Trace evidence # 2


การประเมินด้านที่ 2
ด้านความรู้ความสามารถ สายงานนิเทศการศึกษา

1. องค์ประกอบการประเมิน การประเมินด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

    ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการนิเทศการศึกษา คะแนนเต็ม 60 คะแนน มีรายการประเมิน 6 รายการ จำนวน 7 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
    1) การนิเทศการศึกษา (15 คะแนน) มีจำนวน 1 ตัวบ่งชี้
    2) ความรู้และความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา (5 คะแนน) มีจำนวน 1 ตัวบ่งชี้
    3) การจัดทำ การใช้และการนำเสนอสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (10 คะแนน) มีจำนวน 1 ตัวบ่งชี้
    4) การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยทางการศึกษา ( 15 คะแนน) มีจำนวน 2 ตัวบ่งชี้
    5) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา (10 คะแนน) มีจำนวน 1 ตัวบ่งชี้
    6) การปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย (5 คะแนน) มีจำนวน 1 ตัวบ่งชี้

    ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการนิเทศการศึกษา คะแนนเต็ม 40 คะแนน มีรายการประเมิน 3 รายการ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
    1) การศึกษาด้วยตนเอง (20 คะแนน) มีจำนวน 1 ตัวบ่งชี้
    2) การมีส่วนร่วมในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพ (10 คะแนน) มีจำนวน 1 ตัวบ่งชี้
    3) การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ (10 คะแนน) มีจำนวน 1 ตัวบ่งชี้

2. เกณฑ์การให้คะแนน กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็นระดับคุณภาพ 4 ระดับ 

ส่วนที่ 1 การเป็นผู้มีความสามารถในการนิเทศการศึกษา (60 คะแนน)
        การนิเทศการศึกษา พิจารณาจากการมีความรู้ความสามารถและทักษะในการนิเทศการศึกษา ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การประกันคุณภาพภายใน การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาบุคลากร
    ตัวบ่งชี้ที่ 1 กระบวนการนิเทศการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการดำเนินการนิเทศ การศึกษา ตามกระบวนการนิเทศการศึกษา ที่ประกอบด้วย การวางแผน การสร้างเครื่องมือ การปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผล การรายงานผล และการนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายที่กำหนด
    ตัวบ่งชี้ที่ 2 การศึกษาค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและความสามารถในการนำไปใช้ในการนิเทศการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าไปใช้ในการนิเทศการศึกษาให้แก่ผู้รับการนิเทศและผู้ร่วมงาน
    ตัวบ่งชี้ที่ 3 การจัดทำ การใช้ และการนำเสนอสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถในการผลิต จัดทำ หรือจัดหาเครื่องมือนิเทศในลักษณะของเอกสาร สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือนิเทศ และนำเสนอได้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
    ตัวบ่งชี้ที่ 4 การวิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาที่ทันสมัย เป็นประโยชน์และมีการนำผลไปใช้ในการพัฒนาการนิเทศการศึกษา
    ตัวบ่งชี้ที่ 5 การวิจัยและพัฒนางานนิเทศการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการวิจัยและพัฒนางานนิเทศการศึกษา และนำผลการวิจัยไปใช้ รวมทั้งมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
    ตัวบ่งชี้ที่ 6 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการนิเทศการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการกำหนดกรอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากผลการนิเทศมาประกอบ ดำเนินการตามกรอบที่กำหนด มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศการศึกษา
    ตัวบ่งชี้ที่ 7 การปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงบูรณาการงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบตามหน้าที่ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์ ให้เกิดประโยชน์ต่องานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา

