คณะกรรมการสื่อ 65 พรรษา

โครงการพัฒนาสื่อ ๖๕ พรรษา
ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระชนมายุ ๖๕ พรรษา- คำสั่ง สพฐ.ที่ 924/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อ 65 พรรษาฯ ลว.15 มิ.ย.2563 > คลิก 

การสื่อสาร

        ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของคณะทำงานสื่อ 65 พรรษาฯ ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันที่ 9 ก.ค. 63  เวลา 16.00 น. ซึ่งเอกสารประกอบการประชุม ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ > คลิก 
        ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์จากทุกท่าน ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ดังนี้
1. เตรียมโปรแกรม ZOOM (https://zoom.us/)
2. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ (คอมพิวเตอร์/ลำโพง/ไมค์/หูฟัง)
3. ตรวจสอบความเหมาะสมของมุมกล้อง
4. เปลี่ยนชื่อบัญชีที่เข้าใช้งานโปรแกรม (ชื่อจริงของท่าน)
        โดยในวันประชุมเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งลิงก์การเข้าร่วมประชุมทางไลน์กลุ่ม (เวลาประมาณ 15.45 น.) เพื่อเชิญให้ทุกท่าน เข้ามาเตรียมความพร้อม

เรื่องเดิม
        สาระสําคัญในการดําเนินงานจากการประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อ ๖๕ พรรษา ในวโรกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระชนมายุ ๖๕ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ห้องประชุม สพฐ. ๑ อาคาร สพฐ. ๔ ชั้น ๒ กระทรวงศึกษาธิการ 
    กรอบแนวคิดการดําเนินงาน
    - แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของสื่อ
    - ข้อเสนอแนะการดําเนินงานพัฒนาสื่อ
    - ภาระงานในครั้งต่อไป 

เอกสารประกอบการประชุมในวันที่ 9 ก.ค. 63

การประชุม online คณะทำงานสื่อ ๖๕ พรรษาฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันภาษาอังกฤษ > คลิก 
@ ระดับสมรรถนะทั้งห้า (Scales of Five Competencies) > คลิก
ฟอร์มรูปแบบชุดการจัดกิจกรรมการการเรียนรู้ (PDF)  |  (word) 
โครงสร้างชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มัธยมศึกษาปีที่ 1 > คลิก 


วันที่ 9 กรกฏาคม 2563  (เวลา 16.00 น.)

        เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของคณะทำงานสื่อ 65 พรรษาฯ ผ่านโปรแกรม ZOOM 
        ภาพจับหน้าจอ > คลิก
        สื่อสไลด์วันประชุม > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/brikar-wichakar/khna-krrmkar-sux-65-phrrsa/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD.jpg

https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/608286080068107/


สวัสดีค่ะคณะทำงานทุกท่าน
        จากการได้ไปประชุมนำเสนอร่างฯ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.63 ขออนุญาตแจ้งว่าคณะผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ชื่นชมร่างฯของภาษาอังกฤษว่าทำได้ดี และมีจุดเด่นที่เชื่อมโยง on life เน้นกิจกรรมที่เป็นการปฏิบัติ ฝึกทักษะค่ะ 👍👍👍

ขออนุญาตสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมฯ ดังนี้ค่ะ
    1. สมรรถนะที่เขียนไว้ในโครงสร้างรายวิชา ควรให้เห็นปรากฏชัดและเชื่อมโยงกับกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้
    2.ประเด็นแต่ละประเด็นในหน่วยการเรียนรู้ควรมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน
    3.สมรรถนะที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้ ควรปรากฏในกิจกรรมของแผนการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจน เช่น กำหนดไว้ว่าเป็นสมรรถนะการรวมพลังทางานเป็นทีม ในกิจกรรมควรสะท้อนให้เห็นว่าผู้เรียนทำอะไร/มีกิจกรรมอย่างไรจึงจะเกิดสมรรถนะนี้
    4.ใน 1 แผนการจัดการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องมีครบทุกสมรรถนะ
    5.ควรจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
    6.การประเมินสมรรถนะที่เกิดขึ้นควรเชื่อมโยงและสะท้อนให้เห็นถึงสมรรถนะที่เกิดขึ้น
    7.การวัดประเมินผล ควรประเมินเพื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
    8.ควรเป็นสื่อการสอนที่มีความแปลกใหม่ น่าสนใจ บูรณาการข้ามวิชา บูรณาการชีวิตจริง
    9.กิจกรรมการเรียนการสอน ควรเป็นกิจกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกโรงเรียนซึ่งอาจมีบริบทที่แตกต่างกันและครูมีสไตล์การสอนที่ไม่เหมือนกัน

📣ภารกิจต่อไป📣
    1.จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 1 หน่วยการเรียนรู้ ของภาคเรียนที่ 1 (จากเดิมที่ทำส่งมา 1 แผน ให้ทำต่อให้ครบ 1 หน่วยการเรียนรู้เลยค่ะ) ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมเพื่อนำเสนอผลงานอีกครั้งในช่วงประมาณกลางเดือน/ปลายเดือนสิงหาคมค่ะ
    2.สถาบันภาษาอังกฤษจะจัดประชุมออนไลน์เพื่อพูดคุยกับคณะทำงานทุกท่าน โดยจะแจ้งวันเวลาให้ทราบต่อไปค่ะ
    3.หากสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย ปัญหาอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะ สามารถโทรมาพูดคุยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0879347533 หรือแจ้งทางไลน์ส่วนตัว หรือที่อีเมล์สถาบันฯ ได้เลยนะคะ

    📌ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมงานทุกท่าน เราจะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆต่อไปนะคะ 👍👍👍
                                        ขอบพระคุณมากๆค่ะ🙏
                                                    รุ่งทิวา

📍แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ📍

✔️สื่อ 60 พรรษา https://sites.google.com/.../rwm-sux-60-phrrsa-sara-kar...

✔️คู่มือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ ระดับมัธยมศึกษา
https://www.englishinstitute.obec.go.th/DDetail/2Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
9 ก.ค. 2563 20:15
Comments