รวมข้อคิดพิชิตตนเอง

        รวบรวม แนวปฏิบัติ ข้อคิด-ข้อเขียน เพื่อใช้ในการศึกษาทบทวนพิจารณาตนเองในการปรับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และส่งเสริมกับบุคคลอื่นตามโอกาสอันสมควร

“Discipline is the bridge between goals and accomplishment.” วินัยคือสะพานระหว่างเป้าหมายและความสำเร็จ


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio/rwm-khxkhid/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg

# 10 หลักการสำคัญสร้างวินัยเชิงบวก
        ข้อที่ 1 "ชมให้สุด" > คลิก
        ติดตามข้อมูล > 

# คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (สานักงาน ก.พ.ร.) > คลิก

# ศึกษาการแกะปมทุจริตจากการอ่านหนังสือ “ไขปม 10 คดีทุจริต ภารกิจพิชิตโกง” โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งได้คัดสรร 10 คดีดังมาตีแผ่ถึงกระบวนการการทุจริต ถอดบทเรียนคดีในคดีต่างๆ เกร็ดความรู้ในแต่ละเรื่อง ได้รับความรู้ และตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต รวมถึงบทลงโทษที่จะได้รับ และมุ่งมั่นในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายป้องกันการทุจริตต่อไป

Comments