กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2563

กรณีที่เป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมที่จัดขึ้น ตามหัวข้อเหล่านี้
        วันที่ (เดือน ปี)
        วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
        กลุ่มเป้าหมาย :
        หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร :
        กิจกรรม :
        ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ :
        ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย :

30 ธันวาคม 2563

โพสต์29 ธ.ค. 2563 23:55โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 31 ธ.ค. 2563 20:25 ]


วันที่ 30 ธันวาคม 2563

        ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ สพป.นครปฐม เขต 2 เพื่อความเป็นสิริมงคล และรับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/30thkh63/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B5.jpgวันที่ 30 ธันวาคม 2563

        ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
        คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 506/2563 ลว. 25 ธ.ค.63 > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post/Collage_Fotor.jpg


24 ธันวาคม 2563

โพสต์23 ธ.ค. 2563 23:24โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 24 ธ.ค. 2563 00:41 ]

      เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องชลนที 
       โดยมีนายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต  2 เป็นประธาน

วัตถุประสงค์ : 
     เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมกัน เพื่อจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
18 ธันวาคม 2563

โพสต์18 ธ.ค. 2563 17:10โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2563 18:58 ]


วันที่ 18 ธันวาคม 2563 (ภาคเช้า) 

        เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด "สัญจร" จุดที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
        ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอนครชัยศรี จำนวน 33 โรงเรียน และในเขตอำเภอพุทธมณฑล จำนวน 8 โรงเรียน รวม 41 โรงเรียน โดย นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานในการประชุม  เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการสถานศึกษาของ สพป.นครปฐม เขต 2 ในการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีประสิทธิภาพต่อไป. 
        อัลบั้มภาพ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%A3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post/18%E0%B8%98%E0%B8%8463-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post/18%E0%B8%98%E0%B8%8463.jpg


ภาคบ่าย

        ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจการดำเนินการตามนโยบาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post/2020-12-18_15-44-35.jpg


17 ธันวาคม 2563

โพสต์17 ธ.ค. 2563 20:20โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 18 ธ.ค. 2563 17:37 ]


วันที่ 17 ธันวาคม 2563

        ร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day" ที่ทำงาน 
        “Big Cleaning Day” หมายถึง การสะสางเอกสารและสิ่งของที่ไม่ใช้งาน รวมถึงของเสีย สิ่งสกปรก ด้วยการทำความสะอาดครั้งใหญ่ ซึ่งควรดำเนินการทุกปี ปีละ 1 – 2 ครั้ง โดยพนักงานทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุด จนถึงพนักงาน ระดับล่างสุดของหน่วยงาน ร่วมกันทำความสะอาดหน่วยงาน ตลอดทั้งวัน โดยหยุดการทำงานปกติอื่น ปัจจุบันเราจะพบว่าในหลาย ๆ ที่ ก็มีการจัดกิจกรรมนี้ ทั้งแบบจัดกันเองในองค์กร หรือการจัดกิจกรรมนี้เพื่อสาธารณะ ในสถานที่ต่าง ๆ 
        จุดที่ควรทำความสะอาด BIG CLEANING DAY ในแต่ละครั้ง จุดที่สำคัญคือ ... โต๊ะ ... เก้าอี้ ... ตัวอาคาร ... กำแพง ... เพดาน ... ฝาผนัง ... หน้าต่าง ... พื้น ... ประตู ... ระเบียง ... ทางเดิน ... เครื่องจักร ... เฟอร์นิเจอร์ ... อุปกรณ์ปฏิบัติงาน ... โรงอาหาร ... ที่จอดรถ ... สวนหย่อม ... ทางระบายน้ำ ... ถนน ... 