ส่วนที่ 2 การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการนิเทศการศึกษา (40 คะแนน)
    ตัวบ่งชี้ที่ 1 การศึกษาด้วยตนเอง หมายถึง การศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมความรู้ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ นำมาสู่การสร้างองค์ความรู้ พร้อมทั้งนำไปใช้ประโยชน์ในการนิเทศการศึกษาและเผยแพร่ออกมาในรูปแบบหรือวิธีการต่าง ๆ เช่น เอกสาร บทความ สื่อ นวัตกรรม เป็นต้น
    ตัวบ่งชี้ที่ 2 การมีส่วนร่วมในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพ หมายถึง การเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพหรือวงวิชาการ และเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการกับองค์กรวิชาชีพวงวิชาการ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีการนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงวิชาการ และเป็นวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่งของศึกษานิเทศก์
    ตัวบ่งชี้ที่ 3 การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง มีการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพอย่างหลากหลายวิธีการหรือช่องทาง เช่น การนิเทศทางไกล การให้บริการเอกสาร/สื่อทางวิชาการ การให้คำปรึกษาแนะนำ การเป็นวิทยากร เป็นต้น- เอกสาร/รายงานการวิเคราะห์ สังเคราะห์ งานวิจัย
- แผนการนิเทศ
- บันทึกการนิเทศ
- สรุป/รายงานผลการนิเทศ
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สื่อ เครื่องมือนิเทศ
- เอกสาร การถอดบทเรียน 
- เอกสาร นวัตกรรม/ผลการปฏิบัติที่ดี-ดีเลิศ 
- ผลการพัฒนานวัตกรรมการนิเทศ
- ผลงานการวิจัย 
- เอกสาร หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
- การศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเอง คลิก
- ICT เพื่อการนิเทศและปฏิบัติงานของ ศน.เกริน ช้อยเครือ คลิก

การมีส่วนร่วมในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพ
การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
- รวบรวมร่วมใช้สไตล์เกริน > คลิก (ข้อมูล เอกสาร สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้ร่วมกับครู)
- สร้างเฟซบุ๊กกลุ่ม เครือข่ายนักวัดผลสพป.นครปฐม เขต 2 โดย...ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก งานที่ได้รับมอบหมาย

- School MIS > คลิก
- ผู้ประสานงานด้านวิจัยฯ > คลิก
- งาน / โครงการที่รับผิดชอบ > คลิก 
- การจัดประชุม อบรมสัมมนา จัดเข้าค่าย ตามภารงานที่รับผิดชอบ (การวัดประเมินผล ภาษาอังกฤษ) > คลิก
- บริการทางวิชาการ(คำสั่ง) > คลิก
- การเป็นวิทยากร > คลิกเอกสารที่เกี่ยวข้อง

# เกณฑ์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ > คลิก 
# คุรุสภาเปิดเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทางวิชาการหรือเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563 > คลิก
# ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก > คลิก
# แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองเชิงปัญญา (ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด)ิ > คลิก
# ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ศ.นพดล สุขปรีดี) > คลิก 
เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการเพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายทางการศึกษา (OEC Forum) ครั้งที่ 1 เรื่อง "AI นวัตกรรมพลิกโลกการศึกษา" เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ การปรับตัวของระบบการศึกษาให้รองรับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิตัล โดยกฤษณพงศ์ กีรติกร > คลิก 
แนวทางการถอดบทเรียนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ดร.รัตนา ดวงแก้ว) > คลิก 
การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน(ดร.ชาริณี ตรีวรัญญ 2557) > คลิก 
คู่มือการนำ PLC ไปใช้ในโรงเรียน ตอนที่ 1 ความหมายของ PLC > คลิก 
คู่มือการนำ PLC ไปใช้ในโรงเรียน ตอนที่ 2 การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน  Lesson Study (LS) > คลิก 
รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย > คลิก 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2562 > คลิก# ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพื่อการวางแผนนิเทศออนไลน์ 

