Trace evidence # 1


ขั้นตอนการเตรียมการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

1. ดู ก.พ.7 ครองตำแหน่งวิทยฐานะปัจจุบัน วัน เดือน ปี อะไร ? ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษวันที่ 13 มีนาคม 2561 และต้องดำรงตำแหน่งปัจจุบันเป็นเวลา 3 ปี จึงจะสามารถยื่นขอเลื่อนตำแหน่งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้ มีนาคม 2565 คลิก  คำสั่งแต่งตั้งเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 13 มีนาคม 2562คลิก
    แต่ถ้าดำรงตำแหน่งชำนาญการถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นเชี่ยวชาญได้เช่นกัน (คำสั่งแต่งตั้งเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ มกราคม 2553) คลิก
2. คำนวณ / ตั้งเป้าหมาย วัน ที่มีคุณสมบัติหรือ วัน ที่ตั้งใจจะขอเลื่อน วิทยฐานะ เพื่อนับ รอบปี แต่ละปี สำหรับ เตรียม วฐ 1( เกี่ยวข้องกับการ วางแผนเก็บชั่วโมงอบรมและ pIc)
3. เมื่อตั้งเป้าหมายวันที่จะยื่นขอเลื่อนขอ วิทยฐานะได้แล้วก็มา ดูว่า เราต้องประเมินผล การปฏิบัติงาน 13 ตัวชี้วัด ใน วฐ 2 ปีการ ศึกษาไหนบ้าง
4. จัดเตรียมเอกสาร ตาม 13 ตัวชี้วัด แล้วทำ วฐ 2 ประเมินตัวเอง แล้วยื่นขอรับการประเมินทุก สิ้นปีการศึกษา กรอกผลประเมินแต่ละปี ลงไป ใน วฐ 3 เก็บผลประเมินไว้ที่ตนเอง / รร (ย้าย ไปไหนก็หอบผลประเมินไปด้วยไม่ต้องกังวล)
5. เมื่อครบ 5 ปี ที่มีคุณสมบัติ/วันที่พร้อม วางแผนไว้แต่ตันก็ยื่น วฐ 1 วฐ2 วฐ 3 (ที่เรา เก็บไว้ทุกปี) แจ้ง รร ไปว่าเราจะขอเลื่อน วิทยฐานะ ที่เหลือ รร จะตรวจสอบจัดส่ง เอกสารเอง
6. ป.ล. การทำ วฐ1 ตั้งเบ้าหมายยื่นวันไหน ก็ต้องยื่นวันนั้น หากเลื่อนวัน ข้อมูลก็เลื่อนตาม อาจมีผลกระทบ ต่อชั่วโมงต่าง ๆ ที่เราเก็บ และอาจขาดคุณสมบัติ > มกราคม 2566
7. คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา  (30 ก.ย.52) คลิก

