กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ > วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย > วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

14 กรกฏาคม 2562

โพสต์13 ก.ค. 2562 23:02โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2562 23:12 โดย เกริน ช้อยเครือ ]


วันที่ 14 กรกฏาคม 2562 

        เป็นคณะทำงานในการบริหารจัดการ การประชุมสัมมนาปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=673015586472132&id=100012910892306&__tn__=-R

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/66447275_673015279805496_2360239551701581824_n.jpg

วัตถุประสงค์ : 
    - เพื่อพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
    - เพื่อการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) โดยการสร้างข้อสอบตามโครงสร้างตัวชี้วัด (Test Blueprint) และออกแบบคู่มือการสอนเพื่อประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน

กลุ่มเป้าหมาย : 
    ครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเป็นโรงเรียนที่มีคะแนนคุณภาพระดับ B+ /  B /  B- / C ตามเล่มรายงานผลการจัดการศึกษา จำนวน 61 โรงเรียน 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ/วิทยากร : 
    - แนวทางการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ) 
    - ตัวชี้วัดสำคัญของการประเมินความสามารถด้านการอ่าน และสมรรถนะของครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อการประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT) (นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2) 
    - แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ 
        การสร้างข้อสอบตามโครงสร้างตัวชี้วัด (Test Blueprint) 
        การออกแบบคู่มือการสอนเพื่อการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) โดย นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ / นายเมธี อ้นทอง พร้อมคณะวิทยากร (ครูจากโรงเรียนที่มีผลคะแนนในการจำแนกกลุ่มคุณภาพ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ในระดับ A) ประกอบไปด้วย
คุณครูดวงใจ พระดอกเมือง โรงเรียนวัดละมุด 
คุณครูบุญนา ภูมิถาวร โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 
คุณครูกรรณิการ์  มะโนมั่น โรงเรียนวัดบางหลวง 
คุณครูกมลฉัตร ฮึงวัฒนา โรงเรียนวัดกลางคูเวียง 
คุณครูพัชรี พยัคฆา โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 
คุณครูสุรียา พริ้งรักษา โรงเรียนวัดเชิงเลน

สื่อประกอบการสัมมนา :

https://drive.google.com/file/d/1rDigDewk4z4fL_UmKbMQeipdbk4BR48l/view?usp=sharing

13 กรกฎาคม 2562

โพสต์13 ก.ค. 2562 02:11โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2562 02:16 ]


วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 

        เป็นคณะทำงานจัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู ระดับชั้นประถมศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/13kkh62/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg

ข้อมูลเพิ่มเติม 

    - เว็บเพจของกลุ่มนิเทศฯ เรื่อง
 วิทยาการคำนวณ > คลิก

ประสานงานด้านสถานที่

โพสต์13 ก.ค. 2562 01:36โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2562 02:10 ]


        ประสานงานด้านสถานที่ เพื่อเตรียมจัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ครูวิชาภาษาอังกฤษ ตามแนวทางหลักสูตร English Boot Camp  

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 
        ณ ชวาลันรีสอร์ท อ.ดอนตูม จ.นครปฐม > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/prasan/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99.jpg
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
        ณ แบบบ้านบ้าน - Feel Like Home รีสอร์ท  บางระกำซอย 7 เลขที่ 67 ตำบล ท่าพระยา อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/prasan/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%861.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/prasan/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%862.jpg
11 กรกฎาคม 2562

โพสต์10 ก.ค. 2562 20:58โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 12 ก.ค. 2562 00:17 ]


วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

        เป็นคณะทำงาน และวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/11kkh62/66378061_3488256004533592_2744434104429707264_n.jpg


https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1319933608156114?__tn__=-R

วัตถุประสงค์ : เพื่อรายงานความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 และประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนางานนักเรียนตามตัวชี้วัดรายชั้นปี ปีการศึกษา 2562

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 55 โรงเรียน จำนวน 60 คนศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบเครือข่ายการจัดการศึกษา จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 70 คน

