Eng Model

ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
โดย ศน.เกริน ช้อยเครือ

กรอบแนวคิด 5 องค์ประกอบ ของการยกระดับ

 พัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ > KERIN’S Model
 พัฒนาบุคลากรเครือข่าย > สร้างทีมงาน
 พัฒนาหลักสูตร > รูปแบบการจัดค่าย English Boot Camp
 พัฒนาการใช้ ICT > การใช้ Social Network เพื่อการนิเทศและปฏิบัติงาน
 พัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตาม > Supervise Thailand 4.0 by Kerinhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/eng-model/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%874.JPG


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/eng-model/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%875.JPG

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/eng-model/ict1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/eng-model/sup2.jpg


Comments