Trace evidence # 1


ขั้นตอนการเตรียมการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

1. ดู ก.พ.7 ครองตำแหน่งวิทยฐานะปัจจุบัน วัน เดือน ปี อะไร ? ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษวันที่ 13 มีนาคม 2561 และต้องดำรงตำแหน่งปัจจุบันเป็นเวลา 3 ปี จึงจะสามารถยื่นขอเลื่อนตำแหน่งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้ มีนาคม 2565 คลิก  คำสั่งแต่งตั้งเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 13 มีนาคม 2562คลิก
    แต่ถ้าดำรงตำแหน่งชำนาญการถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นเชี่ยวชาญได้เช่นกัน (คำสั่งแต่งตั้งเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ มกราคม 2553) คลิก
2. คำนวณ / ตั้งเป้าหมาย วัน ที่มีคุณสมบัติหรือ วัน ที่ตั้งใจจะขอเลื่อน วิทยฐานะ เพื่อนับ รอบปี แต่ละปี สำหรับ เตรียม วฐ 1( เกี่ยวข้องกับการ วางแผนเก็บชั่วโมงอบรมและ pIc)
3. เมื่อตั้งเป้าหมายวันที่จะยื่นขอเลื่อนขอ วิทยฐานะได้แล้วก็มา ดูว่า เราต้องประเมินผล การปฏิบัติงาน 13 ตัวชี้วัด ใน วฐ 2 ปีการ ศึกษาไหนบ้าง
4. จัดเตรียมเอกสาร ตาม 13 ตัวชี้วัด แล้วทำ วฐ 2 ประเมินตัวเอง แล้วยื่นขอรับการประเมินทุก สิ้นปีการศึกษา กรอกผลประเมินแต่ละปี ลงไป ใน วฐ 3 เก็บผลประเมินไว้ที่ตนเอง / รร (ย้าย ไปไหนก็หอบผลประเมินไปด้วยไม่ต้องกังวล)
5. เมื่อครบ 5 ปี ที่มีคุณสมบัติ/วันที่พร้อม วางแผนไว้แต่ตันก็ยื่น วฐ 1 วฐ2 วฐ 3 (ที่เรา เก็บไว้ทุกปี) แจ้ง รร ไปว่าเราจะขอเลื่อน วิทยฐานะ ที่เหลือ รร จะตรวจสอบจัดส่ง เอกสารเอง
6. ป.ล. การทำ วฐ1 ตั้งเบ้าหมายยื่นวันไหน ก็ต้องยื่นวันนั้น หากเลื่อนวัน ข้อมูลก็เลื่อนตาม อาจมีผลกระทบ ต่อชั่วโมงต่าง ๆ ที่เราเก็บ และอาจขาดคุณสมบัติ > มกราคม 2566
7. คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา  (30 ก.ย.52) คลิก

# เกณฑ์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ > คลิก การประเมินด้านที่ 1
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(สำหรับทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ)

1. องค์ประกอบการประเมิน
        การประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น 5 ตอน จำนวน 25 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
    ตอนที่ 1 การมีวินัย ( 20 คะแนน ) มีจำนวน 5 ตัวบ่งชี้
    ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี (20 คะแนน) มีจำนวน 5 ตัวบ่งชี้
    ตอนที่ 3 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ( 20 คะแนน ) มีจำนวน 5 ตัวบ่งชี้
    ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ( 20 คะแนน ) มีจำนวน 5 ตัวบ่งชี้
    ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ( 20 คะแนน ) มีจำนวน 5 ตัวบ่งชี้
2. เกณฑ์การให้คะแนน กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ 4 ระดับ 
3. เกณฑ์การตัดสิน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้งสามคนเฉลี่ย