เนื้อหาสาระ / วิทยากร : 
- การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและจุดเน้นของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ดร.ธีรพงษ์ ศรีโพธิ์ และคณะ)
- การจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 และการประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนานักเรียนตามตัวชี้วัดรายชั้น ปีการศึกษา 2562 (ดร.เกชา เหลืองสุดใจชื้น ผอ.โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว / นายสุภัค แฝงเพ็ชรและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2)
- สรุปผลกาารจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ปีงบประมาณ 2563 

ความคาดหวัง : ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อม 8 เรื่อง คือ 
1. ครูครบชั้น ตรงสาขา มีบุคลากรฝ่ายสนับสนุน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการภารโรงและครู มีทักษะวิชาชีพ
2. หลักสูตรการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้
3. การจัดการชั้นเรียน
4. ภาษาและการสื่อสาร (อย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย/อังกฤษ)
5. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน 
7. การพัฒนาตนเองแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
8. ครูสามารถใช้เทคโนโลยี ICT ในการจัดการเรียนการสอนและการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

สื่อประกอบการบรรยาย :
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ (ศน.เกริน ช้อยเครือ) > คลิก
    โพสท์ของ Laricha Muangsorn > คลิก 
    อัลบั้มภาพของ Kootom Suppawut Buajalearn > คลิก 

เอกสารการดำเนินงานและองค์ประกอบด้านเนื้อหาที่น่าสนใจ :
- เอกสารการดำเนินงาน คลิก  
- การจัดทำใบงาน ความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1 คลิก
- การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน > คลิก 
- การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล คลิก
- วิทยาการคำนวณ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล คลิก
- กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/11kkh62/Slide2.jpg

10 กรกฎาคม 2562

โพสต์10 ก.ค. 2562 01:10โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2562 09:14 โดย เกริน ช้อยเครือ ]


วันที่ 10 กรกฎาคม 2562

        เป็นคณะทำงานจัดการประชุมวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการประชุมปฏิบัติการ พัฒนาแนวทางการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2

ผู้ร่วมประชุม : 
    คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.นครปฐม เขต 2 (นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์)     ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยจากโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ได้รับการคัดสรรให้เป็นวิทยากร จำนวน 6 คน ประกอบด้วย
1. นางดวงใจ พระดอกเมือง โรงเรียนวัดละมุด
2. นางบุญนา ภูมิถาวร โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
3. นางสาวกรรณิการ์ มะโนมั่น โรงเรียนวัดบางหลวง
4. นางสาวกมลฉัตร ฮึงวัฒนา โรงเรียนวัดกลางคูเวียง
5. นางพัชรี พยัคฆา โรงเรียนวัดนราภิรมย์
6. นางสาวสุรียา พริ้งรักษา โรงเรียนวัดเชิงเลน
 
https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1319081368241338?__tn__=-R

9 กรกฎาคม 2562

โพสต์9 ก.ค. 2562 02:55โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2562 09:13 โดย เกริน ช้อยเครือ ]


วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

        ร่วมประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องชลนที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/9%E0%B8%81%E0%B8%8462.jpg

วาระการประชุม ครั้งที่ 3/2562 > คลิก

5 กรกฎาคม 2562

โพสต์8 ก.ค. 2562 07:20โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2562 07:27 ]


วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

        ร่วมรณรงค์ในโครงการ ลด คัดแยกขยะ และกิจกรรม 5 ส. ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1315566538592821?__tn__=-R
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/5krkdakhm2562/65993309_1315566391926169_126764125790404608_n.jpg

29 มิถุนายน 2562

โพสต์28 มิ.ย. 2562 22:57โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 11 ก.ค. 2562 09:14 ]


29 มิถุนายน 2562

        เป็นคณะทำงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 1/4 ณ ห้องประชุมชลนที และห้องริมน้ำ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ชุมชนวิชาชีพ

ประเด็นเนื้อหาสาระ : 
- ผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) 
- ค่าเป้าหมาย
- รูปแบบการจัดทำข้อสอบ
- แบบบันทึกผลการประเมินคุณภาพข้อสอบรายข้อ
- คำถามในการสรุปบทเรียนและส่งเสริมการคิด

