covid-19

การเตรียมความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona-19 (COVID-19) กลุ่มพุทธมณฑล

        สืบเนื่องจากคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 211/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CORONA 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ได้แต่งตั้งให้มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการนิเทศฯ ของเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 7-15 พ.ค.63 (ระยะที่ 1) เพื่อเป็นข้อมูลการดำเนินงานและพัฒนางานด้านการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์พิเศษ ของเขตพื้นที่ ต่อไป
        จากการนิเทศ กำกับ ติดตามฯ โรงเรียนในกลุ่มพุทธมณฑลทั้งสิ้นจำนวน 8 โรงเรียน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เป็นอย่างดี โดยแต่ละโรงเรียนได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครองของตนเองอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบ face to face โดยการพบปะพูดคุย เยี่ยมบ้าน การสื่อสารออนไลน์ด้วย Line Application และ face book และทางโทรศัพท์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเรียนการสอนทางไกลที่จะเกิดขึ้น 
        ทั้งนี้เพื่อประสานประโยชน์และรวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างดียิ่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

# คำสั่ง ที่ 211/2563 > คลิก
# คำสั่ง ที่ 213/2563 > คลิก 
# การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
    - หนังสือราชการ > คลิก
    - แบบนิเทศ > คลิก
# กรมอนามัย แนะ โรงเรียนจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำพื้นที่ครัว โรงอาหาร ก่อนเปิดเรียน > คลิก
# การเตรียมความพร้อมของกระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม 2563 > คลิก
# ศธ.ออกประกาศการเปิดเรียนของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ของส่วนราชการในสังกัดและหน่วยงานในกำกับ คลิก
# แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน และการสอนชดเชยปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิก
# ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 2/2563ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ครั้งที่ 2/2563 คลิก
# ศธ.กำหนด 7 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิก
# แบบประเมินตนเองของสถานศึกษา > คลิก 
# หนังสือขอการรับรองของสถานศึกษา > คลิก 
# แบบรายงานผลการประเมินความพร้อมของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19(สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) > คลิก 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 > คลิก 
# เอกสารเผยแพร่ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพฐ. > คลิก 
ตัวอย่างแผนเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 > คลิก
# แนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล > คลิก
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ศูนย์เฉพาะกิจ การศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 (28 พฤษภาคม 2563) > คลิก
รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันเปิดภาคเรียน > คลิก 
สารบัญ “การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด-19” (มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV) > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/covid/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%941.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/covid/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%A8%E0%B8%99.jpg?attredirects=0


การเรียนรู้ : ผลสะท้อน-บทเรียน 

 บริบทจากผลการสำรวจและเยี่ยมบ้าน / สภาพปัญหาปัจจุบัน 
(คลิป) สรุปรายงานการเตรียมความพร้อมฯ > คลิก  
- รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มพุทธมณฑล 
(สัปดาห์ที่ 1 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2563) > คลิก
- สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล กลุ่มพุทธมณฑล > คลิก  
สรุปรายงานแบบนิเทศ-พุทธมณฑล #1 > คลิก 

 ผลการตรวจสอบความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเด็นการพัฒนาตนเองด้วยระบบ Online 
- มีข้อมูลนักเรียนเชิงลึก รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
- เข้าใจ เข้าถึง Technology มากขึ้น
- เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
- การจดทำแผนงานสู่การปฏิบัติ

 การพัฒนาสู่ความยั่งยืน คลิก  

 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 > คลิก  

 ร่วมรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ความเข้าใจ
คู่มือครูสําหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 (ยูนิเซฟ) > คลิก 
แนวทางการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตพื้นที่การศึกษา > คลิก 
- คู่มือการจัดการโรงเรียน รับมือโควิด-19 > คลิก
- แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) > คลิก 

