เกียรติคุณ

ใบประกาศเกียรติคุณ

2561  |  2562  |  2563  |  2564

รวมเกียรติบัตร ปี 2564 > คลิก
- รวมเกียรติบัตร ปี 2563 > คลิก
- บันทึกเกียรติคุณ เกียรติบัตร วุฒิบัตร ปี 2562 > คลิก
- คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ที่ 408/2562 เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ลว.24 ธ.ค.62 > คลิก 
- ความภาคภูมิใจในการพัฒนาตน
        สอบภาษาอังกฤษครูประถมศึกษา มีผลการประเมิน ระดับ Advanced ได้คะแนน 71 คะแนน โดยได้คะแนนสูงสุดของ สพป. นครปฐม เขต 1 ในการสอบวัดความรู้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550
ของสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
"การคัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาในต่างประเทศ"  ปีงบประมาณ 2551 ที่ประเทศ New Zealand ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 29 เมษายน 2551 > คลิก
        Thai teachers in NZ in 2008 > คลิก

2565

วันที่ 18 เมษายน 2565 
        ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง 
- ประกาศ > คลิก  https://drive.google.com/drive/folders/1OiW5JvN_HsOyCF-3qOyqJap10iadYERd
- เอกสารแนบ > คลิก  https://drive.google.com/drive/folders/1OiW5JvN_HsOyCF-3qOyqJap10iadYERd
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/obec%20awards63-cer.jpg

2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 
        ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพป.นครปฐม เขต 2 (NPT2 AWARDS) ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัล NPT2 AWARDS (ศึกษานิเทศก์ดีเด่น ประจำปี 2564) 
    - รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/27ky64/%E0%B8%AA%E0%B8%99-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9964.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/27ky64/%E0%B8%AA%E0%B8%99-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9964-2.jpg

วันที่ 21 กันยายน 2564 
        ได้รับเกียรติบัตรผลการดำเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ระดับดีเด่น เรื่อง การเสริมสร้างประสิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สู่ผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/21%E0%B8%81%E0%B8%A264-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95.jpg

วันที่ 31 สิงหาคม 2564
        ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง การประกวดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/obec%20awards63-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/2021-08-31_10-32-24.jpg


วันที่ 30 กรกฏาคม 2564
        ได้รับมอบเกียรติบัตร จาก สพฐ. ให้เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นในการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/30%E0%B8%81%E0%B8%8464-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
        ได้รับรางวัลศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินระดับพื้นฐาน โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/8%E0%B8%81%E0%B8%8464-%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg

วันที่ 11 มีนาคม 2564 
        ได้รับมอบเกียรติบัตรจาก สพฐ. มอบให้สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ได้ดำเนินการคัดกรองและวางแผนพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/11%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8464-%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpg

วันที่ 16 มกราคม 2564 
        ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพป.นครปฐม เขต 2 (NPT2 AWARDS) ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัล NPT2 AWARDS (ศึกษานิเทศก์ดีเด่น ประจำปี 2564) 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/1.jpg

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564
        ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก (ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก) ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เนื่องในโอกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 (ประจําปี 2563) เล่มที่ 8/1 เล่ม 138 ตอนพิเศษ 3 ข ราชกิจจานุเบกษา 1 พฤษภาคม 2564 หน้า 43 ลำดับที่ 12144 
เป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้  อ้างอิง > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AF.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/2021-05-02_12-11-34.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/2021-05-02_12-16-28.jpg

        ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 1 สำรับ ประกอบด้วย
    1. ดวงตรา มีลักษณะเช่นเดียวกับชั้นประถมาภรณ์ แต่ขนาดย่อมกว่า และที่พระมหามงกุฎไม่มีรัศมี ด้านหลังเป็นทองเกลี้ยง ใช้ห้อยกับแพรแถบขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร สำหรับบุรุษใช้สวมคอ ส่วนดวงตราสำหรับพระราชทานสตรีนั้น มีลักษณะเช่นเดียวกับบุรุษแต่ขนาดย่อมกว่า ใช้ห้อยกับแพรแถบผูกเป็นรูปแมลงปอ สำหรับประดับเสื้อที่หน้าบ่าซ้าย
    2. ดารา มีลักษณะเช่นเดียวกับชั้นประถมาภรณ์ สำหรับประดับอกเสื้อเบื้องซ้าย ส่วนดาราสำหรับพระราชทานสตรีนั้น มีลักษณะเช่นเดียวกับบุรุษแต่ขนาดย่อมกว่า
    นอกจากนี้ ยังมีเครื่องหมายประดับแพรแถบย่อและดุมเสื้อ มีลักษณะเป็นรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นอยู่ในดอกบัวบานทอง เกสรเงิน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/98_4.gif    https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/98_5.gif
วิธีประดับ(หญิง)                1.ดวงดารา

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/98_6.gif 
2. ดารา

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%20%E0%B8%97%E0%B8%A1.png
แพรแถบย่อ


วันที่ 8 มกราคม 2564
        ได้รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ จากผลการคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 (ตามประกาศ สพป.นครปฐม เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ลว. 8 ม.ค.64) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9963.jpg?attredirects=0


ปี 2563

วันที่ 25 ธันวาคม 2563
        ได้รับรางวัลศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ตามประกาศมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ฉบับที่ 303/2563 ลว. 25 ธ.ค.63 > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%871.JPG?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/133783995_1811238362358967_6377744173416844392_n.jpg?attredirects=0

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563
        ได้รับรางวัลศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินระดับพื้นฐาน โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/%E0%B8%A8%E0%B8%99-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-8%E0%B8%81%E0%B8%8463.jpg

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
    ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (สพฐ.) 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/kerin-7%E0%B8%9E%E0%B8%8463.jpg?attredirects=0

วันที่ 27 เมษายน 2563
    ได้รับการพิจารณา ผลงานวิจัยเข้ารับที่ได้รับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 ตามประกาศของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (อ้างอิงหน้า 30 ลำดับที่ 313) > คลิก 
    ประกาศของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา > คลิก 

วันที่ 13 มีนาคม 2563
    ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมด้านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทบุคลากรทางการศึกษาผู้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95-2.jpg

ปี 2562

วันที่ 2 กันยายน 2562
    ผู้เข้าร่วมการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาค ภายใต้โครงการ Cothing Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำปี 2562  
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/coaching%20team.jpg?attredirects=0

วันที่ 18 กรกฏาคม 2562
    ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการดำเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices) สพป.นครปฐม เขต 2 ระดับดีเด่น เรื่อง รูปแบบการนิเทศ “KERIN’S Model” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/70558596_1160264717508480_4397661510235586560_n.jpg

24 กรกฎาคม 2562
        ขอขอบคุณ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2  มอบของขวัญเป็นกำลังใจให้ ในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตรลูกดีเด่น ระดับสังฆมณฑลราชบุรี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/67604716_10211846076707695_8441449158736347136_o.jpg?attredirects=0

20 กรกฎาคม 2562
        ได้รับเกียรติบัตรลูกดีเด่น ระดับสังฆมณฑลราชบุรี
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/2019-07-26_15-35-34.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/2019-07-26_15-33-49.jpg?attredirects=0

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg?attredirects=0


Ċ
เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย,
27 เม.ย. 2563 22:11
Comments