กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2562

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ > วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย > วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

26 ธันวาคม 2562

โพสต์25 ธ.ค. 2562 21:24โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 2 ม.ค. 2563 23:59 โดย เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย ]


วันที่ 26 ธันวาคม 2562

        ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรและร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสภานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

กิจกรรม: 
    - นำเสนอ Best Practice ที่เกิดจากการบริหารสถานศึกษา 4 กลุ่มโรงเรียน
    - มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 สถานศึกษา
    - ชม VTR ผลงานที่ผ่านมา
    - สวดมนต์ ไหว้พระ พิธีเปิด (ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ประธานเปิดและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม)
    - กิจกรรมกลุ่มปฏิบัติการ PLC การขับเคลื่อนนโยบายด้วยการนิเทศภายในโรงเรียน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/26thkh62/81439151_1351628208342819_3132660050900811776_o.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A34-62-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A34-62-3.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A34-62-1.jpg


25 ธันวาคม 2562

โพสต์25 ธ.ค. 2562 00:29โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2562 00:48 โดย เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย ]


วันที่ 25 ธันวาคม 2562

        การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุม สพป.นครปฐม เขต 2 
        เอกสารโครงการ-คำสั่ง > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/25thkh62/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg


21 ธันวาคม 2562

โพสต์22 ธ.ค. 2562 05:38โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2562 23:55 ]


วันที่ 21 ธันวาคม 2562

        เข้ารับอบรมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล CEFR (the Common European Framework of Reference for Languages) ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ > คลิก

วัตถุประสงค์ :
        เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดผล และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย : 
        ผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากเครือข่ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยาในเขตภาคกลาง และเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 80 คน

เนื้อหาสาระ : 
    - การทำแบบทดสอบก่อนการอบรมโดยใช้สื่อ English Discoveries เพื่อวัดระดับพื้นฐานทางภาษา การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    - การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Commmunicative Language Teachinng : CLT) ดร.ประภาศรี พิทอนวอน 
    - การพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมารฐาน CEFR (the Common European Framework of Reference for Languages) 
    - การใช้สื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ English Discoveries online ในระดับห้องเรียนและการเรียนผ่านสื่อด้วยตนเอง
(ในโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ (Online) เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูและนักเรียนสู่สากลตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) โดยใช้สื่อ English Discoveries online)
    - การทำแบบทดสอบโดยใช้สื่อ English Discoveries หลังการอบรม
สอน

ความคาดหวัง :
        ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อที่ได้รับไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และส่งผลการสอบ O-NET เเละสอบปลายภาคเรียน ในปีการศึกษานี้ สูงขึ้น และจะเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนในปีต่อ ๆ ไป

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012910892306&sk=media_set&set=a.826210867819269&type=3&_rdc=1&_rdr


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/21thkh62-1/80089491_141399073952435_2621482058467246080_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/21thkh62-1/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%901.jpg

คู่มือการใช้งาน English Discoveries online > คลิก

คู่มือการสอบ Placement test > คลิก 

เข้าใช้งานโปรแกรม > คลิก 17 ธันวาคม 2562

โพสต์16 ธ.ค. 2562 21:22โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 17 ธ.ค. 2562 02:16 โดย เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย ]


วันที่ 17 ธันวาคม 2562

        นิเทศตามแผนการนิเทศ และติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นเรียน ของคุณครูที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนตามแนว Boot Camp ณ ฟีลไลค์โฮม รีสอร์ท นครชัยศรี ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2562 และนิเทศ ติดตาม การสอนทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ชั้น ป.6 
        ณ โรงเรียนวัดเกาะแรต อ.บางเลน > คลิก 
https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/462594801303903/

ณ โรงเรียนวัดบางปลา อ.บางเลน  และนิเทศ ติดตาม การสอนทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ชั้น ป.6 และ ม.3 คลิก

https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/462591791304204/


ณ โรงเรียนบ้านหนองปรง อ.บางเลน > คลิก
https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/462750661288317/


14-15 ธันวาคม 2562

โพสต์16 ธ.ค. 2562 20:13โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 30 เม.ย. 2564 21:37 โดย เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย ]


วันที่ 14 ธันวาคม 2562

        ดำเนินการในการจัดการอบรมสัมมนาปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562
โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ (PLC) สพป.นครปฐม เขต 2
        - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 14 ธันวาคม 2562
            จุดที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง (สำหรับครูผู้สอนในอำเภอสามพรานและอำเภอพุทธมณฑล) > คลิก
            จุดที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา (สำหรับครูผู้สอนในอำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรี) > คลิกวันที่ 15 ธันวาคม 2562

    - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ทั้ง 4 อำเภอ) 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ > คลิก 


- คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 415/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประชุมสัมมนาอบรมปฏิบัติการครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 > คลิก

- เว็บเพจเพื่อการประสานงาน > คลิก13 ธันวาคม 2562

โพสต์13 ธ.ค. 2562 01:48โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 13 ธ.ค. 2562 02:14 ]


วันที่ 13 ธันวาคม 2562 

        ร่วมการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสพป.นครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2 
        เพื่อดำเนินการจัดเตรึยมความพร้อมในการจัดการประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติการครูผู้สอนระดับชั้น ป.6  และ ม.3 ในการเตรียมสอบ o-net ปีการศึกษา 2562 
        โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่เครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ PLC ครูผู้สอนชั้น ป.6 และ ม.3 ทุกโรงเรียน ที่จะสื่อสารและสร้างความเข้าใจกัน ซึ่งการประชุมกับครูผู้สอนชั้น ป.6 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 และ ม.3 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ต่อไป

        การอบรมสัมมนาปฏิบัติการ ครูผู้สอนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อเตรียมสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
    - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 14 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) (สำหรับครูผู้สอนในอำเภอสามพรานและอำเภอพุทธมณฑล และ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา (สำหรับครูผู้สอนในอำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรี) 
    - ระดับชั้นมัธยมศึกษําปีที่ 3 (ทั้ง 4 อำเภอ) วันที่ 15 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ 
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1449921995157274?__tn__=-R

12 ธันวาคม 2562

โพสต์12 ธ.ค. 2562 20:45โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2562 05:21 โดย เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย ]


วันที่ 12 ธันวาคม 2562

        เข้าร่วมการประชุมทางไกล "ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" 
        โดยได้รับมอบหมายโดยหลักการ ให้เป็นคณะทำงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1350/2562 เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลว. 25 กรกฎาคม 2562 > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/12thanwakhm2562/78995486_541963239693604_780485000377139200_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/12thanwakhm2562/2019-12-13_10-09-00.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/12thanwakhm2562/2019-12-13_10-24-25.jpg


11 ธันวาคม 2562

โพสต์12 ธ.ค. 2562 01:00โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2562 01:35 ]


วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น.

        ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตามนโยบายการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีด้วย 3 อ (อาหาร ออกกำลังกาย อากาศ) ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าห้องประชุม สพป.นครปฐม เขต 2 ของ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/11thkh62/3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AD.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/11thkh62/78813085_482887979019873_6491228878990737408_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/11thkh62/78682454_1172349303155872_4024267760874815488_n.jpg


คลิปออกกำลังกาย > คลิก

9 ธันวาคม 2562

โพสต์9 ธ.ค. 2562 16:48โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2562 23:53 โดย เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย ]


วันที่ 9 ธันวาคม 2562

        ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยการทำความสะอาด ปรับแต่งบริเวณที่ทำงาน 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/9thkh62/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B24.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/9thkh62/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B23.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B21.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/9thkh62/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B22.jpg

        วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันสำคัญของคนไทยแล้ว วันนี้ยังเป็น วันอาสาสมัครสากล 🙋‍♂️🙋‍♀️ (International Volunteer Day; IVD) ที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติตั้งแต่ ค.ศ. 1985 เป็นวันที่เปิดโอกาสให้องค์กรอาสาสมัคร และอาสาสมัครแต่ละคน ได้เผยแพร่สิ่งที่ตนได้ทำ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพลังจิตอาสาในทุกรูปแบบ และเพื่อยกย่องเหล่าผู้คนที่ร่วมกันสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้


เพลง จิตอาสา ในโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

3 ธันวาคม 2562

โพสต์2 ธ.ค. 2562 22:48โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2562 21:25 ]

วันที่ 3 ธันวาคม 2562

        นิเทศ โรงเรียนวัดดอนยอ อ.บางเลน และติดตามผลการอบรมครูอังกฤษที่ผ่านการอบรมขยายผล Boot Camp'62 ในระดับชั้นเรียน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3thkh62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%AD2.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3thkh62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%AD3.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3thkh62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%AD1.jpg

 Micro teaching > คลิก
อัลบั้มภาพ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3thkh62/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%AD3.jpg


วันที่ 3 ธันวาคม 2562

        นิเทศ โรงเรียนตลาดเกาะแรต อ.บางเลน 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012910892306&sk=media_set&set=a.810549622718727&type=3

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3thkh62/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%842-62.jpg

วันที่ 3 ธันวาคม 2562

        นิเทศ โรงเรียนวัดลาดสะแก อ.บางเลน

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012910892306&sk=media_set&set=a.810519192721770&type=3


1-10 of 86