บริการวิชาการ

งานที่ได้ปฏิบัติ บริการทางวิชาการแก่บุคคลหรือองค์กรภายนอก

- คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 371/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามเพื่อเตรียมการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก 

7 พฤศจิกายน 2562
        ร่วมประชุมคณะทำงานการบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม ระดับอำเภอ(อำเภอพุทธมณฑล) ตามคำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 2322/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม  ลงวันที่ 
9 ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล โดยนายอำเภอพุทธมณฑลเป็นประธานคณะทำงานและเป็นปรธานการประชุม 
        คำสั่งจังหวัดนครปฐม ที่ 2322/2562 > คลิก
        คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ที่ 231/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก 
        แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565 สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 
- คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 345/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ลว. 16 ต.ค.2562 > คลิก

- คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ที่ 351/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ลว. 16 ต.ค.2562 > คลิก

- คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 349/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สนามแข่งขันโรงเรียนวัดดอนหวาย ลว. 16 ตุลาคม 2562 > คลิก

วันที่ 10 กันยายน 2562 
        ปฎิบัติงานเป็นกรรมการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัด ตามประกาศ ศธจ. ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 > คลิก

- คณะทำงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามมารฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 71/2562 ลว. 29 มี.ค. 62 > คลิก - คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2        ที่ 300 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลว.5 ต.ค.61 > คลิก 
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
13 พ.ย. 2562 00:13
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
14 พ.ย. 2562 20:56
Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
17 พ.ย. 2562 03:31
Comments