ชื่นชมยินดี

Benefit : ประสาน กระตุ้น ตามติด ร่วมคิด ร่วมแชร์ แก้ไข ปรับปรน เสริมแรง ให้กำลังใจ สำเร็จได้ ร่วมยกย่อง ต้องชมเชย

ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ

17 พฤศจิกายน 2564  ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีแก่ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ของโรงเรียนวัดสาลวัน สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อออกรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 42/2564 วันที่ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/17%E0%B8%9E%E0%B8%A264-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%20%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C.jpg

29 กันยายน 2564  ร่วมแสดงความยินดีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ได้รับรางวัลครูดีเด่น ปี 2564 สพป.นครปฐม เขต 2 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99Eng64.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD64-Eng.jpg

9 ก.ย. 2564  ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีโรงเรียนในความดูแลได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5.jpg

3 กันยายน 2564  ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี โรงเรียนวัดสาลวันได้ผ่านการสำรวจเป็น องค์กรแห่งความสุข ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER จาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/241649025_1274562346317450_7255319535990660483_n.jpg

14 สิงหาคม 2564 ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ที่ได้ผ่านการประเมินคัดเลือกในระดับดีมาก โครงการสหกรณ์โรงเรียนโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81.jpg

14 สิงหาคม 2564  ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี โรงเรียนที่ได้รับการประเมินคัดเลือกตามกิจกรรมส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา รูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสาเร็จเป็นแบบอย่างได้ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จำนวน 23 โรงเรียน มีสถานศึกษาในกลุ่มพุทธมณฑล ได้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ ระดับเกณฑ์คุณภาพ ดีเยี่ยม 
    - ประกาศแจ้งผลฯ > คลิก 
    - นิเทศนิวส์ > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD64.jpg?attredirects=0

เรื่อง ส่งเกียรติบัตร
เรียน ผู้ปฏิบัติงานข้อมูลโปรแกรม School MIS สพป.นครปฐม เขต 2
        ขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณ ท่านเป็นผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณในการปฏิบัติงานกรอกข้อมูลในโปรแกรมระบบบริหาร School MIS ของ สพป.นครปฐม เขต 2 จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี > คลิก
        เกียรติบัตรสำหรับ Booster Team > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/187579229_1205182603255425_4742555872333071950_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/2021-05-28_8-15-00.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/IG%20%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1100.jpg

        กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 🎉ขอชื่นชมยินดี🎊
        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 🌺
        โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล
มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 คน (ครูผู้สอน นางสาวมณัญญา มานะรัชศักดิ์) นอกจากนี้ 👉 ขอชื่นชมยินดีและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา แต่ละโรงเรียน คณะครูผู้สอนและผู้อำนวยการโรงเรียน 🤟✌️
        ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียน/ ครูผู้สอน และผู้อำนวยการโรงเรียนทกๆ ท่าน ที่ร่วมกันฟันฝ่า ด้วยความมุมานะ บุกบั่น ทุ่มเท เสียสละอย่างเต็มที่
        ✌️ ทุกคะแนนที่เกิดขึ้น จะเป็นพลังผลักดันให้พวกเรา ชาว สพป.นครปฐม เขต 2 มุ่งมั่น ร่วมกันพัฒนาเพื่อประสานประโยชน์ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 💪
                                ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
                                #งานวัดและประเมินผลการศึกษา#

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/2021-04-23_21-59-11.jpg


ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลกรทุกท่าน
นิเทศวันเปิดเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2564


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/136159986_1811068039042666_6710656752322680057_n.jpg

        ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับรางวัล “ครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน” โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามประกาศมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ฉบับที่ 64 / 2563 > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B5.jpg


        ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99.jpg

        ร่วมแสดงความยินดี ผู้มีผลงานการคัดเลือกรูปแบบ แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับจังหวัด และตัวแทนคัดเลือกระดับศึกษาธิการภาค 2 และมีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาได้รับวุฒิบัตรระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 ราย


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/fb.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/card-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/card-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/ThanksParty.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93SchMIS-62.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%20100-NT.jpg

    
    กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 🎉ขอชื่นชมยินดี🎊
        ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 🌺
        โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล
มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนี้
    👉 ขอชื่นชมยินดีและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา แต่ละโรงเรียน คณะครูผู้สอนและผู้อำนวยการโรงเรียน 🤟✌️
ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียน/ ครูผู้สอน และผู้อำนวยการโรงเรียนทกๆ ท่าน ที่ร่วมกันฟันฝ่า ด้วยความมุมานะ บุกบั่น ทุ่มเท เสียสละอย่างเต็มที่
    ✌️ ทุกคะแนนที่เกิดขึ้น จะเป็นพลังผลักดันให้พวกเรา ชาว สพป.นครปฐม เขต 2 มุ่งมั่น ร่วมกันพัฒนาเพื่อประสานประโยชน์ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 💪
        ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
                #งานวัดและประเมินผล#

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%9562-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2.jpg

วันที่ 6 มกราคม 2563
        ขอแสดงความยินดี ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 1 รางวัล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 1 รางวัล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 1 รางวัล 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio2/yindi/Congratulations-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-2562.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/ngan-xa-na-may-sing-waedlxm/tang-p/khaw/_draft_post/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5Eng100.jpg

        การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 วิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 63) 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
    เด็กหญิงเกณิกา จารุวาทีเลิศ
    เด็กหญิงเกียรติญาตรา สังวาลเพ็ชร
    ครูผู้สอน ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัญญา มานะราชศักดิ์
    และนางสาวสัชฌุกาญจน์ เริงโรจน์ธนากูล

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5o-net100.jpg

# นักเรียนที่มีผลการสอบ NT o-NET ปีการศึกษา 2562 
ได้คะแนนเต็มร้อย > คลิก

# การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
วิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 63) 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
    เด็กหญิงเกณิกา จารุวาทีเลิศ 
    เด็กหญิงเกียรติญาตรา สังวาลเพ็ชร 
    ครูผู้สอน ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัญญา มานะราชศักดิ์ 
    นางสาวสัชฌุกาญจน์ เริงโรจน์ธนากูล 
วิชาคณิตศาสตร์ (รหัสวิชา 64) 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
    เด็กหญิงนิติกาญน์ ทองสองแก้ว
    เด็กหญิงฐิตินันท์ โพธิ์อาศัย
    เด็กชายณัฐนนท์ เจนนัดที 
    ครูผู้สอน นายสืบพงษ์ นาคมณี และนายสัณฐิติ กำภูพงษ์
โรงเรียนวัดละมุด
    เด็กชายพสภัค อยู่โพชนา  
    ครูผู้สอน นางธนะกิต ใหญ่สิมา
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 
    เด็กหญิงปทุมทิพย์ ธัญญสมุทร 
    ครูผู้สอน นางสุนทรี พันชน 
โรงเรียนวัดลำพญา
    เด็กชายคุณากร ศรีคำหู้  
    ครูผู้สอน นางสาวสุกัญญา กระแสโสม 
Comments