การมีส่วนร่วมในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพ


@ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นสำหรับใช้เป็นแนวทางการใช้ CEFR (ศูนย์บริหารการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.) > คลิก 
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น. เข้าร่วม workshop รู้ก่อน พร้อมกว่า “การศึกษาฐานสมรรถนะ กับห้องเรียนในมุมมองใหม่” http://bit.do/EdVISORY-CBE
หัวข้อกิจกรรม
    - ความหมายและความสำคัญของการศึกษาฐานสมรรถนะ
    - เข้าใจองค์ประกอบของการศึกษาฐานสมรรถนะ
    - ทดลอง ลงมือทำกับ workshop ห้องเรียนในมุมมองใหม่  
@ วันที่ 3 สิงหาคม 2563  สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก เครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษา ของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ประจำปี 2563 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลของสถานศึกษา และเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวสารด้านการประกัน คุณภาพจากหน่วยงานทุกสังกัดขยายผลไปยังสถานศึกษาในความดูแล > คลิก
@ ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/mi-swn-rwm-ni-wng-wichakar/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg

@ วันพฤหัสฯ ที่ 30 กรกฎาคม 2563  ร่วมประชุมออนไลน์ 
@  วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น.
        ร่วมกิจกรรม LIVE TALK มาร่วมชวนคุยในหัวข้อการศึกษาฐานสมรรถนะ กับคุณ วีรพล วีระโชติวศิน Founder & CEO EdVISORY และ คุณครูกั๊ก ร่มเกล้า ช้างน้อย
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
        ร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
   หลักสูตรการเรียนการสอนภายใต้วิถีปกติใหม่ (New Normal)
   วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
https://www.facebook.com/watch/?v=373058840338191
@ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ร่วมประเมิน ITA ของ สทศ ทางโทรศัพท์ 
@ ได้เข้าร่วมกลุ่มโครงการหนุนเสริมสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสี่ สมศ. > คลิก  
        ดำเนินการโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในการขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของ สมศ. โดยอาจารย์ของสถาบันจะเป็นผู้ให้คำแนะนำและตอบคำถาม สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เสริมความมั่นใจและความพร้อมของสถานศึกษา ในการขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ภายในเดือนกันยายน 2563 Comments