กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ > วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย > วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

11 พฤศจิกายน 2562

โพสต์10 พ.ย. 2562 22:48โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2562 22:52 ]


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

        ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ที่ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
        โรงเรียนให้การต้อนรับคณะกรรมการ ด้วยการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและภาษาจีน จากนักเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ และได้ไปต่อในระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2562  
        โรงเรียนนี้เป็นศูนย์ต้นแบบอนุบาลประจำอำเภอนครชัยศรี ของ สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/11phy62/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A74.jpg


8 พฤศจิกายน 2562

โพสต์8 พ.ย. 2562 02:19โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2562 02:23 ]


วันที่ 8 พ.ย.62 

        ช่วงเช้า Mock Assessment (ซ้อมการประเมินภายนอก รอบ 4) ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 

        พบว่า โรงเรียนได้มีการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน พร้อมได้มีการซักซ้อมการนำเสนอผลงาน และการแสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนของนักเรียน โดย รองผู้อำนวยการ นางเนตรทราย  บัลลังก์ปัทม และคณะครู โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว ภายใต้การแนะนำของอดีตผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว นายเกชา เหลืองสุดใจชื้น

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/8phy62/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A71jpg.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/8phy62/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A72jpg.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/8phy62/69806736_425601351712685_1295329550556725248_n.jpg


7 - 8 พฤศจิกายน 2562

โพสต์8 พ.ย. 2562 00:07โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2562 02:14 ]


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

        ร่วมให้ข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 โดยคณะกรรมการจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/7phy62/%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A11.jpg
Cr. งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

อัลบั้มภาพการประเมิน สมศ. รอบที่ 4 > คลิกวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

        ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 จากคณะกรรมการประเมิน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/rxb4/%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%A12.jpg

        คณะกรรมการได้ให้คำชมเชย ทั้งด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเติมเต็มเพื่อต่อยอดไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู ผู้บริหารและคณะศึกษานิเทศก์ เป็นอย่างดี ข้อเสนอแนะ มีดังนี้ 
        1. ระดับปฐมวัย สามารถเป็นต้นแบบได้ตั้งแต่เรื่องการจัดทำหลักสูตร การวางแผนการจัดการเรียนการสอน จนถึงการวัดผลประเมินผล
        2. มีบันทึกหลังสอนรายสัปดาห์และสรุปผล เพื่อนำไปสู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ แต่ควรมีการบอกเนื้อหาเพิ่มเติมลงไปด้วย / มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
        3. ในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ถ้าเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 2-3 ปี ควรสรุปผลเป็นรายปี และเพิ่มเติมกิจกรรมลงไปด้วย

6 พฤศจิกายน 2562

โพสต์6 พ.ย. 2562 02:41โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2562 00:07 ]


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

        ร่วมรับฟังข้อสรุปจากคณะกรรมการผู้ประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการประเมินรอบ 4  ณ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

        สรุปประเด็นการสะท้อนผล ดังนี้
    1. การตั้งค่าเป้าหมายของโรงเรียนให้ตั้งค่าทั้งแบบปริมาณและคุณภาพ
    2. การสรุปโครงการ ให้เพิ่มเติมปัญหาและอุปสรรคที่พบ และข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม
    3. หลักสูตรสถานศึกษา ควรปรับให้เป็นปัจจุบัน และปรับปรุงหลักสูตรทุกปี โดยการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
    4. บันทึกหลังสอนให้เป็นปัจจุบันและให้ผู้อำนวยการรับทราบ
    5. ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน ไม่ควรได้ผลน้อยมากนัก เนื่องจากโรงเรียนเป็นผู้สอนเอง สอบเอง และวัดผลเอง ควรปรับกระบวนการสอนและการวัดผล ให้เป็นการวัดผลตามสภาพจริง (Authentic) มากขึ้น
    6. ควรหาวิธีการในการแก้ปัญหาเด็กให้อ่านออกเขียนได้
    7. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ควรวิเคราะห์ผู้เรียนในทุกระดับชั้น ไม่ใช่เพียงแค่ชั้นที่สอบระดับชาติ ควรมีการเสริมและแก้ไขจุดอ่อน เพื่อส่งต่อในระดับช่วงชั้น
    8. ควรมีการใช้ชุมชนวิชาชีพ (PLC) ในการทำงาน แก้ไขการจัดการเรียนการสอน
    9. ควรจัดทำคู่มือการวัดและประเมินผลเป็นของโรงเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
    10. ควรมีวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล / ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน / การเยี่ยมบ้าน เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน

