ภารงาน

ชิ้นงานตามภารงานของผู้ผ่านการพัฒนาผ่านบทเรียนออนไลน์ (e-Learning)
เรื่อง การวัดและประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ตามโครงการองค์กรแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมที่ 1 พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
จัดทำสื่อ e-Learning เพื่อบริการความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 ที่ ชื่อเจ้าของผลงาน โรงเรียน เอกสารชิ้นงาน คลิปการทดลอง
การต่อยอด
00 0000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000 00000000000000 0000000000
1 นายสิทธิชัย มีผิวหอม โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์
คลิก/
2 นายกุลบุตร เรือนทอง บ้านห้วยพลูคลิก--
3 วณัชชา พุ่มเจริญ บ้านดงเกตุคลิก--
4  Comments