กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ > วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย > วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

วันที่ 19 มีนาคม 62

โพสต์19 มี.ค. 2562 02:10โดยเกริน ช้อยเครือ

ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม ปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
วันที่ 19 มีนาคม 62 

        ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมปฏิบัติการทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา ณ ห้องประชุม PLC สพป.นฐ.2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/2019-03-19_15-41-40.jpg

ตารางการประชุมสัมมนาปฏิบัติการ 

ทบทวนระบบการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 

วันที่ 27 มีนาคม 2562 

ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล จ.นครปฐม 

------------------------------

เวลา 08.00 น. – 09.00 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร 
เวลา 09.00 น. – 09.30 น. พิธีเปิด โดย ผอ. สพป.นครปฐมเขต ๒ 
เวลา 09.30 น. – 10.00 น. ทิศทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ 
เวลา 10.00 น. – 12.00 น. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา (ปพ.5 และ ปพ.3) 
โดย นางศิรินภา ยอดยิ่งยง และ นางวิชิตา ทิพเลิศ ดำเนินการอภิปรายโดย นางสาวธัญญาพร ดาวัลย์ 
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. – 16.00 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การรายงานผลการเรียนผ่านโปรแกรม School MIS และ ปพ.1 โดยนางศิรินภา ยอดยิ่งยง และนางสาวจารุวรรณ ภู่ระหงษ์ และนางวิชิตา ทิพเลิศ  ดำเนินการอภิปรายโดย นางสาวเกริน ช้อยเครือ 
เวลา 16.00 น. – 16.30 น. สรุป อภิปราย ให้ข้อเสนอแนะ 

----------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ 
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเป็น 4 กลุ่ม 
- ตารางกำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

18 มีนาคม 2562

โพสต์18 มี.ค. 2562 20:16โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2562 20:18 ]


18 มีนาคม 2562 (เวลา 14.30 น.)

        ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (กรณีตำแหน่งว่าง) ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมโครงการ TFE

โพสต์18 มี.ค. 2562 20:08โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2562 01:25 ]


18 - 19 มีนาคม 2562

        ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ณ โรงแรมเดอะมิวเซียม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/rwmkhorngkartfe/tfe.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/rwmkhorngkartfe/55515085_673950786356271_7282770198929604608_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/rwmkhorngkartfe/54421984_673950869689596_4015168765284057088_n.jpg

        ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ / แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมีดร.รัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และความเป็นมาของโครงการ ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รอง ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ศ.ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครปฐม รศ.ดร.มารุต พัฒผล ม.ศรีนคริทรวิโรฒฯ และ อ.ดร.จำรัส อินทลาภาพร ม.ราชภัฏนครปฐม ร่วมเป็นวิทยากร 
        ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศธจ.นครปฐม ประธาน ปส.กช.จังหวัดนครปฐม ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 1, เขต 2 และศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครนครปฐม ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูกลุ่มเป้าหมายโครงการ ซึ่งกิจกรรมมีทั้งการรับฟังการบรรยาย และฝึกปฏิบัติเพื่อสร้างรูปแบบ / แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=673948306356519&id=343910872693599&__tn__=-R

การจัดสอบ NT'61

โพสต์25 ก.พ. 2562 20:15โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2562 18:54 ]

การจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 8 มีนาคม 2562

        ปฏิบัติงาน คณะทำงานดำเนินการจัดประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง ข้อสอบแบบเขียนตอบและการตรวจให้คะแนนในการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ศาลายา


https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2274260036152941&type=1&l=cb43127ec0
ขอบคุณแหล่งภาพ : 
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

7 มีนาคม 2562

        ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ ประชุมเตรียมความพร้อม (ภาคเช้า) เพื่อจัดการประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง ข้อสอบแบบเขียนตอบ และ แนวทางการตรวจให้คะแนนในการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2 