จุดเด่น
    1. กายภาพ - เหมาะสมต่อการจัดการบริหารโรงเรียน
    2. ชุมชน - เข้มแข็ง - ช่วยเหลือโรงเรียน รักโรงเรียน
    3. อาคาร - ดี - เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
    4. คณะกรรมการสถานศึกษา - ช่วยเหลือโรงเรียน และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/6phvscikayn2562/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg

5 พฤศจิกายน 2562

โพสต์4 พ.ย. 2562 23:15โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 6 พ.ย. 2562 02:38 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

โครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment)
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

        Mock Assessment ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

        กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทุกระดับ โดยการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดให้น้อยลง กระชับ สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง เน้นการประเมินตามสภาพจริง สร้างมาตรฐานระบบประเมินเพื่อลดภาระการจัดเก็บข้อมูล ลดการจัดทำเอกสารการประเมิน ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  จึงได้ดำเนินกิจกรรมการสร้างและพัฒนาเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามโครงการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ 2562

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/mock.jpg

      การลงภาคสนาม เพื่อขยายผลรูปแบบการประเมินและวิธีการประเมินแบบใหม่ ตามนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา และเจตนารมณ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 เพื่อให้มีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและบรรลุเป้าประสงค์  จึงต้องทำหน้าที่กำกับดูแลให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ รวมทั้งตรวจสอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ติดตามผลการดำเนินงาน ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/mock2.jpg
อัลบั้มภาพเพิ่มเติม > คลิก

        รายชื่อสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2  ที่ขอรับการประเมินภายนอก ปีงบประมาณ 2563 > คลิก ข้อมูลเพิ่มเติม

 การเตรียมการประกันคุณภาพ (ในส่วนของสถานศึกษา สรุปจากการประชุมทางไกล 3 ธ.ค.61) > คลิป 
 คณะกรรมการสถานศึกษา แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพ เพื่อ...
    1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ กำหนดและประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามสภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา
    2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    3. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดไว้
    4. ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    5. ติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ 
    6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
 ตัวอย่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา > คลิก  
 ตัวอย่าง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา > คลิก  
 เตรียมข้อมูลและสารสนเทศประกอบการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 
 ซักซ้อม ผอ.รร.- สพท.ศธจ.รับประเมินคุณภาพแบบใหม่ ย้ำตอบคำถาม 3 ข้อ ให้ได้ > คลิก 
 ติดตามข่าวการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 > คลิก 
 การประเมินตนเองตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ > คลิก
 กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 22 - 29 ตุลาคม 2562

โพสต์26 ต.ค. 2562 01:31โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2562 03:00 ]


22, 25, 29 ตุลาคม 2562

        ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อธิบาย/ ตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับงานวัดผลประเมินผล และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ให้กับนักศึกษาสาวชาวจีนปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ณ ห้องชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2  โดยการอภิปราย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพูดคุยตอบข้อซักถาม 
        งานนี้ไม่มีล่าม (Translator) สำคัญที่การใช้ภาษาอังกฤษและการใช้ เทคโนโลยี (Application) ซึ่งนักศึกษาชาวจีน : 1 คนเข้าใจ อีก 1 คนไม่เข้าใจภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทำให้ถอดบทเรียนได้ว่า ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี มีความสำคัญมากทั้งต่อการศึกษาและการดำรงชีวิตประจำวัน - ปฏิเสธทัง 2 เรื่องไ่ม่ได้แล้วค่ะ
        ขอบคุณทีมงานศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 / ขอบคุณโอกาสสำหรับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ได้พบเจอ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/22tkh62/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%992.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/22tkh62/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%991.jpg

29 ตุลาคม 2562 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/22tkh62/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99.jpg

        โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 สพป.นครปฐม เขต 2 โดย ดร.สมหมาย เทียนสมใจ และคณะให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ดร.กมลมาลย์ ไชยศิริธัญญา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มานิเทศนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้ารับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา จำนวน 5 ราย ภาคเรียนที่ 1/2562 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 9 – 17 กันยายน 2562 เมื่อฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ให้นักศึกษานำเสนอผลการ ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ และได้บรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการของสพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/groups/204290316364102/permalink/2327908340668945/

Cr.Pronnipa Sawatphung > คลิก21 ตุลาคม 2562

โพสต์26 ต.ค. 2562 01:29โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2562 01:30 ]


วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2562  

        ร่วมกับบุคคลากรทุกท่านของ สพป.นครปฐม เขต 2  ประกอบกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เพื่อเป็นการน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562  ณ  บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/75279410_1622409527883938_4509157448195506176_n.jpg

17 - 18 ตุลาคม 2562

โพสต์16 ต.ค. 2562 20:40โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2562 21:42 ]


17 ตุลาคม 2562

        ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการดำเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. นครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 351/2562 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562
        ที่ปรึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
        ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/17tkh62/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1-0.jpg

รายการการแข่งขัน ภาษาอังกฤษ 
ระดับชั้น ป.4 - ป.6 และ ชั้น ม.1 ถึง ม.3
(Impromptu Speech / Story telling / Skit / ครอสเวิร์ด และการแข่งขันพูดภาษาจีน ป. 4 ถึงป. 6)


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/17tkh62/Improptu%20Speech1.jpg

คณะกรรมการตัดสิน รายการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
Improptu Speech ป.4-6

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/17tkh62/Story%20Telling.jpg

การแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ม.1-3

อัลบั้มภาพของโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก

เว็บไซต์งานฯ ระดับเขตพื้นที่ > คลิก

ผลการแข่งขัน > คลิก

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เรื่อง กำหนดวันและสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  ลว. 16 ต.ค.2562 > คลิก

คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 345/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 > คลิก

คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ที่ 351/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สนามแข่งขันโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม ลว. 16 ต.ค.2562 > คลิก

คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ที่ 349/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สนามแข่งขันโรงเรียนวัดดอนหวาย ลว. 16 ตุลาคม 2562 > คลิกวันที่ 18 ตุลาคม 2562

        ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=768583816915308&id=100012910892306&__tn__=-R


16 ตุลาคม 2562

โพสต์15 ต.ค. 2562 21:08โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 15 ต.ค. 2562 21:09 ]


วันที่ 16 ตุลาคม 2562

        เข้าร่วมการประชุม และรับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ."
ครั้งที่ 41/2562 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2 

08:00  พุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 41
09:00  ภาษาอังกฤษ ป.6: Buying & Selling Things
10:00  คณิตศาสตร์ ป.6: การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ความยาวของเส้นทแยงมุม
11:00  วิทยาศาสตร์ ป.6: ประโยชน์ของสารอาหาร (วิตามินและแร่ธาตุ)
12:00  การ์ตูน: ภาษาไทย ป.2 ตอน 5 และ ไทย ป.3 ตอน 1
12:30  คณิตศาสตร์ ม.ปลาย: ตอนการแยกตัวประกอบ และ ตอนสมการพหุนาม
13:30  ชีววิทยา: ตอนการสื่อสารระดับเซลล์ ตอนที่1 ตอนที่2 ตอนที่3 ตอนที่4
14:30  Rerun: พุธเช้าข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 41
15:00  Rerun: พุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ 41
16:00  ฟิสิกส์: ตอนการแทรกสอดของแสง ตอนการเลี้ยวเบนแสง เกรคติง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2.jpg


ชมรายการย้อนหลัง > คลิก


11 ตุลาคม 2562

โพสต์11 ต.ค. 2562 20:27โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 11 ต.ค. 2562 20:45 ]


วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 

        เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับเขตพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดการแข่งขันในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อ.สามพราน 
        Cr.โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อัลบั้มภาพ > คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/11tkh62/72886973_2515935838472262_8337015100493791232_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/11tkh62/72976398_2520001931398986_4626392630693986304_o.jpg

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
เขตพื้นที่การศึกษา สพป. นครปฐม เขต 2

เปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู
1 – 6 ตุลาคม 2562

จัดการแข่งขัน วันที่ 17 ตุลาคม 2562

1-10 of 76