เกียรติคุณ

ใบประกาศเกียรติคุณ

2561  |  2562  |  2563

- รวมเกียรติบัตรการพัฒนาตนเอง ปี 2563 > คลิก

- บันทึกเกียรติคุณ เกียรติบัตร วุฒิบัตร ปี 2562 > คลิก

- คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ที่ 408/2562 เรื่อง แต่งตั้งเลื่อนเป็นวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ลว.24 ธ.ค.62 > คลิก 

- ความภาคภูมิใจในการพัฒนาตน

สอบภาษาอังกฤษครูประถมศึกษา
มีผลการประเมิน ระดับ Advanced ได้คะแนน 71 คะแนน
โดยได้คะแนนสูงสุดของ สพป.นครปฐม เขต 1
ในการสอบวัดความรู้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550
ของสถาบันภาษาอังกฤษ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
"การคัดเลือกครูสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาในต่างประเทศ"
 ปีงบประมาณ 2551 ที่ประเทศ New Zealand
ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 29 เมษายน 2551

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
    ผ่านการอบรมการจัดการเรีนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบารประชุมทางไกล (สพฐ.) 

วันที่ 27 เมษายน 2563
    ได้รับการพิจารณา ผลงานวิจัยเข้ารับที่ได้รับการคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2563 ตามประกาศของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (อ้างอิงหน้า 30 ลำดับที่ 313) > คลิก 
    ประกาศของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา > คลิก 

วันที่ 13 มีนาคม 2563
    ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมด้านคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทบุคลากรทางการศึกษาผู้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/70558596_1160264717508480_4397661510235586560_n.jpg

เกียรติบัตรผู้มีผลการดำเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices) สพป.นครปฐม เขต 2 ระดับดีเด่น
รูปแบบการนิเทศ “KERIN’S Model” 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
(18 กรกฏาคม 2562)


24 กรกฎาคม 2562
        ขอขอบคุณ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นครปฐม เขต 2  มอบของขวัญเป็นกำลังใจให้ ในโอกาสที่ได้รับเกียรติบัตรลูกดีเด่น ระดับสังฆมณฑลราชบุรี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/keiyrti/67604716_10211846076707695_8441449158736347136_o.jpg?attredirects=0

20 กรกฎาคม 2562
        ได้รับเกียรติบัตรลูกดีเด่น ระดับสังฆมณฑลราชบุรีĊ
เกริน ช้อยเครือ,
27 เม.ย. 2563 22:11
Comments