชาการแก่บุคคลหรือองค์กรภายนอก

ปี พ.ศ. 2563

- โฟลเดอร์งานที่ได้รับมอบหมาย 2563 > คลิก 

คณะกรรมการสื่อ 65 พรรษาฯ > คลิก 
- School MIS > คลิก 
- ผู้ประสานงานด้านวิจัยฯ > คลิก 
- งาน / โครงการที่รับผิดชอบ > คลิก - หนังสือที่ ศธ 04008/ว 1728 ลว. 14 ต.ค. 2563 > คลิก  
คำสั่งที่ 388/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563  ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) โดยเป็นคณะกรรมการชุดที่ 7 ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 (ประธานกรรมการ)
2. ว่าที่ ร.ต.สมพร เมธสุทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิลามูล (กรรมการ)
3. นางสาวเกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (กรรมการและเลขานุการ) 
- คำสั่งที่ 393/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 25633) 
คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ xxx/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้าง  ธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และถอดประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน เพื่อจัดทำ/ สร้างคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ สู่ความเป็นเขตสุจริต ลว. 25 สิงหาคม 2563 > คลิก 
- คำสั่งสำนักงํานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 349/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการถอดบทเรียนการดำเนินการการใช้คลังข้อสอบออนไลน์ > คลิก 
- 18 สิงหาคม 2563 เป็นคณะกรรมการ การกลั่นกรองและตรวจสอบเอกสารประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู > คลิก
ให้ความร่วมมือประชาสัมพันธ์และร่วมประสานงานการเข้าร่วมโครงการการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นผ่านระบบออนไลน์ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่นพับลิชชิ่งซิสเต็มส์ จำกัด > คลิก

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center HCEC) จังหวัดนครปฐม ลว. 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 > คลิก 
- วันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 2563 เป็นวิทยากรอบรมครูผู้ช่วย@ห้องกิ่งดาว เวล
คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 298/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ลว. 14 ก.ค. 63 > คลิก 
- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 297/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดประชุมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาครูในเครือข่ายชุมชนวิชาชีพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลว.14 ก.ค.63 > คลิก
- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 298/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ลว.14 ก.ค. 2563 > คลิก 
- วันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค.2563 เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ที่ โรงเรียนวัดใหญ่ นครปฐม ตามประกาศ ศธจ.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งทางวิชาชีพ(สัมภาษณ์) ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ลว. 30 กรกฎาคม 2563 > คลิก 
- คำสั่ง สพฐ.ที่ 924/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อ 65 พรรษาฯ ลว.15 มิ.ย.2563 > คลิก 
- วันที่ 9 มิถุนายน 2563  เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประเมินศึกษานิเทศก์ ให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เรื่อง ตั้งคณะกรรมการประเมินให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563.> คลิก 
- คณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CORONA 2019 (COVID-19) ประจําปีการศึกษา 2563 > คลิก 
คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 217 /2563 เรื่อง กำรปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้ำงประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดฯ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) > คลิก
คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 211/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CORONA 2019 (COVID-19) ประจําปีการศึกษา 2563 > คลิก 
- เวรคัดกรองตามมาตรการโควิด19 > คลิก
- เวรรักษาการณ์(เมษายน 2563) > คลิก 
- มาตรการควบคุมและป้องกันฯโควิด19 > คลิก 
25-31 มีนาคม 2563 ปฏิบัติหน้าที่การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานบริหารสถาน/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน(กรณีตำแหน่งว่าง) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 76/2563 ลว. 10 มีนาคม 2563 คำสั่งและเอกสารแนบท้าย > คลิก 
- คำสั่ง สพฐ. ที่ ศธ 04008/ว202 เรื่องโครงการสร้างคุณภาพทุนมนุษย์ด้วยการวิจัย ลวง 31 ม.ค.63 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรมระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา > คลิก
(เว็บไซต์ผู้ประสานงานด้านวิจัยและนวัตกรรม) www.obecresearch.net
- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 1/2563 แต่งตั้งเป็นกรรมการคัดเลือกผลงานบุคลากรดีเด่นประจำปี 2562 ลว.2 ม.ค.63 > คลิก 
- การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562  ขออนุญาตตรวจเยี่ยมสนามสอบและคำสั่ง > คลิก
    คำสั่ง ที่ 431/2562 ลว. 27 ธ.ค.62 > คลิก
    คำสั่ง ที่ 421/2562 ลว. 9 ธ.ค. 62 คลิกปี พ.ศ. 2562

- ICT เพื่อการนิเทศและปฏิบัติงาน ของ ศน.เกริน ช้อยเครือ คลิก

- รวบรวมร่วมใช้สไตล์เกริน คลิก (ข้อมูล เอกสาร สื่อ นวัตกรรม
แหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ร่วมกับครู)

- ตระเวนหา พาใช้ สื่อออนไลน์ ติวโอเน็ต (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก

- ช่องทางสื่อสารโรงเรียนที่ดูแลรับผิดชอบ > คลิก

- โฟลเดอร์งานที่ได้รับมอบหมาย 2562 > คลิก

คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ที่ 408/2562 เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ลว.24 ธ.ค.62 > คลิก 

ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานด้านการวิจัยและนวัตกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา > คลิก

- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 423/2526 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สพป.นครปฐม เขต 2 ลว. 23 ธ.ค. 62 > คลิก

- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 415/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมสัมมนาอบรมปฏิบัติการครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 > คลิก

- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 414/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ลว.9 ธ.ค.62 > คลิก

- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 409/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ลว.9 ธ.ค.62 > คลิก

- คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 371/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามเพื่อเตรียมการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก 

7 พฤศจิกายน 2562
        ร่วมประชุมคณะทำงานการบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม ระดับอำเภอ(อำเภอพุทธมณฑล) ตามคำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 2322/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม  ลงวันที่ 
9 ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล โดยนายอำเภอพุทธมณฑลเป็นประธานคณะทำงานและเป็นปรธานการประชุม 
        คำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 2322/2562 > คลิก
        คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ที่ 231/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก 
        แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

- คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ที่ 351/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ลว. 16 ต.ค.2562 > คลิก

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 
- คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 345/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ลว.16 ต.ค.62 > คลิก

- คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 349/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สนามแข่งขันโรงเรียนวัดดอนหวาย ลว. 16 ต.ค 62 > คลิก

คำสั่ง สพฐ. ที่ 1350/2562 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลว. 25 ก.ค.62 > คลิก

วันที่ 10 กันยายน 2562 
        ปฎิบัติงานเป็นกรรมการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัด ตามประกาศ ศธจ. ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 > คลิก

- คณะทำงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามมารฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 71/2562 ลว. 29 มี.ค. 62 > คลิก ก่อนปี พ.ศ. 2562 > คลิก

- คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 300 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลว.5 ต.ค.61 > คลิก หน้าเว็บย่อย (1): คณะกรรมการสื่อ 65 พรรษา
Ċ
Webmaster Supervisory,
14 พ.ย. 2562 20:56
Ċ
Webmaster Supervisory,
17 พ.ย. 2562 03:31
Comments