กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน

เรียน....ศึกษานิเทศก์ ทุกท่าน

    เพื่อให้การจัดระบบสารสนเทศเป็นมาตรฐานเดียวกัน สืบค้นง่าย สามารถใช้อ้างอิงได้ ในการนำเสนอข้อมูลจึงควรมีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร โดยขอเสนอแนวทางและหัวข้อการนำเสนอดังนี้

    กรณีเป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือจัดกิจกรรมทางวิชาการ น่าจะมีหัวข้อการเสนอข้อมูลประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ > วันที่ เดือน ปี / วัตถุประสงค์ - เป้าหมาย : / กลุ่มเป้าหมาย : / หลักสูตร เนื้อหา-สาระ-วิทยากร : / กิจกรรม : / ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ : / ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย : เป็นต้น

    กรณีเป็นกิจกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมิน ก็น่าจะเล่าเรื่องให้มีเนื้อหาสาระที่ควรจะประกอบด้วย > วันที่ สถานที่ ผู้รับการนิเทศ เรื่องที่นิเทศ เครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ ผลการนิเทศ จุดเด่น จุดพัฒนา หรือ ข้อสังเกตจากการนิเทศ-ติดตามหรือประเมิน

19 กันยายน 2562

โพสต์18 ก.ย. 2562 21:28โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2562 21:30 ]


19 กันยายน 2562

        รับมอบเกียรติบัตร ผลการดำเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ระดับดีเด่น เรื่อง รูปแบบการนิเทศ Kerin's Model เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของ สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/19ky62/70558596_1160264717508480_4397661510235586560_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/19ky62/70671099_691763207970676_4596377831566475264_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/19ky62/70466063_742655982860431_7971146056526200832_n.jpg

13 กันยายน 2562

โพสต์13 ก.ย. 2562 04:19โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2562 21:13 ]


วันที่ 13 - 14 กันยายน 2562

        ร่วมกับคณะบุคลากร สพป.นครปฐม เขต 2 ในการศึกษาดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online: ITA Online) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

- คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง 1 พฤษภาคม 2562) > คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/13ky62/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%992.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/13ky62/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%99.jpg


- การศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี > คลิก 

12 กันยายน 2562

โพสต์11 ก.ย. 2562 20:13โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2562 02:11 ]


วันที่ 12 กันยายน 2562

        เป็นคณะทำงาน จัดการประชุม สัมมนา ถอดบทเรียนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม

วัตถุประสงค์: 
        เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงาน บูรณาการกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต 

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 จำนวน 120 คน 

กิจกรรม: การบรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

หลักสูตร เนื้อหาสาระ / วิทยากร: 
การต้านทุจริตในสถานศึกษา (ดร.จินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผอ.สำนักต้านทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)  
การประเมิน ITA ระดับสถานศึกษา (ศน.พิจารณ์ ดิษฐ์ประชา) 
การอภิปรายระดมความคิดถอดบทเรียนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต (นายสัญญชัย รัศมีแจ่ม ผอ.โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม / นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านพาดหมอน / นายธนสาร บัลลังก์ปัทมา ผอ.โรงเรียนวัดงิ้วราย / นางพรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน ศน.สพป.นครปฐม เขต 2 ดำเนินการอภิปราย) 
นำเสนอ Best Practice โรงเรียนสุจริต ( นายวชิรวิทย์ นิติพันธ์ / นางสาวกมลนัทธ์ มรม่วง) 
สรุปการถอดบทเรียนและการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/12ky62/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/12ky62/12%E0%B8%81%E0%B8%A262.jpg

9 - 10 กันยายน 2562

โพสต์11 ก.ย. 2562 02:35โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2562 06:29 ]


วันที่ 9 - 10 กันยายน 2562

        เข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนาและปฏิบัติการ การใช้สื่อไอซีทีบูรณาการการนิเทศโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาการศึกษาศตวรรษที่ 21 ณ ฟิลไลค์โฮมรีสอร์ท อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  
        รับการอบรมการตัดต่อทำวิดีโอคลิป พร้อมทั้งสร้างชิ้นงานจากการฝึกปฏิบัติ ได้ชิ้นงาน เรื่อง การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1362861053863369?__tn__=-R


7 กันยายน 2562

โพสต์8 ก.ย. 2562 10:36โดยอนนท์ ศรีพิพัฒน์   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2562 10:52 โดย เกริน ช้อยเครือ ]


7 กันยายน 2562

        ร่วมเป็นวิทยากรและดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้โดยเครือข่ายครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ ครั้งที่ 4 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม

วัตถุประสงค์: 
        เพื่อทบทวนมาตรฐานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัด และนำไปใช้เป็นแนวทางในการขยายผลสำหรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สอดคล้องกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย: 
        ครูผู้นำชุมชนวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 19 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 27 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน 24 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 
        กลุ่มเป้าหมายได้รับแนวทางในการนำประสบการณ์ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปขยายผลการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด เผยแพร่แกครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 สู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสืบไป.

