Trace evidence # 3


การประเมินด้านที่ 3
ด้านผลการปฏิบัติงาน สายงานนิเทศการศึกษา

1. องค์ประกอบการประเมิน

ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา คะแนนเต็ม 60 คะแนน  มีรายการประเมิน 4 รายการ จำนวน 7 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
    1) ผลที่เกิดกับครู (25 คะแนน) มีจำนวน 2 ตัวบ่งชี้
    2) ผลที่เกิดกับผู้เรียน (10 คะแนน) มีจำนวน 1 ตัวบ่งชี้
    3) ผลที่เกิดกับสถานศึกษา (15 คะแนน) มีจำนวน 2 ตัวบ่งชี้
    4) ผลที่เกิดกับระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (10 คะแนน) 2 ตัวบ่งชี้

ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ คะแนนเต็ม 40 คะแนน มีรายการประเมิน 2 รายการ จำนวน 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
    1) คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (20 คะแนน) มีจำนวน 4 ตัวบ่งชี้
    2) ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ (20 คะแนน) มีจำนวน 2 รายการ 6 ตัวบ่งชี้

2. เกณฑ์การให้คะแนน
    2.1 การประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา กำหนดให้มีเกณฑ์การประเมินเป็นระดับคุณภาพ 4 ระดับ
    2.2 การประเมินด้านที่ 3 ส่วนที่ 2 ผลงานทางวิชาการ พิจารณาจาก
          1) คุณภาพของผลงานทางวิชาการ
              - ความถูกต้องตามหลักวิชาการ ( 7 คะแนน)
              - ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ ( 6 คะแนน)
              - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (4 คะแนน)
              - การจัดทำ การพิมพ์และรูปเล่ม ( 3 คะแนน)
          2) ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ
              - ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การจัดการศึกษา หน่วยงานการศึกษาและชุมชน (10 คะแนน)
              - ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเผยแพร่ในวงวิชาการ (10 คะแนน)

3. เกณฑ์การตัดสิน ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 คะแนนรวมเฉลี่ยทั้ง 2 ส่วน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75


นิเทศวิถีใหม่ ภายภาคถัดไป (Next Normal)

On Site นิเทศ ณ ที่ตั้งของโรงเรียน
On Line นิเทศผ่าน Internet (WebSite/ Fan Page FaceBook/ Line)
On Air นิเทศผ่าน โปรแกรม Zoom 
On Demand นิเทศผ่าน Application ได้แก่ YouTube/ gg-Classroom
On Request นิเทศตามคำขอ
On Express นิเทศกรณีเร่งด่วน 
        การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ที่ควรพัฒนาต่อคือควรศึกษาเรื่องการสร้างกระดานแสดงความคิดเห็น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการนิเทศ และสื่อสาร การจัดการเรียนการสอน เนื้อหาในการศึกษา ประกอบด้วย
1. การใช้งาน www.wordwall.net
2. การใช้กระดานแสดงความคิดเห็น ด้วยเว็บไซต์ www.linoit.com
3. การใช้กระดานแสดงความคิดเห็น ด้วยเว็บไซต์   www.dotstorming.com


เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

# เกณฑ์วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ > คลิก
# คุรุสภาเปิดเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทางวิชาการหรือเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปี 2563 > คลิก
# ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก > คลิก
# รายงานผลการใช้กระบวนการนิเทศแบบออนไลน์ในการพัฒาความสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของครูเพื่อเสริมสร้างทักษะการแสวงหาความรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2 > คลิก
# ข้อสังเกตจากการตรวจผลงานทางวิชาการของ ดร.บุญลือ ทองอยู่ > คลิก
# 7 เทคนิคสร้าง KPI ยกระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ > คลิก

การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเครือข่าย
- การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครู  
- การพัฒนารูปแบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
- ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- บทเรียนจากผลการปฏิบัติที่ดี 
- ช่องทางการสื่อสาร ประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย
- ผลงาน ผลการปฏิบัติที่ดี รางวัลที่ภาคภูมิใจ ของกลุ่มเป้าหมาย 

- แผนนิเทศการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 กลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล  ประจำปีการศึกษา 2563 คลิก

การเผลแพร่ผลงานในวงวิชาการ

 หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 > คลิก  
        วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กําหนด ได้แก่ วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ดังต่อไปนี้ 
    1. ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (รายชื่อวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด)
    ERIC (http://www.eric.ed.gov/)
    MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet)
    Pubmed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
    Scopus (http://www.info.scopus.com)
    Web of Science เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE, SSCI และ AHCI เท่านั้น (https://clib.psu.ac.th/e-resources/e-databases.html?task=weblink.go&id=233)
    JSTOR (https://www.jstor.org/)
    Project Muse (https://muse.jhu.edu/)