        ในการทำ Big Cleaning Day ส่วนใหญ่นั้น จะอาศัยหลักการของกิจกรรม 5 ส มาใช้ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเพื่อให้พัฒนาองค์กรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งในการทำ 5 ส แต่ละครั้งนั้น จะมีขั้นตอนของการทำกิจกรรมทั้งหมด 17 ขั้นตอน ดังนี้
1. ประกาศเป็นนโยบายขององค์กร
2. จัดประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
3. จัดอบรม/ดูงานให้ทุกระดับ
4. ตั้งคณะกรรมการ 5 ส
5. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์
6. แบ่งพื้นที่รับผิดชอบและทำผังพื้นที่
7. ถ่ายรูป/สไลด์ ก่อนทำกิจกรรม
8. สำรวจสภาพพื้นที่ เพื่อทำการปรับปรุงตามวิธีการ 5 ส และเขียนแผนดำเนินการ 
9. ดำเนินการตามแผน
10. ตรวจ/ติดตาม/ประเมินผล
11. ตั้งมาตรฐาน
12. ถ่ายรูป/สไลด์ หลังทำกิจกรรม
13. ผู้บริหารตรวจเยี่ยมพื้นที่ และให้ข้อเสนอแนะ
14. รายงานผลการดำเนินการ
15. ทำการประชาสัมพันธ์พื้นที่
16. จัดประกวดพื้นที่
17. วัดและประเมินผลการทำกิจกรรม 5 ส

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม Big Cleaning Day

    - เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
    - มีสภาพจิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี และขวัญกำลังใจดี
    - มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทำงาน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/18thkh63/BC%20day.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/18thkh63/2020-12-19_7-45-26.jpg16 ธันวาคม 2563

โพสต์15 ธ.ค. 2563 22:23โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 16 ธ.ค. 2563 02:21 ]


วันที่ 16 ธันวาคม 2563

        ร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะที่ 1 คณะทำงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2 
        ในฐานะคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 475/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 > คลิก 

    - นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2564-2565 > คลิก
    - สรุปผลโครงการฯ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563 > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/16thkh63/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99.jpg

15 ธันวาคม 2563

โพสต์14 ธ.ค. 2563 22:32โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2564 20:23 ]


วันที่ 15 ธันวาคม 2563

        ประสานงานและร่วมในการประชุม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ ระหว่างมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 และระหว่างมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ รุ่นที่ 2 ปี 2563 (TSQP2) จำนวน 9 โรงเรียน ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/15thkh63/mou1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/15thkh63/mou2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/15thkh63/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-MOU.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/15thkh63/%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg
        มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ให้กับเด็กไทยทุกคนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบพื้นที่สร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ เป็นโครงการที่พัฒนาด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ Active Learning (AL), Problem – Based Learning (PBL), Professional Learning Community (PLC) 

        มีการดำเนินงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย จัดให้มีทีมโค้ชภายนอกโรงเรียน ทำหน้าที่เป็นทั้งโค้ชและพี่เลี้ยง ในการสนับสนุนส่งเสริม ให้คำปรึกษาแนะนำเทคนิคกระบวนการสอน มีกิจกรรมในโครงการ ได้แก่ Leadership workshop Teacher Boot Camp / PLC ออนไลน์ / เข้าร่วมรับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิและแบ่งปันประสบการณ์ผ่าน PLC Happy Hour Live / สร้างโค้ชภายในโรงเรียนเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือในด้านการให้คำปรึกษา

        ซึ่งในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้  จะเป็นการลงนามระหว่างมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช คันทรีโฮม กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 และ มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช คันทรีโฮม กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบไปด้วย โรงเรียนวัดนิลเพชร โรงเรียนวัดบัวหวั่น โรงเรียนวัดศิลามูล โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โรงเรียนวัดทรงคะนอง โรงเรียนวัดเชิงเลน และโรงเรียนคลองบางกระทึก

- รายชื่อผู้ลงนาม (MOU) ของมูลนิธิสตาร์ฟิช คันทรีโฮม
    1. ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิสตาร์ฟิช คันทรีโฮม
    2. น.ส.โยโกะ เตรูย่า รองประธานมูลนิธิสตาร์ฟิช คันทรีโฮม
    3. อาจารย์ธิติ ธีรเธียร
    4. น.ส.ณินัญกานต์ น้อยสำแดง
    5. นายศรศักดิ์ หลาบนอก
    6. น.ส.อารยา สุวรรณอาศน์

- รายชื่อผู้ลงนามความร่วมมือของ สพป.นครปฐม เขต 2
    1. นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
    2. นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
    3. นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (พยาน)
    4. นางสาวเกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ (พยาน) 