ตอนที่ 1 การมีวินัย ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
    ตัวบ่งชี้ 1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม หมายถึง การมีวินัยในตนเอง การยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม การเป็นแบบอย่างที่ดี และการเป็นผู้นำในการเสริมสร้างการพัฒนาด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
    ตัวบ่งชี้ 1.2 การรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การมีส่วนร่วมเสริมสร้างวินัยแก่ผู้อื่น และผลงานเป็นที่ปรากฏเป็นแบบอย่างที่ดี
    ตัวบ่งชี้ 1.3 การตรงต่อเวลา การอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องหมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จและอุทิศเวลาอย่างต่อเนื่อง
    ตัวบ่งชี้ 1.4 ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน การได้รับการยกย่อง ชมเชย
    ตัวบ่งชี้ 1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กร และชุมชน หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีน้ำใจ เสียสละ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จจนได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
    ตัวบ่งชี้ 2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงานโดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ หมายถึง การปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับ มีผลงานปรากฏชัดเจน และนำไปพัฒนาผู้อื่นได้
    ตัวบ่งชี้ 2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีได้รับการยกย่องชมเชย และมีส่วนร่วมและเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น
    ตัวบ่งชี้ 2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม ได้รับการยกย่อง ชมเชย และมีการรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น
    ตัวบ่งชี้ 2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย
    ตัวบ่งชี้ 2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การมีกิจกรรมที่ได้จัดหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 3 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
    ตัวบ่งชี้ 3.1 การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงการมีพฤติกรรม/กิจกรรม ที่แสดงถึงการดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    ตัวบ่งชี้ 3.2 การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้ละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด และเป็นผู้นำรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
    ตัวบ่งชี้ 3.3 การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการได้ถูกต้องเหมาะสม และพัฒนาผู้อื่นในเรื่องดังกล่าวได้
    ตัวบ่งชี้ 3.4 การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่ การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนาผู้อื่น
    ตัวบ่งชี้ 3.5 การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม หมายถึง การมีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการประหยัด มัธยัสถ์ อดออม ซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตเป็นที่ปรากฏ การได้รับการยกย่องชมเชย และการมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น

ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
    ตัวบ่งชี้ 4.1 การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพและวิชาการ การนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ การได้รับการยกย่อง ชมเชย และการมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นโดยระบุชื่อกิจกรรมดังกล่าวด้วย
    ตัวบ่งชี้ 4.2 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ ๆ นวัตกรรมในการพัฒนางานในวิชาชีพจนสำเร็จและเป็นตัวอย่างได้
    ตัวบ่งชี้ 4.3 การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ หมายถึง การมีบทบาทการเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเสริมสร้างผู้อื่น และมีผลงานปรากฏ
    ตัวบ่งชี้ 4.4 การรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ หมายถึง การมีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเกิดผลดีเป็นที่ยอมรับและการมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่น
    ตัวบ่งชี้ 4.5 การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเป็นผู้นำในการเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคมผลงานที่ปรากฏ และการได้รับการยกย่อง ชมเชย

ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
    ตัวบ่งชี้ 5.1 การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน หมายถึง การมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือน ปิดบัง หวังสิ่งตอบแทน และเกิดผลดีต่องานในหน้าที่และได้รับการยกย่อง โดยมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่อง
    ตัวบ่งชี้ 5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียมกัน หมายถึง การมีพฤติกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียมกัน โดยระบุชื่อกิจกรรมดังกล่าวด้วย
    ตัวบ่งชี้ 5.3 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่ หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ นวัตกรรม ในการพัฒนางานในหน้าที่จนสำเร็จและเป็นตัวอย่างได้
    ตัวบ่งชี้ 5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ หมายถึง การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน พฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การได้รับการยกย่อง ชมเชย ในระดับจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา/คุรุสภา/องค์กรภายนอก/หน่วยงานอื่น
    ตัวบ่งชี้ 5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงการให้การช่วยเหลือ หรือให้ความร่วมมือแก่ส่วนรวมอย่างทุ่มเทและเสียสละจนสำเร็จเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และได้รับการยกย่องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- วินัยครู รู้ไว้ ได้ประโยชน์ > คลิก 
- สื่อสไลด์ วินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ > คลิก 
- บันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง > คลิก 
- (ข้อเขียน) วินัยและการรักษาวินัย > คลิก 
- การดำเนินการทางวินัย > คลิก 
- ข้อกำหนดเรื่องวินัย > คลิก 
- การปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ > คลิก 
- การรายงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา > คลิก 
- วินัยและการรักษาวินัยที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พึงปฏิบัติและห้ามปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย > คลิก 
- ครูดีไม่มีอบายมุข (ตัวอย่าง) > คลิก 
- ชวนเพื่อนครูเรียนรู้เรื่องวินัย > คลิก
วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ > คลิก 
คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน > คลิก
- โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน > คลิก
- ปฏิบัติตนเรื่องการแต่งกายของข้าราชการ > คลิก 
คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฏเกณฑ์ รู้จักกาละเทศะ และเคารพสิทธิผู้อื่น สำหรับสถานศึกษา  โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กระทรวงศึกษาธิการ > คลิก 

ครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 9 (2562) 
    - หนังสือแจ้งเรื่อง > คลิก 
    - โครงการ > คลิก 
    - คำชั้แจง > คลิก 
    - ใบสมัคร > คลิก

โครงการโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 4 (2562) > คลิก
    - ใบสมัคร > คลิก- ถวายพระพรพระพันปีหลวง ปี 2563 > คลิก | ตลิก
- ถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัว ปี 2563 > คลิก
- ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน > คลิก
ร่วมโครงการโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดินฯ > คลิก 
- ร่วมโครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินฯ > คลิก 
รวบรวม แนวปฏิบัติ ข้อคิด-ข้อเขียน เพื่อใช้ในการศึกษาทบทวนพิจารณาตนเองในการปรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และส่งเสริมกับบุคคลอื่นตามโอกาสอันสมควร > คลิก 
- สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจ ร่วมแสดงความยินดี > คลิก
เสริมสร้าง ปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม (ปลูกฝัง รณรงค์ สนับสนุน ส่งเสริม) > คลิก 
- การศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเอง คลิก
- นำงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
    @ การวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา > คลิก
    @ การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์ และคณะ) > คลิก
- ศึกษาและปฏิบัติตนตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สพป.นครปฐม เขต 2 
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร > คลิก
    การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
(เอกสารคู่มือ/แนวทางการดำเนินกิจกรรม โครงการโรงเรียนสุจริต) > คลิก  
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร > คลิก
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(2562) > คลิก
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต > คลิก 
- ปฏิบัติตนตามมาตรการของ สพป.นครปฐม เขต 2
    มาตรการป้องกัน-covid > คลิก
    มาตรการประหยัดพลังงาน สพป.นฐ.2 > คลิก
    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ > คลิก
    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม > คลิก
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง > คลิก
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต > คลิก
    มาตรการป้องกันการรับสินบน > คลิก
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) > คลิก
    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ > คลิก
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต > คลิก
    แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 > คลิก


เส้นทางมหาพรต ปี ค.ศ. 2020
✝ 26 ก.พ. 2020 : พุธรับเถ้า
✝ 5 เม.ย. 2020 : อาทิตย์ใบลาน
✝ 9 เม.ย. 2020 : พฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์
✝ 10 เม.ย. 2020 : ศุกร์ศักดิ์สิทธิ์
✝ 11 เม.ย. 2020 : เสาร์ศักดิ์สิทธิ์
✝ 12 เม.ย. 2020 : อาทิตย์ปัสกา


21 กุมภาพันธ์ 2563
        แสดงเจตจำนงบริจาคดวงตา โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษามหาราชินี และบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยเพื่อเป็นพระราชกุศล > คลิก

วันที่ 18 มกราคม 2563
        ชุมนุมยุวธรรมฑูตและนักเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี "ลูกต้องอยู่ในบ้านพระบิดาของลูก" ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้องวันที่ 4 มกราคม 2563
https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/479355179627865/

วันที่ 25 ธันวาคม 2562
        ให้ความร่วมมือกับวัดนักบุญเทเรซา โดยส่งเสริมให้บุตรทั้งสองคนเข้าร่วมกิจกรรมในวันคริสต์มาส เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทางศาสนา เสริมสร้างสุนทรีย์ทางอารมณ์แก่บุตร-ธิดา ณ ศาสนสถาน วัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี > คลิก 

https://www.facebook.com/eye.ta.10/media_set?set=a.10212750756404122&type=3

วันที่ 26 ธันวาคม 2562
        เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมองค์กร กราบเคารพผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B063.jpg

วันที่ 27 ธันวาคม 2562
        ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเทพวิทยา โดยส่งเสริมให้บุตรทั้งสองคนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงในวันคริสต์มาสของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะจิตอาสา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างสุนทรีย์ทางอารมณ์ ณ โรงเรียนเทพวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี > คลิก

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=927903427603404&id=100011512661168

วันที่ 28 ธันวาคม 2562
        ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยชักชวนบุตร-หลานและคนในครอบครัว เข้าชมงานกิจกรรมสาธิตและนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม เนื่องในงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 ณ กองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio/%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%811.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio/%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%813.jpg


Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
19 มี.ค. 2563 02:10
ą
Webmaster Supervisory,
28 ก.ค. 2563 02:00
Comments