    2. ฐานข้อมูลระดับชาติ ได้แก่ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI) เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2
    ฐานข้อมูลระดับชาติ TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย > คลิก 
    ThaiJo สำหรับส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
    สืบค้นกลุ่มวารสาร https://tci-thailand.org/?p=3796 
    แหล่งเผยแพร่บทความ-ผลงานวิชาการ 
- วารสารการศึกษาไทย (OEC Journal) > คลิก
- วารสารบัณฑิตวิจัย เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 2 (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) > คลิก
* การติดตั้งใช้งาน VPN เพื่อทำให้เครื่องผู้ใช้เสมือนอยู่ภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัย เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีความจำเป็นต้องใช้งานใด ๆ ที่ถูกกำหนดว่ามีสิทธ์ใช้ได้เฉพาะภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น เช่น การค้นหาข้อมูลจากวารสารเล็กทรอนิกส์ (e-journal) หรือ งานวิจัย เป็นต้น 


ประกาศเปิดรับผลงานวิจัย บทความวิชาการ นวัตกรรม ทางด้านการทดสอบและประเมินทางการศึกษาระดับชาติ


SJR : Scimago Journal & Country Rank ตรวจสอบวารสารก่อนส่งตีพิมพ์ แยกตามสาขาวิชา ปีที่พิมพ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยวารสารที่ได้รับความนิยมจากฐานข้อมูล Scopus (Elsevier) พร้อมแสดงค่า H-Index แยกตามจำนวนบทความที่มีการอ้างอิงและได้รับความนิยม เรียงลำดับจากสูงสุดไปต่ำสุด สามารถนำรายชื่อวารสารไปตรวจสอบค่า Impact Factor (Quartile) ในฐานข้อมูล Web of Science (ISI) เข้าใช้งานฟรี! 
https://library.cm.mahidol.ac.th/.../41-sjr-scimago...วิเคราะห์สารสนเทศเพื่อใช้เป็นฐานในการปฏิบัติงาน

    - ค่าสถิติพื้นฐานคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษา 2559-2561 > คลิก
    - รวบรวมจัดทำบัญชีรายการ ผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 คลิก (รางวัลครู / ผู้บริหาร / รางวัลโรงเรียน + ผลการปฏิบัติเชิงบริหารจัดการ) 
    - โรงเรียนที่ได้รับรางวัลและมีนวัตกรรม ที่อยู่ในความดูแล > คลิก
จัดทำข้อมูลครูเครือข่ายร่วมพัฒนาบุคลากร (วิทยากร) วิชาภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 (gg form) 
    - ผลงานทางวิชาการของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สพป.นครปฐม เขต 2 คลิก  
    - รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วีระ แข็งกสิการ) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 > คลิก 
    - รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน 100 เต็ม (O-NET62) > คลิก 
    - รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน 100 เต็ม (NT61) > คลิก  
    - รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนน 100 เต็ม (O-NE61) คลิก  

สถิติผลการเรียน การประเมินผู้เรียน 
    - เพจ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี > คลิก
    - O-NET ป.6  / ม.3  > คลิก 
    - RT ป.1 > คลิก 
    - NT ป.3 > คลิก 
    - PISA กลุ่มเฉพาะ > คลิก 
    - การประเมินคุณลักษณะ / สมรรถนะ > คลิก เอกสารประกอบการศึกษา
สู่การจัดทำแผนนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

- ประเด็นการนิเทศ ปี 2563 > คลิก  
- เอกสารการนิเทศบูรณาการ (ฉบับword) > คลิก  
คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (นางปาณชีพ เกษามูล) > คลิก 
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ. > คลิก
- แนวทางการนิเทศภายในโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศนฐ.) > คลิก 
- สื่อนำเสนอ การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน(สพฐ.) > คลิก
- คู่มือปฏิบัติงาน/มาตรฐานงาน ของกลุ่มนิเทศฯ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 > คลิก
- คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ สพป.อยุธยา เขต 1 > คลิก
- คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ สพป.นนทบุรี เขต 2 > คลิก
- คู่มือการปฏิบัติงาน ศน. (สพป.เพชรบูรณ์ 2) > คลิก 
- แผนนิเทศ สพป.สุราษฏร์ธานี เขต 2 ปี 59-60 > คลิก 
แผนนิเทศ สพป.นครพนม เขต 2 ปี 62 > คลิก
แผนนิเทศ สพป.นครปฐม เขต 1 > คลิก
- แนวทางการนิเทศ ติดตาม การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 9 จุดเน้น (สพป.ลำพูล เขต 1) > คลิก
- แนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้นนโยบาย 2561 (สพป.เชียงราย เขต 2) > คลิก
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2561 (สพป.เชียงราย เขต 2) > คลิก
คู่มือนิเทศภายในโรงเรียน สพม.เขต 11 > คลิกĊ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
8 เม.ย. 2563 06:47
Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
17 พ.ย. 2564 23:26
Comments