ภาคบ่าย ประชุมคณะวิทยากรที่จะดำเนินการในวันที่ 8 มีนาคม 2562 

6 มีนาคม 2562

        ตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nt61/53280707_379420842893492_489488424768634880_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nt61/53544466_559134021248843_8999284368748838912_n.jpg


5 มีนาคม 2562

        ปฏิบัติหน้าที่ ส่งมอบข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2561 ให้สถานศึกษา ณ สพป.นครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nt61/2019-03-05_14-41-36.jpg?attredirects=0

26 กุมภาพันธ์ 2562

        รับข้อสอบ NT ชั้น ป.3  นำเข้าสู่ระบบการเตรียมการจัดคัดแยกเพื่อมอบให้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบในวันที่ 6 มีนาคม 2562

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/nt61/53386228_1220165364799606_8341482858619076608_n.jpg

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1220165501466259?__tn__=-R


การประสานสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลเบื้องต้นไปล่วงหน้า

 เปิดเพจ ยกระดับ ขยับผลสัมฤทธิ์'61 > คลิก 
 เปิดเพจ กี่ยวกับ NT สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
 แจ้งข้อมูล ประชาสัมพันธ์ในหน้าหลักของเว็บไซต์ Chaisri Nites
    - NT ป.3 สอบ 6 มี.ค. 2562
    - คู่มือสำหรับศูนย์สอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) > คลิก 
    - คู่มือสำหรับสนามสอบการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (National Test: NT) > คลิก 
    - กำหนดการบริหารจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ป.3 + ป.1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก  
    Test-Blueprint (NT) กรอบโครงสร้างการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ป.3 ปีการศึกษา 2561 > คลิก
    - แผ่นพับสำหรับกรรมการคุมสอบ > คลิก 
    การจัดกลุ่มข้อสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2556-2560
        NT ด้านคำนวณ > คลิก
        NT ด้านภาษา > คลิก
        NT ด้านเหตุผล > คลิก
 วันที่ 31 ตุลาคม 2561
        กลุ่มนิเทศ สพป.นฐ.2 ได้ประชุมประจำเดือน เตรียมความพร้อมในการนิเทศโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/61 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ การอ่าน การเขียน NT, O-NET
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1136275146521962?__xts__[0]=68.ARBKJefdqH3-RdOu1MM1XBm7zh3RPd7x3KAeVGgv4GbBgATHXnoFGfae2baAwwH3a16GWSnxGQ1-KU_wiQj1KfbOI4NFKb6XbDvOPZSXzAGRhOhlxbI9o-9Bjg7gp3tcNpAN0nJc1WP4rskqDBzICzK50YgOni5wdA6bE-kif7UB-5kUY5dgmD7Dsrf31ZhegrHW7q4yVKLQG-pnGpo0YaT6V5E&__tn__=-R


24 - 25 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์25 ก.พ. 2562 20:12โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 25 ก.พ. 2562 20:15 ]


24 - 25 กุมภาพันธ์ 2562

        ร่วมการประชุมสัมมนาปฏิบัติการ การเตรียมการจัดการทดสอบระดับชาติ ชั้น ป.3 (NT) และการถอดบทเรียน 
    - ประเด็นการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 การเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และแนวทางการดำเนินการตรวจข้อสอบอัตนัย
    - ประเด็นการดำเนินการจัดการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561(RT) 
    - ประเด็นการดำเนินการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในส่วนความรับผิดชอบของ สพป.นครปฐม เขต 2 

ณ  สวนบวกหาด ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1220188914797251&type=1&l=86b8dad19e

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/24-25/53036344_1220197628129713_2185800412752248832_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/24-25/52967839_1220188941463915_5662513045146959872_o.jpg

22 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์22 ก.พ. 2562 22:19โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2562 23:17 ]


