คณะกรรมการสื่อ 65 พรรษา

โครงการพัฒนาสื่อ ๖๕ พรรษา
ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระชนมายุ ๖๕ พรรษา- คำสั่ง สพฐ.ที่ 964/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อ 65 พรรษาฯ ลว.15 มิ.ย.2563 > คลิก การขับเคลื่อน

วันที่ 4-9 เมษายน 2564  
        การประชุมสื่อ 65 พรรษา หนังสือเชิญนางสาวดวงฤทัย ศรีบุญลือ ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ (รับผิดชอบงาน ม.3) > คลิก
และนางจุฑามาศ ศรีวิชา ครู รร.บ้านคลองโยง (รับผิดชอบงาน ม.2)

วันที่ 24-26 มีนาคม 2564 
        การประชุมสื่อ 65 พรรษา เชิญนางสาวปรียานุช ทองเกลี้ยง ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด > คลิก

วันที่ 21-26 มีนาคม 2564 
        การประชุมปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) สื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา ณ โรงแรมบียอนด์สวีท บางพลัด กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ศึกษานิเทศก์ 1 ท่าน ครูผู้สอน 14 ท่าน (สพป.นครปฐมเขต 2 มี นางสาวปรียานุช ทองเกลี้ยง ครู โรงเรียนวัดหอมเกร็ด เข้าร่วมปฏิบัติการ) ทั้งนี้ ท่าน ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ ได้มาให้กำลังใจและให้คำแนะนำในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 


วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20.00 น. – 21.30 น. 
        ประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet การประชุมคณะจัดทำสื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
        - รายงานการประชุม > คลิก 

แผนที่ต้องปรับปรุง (สื่อ 65 พรรษา) ให้ส่งโครงสร้างหน่วย ปรับเพิ่มรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด เช่น ต 1.1 ม.3/1 ระบุ..............ใส่รายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด > คลิก   
- สื่อ 65 พรรษา (มาประชุมกันที่โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ ศาลายา)
23-27 พฤศจิกายน 2563 มีเป้าหมาย ดังนี้ 
    1. โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา
    2. แผนฯ 1 หน่วยการเรียนรู้ ทูลเกล้าฯ
    3. แผนการสอน ภาคเรียนที่ 1
    4. นำเสนอผลงานและส่งงาน 1 หน่วยฯ ทูลเกล้า วันที่ 26
- แผนการจัดการเรียนรู้(ร่าง) ม.1, ม.2, ม.3 > คลิก
- แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ > คลิก
เชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของคณะทำงานสื่อ 65 พรรษาฯ ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 9 ก.ค. 63  เวลา 16.00 น. ซึ่งเอกสารประกอบการประชุม ดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ > คลิก 
        ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์จากทุกท่าน ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ดังนี้
1. เตรียมโปรแกรม ZOOM (https://zoom.us/)
2. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์/ลำโพง/ไมค์/หูฟัง)
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของมุมกล้อง
4. เปลี่ยนชื่อบัญชีที่เข้าใช้งานโปรแกรม (ชื่อจริงของท่าน)
        โดยในวันประชุมเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุมทางไลน์กลุ่ม (เวลาประมาณ 15.45 น.) เพื่อเชิญให้ทุกท่าน เข้ามาเตรียมความพร้อม

เรื่องเดิม
        สาระสําคัญในการดําเนินงานจากการประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อ ๖๕ พรรษา ในวโรกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระชนมายุ ๖๕ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ห้องประชุม สพฐ. ๑ อาคาร สพฐ. ๔ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ 
    กรอบแนวคิดการดําเนินงาน
    - แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของสื่อ
    - ข้อเสนอแนะการดําเนินงานพัฒนาสื่อ
    - ภาระงานในครั้งต่อไป 

วันที่ 15 ธันวาคม 2563  เวลา 20.00 น
        เข้าร่วมการประชุมคณะจัดทำการสื่อ 65 พรรษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น ม.3 ประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet 
        meet.google.com/bcn-ydnz-fnu
        Or dial: (US) +1 317-747-1226  PIN: 341 383 075#  
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/brikar-wichakar/khna-krrmkar-sux-65-phrrsa/15%E0%B8%98%E0%B8%8463.jpg?attredirects=0

วันที่ 5 สิงหาคม 2563  (เวลา 16.00 น.)
        เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของคณะทำงานสื่อ 65 พรรษาฯ ผ่านโปรแกรม ZOOM > คลิก
    วาระหัวข้อการประชุม > คลิก 
    คลิปการปรุชุม 1 > คลิก 
    คลิปการปรุชุม 2 > คลิก 
    คลิปการปรุชุม 3 > คลิก 
    รายชื่อผู้รับผิดชอบ > คลิก  


