เกียรติคุณ


ใบประกาศเกียรติคุณ

2561  |  2562  |  2563

- บันทึกเกียรติคุณ เกียรติบัตร วุฒิบัตร ปี 2562 > คลิก

- คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ที่ 408/2562 เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ลว.24 ธ.ค.62 > คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/70558596_1160264717508480_4397661510235586560_n.jpg

เกียรติบัตรผู้มีผลการดำเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices) สพป.นครปฐม เขต 2 ระดับดีเด่น
รูปแบบการนิเทศ “KERIN’S Model” 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ24 ก.ค.62

        ขอขอบคุณ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2  มอบของขวัญเป็นกำลังใจให้ ในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตรลูกดีเด่น ระดับสังฆมณฑลราชบุรี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/67604716_10211846076707695_8441449158736347136_o.jpg?attredirects=0
20 กรกฎาคม 2562
ได้รับเกียรติบัตรลูกดีเด่น 
ระดับสังฆมณฑลราชบุรี
ความภาคภูมิใจในการพัฒนาตน
สอบภาษาอังกฤษครูประถมศึกษามีผลการประเมิน ระดับ Advanced
ได้คะแนน 71 คะแนน 
โดยได้คะแนนสูงสุดของ สพป.นครปฐม เขต 1
ในการสอบวัดความรู้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550 
ของสถาบันภาษาอังกฤษ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
"การคัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาในต่างประเทศ"
 ปีงบประมาณ 2551 
ที่ประเทศ New Zealand
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 29 เมษายน 2551Comments