โครงการในความรับผิดชอบ

https://docs.google.com/a/hi-supervisory5.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aGktc3VwZXJ2aXNvcnk1Lm5ldHxucHQyfGd4OjFhMTMxMDc3ODg0YmQ2MjYการแบ่งปันความรู้ : องค์กรแห่งการเรียนรู้
( Knowledge Sharing : Learning Organization )

มุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
สู่องค์การแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

โครงการในความรับผิดชอบ

ปี พ.ศ. 2564

@ โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ > คลิก
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
    - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
    - จัดทำสื่อ e-Learning เพื่อบริการความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา > คลิก 
    - รายงานผลการดำเนินงาน ของแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/กลุ่มความรู้
    - สรรหา Best Practice ของแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/กลุ่มความรู้
    - Learning Culture Playbook > คลิก

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุ่งเน้นหลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม 6 ด้าน ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอำนาจและการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานไปสู่เป้าหมาย ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศและแผน เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานให้เหมาะสมตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน จากนั้นมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งนำผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมาปรับปรุง และพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
        ระดับคุณภาพ 5 มีและใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และพร้อมใช้ ในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    ประเด็น การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    ประเด็น การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา
    ประเด็น การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
    ประเด็น การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
    ประเด็น การนำผลการดำเนินงานมาพัฒนา การบริหารและการจัดการศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ *(ที่รับผิดชอบ) 
        การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาให้เกิดเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีการพัฒนาองค์การ พัฒนางาน รวมถึงการพัฒนาตนเองจากองค์ความรู้ที่มาจากวิธีการจัดการความรู้ที่มีความหลากหลายซึ่งมาจากภายในและภายนอกองค์การ
    ประเด็น การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และนำองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย
        ระดับคุณภาพ 5 *(ควรระบุไว้ในแผนฯ)
    1. มีการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
    2. มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ระดับกลุ่ม ระดับองค์การ และระหว่างระดับองค์การ
    3. มีการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการทำ KM/PLC อย่างชัดเจน
    4. นำผลการดำเนินงานที่ได้จากการทำ KM/PLC ไปใช้ในการพัฒนาองค์การ
    5. มีการนำกระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา
    ประเด็น การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น บทบาทในการบริหารและจัดการศึกษา รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน การประสานงานเชื่อมโยงให้บุคคล องค์คณะบุคคล หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ำมามีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ องค์กรแห่งการเรียนรู้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/khorngkar/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8CLO-64_Page_1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/khorngkar/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8CLO-64_Page_3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/khorngkar/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8CLO-64_Page_2.jpgบทวิเคราะห์: โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

1. กิจกรรมหลัก
    1.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
    1.2 จัดทำสื่อ e-Learning เพื่อบริการความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
    1.3 รายงานผลการดำเนินงาน ของแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/กลุ่มความรู้
    1.4 สรรหา Best Practice ของแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/กลุ่มความรู้

2. กลยุทธ์การพัฒนาสู่ระดับคุณภาพ 5 
    2.1 มีการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 
        - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
        - จัดทำสื่อ e-Learning เพื่อบริการความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        - เสนอขออนุมัติหลักสูตรการอบรม e-Learning (บางหลักสูตร) เป็นหลักสูตรคุรุพัฒนาที่ใช้รับรองชั่วโมงการพัฒนาตนเองได้ 
    2.2 มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ระดับกลุ่ม ระดับองค์การ และระหว่างระดับองค์การ
        - จัดทำแบบสำรวจชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับต่าง ๆ พร้อมลิงก์การเข้าถึง เพื่อตรวจสอบ 
    2.3 มีการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการทำ KM/PLC อย่างชัดเจน
        - จัดทำเอกสารการถอดบทเรียน (กำหนดรูปแบบ วิธีการ) 
    2.4 นำผลการดำเนินงานที่ได้จากการทำ KM/PLC ไปใช้ในการพัฒนาองค์การ
        - จัดทำเอกสารคู่มือการพัฒนางาน (กำหนดรูปแบบของคู่มือ) 
    2.5 มีการนำกระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 
        - จัดทำสื่อหรือประชุมชี้แจง การนำกระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์โครงการ คลิก 

4. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ e-Learning (กรอบคิด) 
    4.1 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานพัฒนาบทเรียนออนไลน์ คลิก 
    4.2 จัดทำโครงสร้างหลัก รูปแบบของบทเรียนและกระบวนการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน จัดทำโครงสร้างเนื้อหา และการวัดประเมินผล จัดทำคำอธิบายหลักสูตร > คลิก 
    4.3 กำหนดภาระงานมอบหมายให้ผู้เรียนปฏิบัติ > คลิก 
    4.4 วิจัยทดลองบทเรียนออนไลน์ (หาประสิทธิภาพ / จัดทำเป็นเอกสาร)
    4.5 การพัฒนาต่อยอดบทเรียนออนไลน์เป็น Best Practice (กำหนดรูปแบบ จัดกิจกรรม ประเมินตัดสิน ประกาศผล)
    4.6 การประชาสัมพันธ์ 
    4.7 ออกแบบเกียรติบัตร