22 กุมภาพันธ์ 2562

        ร่วมการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์นโยบาย และเสนอแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 2 ณ ห้องชลนที สพป.นครปฐม เขต 2
        ทบทวนตัวชี้วัด บูรณาการนโยบาย สู่แผนปฏิบัติการประจำปี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%203.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%204.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/thaphaenptibatikarpracapi/52868360_782110972157578_1110148243133562880_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%201.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/_draft_post-8/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%202.jpg


22 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์22 ก.พ. 2562 21:49โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2562 23:41 ]


22 กุมภาพันธ์ 2562

        ร่วมงานปิดโครงการ Project approach 
ระดับปฐมวัย โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
        พิธีปิดโครงการโดย นาง จำเริญ สีมารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พลโท อชิตพล วัดบัว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีปิด และร่วมชมนิทรรศการ ผลจากการเรียนรู้ จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงการ Project approach 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp4.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp5.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp6.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp7.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp8.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp9.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/ProjectApp10.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D.jpg

อัลบั้มภาพนิทรรศการปิดโครงการ การเรียนรู้แบบโครงการ 
โดยงานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

20-21 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์20 ก.พ. 2562 09:40โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 23 ก.พ. 2562 00:29 ]


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

        ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/52513959_1216202575195885_4387942690734473216_n.jpg


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 

        ร่วมเป็วิทยากร ในการระดมความคิด เรื่องการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประเด็นในการระคมความคิด ได้แก่ เป้าหมายในการดำเนินการ ผลที่ได้รับ(Outcome) การจัดทำหลักสูตร ฯลฯ ให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 55 โรงเรียน ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) อ.สามพราน จงนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi20/2019-02-23_15-04-54.jpg
อัลบั้ม การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
จากเพจโรงเรียนวัดไร่ขิง > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi20/52608747_341188643163378_6246184557914095616_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi20/52258630_341188573163385_4471637236667908096_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi20/52840138_341186499830259_1028001066542694400_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi20/52387418_341187583163484_4899911708769779712_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi20/52599433_1217151655100977_3286474413297369088_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi20/52558995_1217151421767667_8677168259704815616_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi20/52583847_1217151471767662_2842008167892647936_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/wanthi20/52384651_546260245864562_3483462246514819072_n.jpg

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1217151978434278?__tn__=-R17 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์20 ก.พ. 2562 09:09โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2562 21:58 ]

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

        ปฏิบัติหน้าที่กรรมการการแข่งขัน การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story telling) ระดับชั้น ม.1-3 การแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์ นักเรียน โรงเรียนเอกชน ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 3  ณ สนามแข่งขันโรงเรียนนาคประสิทธิ์และโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ดำเนินการโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมคณะกรรมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
คณะกรรมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครปฐม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=591090687997956&id=100012910892306


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/20/52360935_1190709367771754_6637664212694859776_o.jpg


5,13,14 กุมภาพันธ์ 2562

โพสต์6 ก.พ. 2562 04:29โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2562 20:00 ]

การบริหารการจัดสอบ ความสามารถด้านการอ่าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สพป.นครปฐม เขต 2
5 กุมภาพันธ์ 2562 

รับข้อสอบจาก สพฐ.
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/RT1.jpg

จัดเก็บรักษาความปลอดภัย เตรียมการสู่ขั้นตอนต่อไป

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=589437384829953&id=100012910892306
การบริหารการจัดสอบความสามารถด้านการอ่าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
สพป.นครปฐม เขต 2
วันสอบ 14 กุมภาพันธ์ 2562 > คลิกประชาสัมพันธ์และเตรียมการ

 สร้างเพจ ยกระดับ ขยับผลสัมฤทธิ์'61 > คลิก

 เรื่องฝากจากงานวัดและประเมินผลฯ 
- สอบ RT ป.1 > 11-15 ก.พ. 62  
- คู่มือ การบริหารการจัดสอบ ความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 > คลิก 
- Test-Blueprint Reading test (RT) กรอบโครงสร้างแบบทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ > คลิก 1-10 of 34