ระยะเวลา
    ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562
    ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2562
    ครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562
    ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562


https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=664369807336710&id=100012910892306

อัลบั้มภาพ > คลิก


26 มิถุนายน 2562

โพสต์26 มิ.ย. 2562 11:19โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2562 06:12 ]


26 มิถุนายน 2562

        ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 รับฟังการชี้แจงความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการของ สพฐ. ผ่านระบบการประชุมทางไกล

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-5/65451816_395785731038027_1887424941595295744_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-5/65272501_860039441022666_5068686494525292544_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-5/62236521_396513154542831_1237705700923146240_n.jpg

วัตถุประสงค์
    - เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบการติดตามมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและให้ความสำคัญ
    - เพื่อให้ผู้รับผิดชอบมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือประเด็นการพิจารณา สามารถเขียนรายงานเชิงปริมาณและคุณภาพได้
    - เพื่อให้ผู้รับผิดชอบมาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถรายงานในระบบ e-MES ได้

ประเด็น 
    - การติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ สพฐ. ปี 2562 
    - การชี้แจงรายละเอียดประเด็นการติดตาม ปี 2562 
    - ข้อสังเกตที่เป็นแนวทางการรายงาน (มือใหม่ มือเก่า)
    - การรายงานในระบบ e-MES (อีมี่ สตพ.)สื่อคลิป :


- ภาพรวมมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย นายนิธิศ ภู่ชัย สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 

- การติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ สพฐ. ปี 2562 
การชี้แจงรายละเอียดประเด็นการติดตาม ปี 2562 > คลิก 

- ข้อสังเกตที่เป็นแนวทางการรายงาน(มือใหม่ มือเก่า) โดย นายนิธิศ ภู่ชัย สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน > คลิก 

- สรุปจบ มาตรฐาน โดย นายนิธิศ ภู่ชัย> คลิก 

- การรายงานในระบบ e-MES (อีมี่ สตพ.) > คลิก 

- คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 2561โดย นายนิธิศ ภู่ชัย > คลิก 

- เว็บไซต์ที่ใช้ติดตามการบริหารจัดการตามตัวชี้วัด และ มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562 > คลิก 

- เว็บไซต์ที่ใช้ติดตามการบริหารจัดการตามตัวชี้วัด และ มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562 > คลิก

- การติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. ประจำปี 2562 > คลิก

- ชี้แจงการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2562 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 3,15,16,21,22,23,25,26,31 และ 32 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 4 และ 17 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 33,34,36,38,52,57,75,77 และ 82 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 19 และ 20 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 24,27 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 30,35 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 49,54 > คลิก
- ตัวชี้วัดที่ 55,78 > คลิก

- ดาวน์โหลดแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนังสือ ศธ 04003 / 606 > คลิก 

- รายชื่อผู้รับผิดชอบประเด็น/ตัวชี้วัด/นโยบายตามแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 > คลิก 

- แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning > คลิก  |  แบบรายงานผลการประเมิน

- แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | Word file  |  Excel file

- แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | Word fileวันที่ 26 มิถุนายน 2562 

        ร่วมประชุมกลุ่มศึกษานิเทศก์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ ดำเนินการต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม PLC สพป.นฐ.2 > คลิก

https://web.facebook.com/npt2nites/posts/1310174605798681?__tn__=-R21 มิถุนายน 2562

โพสต์21 มิ.ย. 2562 20:39โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2562 20:42 ]


วันที่ 21 มิถุนายน 2562 

        ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นนครปฐม เขต 2 ดำเนินการ PLC เกี่ยวกับการนิเทศ ติดตาม การจัดทำ SAR ของโรงเรียน เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบ 4 ณ ห้องประชุม PLC สพป.นนครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/21mithunayn2562/64980459_1305352532947555_6101938029738328064_n.jpg

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1305352719614203?__tn__=-R

1-10 of 47