# คู่มือประเมินตามเกณฑ์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ > คลิก 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ > คลิก
# ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 3/2564 ในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษา ราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สืบเนื่องจาก ก.ค.ศ. ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบการกำหนดมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อให้ทันและสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน จึงเป็นที่มาของการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯนี้ โดยได้มีการศึกษาข้อมูล การระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ และการนำผลการวิจัยมาเป็นฐานในการดำเนินการ รวมถึงได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว 
        สำหรับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ได้กำหนดลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3 ด้าน คือ 
        1. ด้านนิเทศการศึกษา 
        2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
        3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
        สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ใหม่นี้ ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วเห็นว่าหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์กับศึกษานิเทศก์ ครู สถานศึกษา หน่วยงานการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพศึกษานิเทศก์ เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในการนิเทศการศึกษา มีการพัฒนาสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อผู้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ศึกษานิเทศก์เข้าถึงครู ห้องเรียน สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษามากขึ้น ได้รับทราบสภาพปัญหาและความต้องการของห้องเรียน สถานศึกษา และหน่วยงานการศึกษา สามารถนำมากำหนดแผนพัฒนา การนิเทศการศึกษา หรือพัฒนาสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาได้อย่างชัดเจน 
        นอกจากนี้การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ใหม่ เป็นการลดกระบวนการและขั้นตอน โดยการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดภาระในการจัดทำเอกสารและประหยัดงบประมาณเกี่ยวกับการประเมิน เกิดการเชื่อมโยงบูรณาการในระบบการประเมินวิทยฐานะ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน และการประเมินเพื่อคงวิทยฐานะ โดยใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน ทำให้ลดความซ้ำซ้อน และมี Big data ในการบริหารงานบุคคลสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        โดย (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ใหม่ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 
        1. กำหนดให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาชั้นต้น เป็นประจำทุกปี ซึ่งข้อตกลงในการพัฒนางาน ประกอบด้วย 2 ส่วน 
        ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 
        ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู หรือการพัฒนาสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน โดยมีรอบการประเมินปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ในแต่ละรอบการประเมินต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการบริหารงานบุคคล ได้แก่ ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ใช้เป็นผลการประเมินเพื่อคงวิทยฐานะ (มาตรา 55) และใช้เป็นองค์ประกอบในการประเมิน เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน สำหรับการยื่นคำขอ ให้ยื่นได้ตลอดปี ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยหากยื่นไว้แล้ว ต้องได้รับแจ้งมติไม่อนุมัติก่อน จึงจะยื่นในวิทยฐานะเดิมได้ 
        2. คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ 
            1) มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาในแต่ละวิทยฐานะ 
            2) มีการพัฒนางานตามข้อตกลง ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมิน 
            3) ในช่วงระยะเวลาการดำรงตำแหน่งย้อนหลัง 4 ปี ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ 
        3. การประเมิน กำหนดให้มีการประเมิน 2 ด้าน สำหรับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ 
            ด้านที่ 1 ด้านทักษะการวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา กลยุทธ์ สื่อ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ในการนิเทศการศึกษา หรือการพัฒนาสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา ฯลฯ 
            ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู หรือการพัฒนาสถานศึกษา หรือหน่วยงานการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ฯลฯ สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษจะมีการประเมิน 
            ด้านที่ 3 ด้านผลงานทางวิชาการ 
        4. การยื่นคำขอ ให้ยื่นคำขอและหลักฐานประกอบการประเมินผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA)            5. เกณฑ์การตัดสิน ในแต่ละด้านต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 
                สำหรับวิทยฐานะชำนาญการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ร้อยละ 75 และร้อยละ 80 
                สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตามลำดับ 
        โดยหลักเกณฑ์และวิธีการฯ นี้ กำหนดให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และยื่นคำขอผ่านระบบ DPA ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไปการประเมินด้านที่ 1
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(สำหรับทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ)

1. องค์ประกอบการประเมิน
        การประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 5 ตอน จำนวน 25 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
    ตอนที่ 1 การมีวินัย ( 20 คะแนน ) มีจำนวน 5 ตัวบ่งชี้
    ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (20 คะแนน) มีจำนวน 5 ตัวบ่งชี้
    ตอนที่ 3 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ( 20 คะแนน ) มีจำนวน 5 ตัวบ่งชี้
    ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ( 20 คะแนน ) มีจำนวน 5 ตัวบ่งชี้
    ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ( 20 คะแนน ) มีจำนวน 5 ตัวบ่งชี้
2. เกณฑ์การให้คะแนน กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ 4 ระดับ 
3. เกณฑ์การตัดสิน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย

ตอนที่ 1 การมีวินัย ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
    ตัวบ่งชี้ 1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม หมายถึง การมีวินัยในตนเอง การยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม การเป็นแบบอย่างที่ดี และการเป็นผู้นำในการเสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
    ตัวบ่งชี้ 1.2 การรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น และผลงานเป็นที่ปรากฏเป็นแบบอย่างที่ดี
    ตัวบ่งชี้ 1.3 การตรงต่อเวลา การอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องหมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จและอุทิศเวลาอย่างต่อเนื่อง
    ตัวบ่งชี้ 1.4 ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การได้รับการยกย่อง ชมเชย
    ตัวบ่งชี้ 1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กร และชุมชน หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีน้ำใจ เสียสละ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
    ตัวบ่งชี้ 2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจน และนำไปพัฒนาผู้อื่นได้
    ตัวบ่งชี้ 2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยกย่องชมเชย และมีส่วนร่วมและเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น
    ตัวบ่งชี้ 2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม ได้รับการยกย่อง ชมเชย และมีการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น
    ตัวบ่งชี้ 2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย
    ตัวบ่งชี้ 2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การมีกิจกรรมที่ได้จัดหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 3 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
    ตัวบ่งชี้ 3.1 การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงการมีพฤติกรรม/กิจกรรม ที่แสดงถึงการดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ตัวบ่งชี้ 3.2 การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้นำรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
    ตัวบ่งชี้ 3.3 การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการได้ถูกต้องเหมาะสม และพัฒนาผู้อื่นในเรื่องดังกล่าวได้
    ตัวบ่งชี้ 3.4 การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น
    ตัวบ่งชี้ 3.5 การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม หมายถึง การมีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ์ อดออม ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตเป็นที่ปรากฏ การได้รับการยกย่องชมเชย และการมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น

ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
    ตัวบ่งชี้ 4.1 การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพและวิชาการ การนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นโดยระบุชื่อกิจกรรมดังกล่าวด้วย
    ตัวบ่งชี้ 4.2 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางานในวิชาชีพจนสำเร็จและเป็นตัวอย่างได้
    ตัวบ่งชี้ 4.3 การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ หมายถึง การมีบทบาทการเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างผู้อื่น และมีผลงานปรากฏ
    ตัวบ่งชี้ 4.4 การรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ หมายถึง การมีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเกิดผลดีเป็นที่ยอมรับและการมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น
    ตัวบ่งชี้ 4.5 การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้นำในการเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคมผลงานที่ปรากฏ และการได้รับการยกย่อง ชมเชย

ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
    ตัวบ่งชี้ 5.1 การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดีต่องานในหน้าที่และได้รับการยกย่อง โดยมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่อง
    ตัวบ่งชี้ 5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียมกัน หมายถึง การมีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียมกัน โดยระบุชื่อกิจกรรมดังกล่าวด้วย
    ตัวบ่งชี้ 5.3 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่ หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรม ในการพัฒนางานในหน้าที่จนสำเร็จและเป็นตัวอย่างได้
    ตัวบ่งชี้ 5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ หมายถึง การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การได้รับการยกย่อง ชมเชย ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/คุรุสภา/องค์กรภายนอก/หน่วยงานอื่น
    ตัวบ่งชี้ 5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงการให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละจนสำเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และได้รับการยกย่องแนวทางการเก็บเอกสารหลักฐาน ผลงาน เกียรติบัตร ภาพถ่าย อื่นๆ ฯลฯ ตามแบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนครู แบบใหม่ ว6/2562

        ตามหนังสือที่ส่งถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปเพื่อทราบและถือปฏิบัติ นั้น ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติดังนี้
        1. ยกเลิกแบบบันทึกการประเมินแนบท้ายแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
        2. แก้ไข คำชี้แจงและแบบประมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

        ในการนี้ จึงให้ใช้คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่รอบการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 เป็นต้นไป

        แนวทางการเก็บเอกสารหลักฐาน ผลงาน เกียรติบัตร ภาพถ่าย อื่นๆ ฯลฯ ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบใหม่ ว 6/2562

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

    ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน
        เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
– เอกสารหลักสูตรโรงเรียน รวมถึงรายวิชาที่สอน
– เอกสารการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชาที่สอน
– เอกสารโครงสร้าง หน่วยการเรียนรู้รายวิชาที่สอน
– เอกสารคำสั่งพัฒนาโรงเรียน และเอกสารการวิเคราะห์หลักสูตร
– เอกสารแบบประเมินหลักสูตร
– เอกสารแผนการสอน
– เอกสารการนิเทศการสอน รวมถึงนิเทศแผนการสอน
– การนิเทศการสอนแบบคู่สัญญา Buddy Supervision
– เอกสาร ปพ.5 แบบบันทึกคุณภาพผู้เรียน
– วิจัย นวัตกรรม

    ด้านที่ 2 ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
    2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
        เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
– เอกสารชั้นเรียนต่าง ๆ
– แบบ ปพ. แบบประเมินผู้เรียน
– หลักสูตรสถานศึกษาพร้อมคู่มือการใช้หลักสูตร คู่มือกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องตามระดับชั้น
– แผนการจัดการเรียนรู้
– คู่มือแนวทางการวัดและประเมินผล
– หลักฐานการวัดและประเมินผล
– หลักฐานการสอนซ่อมเสริม
– งานวิจัยในชั้นเรียน
– การจัดเก็บเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
– ตารางการจัดการเรียนรู้
– ตารางเวรทำความสะอาดห้องเรียน
– มุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ มุมหนังสือ, มุมนันทนาการหรือมุมสบาย, ข้อตกลงประจำห้องเรียน, มุมสุขภาพที่แสดงผลงานนักเรียน, ชั้นวางสิ่งของ นักเรียน, การตกแต่งบรรยากาศในห้องเรียนคำวัญ, สมุดข้อมูล, บันทึกการตรวจสุขภาพบันทึก ตารางน้ำหนักส่วนสูง
– ป้ายแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบรายบุคคลและแบบสรุปรวมป้ายนิเทศ, ป้ายชื่อครูประจำชั้นป้ายชั้นเรียน, ป้ายแสดงการมาเรียนประจำวันของนักเรียน, ชื่อสมาชิกในชั้นเรียน
– สัญลักษณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
– วันเดือนปีปฏิทินหรือปฏิทินปฏิบัติงาน
– เอกสารประจำวิชา

    ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
    3.1 การพัฒนาตนเอง
        เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
– เอกสารแผนพัฒนาตนเอง (Id plan)
– เอกสารรวบรวมเกียรติบัตร
– เอกสารบันทึกการศึกษาเอกสารวิชาการ
– เอกสารบันทึกการค้นคว้า
– เอกสารการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review: AAR)
– เอกสารชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC)
– เอกสารการเผยแพร่ผลงาน และหนังสือขอบคุณต่าง ๆ 


    พึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม 7 ข้อ ดังต่อไปนี้
1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. กล้าตัดสินใจและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ
7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 109 ง 20 พฤษภาคม 2564 หน้า 8) > คลิก 
- ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม: กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ208 ง 6 กันยายน 2564 หน้า 17) > คลิก 


2564

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
        ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงออนไลน์ ปลอดภัยโควิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 
        แนะนำแหล่งลอยกระทงออนไลน์
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
        พัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ แบบทดสอบความรู้ "เรื่อง ประเพณีวันลอยกระทง" (Loy Krathong Festival) > คลิก 
        การทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องนี้ในระบบออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมด 15 ข้อ ทำแบบทดสอบ ผ่าน 80% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail ได้เลย เผยแพร่ระหว่างวันที่ 19 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 


- วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2498 ซึ่งโครงการฝนหลวงนี้ มีประโยชน์ต่อราษฏรเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวิธีการดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดฝนได้ในยามแล้งน้ำ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้พัฒนาบทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์ : กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio/%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%871.jpg

- วันที่ 23 ตุลาคม 2564 
    จัดทำ IG น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A64-1.jpg?attredirects=0
    ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการงานวันสมเด็จพระปิยมหาราชรำลึก ประจำปี พ.ศ.2564 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/23%E0%B8%95%E0%B8%8464-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81.jpg
    ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญของชาติ วันปิยมหาราช ประจำปี 2564 โดยทดสอบความรู้ผ่านระบบ Online จัดโดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ MBU Kalasin Buddhist College 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18-22/23%E0%B8%95%E0%B8%8464-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A.jpg

- วันที่ 13 ตุลาคม 2564 จัดทำ IG น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอัน
หาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาหาราช บรมนาถบพิตร 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio/13%E0%B8%95%E0%B8%84-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg

วันที่ 6 ตุลาคม 2564
     ปฏิบัติหน้าที่เป็นคริสตศาสนิกชนที่ดี ด้วยการร่วมตอบแบบสอบถาม  เรื่อง "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" เพื่อรับฟังเสียงประชากรของพระเจ้าในสังฆมณฑลราชบุรีตามกระบวนการสมัชชา > คลิก 
- ศึกษา ร่วมเผยแผ่หลักคำสอน Pastor Ted Home of Grace > คลิก 

- ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 > คลิก 
    ลงนามถวายพระพร > คลิก 
    ไฟล์ภาพจับหน้าจอ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio/2021-07-28_9-25-16.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio/%E0%B8%96%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93.jpg

- วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ร่วมลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันประสูติ กรมหมื่นสุทธนารีนาถฯ(วันที่ 13 ก.ค.) https://www.royaloffice.th/ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio/205315951_195044329232171_3132572744768219340_n.jpg

- ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม  ผ่านระบบออนไลน์ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/2kkh64/203622435_4031395630247171_8859363455722090616_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/2kkh64/213343675_1229982410775444_823653640751175387_n.jpg

        พัฒนาบทเรียนออนไลน์เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก 
การทดสอบความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาด้วยทักษะภาาาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านบทเรีนออนไลน์ เรื่อง VisaKha Bucha Day > คลิก 