- รายชื่อผู้เข้าร่วมลงนามและเป็นพยาน > คลิก 

- เอกสารลงนาม บันทึกข้อตกลง > คลิก

- ไฟล์เสียงการถาม-ตอบ > คลิก 

- อัลบั้มภาพ > คลิก

- ข่าวจากนครปฐมนิวส์ > คลิก

- ข่าวจากสยามรัฐ > คลิก 

- ข่าวจาก THAILANDNEWS > คลิก 8-9 ธันวาคม 2563

โพสต์8 ธ.ค. 2563 21:27โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2564 18:41 ]

        จากนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ข้อที่ 1.2 การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) และการพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และให้มีความชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเน้นการสื่อสาร ซึ่งเป็นสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามแนวทางการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Communicative Language Teaching (CLT) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ได้จัดให้มีการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับ ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา คือ “นำสู่ชั้นเรียน เพียรสานต่อ สู่ผลการปฏิบัติที่ดี” สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

วันที่ 8 ธันวาคม 2563

        ดำเนินการคัดเลือกผลงาน นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคณะกรรมการ การคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ตามประกาศ สพป.นครปฐม เขต 2 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 และคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 476 / 2563 ลงวันที่ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 > คลิก

        คณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประกอบด้วย
    1. นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ สพป.นครปฐม เขต 2 ประธานกรรมการ
    2. นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ข้าราชการบำนาญ สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    3. นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ ข้าราชการบำนาญ สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    4. นายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการ
    5. นางสาวเกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 กรรมการและเลขานุการ

        คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงาน จากผู้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินคัดเลือก จำนวน 18 ผลงาน สรุปผลในภาพรวมได้ดังนี้ 
        ระดับคุณภาพดีเยี่ยม (Honors) 1 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 5.56 
        ระดับคุณภาพดีเด่น (Excellent) 3 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 16.67
        ระดับคุณภาพดีมาก (Great) 10 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 55.56
        ระดับคุณภาพดี (Good) 4 รางวัล คิดเป็นร้อยละ 22.22
        ระดับคุณภาพพอใช้ (Fair) ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 

- ประกาศ ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก 
เพ็จการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2563 > คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/bp-eng63/best%2063.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/bp-eng63/129900214_1094515784322108_7909560178018682599_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/bp-eng63/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B9%8C63.jpg


วันที่ 9 ธันวาคม 2563

        เป็นคณะกรรมการร่วมตัดสินการพิจารณาคัดเลือกโครงงานคุณธรรม "ปณิธานความดี ทำความดีเริ่มที่ใจเรา" 
    - คำสั่ง 448/2563 ลว.10 พ.ย.63 > คลิก
    - เกณฑ์การตัดสินโครงงานคุณธรรม > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/bp-eng63/IG9%E0%B8%98%E0%B8%8463.jpg


30 พฤศจิกายน 2563

โพสต์29 พ.ย. 2563 19:25โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2563 20:45 ]


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (ภาคเช้า)

        ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการสนับสนุนและพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP2) ณ โรงเรียนวัดทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 
        ดำเนินการโดยความร่วมมือของโรงเรียนวัดทรงคนองและโรงเรียนคลองบางกระทึก ทั้งนี้ นายธนชน ทัศนะเกตุ รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด
        - หนังสือเชิญวิทยากร > คลิก 
        - ไฟล์เสียงการประชุม > ไฟล์ที่ 1 | ไฟล์ที่ 2  
        - อัลบั้มภาพของ Jane : อบรมพัฒนาศักยภาพ > คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/30phy63/30%E0%B8%9E%E0%B8%A263.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post/127254218_1088424808264539_2500455784791927140_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/30phy63/127232999_1088429331597420_2668818780422022689_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/30phy63/CCI_000237.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/30phy63/128272790_2786791584910517_4776365817724027155_n.jpg


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 (ภาคบ่าย เวลา 13.30 - 14.30 
น.)  