    สิ่งสำคัญที่ผู้สอนและผู้เรียนต้องคำนึงถึงในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ > คลิก
    - เครื่องมือที่จะช่วยให้การสอนออนไลน์ไม่ยากอย่างที่คิด > คลิก
    - 21 เทคนิคการสอนออนไลน์สู้ Covid-19 > คลิก
    - Course Curriculum "Innovation Education" Application เพื่อพัฒนานวัตกรรมการสอน (บันทึกการสอนสดในห้องเรียน) คลิก
    - แนะนำการใช้โปรแกรม Zoom (How to use Zoom in conducting an online classroom/meeting) คลิก
    - คู่มือการใช้งาน ZOOM > คลิก
    - การจัดการสอนออนไลน์สำหรับชั้นเรียนขนาดใหญ่ (บรรยาย LIVE หรือบันทึกล่วงหน้า) > คลิก
    - วิธีการสอนและการประเมินผล "ออนไลน์" > คลิก 
    - สตรีมการประชุมผ่านเว็บ Cisco ของคุณไปที่ Facebook Live > คลิก
    - Online Learning Tools > คลิก 
    - Learning Innovation Center, Chulalongkorn University > คลิก 
    - วิธีสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย google classroom เบื้องต้น > คลิก
    - คู่มือการใช้ Google Classroom > คลิก 
    - วิธีสร้างแบบทดสอบออนไลน์พร้อมทำ qr code ด้วย google form > คลิก
    - การสร้างเกียรติบัตรออนไลน์ > คลิก 
    - สร้างเกียรติบัตรจาก google form > คลิก
    - 12 เครื่องมือ (Tools Application) ที่สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน > คลิก
    - แนะนำโปรแกรม Flashback Express จับหน้าจอ > คลิก 
    - 10 โปรแกรมวิดีโอคอลยอดนิยม เหมาะสำหรับการทำงาน Work from Home > คลิก
    - 6 แอปพลิเคชันห้องเรียนออนไลน์-สั่งงานออนไลน์ สำหรับคุณครู > คลิก 
    - ClassStart ระบบห้องเรียนออนไลน์เพื่อคนไทย : จับตาข่าวเด่น (31 มี.ค. 63) > คลิก
    - การอัดคลิปวิดีโอการสอนด้วย loom > คลิก
    - ศึกษาคุณลักษณะของ Starfish Labz แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์สำหรับนักการศึกษาและผู้ปกครอง เนื้อหามี 12 เรื่องใหญ่เพื่อพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 1) พัฒนาการเด็ก  2) เทคโนโลยีดิจิตัล  3) เครื่องมือครู  4) Future ready 5) เครื่องมือผู้ปกครอง  6) ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโลกและสังคม  7) การเรียนแบบบูรณาการ  8) สุขภาพและความกินดีอยู่ดี  9) การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม  10) ภาษาและการสื่อสาร  11) คุณธรรมและจริยธรรม  12) การศึกษาพิเศษ > คลิก เอกสารจากการค้นคว้าพัฒนาตนเอง

# ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตรการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Toolkits:Making Strategy Work)  
    สำนักบริหารยุทธศาสตร์ : กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ > คลิก 
เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชุดเครื่องมือการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning Tool kits) > คลิก  
    1. แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
    2. การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล (Idividual Scorecard)
    3. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
    4. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
    5. การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
    6. ความคิดไร้ขีดจำกัด (Ideas are Free) 
    7. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 
    8. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) 
ชุดเครื่องมือการพัฒนาองค์การ(Organization Improvement Toolkits) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
    - คู่มือเทคนิคการปรับปรุงและพัฒนาองค์การ เวอร์ชั่น 1.0 > คลิก
# คู่มือชุดเครื่องมือ (Toolkit) จากการถอดบทเรียนเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) > คลิก 
# คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (สานักงาน ก.พ.ร.) > คลิก 
พัฒนาตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ e-Learning ของ กพร. > คลิก 
    - หลักสูตรการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม > คลิก  
# คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ > คลิก
# ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21(ดร.ไสว ฟักขาว) > คลิก การศึกษาและสังเคราะห์เอกสารเนื้อหาเกี่ยวกับ 
    หลักสูตรสมรรนะผู้เรียน  
    การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
    ชุมชนวิชาชีพ
    การวัดและประเมินผลการศึกษา 
    การนิเทศการศึกษา 
    การนิเทศออนไลน์ 

ประเด็นการสร้างแบบบันทึกการสังเคราะห์

ที่  ชื่อเอกสาร/การอ้างอิง  แหล่งข้อมูล  เข้าถึงเมื่อ  ประเด็นเนื้อหา แนวทางการนำไปใช้ 
Comments