เกริน นิวส์


2563

15 มิ.ย.63
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kerin-ni-ws/DMC63-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C.jpg


2563

11 มิ.ย.63
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kerin-ni-ws/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%20%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-kpi62.jpg

7-15 พ.ค.63
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kerin-ni-ws/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%941.jpg

11 พ.ค.63
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kerin-ni-ws/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C1-63.jpg

1-2 ก.พ.63
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kerin-ni-ws/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%9562.jpg

31 ม.ค.63
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kerin-ni-ws/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C1-63.jpg


2562

14-15 ธ.ค.62
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kerin-ni-ws/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%9962.jpg

พ.ย.-ธ.ค. 62
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kerin-ni-ws/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-Mock62.jpg

27 ก.ย./ 1, 4 ต.ค.62
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kerin-ni-ws/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E2-62.jpg

20-21 ก.ย.62
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kerin-ni-ws/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C1-62.jpg

20-21 ก.ย.62 (Eng.)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kerin-ni-ws/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C2-62.jpg

6 ก.ย.62
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kerin-ni-ws/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg

16-17 ส.ค.62
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kerin-ni-ws/Boot%20Camp16-17%E0%B8%AA%E0%B8%8462.jpg


2561

3 ต.ค.61
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kerin-ni-ws/PLC62.jpg


Comments