        เข้าร่วมการประชุม Online ผ่านระบบ Zoom ร่วมกับมูลนิธิฯ ที่ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้นำโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ แนวปฏิ
บัติที่ดีในการพัฒนา คุณภาพโรงเรียน (PLC) จำนวน 2 ท่าน/เขต เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับประเด็นกำหนดการและแนวทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังรายละเอียดการเข้าระบบ Zoom ดังนี้
Starfish Meeting is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: การประชุม ศึกษานิเทศก์
Time: Nov 30, 2020 01:30 PM Bangkok
Join Zoom Meeting > https://zoom.us/j/97599108714?pwd=US9kZTV3b0VIdUpuMXZ3b3pSUnh2QT09
Meeting ID: 975 9910 8714
Passcode: 612118
        - ภาพจากหน้าจอการประชุม > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/30phy63/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD1.jpg


28-29 พฤศจิกายน 2563

โพสต์28 พ.ย. 2563 20:50โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2564 02:39 ]


วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 

        เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานและมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนเป้าหมายรุ่นที่ 1 และ 2 (พื้นที่ภาคกลาง) ณ ห้องประชุมแกรนไดมอนด์บอลรูม อิมแฟ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมนา ได้แก่
    1. ผู้อำนวยการโรงเรียน / ผอ.สพท.หรือรองฯ / ศึกษานิเทศก์
    2. หัวหน้าฝ่ายทะเบียน/วัดผล โรงเรียน
    3. ฝ่ายสารสนเทศโรงเรียน
        รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/36hy2YD และขอความอนุเคราะห์โรงเรียนตอบกลับแบบตอบรับการเข้าร่วมภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่อีเมล sorasak-sk@schsf.org หรือที่ไลน์กลุ่มแต่ละโรงเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 09 9563 2212 (ศรศักดิ์)
    - ประชาสัมพันธ์งาน > คลิก 
    - กำหนดการ > คลิก 
    - กิจกรรมเวที หัวข้อ "ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ" 
(สื่อและเอกสารประกอบการประชุมเวทีกลาง) > คลิก  
    - อัลบั้ม ยกระดับคุณภาพโรงเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ : ภาคกลาง" 28-29 พ.ย.63 โดย ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก 
    อัลบั้มภาพของ Starfish Academy พัฒนานักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ > คลิก 

https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/718562215707159/

        ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 กสศ.จัดเวทีประชุม”ยกระดับคุณภาพโรงเรียนความเหลื่อมล้ำ “ภาคกลาง” โดยมีภาคีเครือข่ายและโรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบต่อเนื่องรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ได้เข้าร่วมเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามกรอบแนวคิดของโครงการฯ 
        ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนพัฒนาตนเองได้ทั้งระบบ (Whole School Approach) ทั้งด้านการบริหารจัดการโรงเรียน และด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และมุ่งหวังว่าทุกคนคือผู้นำที่จะร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษา และสามารถพัฒนาเด็กได้ครบทุกด้าน ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้สร้างการเรียนรู้ที่ดีให้แก่เด็ก หนุนให้เด็กได้พัฒนาและลงมือทำได้ด้วยตนเอง พร้อมเน้นย้ำโรงเรียนเป็นผู้กระทำและพัฒนาได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อคุณภาพการศึกษาไทยที่ดีขึ้น 

https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/posts/997264690742357


เวลา 13:00 น. ที่ห้อง 101 

        กลุ่มผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของ กสศ. และบทบาทการสนับสนุนของ
หน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ โดย อนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการฯ และ กสศ. 

https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/718653552364692/

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/28phy63/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-28%E0%B8%9E%E0%B8%A263.jpg


18 พฤศจิกายน 2563

โพสต์16 พ.ย. 2563 22:50โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 26 พ.ย. 2563 20:56 โดย เจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย ]


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 (ภาคเช้า)

        การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อการออกแบบกิจกรรม Coding ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
        โดยมี นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด
        ผู้เข้าอบรมจำนวน 60 ท่าน จาก 25 โรงเรียน  โดยได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บริษัทเคทิพย์ 999 จำกัด

