โครงการในความรับผิดชอบ

การแบ่งปันความรู้ : องค์กรแห่งการเรียนรู้
( Knowledge sharing : Learning organization )

โครงการในความรับผิดชอบ

ปี พ.ศ. 2564

@ โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้ > คลิก

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
    - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
    - จัดทำสื่อ e-Learning เพื่อบริการความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
    - รายงานผลการดำเนินงาน ของแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/กลุ่มความรู้
    - สรรหา Best Practice ของแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/กลุ่มความรู้


มุ่งมั่นพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
สู่องค์การแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุ่งเน้นหลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม 6 ด้าน ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอำนาจและการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานไปสู่เป้าหมาย ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศและแผน เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานให้เหมาะสมตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน จากนั้นมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งนำผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมาปรับปรุง และพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพ 5 มีและใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ ครอบคลุมภารกิจ 4 ด้าน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทันสมัย และพร้อมใช้ ในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็น การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประเด็น การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา
ประเด็น การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
ประเด็น การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็น การนำผลการดำเนินงานมาพัฒนา การบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ *
การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาให้เกิดเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีการพัฒนาองค์การ พัฒนางาน รวมถึงการพัฒนาตนเองจากองค์ความรู้ที่มาจากวิธีการจัดการความรู้ที่มีความหลากหลายซึ่งมาจากภายในและภายนอกองค์การ 
ประเด็น การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และนำองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย
ระดับคุณภาพ 5 
1. มีการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
2. มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ระดับกลุ่ม ระดับองค์การ และระหว่างระดับองค์การ
3. มีการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการทำ KM/PLC อย่างชัดเจน
4. นำผลการดำเนินงานที่ได้จากการทำ KM/PLC ไปใช้ในการพัฒนาองค์การ
5. มีการนำกระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา 
ประเด็น การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น บทบาทในการบริหารและจัดการศึกษา รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุน การประสานงานเชื่อมโยงให้บุคคล องค์คณะบุคคล หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ำมามีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนบทวิเคราะห์โครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

1. กิจกรรมหลัก
    1.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
    1.2 จัดทำสื่อ e-Learning เพื่อบริการความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
    1.3 รายงานผลการดำเนินงาน ของแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/กลุ่มความรู้
    1.4 สรรหา Best Practice ของแต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระ/กลุ่มความรู้
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ *
การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาให้เกิดเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยมีการพัฒนาองค์การ พัฒนางาน รวมถึงการพัฒนาตนเองจากองค์ความรู้ที่มาจากวิธีการจัดการความรู้ที่มีความหลากหลายซึ่งมาจากภายในและภายนอกองค์การ 
ประเด็น การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) และนำองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาองค์การ โดยใช้กระบวนการวิจัย

2. กลยุทธ์การพัฒนาสู่ระดับคุณภาพ 5 

    2.1 มีการส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) 
        - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
        - จัดทำสื่อ e-Learning เพื่อบริการความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        - เสนอขออนุมัติหลักสูตรการอบรม e-Learning (บางหลักสูตร) เป็นหลักสูตรคุรุพัฒนาที่ใช้รับรองชั่วโมงการพัฒนาตนเองได้ 

    2.2 มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ระดับกลุ่ม ระดับองค์การ และระหว่างระดับองค์การ
        - จัดทำแบบสำรวจชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับต่าง ๆ พร้อมลิงก์การเข้าถึง เพื่อตรวจสอบ

    2.3 มีการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการทำ KM/PLC อย่างชัดเจน
        - จัดทำเอกสารการถอดบทเรียน (กำหนดรูปแบบ วิธีการ) 

    2.4 นำผลการดำเนินงานที่ได้จากการทำ KM/PLC ไปใช้ในการพัฒนาองค์การ
        - จัดทำเอกสารคู่มือการพัฒนางาน (กำหนดรูปแบบของคู่มือ) 

    2.5 มีการนำกระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 
        - จัดทำสื่อหรือประชุมชี้แจง การนำกระบวนการวิจัยหรือเทคนิคการวิจัยมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์โครงการ คลิก 

4. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์

    4.1 จัดทำปฏิทินปฏิบัติงานพัฒนาบทเรียนออนไลน์
    4.2 จัดทำโครงสร้างหลัก รูปแบบของบทเรียนและกระบวนการเรียนรู้ โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน
    4.4 จัดทำคำอธิบายหลักสูตร
    4.5 จัดทำโครงสร้างเนื้อหา และการวัดประเมินผล
    4.6 วิจัยทดลองบทเรียนออนไลน์ (หาประสิทธิภาพ / จัดทำเป็นเอกสาร)
    4.7 การพัฒนาต่อยอดบทเรียนออนไลน์เป็น Best Practice (กำหนดรูปแบบ จัดกิจกรรม ประเมินตัดสิน ประกาศผล)

5. การประเมินโครงการ
    5.1 ประเมินตัวระบบการบริหารจัดการออนไลน์
    5.2 ประเมินจากทุกหลักสูตร / ทุกบทเรียน
    5.3 ประเมินจากทุกกิจกรรม
    5.4 ประเมินผลสำเร็จในภาพรวมของโครงการ
    5.5 ประเมินผลกระทบปี พ.ศ. 2563

โครงการนิเทศบูรณาการ > คลิก

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR และภาษาต่างประเทศที่สาม โดยเครือข่ายชุมชนวิชาชีพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (PLC) 
กิจกรรม 
    1) ประชุมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนวิชาภาษา อังกฤษ ด้วยกระบวนการ Active Learning ตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) จำนวน 2 วัน 
    2) ประชุมพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) จำนวน 2 วัน 
    3) ประชุมจัดทำหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยห้องเรียน Mini Program (MEP) ในกลุ่มโรงเรียนประจำอำเภอ และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 3 วัน 
    4) พัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยห้องเรียน Mini English Program (MEP) ในกลุ่มโรงเรียนประจำอำเภอ และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 3 วัน 
    5) ประกวดบทเรียนการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อการพัฒนาทั้งทางตรงและ Online 
    6) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
@ ตอบกรอบการดำเนินงานที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอน (ส่งภายใน 16 มี.ค. 63) 
    เอกสารต้นเรื่อง > คลิก
    เอกสารการตอบตามกรอบการดำเนินงาน > คลิก

@ โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ(2563) > คลิกปี พ.ศ. 2562

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ (2562) > คลิก

@ โครงการภาษาอังกฤษ > คลิก ą
เกริน ช้อยเครือ,
16 มี.ค. 2563 03:33
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
25 ก.พ. 2564 01:12
ĉ
เกริน ช้อยเครือ,
16 มี.ค. 2563 03:14
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
1 ม.ค. 2564 02:05
Comments