- ร่วมเผยแพร่กิจกรรม "เวียนเทียนออนไลน์" วิถีใหม่ ทุกศาสนาฝ่าวิกฤตยุค COVID ระบาด > คลิก
ร่วมเผยแพร่กิจกรรม จุดประทีป เวียนเทียน Online IBS2564 > คลิก
- ร่วมกิจกรรมเยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจสร้างสรรค์ทำความดี(ออนไลน์) Youth R-SA Online Project > คลิก 
- ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ออนไลน์ forestapp.cc > คลิก 
- ร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ > คลิก
- ร่วมกิจกรรมเยาวชนอาสาทั่วไทย รวมใจสร้างสรรค์ทำความดี(ออนไลน์) Youth R-SA Online Project > คลิก 

- 3 มิถุนายน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 


สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ถวายพระพรวันฉัตรมงคล 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio/%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A564-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg

- สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก (ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก) ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เนื่องในโอกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563  เล่มที่ 8/1 เล่ม 138 ตอนพิเศษ 3 ข ราชกิจจานุเบกษา 1 พฤษภาคม 2564 หน้า 43 ลำดับที่ 12144  อ้างอิง > คลิก 
- สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันจักรี > คลิก
- เลือกตั้ง สท. เทศบาลห้วยกระบอก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี (28 มี.ค 64)
- เลือกตั้งนายก อบจ./ ส.อบจ. ราชบุรี (20 ธันวาคม 63) > คลิก 
- รำลึกพระปิยะ ปี 2563 > คลิก
- ถวายพระพรพระพันปีหลวง ปี 2563 > คลิก | ตลิก
- ถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัว ปี 2563 > คลิก
- ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ 2563 > คลิก
ร่วมโครงการโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินฯ > คลิก 
- ร่วมโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินฯ > คลิก 
รวบรวม แนวปฏิบัติ ข้อคิด-ข้อเขียน เพื่อใช้ในการศึกษาทบทวนพิจารณาตนเองในการปรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และส่งเสริมกับบุคคลอื่นตามโอกาสอันสมควร > คลิก 
- สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจ ร่วมแสดงความยินดี > คลิก
เสริมสร้าง ปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม (ปลูกฝัง รณรงค์ สนับสนุน ส่งเสริม) > คลิก 
- การศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเอง คลิก
- นำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
    @ การวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา > คลิก
    @ การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ และคณะ) > คลิก
- ศึกษาและปฏิบัติตนตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สพป.นครปฐม เขต 2 
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร > คลิก
    การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
(เอกสารคู่มือ/แนวทางการดำเนินกิจกรรม โครงการโรงเรียนสุจริต) > คลิก  
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร > คลิก
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(2562) > คลิก
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต > คลิก 
- ปฏิบัติตนตามมาตรการของ สพป.นครปฐม เขต 2
    มาตรการป้องกัน-covid > คลิก
    มาตรการประหยัดพลังงาน สพป.นฐ.2 > คลิก
    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ > คลิก
    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม > คลิก
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง > คลิก
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต > คลิก
    มาตรการป้องกันการรับสินบน > คลิก
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) > คลิก
    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ > คลิก
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต > คลิก
    แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 > คลิก


วันที่ 11 เมษายน 2564
https://www.facebook.com/100012910892306/videos/1174950192945333/

        ได้รับรางวัลศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินระดับพื้นฐาน โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน (8 กรกรฎาคม 2563)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio/%E0%B8%A8%E0%B8%99-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-8%E0%B8%81%E0%B8%8463.jpg


วันที่ 10 ตุลาคม 2563
        เป็นเจ้าภาพสวดสายประคำ เพื่อเทิดเกียรติพระแม่มารีย์ ที่วัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก อ.บ้านโป่ จ.ราชบุรี เนื่องในโอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำ ซึ่งคริสตศาสนิกชนทุกโบสถ์จะมารมตัวกันเพื่อร่วมสวดสายประคำ และขอพรพระแม่ กำหนดการสวดสายประคำจะเริ่มวันที่ 1 และสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี 
        แม่พระแห่งสายประคำ > คลิก
        เชิญชวน > คลิก

https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/679627369600644/

https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/672190873677627/

เส้นทางมหาพรต ปี ค.ศ. 2020
✝ 26 ก.พ. 2020 : พุธรับเถ้า
✝ 5 เม.ย. 2020 : อาทิตย์ใบลาน
✝ 9 เม.ย. 2020 : พฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์
✝ 10 เม.ย. 2020 : ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์
✝ 11 เม.ย. 2020 : เสาร์ศักดิ์สิทธิ์
✝ 12 เม.ย. 2020 : อาทิตย์ปัสกา