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/18phy63/Collage_Fotor.jpg

        กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ Coding เป็นหลักสูตรที่นักเรียนทั่วประเทศต้องเรียนอย่างเป็นทางการ (National Standards) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยเริ่มตั้งแต่ชั้น ป.1
        Coding คือ ส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการคำนวณที่บรรจุอยู่ในสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป้าหมายโดยรวมของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ค้นเจอปัญหาและเงื่อนไข รู้เหตุและผล เข้าใจกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษใหม่
ตัวอย่างการเรียน Coding ในเด็กเล็กคล้ายกับการเล่นเกม เช่น เกมบันไดงู โดยให้ฝึกคิดหาทางออกทีละขั้น ผ่านการคิดและออกคำสั่งลูกศร ซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง โดยระบุถึงเหตุผล 5 ข้อ คือ 
            1. ให้เกิดทักษะการอ่าน 
            2. ให้เกิดทักษะการเขียน 
            3 .พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
            4. ฝึกฝนทักษะคิดคำนวณ
            5. มีตรรกะแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้เป็นขั้นเป็นตอน
        อีกเหตุผลสำคัญของการดัน Coding เข้ามา ด้วยเหตุจากปัจจุบันเด็กขาดทักษะการแก้ปัญหาและทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
        Coding มาจากภาษาอังกฤษว่า code หมายถึงการเข้ารหัส ถูกนำมาผนวกในหลักสูตร เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) อย่างเป็นขั้นตอนให้เด็ก ๆ “ทักษะแบบนี้เหมาะกับการสร้างนวัตกร ฝึกการเป็นผู้สร้าง เด็กในศตวรรษใหม่จำเป็นต้องเรียนเพื่อฝึกทักษะนี้ คอนเทนต์อาจจะไม่สำคัญเท่าทักษะในการทำงาน แก้ปัญหา จึงจะดำเนินชีวิตได้” 
        เป้าหมายของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ในส่วนของวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS) แยกตามชั้นปี ได้แก่

ป.1
    สามารถแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การเปรียบเทียบ การลองผิดลองถูก การค้นหาอย่างเป็นระบบ
    เล่าเรื่องราวและกิจวัตรประจำวันได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน
    แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานด้วยสัญลักษณ์ผ่านกิจกรรม unplugged เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด และหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์

ป.2
    จัดลำดับขั้นตอนที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เช่น การทำความสะอาดบ้าน การจัดวางสิ่งของ
    ทดสอบการทำงานของโปรแกรม โดยตรวจสอบทีละคำสั่ง และทดสอบกับ input หลายแบบ
    แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยนำเหตุผลเชิงตรรกะมาประกอบการพิจารณา เช่น การค้นหาคำในพจนานุกรมโดยเปิดทีละครึ่งเล่ม การสืบหาสาเหตุของอาหารที่เป็นพิษ หรือเกมสืบสวนอย่างง่าย
    เขียนโปรแกรมแบบ unplugged โดยใช้เงื่อนไขต่อเนื่องกันหลายเงื่อนไข เพื่อสร้างผลลัพธ์หลายแบบ เช่นโปรแกรมปรุงอาหาร โปรแกรมห่อของขวัญ และโปรแกรมคำนวณค่าผ่านทางเข้าสวนสนุก

ป.3
    มีความคุ้นเคยกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา สามารถจำลองการทำงานตามเงื่อนไขที่ระบุได้ สามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะสร้างข้อสรุปขึ้นใหม่จากข้อมูลเดิมได้
    คิดอย่างเป็นระบบเพื่อแจกแจงทางเลือกของสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้ เช่น การจัดเรียงสิ่งของ การจัดตารางแผนงาน
    เขียนโปรแกรมแบบ unplugged โดยใช้เงื่อนไขซ้อนกันหลายชั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์แตกต่างกันตามสถานการณ์และความต้องการของผู้ใช้ที่ซับซ้อนขึ้น
    เขียนโปรแกรมแบบ unplugged โดยมีการทำซ้ำแบบระบุจำนวนรอบ เช่น โปรแกรมที่สั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่แบบเดิมหลายครั้ง

ป.4
    รู้จักคำว่า ‘อัลกอริธึม’ สามารถออกแบบอัลกอริธึมเพื่อแก้ปัญหาอย่างง่ายในชีวิตประจำวันได้ มองเห็นวิธีการที่หลากหลายที่สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
    เขียนโปรแกรมแบบ block programming (แบบลาก-วาง) เพื่อให้ตัวละครสนทนา เคลื่อนที่ และวาดรูปได้ โดยจัดเรียงคำสั่งตามลำดับขั้นตอน (sequential)
    ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม (debug) ทั้งแบบ unplugged และ block programming โดยทดสอบทีละคำสั่ง และตรวจสอบสถานะเริ่มต้นของโปรแกรม

