เกียรติคุณ

ใบประกาศเกียรติคุณ

2561  |  2562  |  2563  |  2564

รวมเกียรติบัตร ปี 2564 > คลิก
- รวมเกียรติบัตร ปี 2563 > คลิก
- บันทึกเกียรติคุณ เกียรติบัตร วุฒิบัตร ปี 2562 > คลิก
- คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ที่ 408/2562 เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ลว.24 ธ.ค.62 > คลิก 
- ความภาคภูมิใจในการพัฒนาตน
        สอบภาษาอังกฤษครูประถมศึกษา มีผลการประเมิน ระดับ Advanced ได้คะแนน 71 คะแนน โดยได้คะแนนสูงสุดของ สพป. นครปฐม เขต 1 ในการสอบวัดความรู้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550
ของสถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
"การคัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาในต่างประเทศ"  ปีงบประมาณ 2551 ที่ประเทศ New Zealand ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 29 เมษายน 2551 > คลิก
        Thai teachers in NZ in 2008 > คลิก


วันที่ 8 มกราคม 2564
        ได้รับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ จากผลการคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปี 2563 (ตามประกาศ สพป.นครปฐม เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ลว. 8 ม.ค.64) > คลิก


วันที่ 25 ธันวาคม 2563
        ได้รับรางวัลศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ตามประกาศมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ฉบับที่ 303/2563 ลว. 25 ธ.ค.63 > คลิกวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
        ได้รับรางวัลศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดินระดับพื้นฐาน โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/%E0%B8%A8%E0%B8%99-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-8%E0%B8%81%E0%B8%8463.jpg

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
    ผ่านการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (สพฐ.) 

วันที่ 27 เมษายน 2563
    ได้รับการพิจารณา ผลงานวิจัยเข้ารับที่ได้รับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 ตามประกาศของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (อ้างอิงหน้า 30 ลำดับที่ 313) > คลิก 
    ประกาศของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา > คลิก 

วันที่ 13 มีนาคม 2563
    ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมด้านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทบุคลากรทางการศึกษาผู้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95-2.jpg


วันที่ 2 กันยายน 2562
    ผู้เข้าร่วมการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับภาค ภายใต้โครงการ Cothing Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำปี 2562  

วันที่ 18 กรกฏาคม 2562
    ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการดำเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices) สพป.นครปฐม เขต 2 ระดับดีเด่น เรื่อง รูปแบบการนิเทศ “KERIN’S Model” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/70558596_1160264717508480_4397661510235586560_n.jpg

24 กรกฎาคม 2562
        ขอขอบคุณ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2  มอบของขวัญเป็นกำลังใจให้ ในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตรลูกดีเด่น ระดับสังฆมณฑลราชบุรี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/67604716_10211846076707695_8441449158736347136_o.jpg?attredirects=0

20 กรกฎาคม 2562
        ได้รับเกียรติบัตรลูกดีเด่น ระดับสังฆมณฑลราชบุรี


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557


Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
27 เม.ย. 2563 22:11
Comments