31 ตุลาคม 2563
        ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีลอยกระทง โดยส่งเสริมบุตรทั้ง 2 ให้รู้จักการขอขมาและขอพรต่อพระแม่คงคาที่หล่อเลี้ยงชีวิตเหล่าสรรพสัตว์และมนุษย์
        นอกจากนี้ ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ และได้ร่วมลอยกระทงออนไลน์ ผ่านทางเวปไซต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ (face book) เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทง และเพื่อลดมลภาวะต่างๆ และความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพื่อเป็นการรณรงค์การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม / การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์


21 กุมภาพันธ์ 2563
        แสดงเจตจำนงบริจาคดวงตา โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษามหาราชินี และบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเพื่อเป็นพระราชกุศล > คลิก

วันที่ 18 มกราคม 2563
        ชุมนุมยุวธรรมฑูตและนักเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี "ลูกต้องอยู่ในบ้านพระบิดาของลูก" ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้อง 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A11.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A12.jpg?attredirects=0

วันที่ 4 มกราคม 2563
https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/479355179627865/

วันที่ 25 ธันวาคม 2562
        ให้ความร่วมมือกับวัดนักบุญเทเรซา โดยส่งเสริมให้บุตรทั้งสองคนเข้าร่วมกิจกรรมในวันคริสต์มาส เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทางศาสนา เสริมสร้างสุนทรีย์ทางอารมณ์แก่บุตร-ธิดา ณ ศาสนสถาน วัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี > คลิก 

https://www.facebook.com/eye.ta.10/media_set?set=a.10212750756404122&type=3

วันที่ 26 ธันวาคม 2562
        เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมองค์กร กราบเคารพผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B063.jpg

วันที่ 27 ธันวาคม 2562
        ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเทพวิทยา โดยส่งเสริมให้บุตรทั้งสองคนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงในวันคริสต์มาสของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะจิตอาสา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างสุนทรีย์ทางอารมณ์ ณ โรงเรียนเทพวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี > คลิก

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=927903427603404&id=100011512661168

วันที่ 28 ธันวาคม 2562
        ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยชักชวนบุตร-หลานและคนในครอบครัว เข้าชมงานกิจกรรมสาธิตและนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม เนื่องในงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 ณ กองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio/%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%811.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio/%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%813.jpg

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) > คลิก 
(คุณธรรมที่พึงประสงค์สำหรับสังคมไทยเพื่อนำสู่ความเป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” ๔ ประการ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”) 
- วินัยครู รู้ไว้ ได้ประโยชน์ > คลิก 
- สื่อสไลด์ วินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ > คลิก 
- บันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง > คลิก 
- (ข้อเขียน) วินัยและการรักษาวินัย > คลิก 
- การดำเนินการทางวินัย > คลิก 
- ข้อกำหนดเรื่องวินัย > คลิก 
- การปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ > คลิก 
- การรายงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา > คลิก 
- วินัยและการรักษาวินัยที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พึงปฏิบัติและห้ามปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย > คลิก 
- ครูดีไม่มีอบายมุข (ตัวอย่าง) > คลิก 
- ชวนเพื่อนครูเรียนรู้เรื่องวินัย > คลิก
วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ > คลิก 
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน > คลิก
- โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน > คลิก
- ปฏิบัติตนเรื่องการแต่งกายของข้าราชการ > คลิก 
คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฏเกณฑ์ รู้จักกาละเทศะ และเคารพสิทธิผู้อื่น สำหรับสถานศึกษา  โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ > คลิก 

ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 9 (2562) 
    - หนังสือแจ้งเรื่อง > คลิก 
    - โครงการ > คลิก 
    - คำชั้แจง > คลิก 
    - ใบสมัคร > คลิก

โครงการโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 4 (2562) > คลิก
    - ใบสมัคร > คลิก

โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน > คลิก

การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี > คลิก
(มิ.ย.-ก.ค.)

ตัวอย่าง รางวัลต่าง ๆ (ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ครูดีในดวงใจ ครูผู้สอนดีเด่น คุรุสดุดี รางวัลพระพฤหัสบดี obecawards) > คลิก Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
19 มี.ค. 2563 02:10
Ċ
Webmaster Supervisory,
7 ต.ค. 2564 00:44
ą
Webmaster Supervisory,
28 ก.ค. 2563 02:00
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
20 ก.ค. 2564 07:20
ą
Webmaster Supervisory,
5 เม.ย. 2564 19:18
Ċ
Webmaster Supervisory,
4 มี.ค. 2564 04:29
Comments