ป.5
    ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา โดยการแจกแจงทางเลือก และตัดทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้
    เขียนอธิบายอัลกอริธึมด้วยข้อความที่ชัดเจน ไม่กำกวม หรือด้วยรหัสลำลอง (pseudo code)
    เขียนโปรแกรมแบบ block programming โดยรับ input และใช้คำสั่งวนซ้ำเพื่อให้ตัวละครเคลื่อนที่หรือวาดรูปที่ต้องการ และใช้คำสั่งเงื่อนไขอย่างง่ายเพื่อให้ตัวละครตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมโดยการเปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยนรูปร่างของตัวละคร
    ตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่มีการวนซ้ำโดยจำลองการทำงานของโปรแกรมในแต่ละรอบ และสังเกตตำแหน่งของคำสั่งที่มีการวนซ้ำ

ป.6
    ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาและออกแบบอัลกอริธึม และเขียนอธิบายอัลกอริธึมด้วยผังงาน (flowchart)
    เขียนโปรแกรมแบบ block programming โดยใช้คำสั่งต่างๆ ผสมกับการวนซ้ำและการใช้เงื่อนไข เพื่อสร้างโปรแกรมที่มีเรื่องราวและมีการโต้ตอบ เช่น เกมอย่างง่าย หรือโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ตามเส้นทาง
    วิชาวิทยาการคำนวณคือวิชาที่จะตอบโจทย์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะในหลัก 4Cs ได้แก่ creativity, critical thinking, collaboration และ communication
        Creativity คิดสร้างสรรค์ “เวลาที่เราบอกเด็กว่ามีปัญหาหนึ่งอย่าง จะมีการแก้ได้กี่วิธีบ้าง เปิดโอกาสให้เด็กคิดได้หลากหลาย และสร้างสรรค์”
        Critical Thinking การคิดอย่างมีวิจารณญาณ “เพราะการออกแบบขั้นตอนการทำงานต้องใช้ทั้งวิจารณญาณและการประเมิน ประเมินผลที่เราคาดหวังข้างหน้าและประมวลผลว่าจะเลือกการแก้ปัญหาแบบไหน”
        Collaboration ทำงานร่วมกับผู้อื่น “ยิ่งโตขึ้น หลักสูตรก็จะเขียนโปรแกรมรวมกับเพื่อนเพื่อแก้ปัญหากันเป็นทีม”
        Communication สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ “ตั้งแต่ ป.1 เลยคือการบอกลำดับงานเป็นขั้นตอน เขียนโฟลว์ชาร์ท เพื่อแสดงขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาของตัวเองได้”

        ป.1-ป.3 เราหวังแค่เด็กสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนได้ ต่างกันแค่ความลึกของเนื้อหาที่ใส่ไป ส่วน ป.4-ป.6 คือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ คือให้เหตุผลของการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนได้ เริ่มเน้นเรื่องเหตุผล    
        สำหรับเด็กปฐมวัย การสร้างโปรแกรมบนกระดาษก็สามารถทำได้แล้ว โดยอาจจะเลียนแบบการเขียนโปรแกรมคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน โดยไม่มีคอมพิวเตอร์จริง ให้เด็กลองเขียนภาพบนกระดาษ ตามโปรแกรมที่ทำเหมือนเวลาโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

เกมการเรียนรู้แบบ Unplug > คลิกวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 (ภาคบ่าย) 

        ร่วมกิจกรรม Teacher Boot Camp Workshop Online 

หนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย > shorturl.at/ayIW0 

ประเด็นการประชุม
    ทำความเข้าใจกับกิจกรรมพื้นที่นักสร้างสรรค์
    การกำหนดแผนการดำเนินโครงการ
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป้าหมาย(school concept) รูปแบบกิจกรรม, โครงการ ที่โรงเรียนจะดำเนินการ (โรงเรียนละ 5 นาที) 
    รับคำแนะนำจาก ศน.
    การไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ

ประชุม zoom สตาร์ฟิช Boot Camp เวลา 13:00-16:30 น.
    ลิงก์ห้องซูมกิจกรรม Teacher boot camp online workshop 
    Topic: Teacher boot camp workshop TSQP2
    Time: Nov 18, 2020 12:00 Bangkok
    Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/91871948771...
    Meeting ID: 918 7194 8771
    Passcode: 944272

- ข้อมูลภาพจากการร่วมกิจกรรม Teacher Boot Camp Workshop Online > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post/18%E0%B8%9E%E0%B8%A263.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/18phy63/%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/18phy63/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-starfish.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/18phy63/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-starfish18%E0%B8%9E%E0%B8%A263.jpg


1-10 of 101