วันที่ 9 กรกฏาคม 2563  (เวลา 16.00 น.)
        เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของคณะทำงานสื่อ 65 พรรษาฯ ผ่านโปรแกรม ZOOM 
    ภาพจับหน้าจอ > คลิก
    สื่อสไลด์วันประชุม > คลิก
    เอกสารประกอบการประชุมในวันที่ 9 ก.ค. 63
กรอบแนวคิดสื่อฯ > คลิก
การประชุม online คณะทำงานสื่อ ๖๕ พรรษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันภาษาอังกฤษ > คลิก 
@ ระดับสมรรถนะทั้งห้า (Scales of Five Competencies) > คลิก
ฟอร์มรูปแบบชุดการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้ (PDF)  |  (word) 
โครงสร้างชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มัธยมศึกษาปีที่ 1 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/brikar-wichakar/khna-krrmkar-sux-65-phrrsa/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD.jpg

https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/608286080068107/

วันที่ 22 ตุลาคม 2563
        วิทยากรเครือข่าย ครูจุฑามาศ ศรีวิชา รร.บ้านคลองโยง และครูพิชาญ กล่ำกลาง รร.บ้านคลองสว่างอารมณ์ เป็นตัวแทนนำเสนอผลการปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๑ สื่อ ๖๕ พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ ๖๕ พรรษา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ
        เรื่องแจ้งจาก สพฐ. > คลิก
        เรื่องแจ้งจาก สพป. > คลิก
        ไฟล์เสียงผู้ทรงคุณวุฒิ (ไฟล์แนบด้านล่าง)

📌 สรุปสาระสำคัญการปรับปรุงตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้และตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ฯ > คลิก 

📍แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ📍
✔️ สื่อ 60 พรรษา > คลิก 
✔️ คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ระดับมัธยมศึกษา > คลิก 
✔️ ลิ้นชักการสื่อสารประสานงาน สร้างสื่อ 65 พรรษา > คลิก 
✔️ แผนการจัดการเรียนรู้ ม.1 - ม.3 > คลิก 
✔️ หน่วยการเรียนรู้ฉบับล่าสุด(แก้ไขตามคำแนะนำ) > คลิก 

สวัสดีค่ะคณะทำงานทุกท่าน
        จากการได้ไปประชุมนำเสนอร่างฯ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.63 ขออนุญาตแจ้งว่าคณะผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ชื่นชมร่างฯของภาษาอังกฤษว่าทำได้ดี และมีจุดเด่นที่เชื่อมโยง on life เน้นกิจกรรมที่เป็นการปฏิบัติ ฝึกทักษะค่ะ 👍👍👍
        ขออนุญาตสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมฯ ดังนี้ค่ะ
    1. สมรรถนะที่เขียนไว้ในโครงสร้างรายวิชา ควรให้เห็นปรากฏชัดและเชื่อมโยงกับกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้
    2.ประเด็นแต่ละประเด็นในหน่วยการเรียนรู้ควรมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน
    3.สมรรถนะที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ ควรปรากฏในกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจน เช่น กำหนดไว้ว่าเป็นสมรรถนะการรวมพลังทางานเป็นทีม ในกิจกรรมควรสะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนทำอะไร/มีกิจกรรมอย่างไรจึงจะเกิดสมรรถนะนี้
    4.ใน 1 แผนการจัดการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกสมรรถนะ
    5.ควรจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
    6.การประเมินสมรรถนะที่เกิดขึ้นควรเชื่อมโยงและสะท้อนให้เห็นถึงสมรรถนะที่เกิดขึ้น
    7.การวัดประเมินผล ควรประเมินเพื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
    8.ควรเป็นสื่อการสอนที่มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ บูรณาการข้ามวิชา บูรณาการชีวิตจริง
    9.กิจกรรมการเรียนการสอน ควรเป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกโรงเรียนซึ่งอาจมีบริบทที่แตกต่างกันและครูมีสไตล์การสอนที่ไม่เหมือนกัน
📣ภารกิจต่อไป📣
    1.จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ ของภาคเรียนที่ 1 (จากเดิมที่ทำส่งมา 1 แผน ให้ทำต่อให้ครบ 1 หน่วยการเรียนรู้เลยค่ะ) ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลงานอีกครั้งในช่วงประมาณกลางเดือน/ปลายเดือนสิงหาคมค่ะ
    2.สถาบันภาษาอังกฤษจะจัดประชุมออนไลน์เพื่อพูดคุยกับคณะทำงานทุกท่าน โดยจะแจ้งวันเวลาให้ทราบต่อไปค่ะ
    3.หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ปัญหาอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะ สามารถโทรมาพูดคุยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0879347533 หรือแจ้งทางไลน์ส่วนตัว หรือที่อีเมล์สถาบันฯ ได้เลยนะคะ
    📌ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมงานทุกท่าน เราจะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อไปนะคะ 👍👍👍
                                        ขอบพระคุณมากๆค่ะ🙏
                                                    รุ่งทิวา


Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
9 ก.ค. 2563 20:15
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
26 ต.ค. 2563 00:41
Ć
ผู้ทรงคุณวุฒิ.mp3
(10288k)
เกริน ช้อยเครือ,
22 ต.ค. 2563 21:18
ą
Webmaster Supervisory,
24 พ.ย. 2563 02:13
Comments