กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ > วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย > วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

นิเทศ1/62

โพสต์21 พ.ค. 2562 00:53โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 22 พ.ค. 2562 03:20 โดย เกริน ช้อยเครือ ]


การนิเทศ ภาค 1/2562 ระหว่างวันที่ 21 - 31 พฤษภาคม 2562
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 117/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการนิเทศ ติดตาม
เตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562
(ลงวันที่ 16 พ.ค. 62) > คลิก

        ศน.เกริน ช้อยเครือ ร่วมกับ นางสาวเกษร อุบล ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ออกนิเทศ ตามแผนและกลุ่มเป้าหมาย

21 พฤษภาคม 2562

โรงเรียนบ้านนราภิรมย์


โรงเรียนวัดนราภิรมย์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nithes162/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nithes162/60609554_696690637434193_7780005018123370496_n.jpg

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (บางเลน)

โรงเรียนบ้านคลองโยง


17 พฤษภาคม 2562

โพสต์19 พ.ค. 2562 06:30โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2562 21:30 ]


17 พฤษภาคม 2562

        การประชุมทางไกล การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี / การเลื่อนวิทยฐานะ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/17phvsphakhm2562/60563971_460493768020072_6353044250476675072_n.jpg

การประชุมทางไกล การรับรองหลักสูตรเพื่อให้ครูสามารถนำผลการพัฒนามานับเป็นชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/การเลื่อนวิทยฐานะ


14 พฤษภาคม 2562

โพสต์15 พ.ค. 2562 22:31โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 20 พ.ค. 2562 20:27 โดย อนนท์ ศรีพิพัฒน์ ]


14 พฤษภาคม 2562

        ได้รับมอบหมายให้ปฎบัติหน้าที่ พิธีกร ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องบุนนาค โรงแรมเวล นครปฐม ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 107/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ลงวันที่ 10 พ.ค. 2562 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A313-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A313-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A313-3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A313-4.jpg
อัลบั้มภาพ > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/60279409_1068039383387803_8961965578302521344_n.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/60763612_2287284144870847_9028818234618413056_n.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/60414401_437528710383339_1459676602987184128_n.pngมอบเกียรติบัตร ยกย่องชมเชย ผู้บริหาร

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60428459_508623773007057_9117270281465888768_n.jpgมอบเกียรติบัตร ยกย่องชมเชยนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนนเต็มร้อย

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60361851_430313901121057_1488591108802871296_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/61059911_332628984114811_6989996000781795328_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60713219_822134598147529_6037358652367568896_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60707111_416532392232973_2021909906755420160_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/programming-script/prachumphubrihar/60470398_1061645917378722_4558260817153228800_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/14phkh62/%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5o-net100.jpg

       การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 
วิชาภาษาอังกฤษ (รหัสวิชา 63) 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
    เด็กหญิงเกณิกา จารุวาทีเลิศ 
    เด็กหญิงเกียรติญาตรา สังวาลเพ็ชร 
    ครูผู้สอน ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัญญา มานะราชศักดิ์ และนางสาวสัชฌุกาญจน์ เริงโรจน์ธนากูล 
วิชาคณิตศาสตร์ (รหัสวิชา 64) 
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 
    เด็กหญิงนิติกาญน์ ทองสองแก้ว | เด็กหญิงฐิตินันท์ โพธิ์อาศัย | เด็กชายณัฐนนท์ เจนนัดที 
    ครูผู้สอน นายสืบพงษ์ นาคมณี และนายสัณฐิติ กำภูพงษ์
โรงเรียนวัดละมุด
    เด็กชายพสภัค อยู่โพชนา  
    ครูผู้สอน…………………………………… 
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 
    เด็กหญิงปทุมทิพย์ ธัญญสมุทร 
    ครูผู้สอน…………………………………… 
โรงเรียนวัดลำพญา
    เด็กชายคุณากร ศรีคำหู้  
    ครูผู้สอน…………………………………… 13 พฤษภาคม 2562

โพสต์13 พ.ค. 2562 14:00โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2562 16:56 ]


วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 

        ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 รวมถึงการวัดและประเมินผล ณ โรงเรียนวัดไทร อ.นครชัยศรี

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=635114746928883&id=100012910892306

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/13phkh62/60407597_635114480262243_7207407073506623488_n.jpg

10 พฤษภาคม 2562

โพสต์10 พ.ค. 2562 17:21โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2562 07:00 โดย เกริน ช้อยเครือ ]


วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

        เป็นวิทยากรในช่วงการวัดและประเมินผล ในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา จัดโดย สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล นครปฐม

        ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูวิชาการ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของทุกโรงเรียน จำนวน 120 โรงเรียน

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=633367900436901&id=100012910892306

แหล่งภาพ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/10phkh62/59782421_633372687103089_8433276123734867968_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/10phkh62/60077027_633372740436417_176654062173814784_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/10phkh62/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.jpg

ข้อมูลเพิ่มเติม

 การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน (5 เมษายน 2562) > คลิก
 แนวทางการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ    ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 > คลิก
 คู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti – Corruption Education) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 > คลิก
 แผนการจัดประสบการณ์ “รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต” ระดับปฐมวัย ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 > คลิก 
 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา > คลิก 

8 พฤษภาคม 2562

โพสต์8 พ.ค. 2562 02:18โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2562 03:12 ]


วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:30-11:30 น. 

        ร่วมประชุม Conference เพื่อรับฟังชี้แจงข้อราชการสำคัญ โดย เลขาธิการ กพฐ. ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/8phkh62/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A58.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/8phkh62/59665220_286817345590859_3758960484175314944_n.jpg


การประชุมทางไกล 
"การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562"
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:00 น.

        ร่วมประชุมคณะวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อม การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องชลนที สพป.นครปฐม เขต 2 

        กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยคณะวิทยากร จำนวน 15 คน และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/8phkh62/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A32.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/8phkh62/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A31.jpg


7 พฤษภาคม 2562

โพสต์7 พ.ค. 2562 14:51โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 7 พ.ค. 2562 14:52 ]


วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 

        ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายพิธีกรในการแสดงความยินดีและต้อนรับ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ในการเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/7phkh62/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A21.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A22.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A23.jpg

2 พฤษภาคม 2562

โพสต์1 พ.ค. 2562 22:02โดยเกริน ช้อยเครือ


2 พฤษภาคม 2562

        ร่วมประชุมสื่อสารประจำเดือนเมษายน 2562 
ประเด็น : 
    - การเตรียมการ จัดประชุมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้กับโรงเรียนทุกโรงเรียน 
    - การปรับปรุง พัฒนา การขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะศึกษานิเทศก์ และคณะวิทยากรประจำกลุ่ม
    - กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูวิชาการ, ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2, ป.5 และ ม.2 ของทุก ร.ร. ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล


26 เมษายน 2562

โพสต์1 พ.ค. 2562 21:16โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 1 พ.ค. 2562 23:24 ]


26 เมษายน 2562

        ร่วมประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยได้เป็นผู้ประสานงาน เชิญสถานศึกษาร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ  โดยให้โรงเรียนมาร่วมการจัดนิทรรศการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องชลนที สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1264868543662621?__tn__=-R

@ บันทึกข้อความเชิญสถานศึกษาร่วมจัดนิทรรศการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 > คลิก
@ หนังสือราชการ-เชิญ-ร.ร.มาจัดนิทรรศการ > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/26mesayn2562/2019-05-02_11-26-43.jpg

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
นิทรรศการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
สพป.นครปฐม เขต 2

โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม ต้นแบบอาหารกลางวัน
https://www.facebook.com/laricha.muangsorn/posts/172189837114742

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/26mesayn2562/2019-05-01_17-07-45.jpg

10 เมษายน 62

โพสต์9 เม.ย. 2562 23:25โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 23 เม.ย. 2562 23:21 ]

รดน้ำ ดำหัว ขอพร วัฒนธรรมองค์กรของเรา
เคารพนพนอบ อ่อนน้อมถ่อมตน
มีคารวะธรรม ยึดมั่นปฏิบัติในระบบเกียรติยศ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/10mesa/56679457_813318105714563_1828040241269702656_n.jpg

ผอ.กลุ่มนิเทศฯ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/10mesa/%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A762-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/10mesa/%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A762-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/10mesa/%E0%B8%94%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A762-3.jpgผู้บริหารขององค์กร

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/10mesa/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A3.jpg

พี่ ศึกษานิเทศก์ ที่จะเกษียณอายุราชการ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/10mesa/56850394_375814753018054_593071671464689664_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/10mesa/57180183_2133512790072350_8268777695182061568_o.jpg

พิธีกรอ่อนหวาน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/10mesa/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%20%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg1-10 of 47