Trace evidence # 1


ขั้นตอนการทำ ว21 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

1. ดู ก.พ.7 ครองตำแหน่งวิทยฐานะปัจจุบัน วัน เดือน ปี อะไร ? ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษวันที่ 13 มีนาคม 2561 และต้องดำรงตำแหน่งปัจจุบันเป็นเวลา 3 ปี จึงจะสามารถยื่นขอเลื่อนตำแหน่งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้ มีนาคม 2565 คลิก  คำสั่งแต่งตั้งเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 13 มีนาคม 2562คลิก
    แต่ถ้าดำรงตำแหน่งชำนาญการถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นเชี่ยวชาญได้เช่นกัน (คำสั่งแต่งตั้งเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ มกราคม 2553) คลิก
2. คำนวณ / ตั้งเป้าหมาย วัน ที่มีคุณสมบัติหรือ วัน ที่ตั้งใจจะขอเลื่อน วิทยฐานะ เพื่อนับ รอบปี แต่ละปี สำหรับ เตรียม วฐ 1( เกี่ยวข้องกับการ วางแผนเก็บชั่วโมงอบรมและ pIc)
3. เมื่อตั้งเป้าหมายวันที่จะยื่นขอเลื่อนขอ วิทยฐานะได้แล้วก็มา ดูว่า เราต้องประเมินผล การปฏิบัติงาน 13 ตัวชี้วัด ใน วฐ 2 ปีการ ศึกษาไหนบ้าง
4. จัดเตรียมเอกสาร ตาม 13 ตัวชี้วัด แล้วทำ วฐ 2 ประเมินตัวเอง แล้วยื่นขอรับการประเมินทุก สิ้นปีการศึกษา กรอกผลประเมินแต่ละปี ลงไป ใน วฐ 3 เก็บผลประเมินไว้ที่ตนเอง / รร (ย้าย ไปไหนก็หอบผลประเมินไปด้วยไม่ต้องกังวล)
5. เมื่อครบ 5 ปี ที่มีคุณสมบัติ/วันที่พร้อม วางแผนไว้แต่ตันก็ยื่น วฐ 1 วฐ2 วฐ 3 (ที่เรา เก็บไว้ทุกปี) แจ้ง รร ไปว่าเราจะขอเลื่อน วิทยฐานะ ที่เหลือ รร จะตรวจสอบจัดส่ง เอกสารเอง
6. ป.ล. การทำ วฐ1 ตั้งเบ้าหมายยื่นวันไหน ก็ต้องยื่นวันนั้น หากเลื่อนวัน ข้อมูลก็เลื่อนตาม อาจมีผลกระทบ ต่อชั่วโมงต่าง ๆ ที่เราเก็บ และอาจขาดคุณสมบัติ > มกราคม 2566
7. คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา  (30 ก.ย.52) คลิกด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ส่วนที่ 1 ประวัติการรับราชการ(ก.พ.7) 
ส่วนที่ 2 คำรับรองของผู้บังคับบัญชา 
             และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่วนที่ 3 เอกสารหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง 
             วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

พฤติกรรมบ่งชี้

ตอนที่ 1 การมีวินัย
1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับ และถือปฏิบัติ ตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม
1.2 การรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
1.3 การตรงต่อเวลา การอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
1.4 ความซื่อสัตย์ สุจริต ในการปฏิบัติหน้าที่การรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กร และชุมชน

ตอนที่ 2 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่น และรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
2.2 การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด กระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
2.5 การมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

ตอนที่ 3 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
3.1 การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด
3.3 การใช้ หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล และของทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.4 การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่
3.5 การประหยัด มัธยัสถ์ อดออม

ตอนที่ 4 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
4.1 การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์
4.2 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ มาใช้พัฒนางานในวิชาชีพ
4.3 การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ
4.4 การรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ
4.5 การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม

ตอนที่ 5 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
5.1 การเอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทน
5.2 การเอาใจใส่ ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ
เท่าเทียมกัน
5.3 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่
5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมรวบรวม แนวปฏิบัติ ข้อคิด-ข้อเขียน เพื่อใช้ในการศึกษาทบทวนพิจารณาตนเองในการปรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และส่งเสริมกับบุคคลอื่นตามโอกาสอันสมควร > คลิก 

- สนับสนุน ส่งเสริม สร้างขวัญกำลังใจ ร่วมแสดงความยินดี > คลิก

เสริมสร้าง ปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม (ปลูกฝัง รณรงค์ สนับสนุน ส่งเสริม) > คลิก 

- ศึกษาและปฏิบัติตนตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส สพป.นครปฐม เขต 2 
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร > คลิก
    การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส > คลิก  
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร > คลิก
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(2562) > คลิก
    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต > คลิก 

- ปฏิบัติตนตามมาตรการของ สพป.นครปฐม เขต 2
    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ > คลิก
    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม > คลิก
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง > คลิก
    มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต > คลิก
    มาตรการป้องกันการรับสินบน > คลิก
    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม (ผลประโยชน์ทับซ้อน) > คลิก
    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ > คลิก
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต > คลิกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- วินัยครู รู้ไว้ ได้ประโยชน์ > คลิก
- สื่อสไลด์ วินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ > คลิก
- บันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง > คลิก 
- (ข้อเขียน) วินัยและการรักษาวินัย > คลิก 
- การดำเนินการทางวินัย > คลิก 
- ข้อกำหนดเรื่องวินัย > คลิก 
- การปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ > คลิก 
- การรายงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา > คลิก 
- วินัยและการรักษาวินัยที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พึงปฏิบัติและห้ามปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย > คลิก 
- ครูดีไม่มีอบายมุข (ตัวอย่าง) > คลิก 
- ชวนเพื่อนครูเรียนรู้เรื่องวินัย > คลิก
วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ > คลิก 


วันที่ 18 มกราคม 2563
        ชุมนุมยุวธรรมฑูตและนักเรียนคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี "ลูกต้องอยู่ในบ้านพระบิดาของลูก" ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล ดอนกระเบื้องวันที่ 4 มกราคม 2563
https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/479355179627865/

วันที่ 25 ธันวาคม 2562
        ให้ความร่วมมือกับวัดนักบุญเทเรซา โดยส่งเสริมให้บุตรทั้งสองคนเข้าร่วมกิจกรรมในวันคริสต์มาส เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะจิตอาสา ร่วมกิจกรรมทางศาสนา เสริมสร้างสุนทรีย์ทางอารมณ์แก่บุตร-ธิดา ณ ศาสนสถาน วัดนักบุญเทเรซา ห้วยกระบอก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี > คลิก 

https://www.facebook.com/eye.ta.10/media_set?set=a.10212750756404122&type=3

วันที่ 26 ธันวาคม 2562
        เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามพื้นฐานวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมองค์กร กราบเคารพผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B063.jpg

วันที่ 27 ธันวาคม 2562
        ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเทพวิทยา โดยส่งเสริมให้บุตรทั้งสองคนเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงในวันคริสต์มาสของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะจิตอาสา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างสุนทรีย์ทางอารมณ์ ณ โรงเรียนเทพวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี > คลิก

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=927903427603404&id=100011512661168

วันที่ 28 ธันวาคม 2562
        ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยชักชวนบุตร-หลานและคนในครอบครัว เข้าชมงานกิจกรรมสาธิตและนิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม เนื่องในงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 ณ กองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio/%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%811.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio/%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%813.jpg


Ċ
อนนท์ ศรีพิพัฒน์,
14 ม.ค. 2563 00:05
Comments