บริการวิชาการ

งานที่ได้ปฏิบัติ บริการทางวิชาการแก่บุคคลหรือองค์กรภายนอก

วันที่ 10 กันยายน 2562 
ปฎิบัติงานเป็นกรรมการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ระดับจังหวัด ตามประกาศ ศธจ. ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 > คลิก

Comments