cultivate

การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม

"ปลูกฝัง รณรงค์ สนับสนุน ส่งเสริม"

Infograhic และข้อมูล การรณรงค์ต่าง ๆhttps://www.facebook.com/deqpth/photos/a.655043231193454/2980988285265592/?type=3&theaterhttp://new.smartteen.net/_admin/file-content-downlaod/FM-514-1560738808.pdf?fbclid=IwAR01JSkSx7RhojVl3uW_Z0iE4hZPt2ykFzO0ES_Km-lRIyD47NuqVXYsVME


คู่มือปฏิบัติสำหรับการดำเนินการป้องกันและจัดการการรังแกกันในโรงเรียน > คลิก
#  คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการมีจิตอาสา เสียสละ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) > คลิก  
คู่มือจิตสังคมในระดับขยายโอกาสทางการศึกษา > คลิก
คู่มือจิตสังคมในระดับประถมศึกษา > คลิก
คู่มือจิตสังคมในระดับมัธยมศึกษา > คลิก
# ร่วมรณรงค์ด้านความปลอดภัยออนไลน์ หลักสูตร Be Internet Awesome > คลิก
# รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการขยะ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
# Zero Waste ใช้ชีวิต 1 วันยังไงให้ไร้ขยะ > คลิก
สื่อรณรงค์ สพฐ. ทำดวามดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม > คลิก
ทำดวามดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม มาตรการลด คัดแยก ขยะในหน่วยงานภาครัฐ > คลิก
# เด็กควรใช้เวลาหน้าจอ(Screen Time) กี่ชั่วโมงต่อวัน > คลิก 
# 5 วิธีสอนลูกให้มี Empathy ตามคำแนะนำนักจิตวิทยา > คลิก 
ไขความลับ วิธีการเลี้ยงลูกให้ฉลาดแบบชาวยิว > คลิก 
# การปฐมพยาบาลเด็กจมน้ำ > คลิก 
# 14 มกราคม "วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ” > คลิก
# 7 วิธีปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ความรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ลูกน้อย > คลิก 
# เผยแพร่เชิญชวนอบรมออนไลน์อยู่บ้าน หลักสูตรในหมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน ของ สำนักงาน ก.พ. ที่เข้ากับตัวชี้วัดในการประเมินวิทยฐานะ หลักสูตร"การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 8 หลักสูตร"  ฟรี มีประกาศนียบัตร
   E08 :: ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม > คลิก
   E09 :: มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม > คลิก 
   E10 :: ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ > คลิก  
   E12 :: คุณธรรมสำหรับข้าราชการ > คลิก  
   E16 :: เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ: สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง > คลิก  
   LA06 :: วินัยและจรรยาข้าราชการ > คลิก  
   PC16 :: วินัยข้าราชการพลเรือน > คลิก  
   PC36 :: การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี > คลิก  Comments