การสื่อสาร

@ ศน.สื่อสารกับโรงเรียน > คลิก 
@ เว็บเพจประสานงาน (กลุ่มนิเทศฯ) > คลิก 
@ การประชาสัมพันธ์ ชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง 
    - พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก 
    - บุณยศรีสวัสดิ์ > คลิก 
    - โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ > คลิก
    - โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก
    - โรงเรียนบ้านคลองโยง > คลิก 
    - โรงเรียนวัดสาลวัน > คลิก 
    - โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ คลิก 
@ การสำรวจความพร้อมโดยโรงเรียน เพื่อการจัดการเรียนการสอนทางไกล
    - โรงเรียบุณยศรีสวัสดิ์ > คลิก 
@ การเยี่ยมบ้านนักเรียน (ภาพถ่าย) 
    1. วัดมะเกลือ > คลิก
    2. บุณยศรีสวัสดิ์ > คลิก
    3. บ้านคลองสว่างอารมณ์ > คลิก
    4. บ้านคลองมหาสวัสดิ์ > คลิก + คลิก
    5. พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก
    6. วัดสาลวัน > คลิก + คลิก
    7. วัดสุวรรณาราม > คลิก
    8. บ้านคลองโยง > คลิก + คลิก + คลิก
@ ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    - บ้านคลองมหาสวัสดิ์ ระยะที่ 2 (ผอ.ธนกฤติ ธรรมวณิชย์) > คลิก 
    - บ้านคลองมหาสวัสดิ์ (ผอ.ธนกฤติ ธรรมวณิชย์) > คลิก 
    - บ้านคลองสว่างอารมณ์ > คลิก 
    - วัดสาละวัน (ครูปพิชญา กานต์วิริโยกุล) > คลิก   
    - วัดสาละวัน (ครูไกรสอน1) > คลิก 
    - วัดสาละวัน (ครูไกรสอน2) > คลิก 
    - วัดสาละวัน (ครูตาลระพี1) > คลิก
    - วัดสาละวัน (ครูตาลระพี2) > คลิก 
@ การนิเทศ ติดตาม (ใช้แบบนิเทศทางไกล1)
    1. วัดมะเกลือ > คลิก 
    2. บุณยศรีสวัสดิ์ > คลิก 
    3. บ้านคลองสว่างอารมณ์ > คลิก 
    4. บ้านคลองมหาสวัสดิ์ > คลิก 
    5. พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล > คลิก 
    6. วัดสาลวัน > คลิก 
    7. วัดสุวรรณาราม > คลิก 
    8. บ้านคลองโยง > คลิก 
@ นิเทศแบบ peer supervision ณ โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา > คลิก
นิเทศแบบ peer supervision ณ โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ > คลิก 
รายงานการนิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการทดลองการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์พิเศษ (การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CORONA 2019 Covid-19) สพป.นครปฐม เขต 2 กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล  > คลิก 
@ การวิเคราะห์ กลั่นกรองและรายงาน 
    สรุปรายงานแบบนิเทศ-พุทธมณฑลคลิก 
    - รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มพุทธมณฑล
(สัปดาห์ที่ 1 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2563) > คลิก
@ สรุปรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล กลุ่มพุทธมณฑล > คลิก 
@ (คลิป) สรุปรายงานการเตรียมความพร้อมการเรียนทางไกลฯ > คลิก 
@ การสนับสนุนส่งเสริมและแก้ปัญหา คลิก
@ (คลิป) ประเด็นการรายงาน เรื่อง เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียน 21 พ.ค.- 17 มิ.ย.63 ได้แก่ ความพร้อมด้านระบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล, โรงเรียนและครู, ผู้ปกครอง, ผู้เรียน และปัญหาอุปสรรค์ ข้อเสนอแนะ  ทั้งนี้ ให้เขตพื้นที่ฯรายงาน สพฐ. ภายใน 15 มิ.ย. 63 > คลิก
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ ว605 รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) > คลิก 
แบบรายงาน(Online) การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับเขตพื้นที่การศึกษารายงาน สพฐ.ช่วงที่ 1 (28 พฤษภาคม 2563) > คลิก 
แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนตามมาตรการเปิดเรียนปลอดภัย(กระทรวงสาธารณสุข) การวางแนวทางให้เกิดความปลอดภัยจากโรค ดังนี้ > คลิก
    1. โรงเรียนต้องมีการคัดกรอง วัดไข้ และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยตัดวงจรโรคได้ และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองแจ้งประวัติเสี่ยงต่างๆ และเตรียมพร้อมก่อนจะกลับสู่โรงเรียน
    2.ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาขณะที่อยู่ภายในโรงเรียน ไม่ถอดหน้ากากออกเมื่ออยู่ในห้องเรียน
    3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอภายในโรงเรียน
    4.จัดรูปแบบให้มีการเว้นระยะห่างภายในโรงเรียน และในห้องเรียนต้องจำกัดให้เด็กอยู่กลุ่มก้อนขนาดเล็ก หากเกิดเหตุโรคระบาด จะทำให้ติดตามและค้นหาสาเหตุได้ไว
    5.ทำความสะอาดโรงเรียน หรือพื้นผิวที่มีการสัมผัส หรือทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เช่น สนามเด็กเล็ก มีการสลับสับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ส่วนรวม และจำกัดจำนวนการใช้แต่ละครั้ง
รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันเปิดภาคเรียน > คลิก 
@ สารบัญ “การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โควิด-19” (มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ DLTV) > คลิก 
@ สรุปความพร้อมในการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภาพรวมเขตพื้นที่ และ ppt นำเสนอรายงานการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของ รร.พระตำหนักสวนกุหลาบฯ เสนอต่อ ก.ต.ป.น.และผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขออนุมัติการเปิดเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คลิก  
@ มาตรการการเตรียมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนกลุ่มพุทธมณฑลทางสื่อสังคมออนไลน์ คลิก 
@ แบบบันทึกข้อตกลง(MOU)เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนและข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนและ สพป.นครปฐม เขต2 คลิก 
@ ข้อมูลการเปิดเรียนจากการประชุม ก.ต.ป.น. ของ สพป.นครปฐม เขต 2 (18 มิ.ย.63) > คลิก 
แผนนิเทศกรณีพิเศษ เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CORONA 2019 (COVID-19) คลิก  
@ แบบประเมินตนเองเพื่อสำรวจการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และการจัดทำข้อตกลงการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล จำนวน 8 โรงเรียน > คลิก   

Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
12 พ.ค. 2563 20:03
ą
254185.jpg
(118k)
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
25 พ.ค. 2563 23:08
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
12 พ.ค. 2563 20:03
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
12 พ.ค. 2563 20:03
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
25 พ.ค. 2563 23:08
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
22 มิ.ย. 2563 02:09
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
1 มิ.ย. 2563 01:52
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
22 มิ.ย. 2563 02:11
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
29 พ.ค. 2563 01:02
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
5 มิ.ย. 2563 21:36
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
25 พ.ค. 2563 23:09
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
25 พ.ค. 2563 23:09
ĉ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
25 พ.ค. 2563 23:09
ĉ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
25 พ.ค. 2563 22:17
ĉ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
12 พ.ค. 2563 20:05
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
22 มิ.ย. 2563 02:14
Comments