ป้ายประชาสัมพันธ์ 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/khorngkar/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpg

ตัวอย่างเกียรติบัตร (รุ่น 1) 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/khorngkar/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C2-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9964_Page_1.jpg

ตัวอย่างเกียรติบัตร (รุ่น 2) 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/khorngkar/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C2-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9964_Page_2.jpg

5. การประเมินโครงการ
    5.1 ประเมินตัวระบบการบริหารจัดการออนไลน์
    5.2 ประเมินจากทุกหลักสูตร / ทุกบทเรียน
    5.3 ประเมินจากทุกกิจกรรม
    5.4 ประเมินผลสำเร็จในภาพรวมของโครงการ
    5.5 ประเมินผลกระทบ

6. ผลการดำเนินการ
    6.1 จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 1 จำนวน 57 คน
    6.2 จำนวนผู้ผ่านการพัฒนาครบทุกกิจกรรม จำนวน - คน
    6.3 ชิ้นงานตามภารงานของผู้ผ่านการพัฒนา > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/practice-model/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C64.jpg

@ Thailand Education Eco -System Model

HCEC (Human Capital Excellence Center) ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศเป็นหน่วยพัฒนาทุนมนุษย์ (HR) ของประเทศ เพื่อตอบโจทย์อาชีพ อุตสาหกรรม และธุรกิจ

DEEP (Digital Education Excellence Platform) แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศเป็นหน่วยบริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ของประเทศ เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต

EIDP (Excellence Individual Development Plan) แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศเป็นต้นแบบการพัฒนาศักยภาพบุคคล (Human Potential : HP) Human Potential : HP) Human Potential : HP) เพื่อตอบโจทย์เส้นทางความสาเร็จของชีวิต

@ การติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
    ประเด็น การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และนำองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย
    - หนังสือแจ้ง > คลิก 
    - วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง ICT  
การติดตาม ประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
     เอกสารที่ต้องนำส่งในระบบ 
 โครงการ/กิจกรรม เกี่ยวกับส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
 รายงานผลการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
 ร่องรอยที่แสดงถึงการนำกระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยไปพัฒนา

     เอกสารเพิ่มเติม
1. บทเรียนออนไลน์ทุกกลุ่ม/หน่วย
2. รายงานผลของผู้เข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์
3. ภาพถ่าย/จดหมายข่าวการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)
4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
5. ภาพการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา
6. แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
7. บัญชีรายการ การสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการใช้ไลน์แอพพลิเคชั่น และ Facebook group 
8. บัญชีรายการ การสื่อสารผ่าน Facebook fanpage 
9. บัญชีรายการ Best Practice ของโรงเรียนและของเขตพื้นที่ ซึ่งเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
10. บันทึกการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
11. บัญชีรายการการนำเสนอ VTR Best Practice ของสถานศึกษา ผ่านรายการพฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2 ด้วยระบบการถ่ายทอดสด STREAMING ผ่านช่องทาง YouTube สพป.นครปฐม เขต 2 NPT_2 
        ฯลฯปี พ.ศ. 2563
โครงการนิเทศบูรณาการ > คลิก
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR และภาษาต่างประเทศที่สาม โดยเครือข่ายชุมชนวิชาชีพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (PLC) 
กิจกรรม 
    1) ประชุมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนวิชาภาษา อังกฤษ ด้วยกระบวนการ Active Learning ตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) จำนวน 2 วัน 
    2) ประชุมพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) จำนวน 2 วัน 
    3) ประชุมจัดทำหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยห้องเรียน Mini Program (MEP) ในกลุ่มโรงเรียนประจำอำเภอ และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 3 วัน 
    4) พัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยห้องเรียน Mini English Program (MEP) ในกลุ่มโรงเรียนประจำอำเภอ และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 3 วัน 
    5) ประกวดบทเรียนการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อการพัฒนาทั้งทางตรงและ Online
    6) จัดทำเว็บเพ็จ Boot Camp to Best Practice > คลิก 
    7) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
@ ตอบกรอบการดำเนินงานที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอน (ส่งภายใน 16 มี.ค. 63) 
    เอกสารต้นเรื่อง > คลิก
    เอกสารการตอบตามกรอบการดำเนินงาน > คลิก
@ โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ(2563) > คลิกปี พ.ศ. 2562
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ (2562) > คลิก
@ โครงการภาษาอังกฤษ > คลิก หน้าเว็บย่อย (1): ภารงาน
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
7 ก.ค. 2564 04:02
ą
เกริน ช้อยเครือ,
16 มี.ค. 2563 03:33
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
25 ก.พ. 2564 01:12
ĉ
เกริน ช้อยเครือ,
16 มี.ค. 2563 03:14
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
1 ม.ค. 2564 02:05
Comments