วิทยากร

การเป็นวิทยากรบรรยายการประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการ

ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 28 มกราคม 2564 
        ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากร เรื่อง การวัดและประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับ ว.21 ด้านที่ 1 ตชว.ที่ 1.2.4 ตามเกณฑ์ ว.21/2560  ณ รร.วัดบางไผ่นารถ อ.บางเลน > คลิกปี พ.ศ. 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
        ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการสนับสนุนและพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP2) ณ โรงเรียนวัดทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม หนังสือเชิญ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/withyakr/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A330%E0%B8%9E%E0%B8%A263.jpg


วันที่ 16 สิงหาคม 2563
        การอบรมหลักสูตรพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ​ครูผู้ช่วยสู่การเป็น​ครูมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล นครปฐม เป็นวิทยากรดำเนินการบรรยาย เรื่อง ภาษาอังกฤษกับความเป็นครู > คลิก 
        รุ่นที่ 1 (วันที่ 2 สิงหาคม 2563) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/withyakr/1-2%E0%B8%AA%E0%B8%8463.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/withyakr/%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%992.png

วันที่ 15 สิงหาคม 2563
        ร่วมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา" ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และเป็นวิทยากรบรรยาย ห้วข้อ แนวทางการวัดและประเมินผล (หลักสูตรปรับปรุง 2560 / การดำเนินการจัดกระทำข้อมูลการจบการศึกษาด้วยโปรแกรม School MIS / การกรอกข้อมูลนักเรียนในโปรแกรม O-NET / การกำหนดรหัสวิชา) > คลิก 

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 
        ได้รับเชิญจากกลุ่มพัฒนาบุคลากร สพป.นครปฐม เขต 2 ให้เป็นวิทยากรเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยข้อสอบ Versant > คลิก

วันที่​ 19​ กรกฎาคม​ 2563
        วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ​ครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2 เพื่อทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมจันผา ฟิลไลค์โฮมรีสอร์ท อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
        วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้มารฐานตามหลักสูตร โดยใช้ข้อสอบทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ในการสอบปลายปีของผู้เรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4, 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คริตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล โดยใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยจัดทำเป็นคลังข้อสอบออนไลน์ ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 > คลิก

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563
        วิทยากรประจำกลุ่ม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมครูเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ หลักสูตรทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ ณ ห้องประชุมจันผา ฟิลล์ไลค์โฮม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม > คลิก

วันที่ 25 มิถุนายน 2563
        วิทยากรชี้แจง เรื่อง การออก ปพ.1 โดยโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2563  ณ โรงแรมเวล นครปฐม > คลิก

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
        วิทยากรบรรยายในหัวข้อ School MIS หนึ่งในตัวชี้วัดการปรับปรุงการบริหารราชการของเขตพื้นที่ ซึ่งเป็น Big Data ของ สพฐ./ การวัดผลประเมินผล และฝากข้อคิดสำหรับการสอบ CEFR ของครู นักเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียน ในการให้ความสำคัญการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ เพื่อการปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ในการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 จุดจัดที่ 1 ณ โรงเรียนวัดท่าตำหนัก > คลิก


Comments