โครงการ

โครงการในความรับผิดชอบ

ปี 2563

@ ตอบกรอบการดำเนินงานที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอน (ส่งภายใน 16 มี.ค. 63) 
    เอกสารต้นเรื่อง > คลิก
    เอกสารการตอบตามกรอบการดำเนินงาน > คลิก

@ โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ > คลิก

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ (2562) > คลิกปี 2562

@ โครงการภาษาอังกฤษ > คลิก 

ą
เกริน ช้อยเครือ,
16 มี.ค. 2563 03:33
ĉ
เกริน ช้อยเครือ,
16 มี.ค. 2563 03:14
Comments