โครงการ

โครงการในความรับผิดชอบ

ปี 2563

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR และภาษาต่างประเทศที่สาม โดยเครือข่ายชุมชนวิชาชีพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (PLC) 

กิจกรรม
    1) ประชุมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนวิชาภาษา อังกฤษ ด้วยกระบวนการ Active Learning ตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) จำนวน 2 วัน
    2) ประชุมพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) จำนวน 2 วัน
    3) ประชุมจัดทำหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยห้องเรียน Mini Program (MEP) ในกลุ่มโรงเรียนประจำอำเภอ และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 3 วัน
    4) พัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยห้องเรียน Mini English Program (MEP) ในกลุ่มโรงเรียนประจำอำเภอ และโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 3 วัน
    5) ประกวดบทเรียนการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เพื่อการพัฒนาทั้งทางตรงและ Online
    6) นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

@ ตอบกรอบการดำเนินงานที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาและจัดการเรียนการสอน (ส่งภายใน 16 มี.ค. 63) 
    เอกสารต้นเรื่อง > คลิก
    เอกสารการตอบตามกรอบการดำเนินงาน > คลิก

@ โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ(2563) > คลิก

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนวิชาชีพ (2562) > คลิกปี 2562

@ โครงการภาษาอังกฤษ > คลิก 

ą
เกริน ช้อยเครือ,
16 มี.ค. 2563 03:33
ĉ
เกริน ช้อยเครือ,
16 มี.ค. 2563 03:14
Comments