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/7ky62/70516119_10206284392264163_9203905892154605568_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/7ky62/69653009_10206284393824202_8786655239596933120_n.jpg

https://www.facebook.com/pg/npt2nites/photos/?tab=album&album_id=1360621237420684&__tn__=-UC-R

6 กันยายน 2562

โพสต์6 ก.ย. 2562 01:45โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2562 20:03 ]


วันที่ 6 กันยายน 2562

        นิเทศโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/6ky62/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/6ky62/69535636_1415385648585996_4686440783207727104_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/6ky62/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C5.jpg

ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในฯ

โพสต์3 ก.ย. 2562 01:15โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 5 ก.ย. 2562 23:01 ]


3 กันยายน 2562

        ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 209/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปี 2562  (คำสั่ง > คลิก)
        ได้นิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม และโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 

โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/70299133_740818369690016_7322989329251303424_n.jpg

3 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3kanyayn62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%881.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3kanyayn62/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1.jpg

3 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว (วิถีนายกประสิทธิ์)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3kanyayn62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3kanyayn62/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3kanyayn62/2019-09-04_13-29-13.jpg


4 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดงิ้วราย
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3kanyayn62/69440266_731623850631225_2117959454396776448_n.jpg

4 กันยายน 2562
โรงเรียนวัดสัมปทวน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3kanyayn62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%991.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3kanyayn62/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99.jpg

4 กันยายน 2562
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
อัลบั้มชองโรงเรียน > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3kanyayn62/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/3kanyayn62/69580938_417806762200045_2866989437147938816_n.jpg


ข้อมูลเพิ่มเติมจาก Chaisri Nites > คลิก

เอกสารประกอบการสัมมนาฯ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่
(14 สิงหาคม 2562) > คลิก        การเตรียมการประกันคุณภาพ (ในส่วนของสถานศึกษา สรุปจากการประชุมทางไกล 3 ธ.ค.61) > คลิป 

        คณะกรรมการสถานศึกษา แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพ 
        1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศ กำหนดและประกาศค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามสภาพความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา
        2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
        3. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดไว้
        4. ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
        5. ติดตามผลการดำเนินงานแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นระยะ ๆ 
        6. จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นผลจากการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3 อ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี

โพสต์28 ส.ค. 2562 08:16โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2562 08:17 ]


28 สิงหาคม 2562
        ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดนโยบาย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 ด้วย 3 อ (อาหาร ออกกำลังกาย อากาศ) ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น.https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/2319297501457452

26 สิงหาคม 2562

โพสต์25 ส.ค. 2562 21:03โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2562 23:46 ]


26 สิงหาคม 2562

        ร่วมการประชุมคณะรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ประชุมทางไกล 
"หารือข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก" 
โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. (วันที่ 7 สิงหาคม 2562)ข้อมูลเพิ่มเติม

บทความ : โปรดอย่าทิ้งเด็กไร้ทุนชีวิตไว้ข้างหลัง: โจทย์สำคัญเมื่อรัฐเดินหน้ายุบโรงเรียนขนาดเล็ก > คลิก 

รวมบทความโรงเรียนขนาดเล็ก > คลิก 

การศึกษาเพื่อความเท่าเทียมกับโรงเรียนที่หายไป > คลิก

แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กด้วยการปฏิรูปการจัดการศึกษาแนวใหม่ > คลิก

การศึกษาเพื่อความเท่าเทียมกับโรงเรียนที่หายไป > คลิก 

Lesson Learned from the Experiences of Small Schools in Thailand > คลิก 

Right to Education Hand Book > คลิก 

Educational Quality of Small Schools in Thailand > คลิก 

The Quality Factor: Strengthening National Data to Monitor Sustainable Development Goal 4 > คลิก 

Small Schools and Education Outcomes > คลิก 

Education in Thailand An OECD‐UNESCO Perspective > คลิก 


Boot Camp'62

โพสต์15 ส.ค. 2562 17:47โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2562 05:41 ]


วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2562

        ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (Boot Camp) ณ แบบบ้านบ้าน - Feel Like Home รีสอร์ท ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
        
https://www.facebook.com/rung.watvong/posts/2297857270268142

หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร : 
- กรอบแนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาระงานการพัฒนา (ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์) 
- อภิปรายความต้องการการพัฒนากิจกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในมุมมองของสังคม (ดร.สันทนา พูลพัฒน์, นางวิวรรณ ไตรวุฒิ) 
    # แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ Simulation (สถานการณ์จำลองเสมือนจริง)
    # การเขียนสคริปต์สถานการณ์จำลอง / การวางแผนงานนำเข้าสู่สถานการณ์จำลอง
    # การปฏิบัติ simulation 3 กลุ่ม
- เสนอแนะเติมเต็มจากผลการปฏิบัติกิจกรรม 
- ปฏิบัติการนำประสบการณ์จากสถานการณ์จำลองสู่สถานการณ์จริงโดยสมาชิกทุกคน
- สะท้อนผลการดำเนินงาน จัดสถานการณ์จริงจากกิจกรรมของบทเรียน (การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน)
- แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ 3 กลุ่ม (ป.1-3 / ป.4-ป.6 / ม.1-ม.3) 
- ออกข้อสอบประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการจัดกิจกรรมเรียนการสอนแบบ Boot Camp และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะ (ดร.มณกาญจน์ ทองใย, ศน.เกริน ช้อยเครือ) 
- นำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
(ดร.มณกาญจน์ ทองใย, ศน.สายใจ ฉิมมณี) 

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1346473328835475?__tn__=-R

กิจกรรม และใบงาน : 
    แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ Simulation
        1.สมาชิกกลุ่มเลือกประธาน/ประธานเลือกเลขานุการ/ตั้งชื่อกลุ่ม
        2.ระดมสมอง "เขียน Script (ต้นฉบับ) วางแผนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ" (ใช้เวลา 60 นาที)
        3.นำเสนอผลงานกลุ่ม ๆ ละ 15 นาที เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม รูปแบบหลากหลาย 
     - บทบาทสมมติ (Role-Playing)
     - สถานการณ์จำลอง (Simulation)
     - ละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
     - ฯลฯ
4.จัดนิทรรศการผลงานกลุ่ม (40นาที)

การวัดและประเมินผล :
    - ภาพและคลิปกิจกรรม 
    - ชิ้นงาน (ชาร์ท แผนภูมิ แผนผัง-แผนที่ความคิด) > คลิก 
    - บันทึกการสะท้อนผลกิจกรรม 
    - ผลการประเมินความพึงพอใจจากการสัมภาษณ์และสะท้อนกิจกรรม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/bootcamp62/IMG_20190816_142406.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/bootcamp62/IMG_20190816_142610.jpg


สื่อประกอบการประชุม : 
เส้นทางการพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยความร่วมมือของศูนย์ PEER กับเขตพื้นที่การศึกษา สู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Boot Camp
กิจกรรมการประชุม : 

ขอบคุณคลิป : ศน.รุ่งทิวา วัฒนวงศ์สื่อประกอบกิจกรรมย่อย : 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน
(Phenomenon-Based Learning)
เพิ่มเติม : 

# อัลบั้มภาพกิจกรรม > คลิก
# อัลบั้มภาพกิจกรรมมุทิตาจิต > คลิก
# คลิปกิจกรรมมุทิตาจิต > คลิก
# คลิปประมวลปรากฏการณ์ การดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 ณ แบบบ้านบ้าน - Feel Like Home รีสอร์ท ตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม > คลิกhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/bootcamp62/16-17%E0%B8%AA%E0%B8%8462.jpg


วันที่ 13 สิงหาคม 2562

        การประชุมคณะทำงานพัฒนากรอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) เพื่อเตรียมความพร้อม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากรอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/npt2nites/posts/1342597879223020


วันที่ 7 กรกฎาคม 2562  

        ประสานงานด้านสถานที่ เพื่อเตรียมจัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ครูวิชาภาษาอังกฤษ ตามแนวทางหลักสูตร English Boot Camp  ณ ชวาลันรีสอร์ท อ.ดอนตูม จ.นครปฐม > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99.jpg
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 

        ประสานงานด้านสถานที่ เพื่อเตรียมจัดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ ครูวิชาภาษาอังกฤษ ตามแนวทางหลักสูตร English Boot Camp  ณ แบบบ้านบ้าน - Feel Like Home รีสอร์ท  บางระกำซอย 7 เลขที่ 67 ตำบล ท่าพระยา อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin/_draft_post-4/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%861.jpg

1-10 of 61