กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2563

กรณีที่เป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมที่จัดขึ้น ตามหัวข้อเหล่านี้
        วันที่ (เดือน ปี)
        วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
        กลุ่มเป้าหมาย :
        หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร :
        กิจกรรม :
        ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ :
        ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย :

30 มีนาคม 2563

โพสต์30 มี.ค. 2563 01:40โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต ]


วันที่ 30 มีนาคม 2563 

        วิเคราะห์ข้อมูลจากการที่ สพฐ.แจ้ง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการของสพฐ.และมาตรฐานสำนักงาน ในภาพรวม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

        - หนังสือนำ > คลิก
        - ใบแจ้งผลการติดตาม > คลิก

ดังนั้น ในการทำแผนนิเทศ ครั้งต่อไป ควรได้พิจารณาการนำผลจากใบแจ้งการติดตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการและผลสะท้อนคุณภาพผู้เรียนในภาพรวม ซึ่งพบว่าประเด็นที่ควรนำมาพิจารณาในการนิเทศ กำกับติดตาม จากผลการประเมินและคำแนะนำของหน่วยประเมิน ในบริบทของบทบาทหน้าที่ และความเกี่ยวข้อง ได้แก่

นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
    - ตัวชี้วัดที่ 25  ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    - ตัวชี้วัดที่ 26 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
    - ตัวชี้วัดที่ 34 ร้อยละของผู้เรียนมี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
    - ตัวชี้วัดที่ 52 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology         จากมูลเหตุดังกล่าว จึงได้ทำการศึกษาแสวงหาสื่อเพื่อใช้สนับสนุน แนะนำให้ครูและนักเรียนได้ใช้พัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้  โดยการอบรมหลักสูตรออนไลน์ Be Internet Awesome ใช้สื่อออนไลน์อย่างชาญฉลาด โดย Google 
    1. Be Internet Smart คิดก่อนแชร์ ข่าวต่างๆ (ทั้งดีและไม่ดี) แพร่กระจายในโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว และหากไม่คิดให้รอบคอบ เด็กๆ อาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ซึ่งอาจมีผลกระทบในระยะยาว ดูวิธีแชร์ข้อมูลกับคนที่รู้จักและไม่รู้จักได้เลย
    สื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ
    ส่งเสริมการคิดก่อนแชร์
    สร้างคู่มือเกี่ยวกับประเภทการสื่อสารที่ เหมาะสม (และไม่เหมาะสม)
    2. Be Internet Alert ไม่ตกหลุมพรางกลลวง ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าผู้คนและสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์อาจไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น ความสามารถในการแยกแยะระหว่างข้อมูลจริงและเท็จเป็นบทเรียนที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยในโลกออนไลน์

    3. Be Internet Strong เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยส่วนบุคคล ในโลกออนไลน์และออฟไลน์นั้นก็สำคัญไม่แพ้กัน การปกป้องข้อมูลที่สำคัญช่วยให้เด็ก ๆ หลีกเลี่ยงความเสียหายต่ออุปกรณ์ ชื่อเสียง และความสัมพันธ์ได้
    4. Be Internet Kind เป็นคนดีเท่จะตาย อินเทอร์เน็ตเป็นกระบอกเสียงอันทรงพลังในการเผยแพร่เรื่องที่ดีและไม่ดี ช่วยให้เด็กๆ เลือกทางที่ถูกต้องโดยใช้แนวคิด “จงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตัวเรา” กับการทำสิ่งต่าง ๆ ในโลกออนไลน์ ซึ่งจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับผู้อื่นและกำจัดพฤติกรรมการกลั่นแกล้งให้หมดไป
    5. Be Internet Brave สงสัยเมื่อไรก็ถามได้เลย บทเรียนหนึ่งที่ควรจะต้องสอนเด็ก ๆ ไม่ว่าจะพบสิ่งใดในโลกออนไลน์ก็คือ เมื่อใดก็ตามที่มีคำถาม พวกเขาควรพูดคุยกับผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจได้อย่างสบายใจ ซึ่งผู้ใหญ่สนับสนุนพฤติกรรมนี้ได้ด้วยการส่งเสริม การพูดคุยแบบเปิดเผยทั้งที่บ้านและในชั้นเรียน


        ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรการเข้าใจดิจิตัล (DIGITAL LITERACY CURRICULUM)
    - เอกสาร > คลิก
    - หลักสูตร Digital Literacy จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหิดล > คลิก 
    - การประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิตัล > คลิก 
    - Safe Internet For Kid.com เป็นหลักสูตรที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กในวัย 7-16 ปี ได้พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการท่องโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและสนุกสนานขึ้น หลังจากจบหลักสูตร Safe Internet แล้ว เด็กๆ จะสามารถ: สื่อสารอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ / ระบุความเสี่ยงรูปแบบต่าง ๆ และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านั้น ขอความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม > คลิก  ได้ทดลองใช้แล้วเหมาะกับเด็ก ๆ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/30mikh63/Safe%20Internet%20For%20Kid.jpg


การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ

โพสต์26 มี.ค. 2563 20:57โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 31 มี.ค. 2563 00:14 ]


วันที่ 27-31 มีนาคม 2563

        ปฏิบัติหน้าที่การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานบริหารสถาน / รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (กรณีตำแหน่งว่าง) ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 (1 เมษายน 2563) ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 76/2563 ลว. 10 มีนาคม 2563
        คำสั่งและเอกสารแนบท้าย > คลิก   
        กำหนดการประเมินฯ > คลิก


วันที่ 18 มีนาคม 2563 (เวลา 9:30) 
        ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพฯ 

วันที่ 27 มีนาคม 2563
        ณ โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง กลุ่มเพชรบัวงาม  อ.บางเลน 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/pramein/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%883%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%871.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/pramein/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%883%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%872.jpg

วันที่ 27 มีนาคม 2563
        ณ โรงเรียนบ้านไผ่หลวง กลุ่มบางหลวง อ.บางเลน

วันที่ 27 มีนาคม 2563
        ณ โรงเรียนวัดลาดสะแก กลุ่มบางเลน อ.บางเลน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/pramein/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%811.jpg

วันที่ 27 มีนาคม 2563
        ณ โรงเรียนบ้านหนองปรง กลุ่มบางเลน อ.บางเลน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/pramein/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E1-63-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%87.jpg

วันที่ 30 มีนาคม 2563
        ณ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม กลุ่มบางเลนใต้  อ.บางเลน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/pramein/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AC%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1.jpg?attredirects=0

วันที่ 30 มีนาคม 2563
        ณ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ กลุ่มบางเลนใต้  อ.บางเลน
https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/539325530297496/


วันที่ 30 มีนาคม 2563
        ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4  กลุ่มบางเลนใต้  อ.บางเลน
https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/539359546960761/

วันที่ 31 มีนาคม 2563
        ณ  โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย  กลุ่มบางภาษี  อ.บางเลน 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/pramein/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E1-63-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg

วันที่ 31 มีนาคม 2563
        ณ  โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม กลุ่มบางภาษี  อ.บางเลน 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/pramein/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E1-63-%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A11.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/pramein/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E1-63-%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1-2.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/pramein/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E1-63-%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1-%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81.jpg

วันที่ 31 มีนาคม 2563
        ณ โรงเรียนวัดรางกำหยาด กลุ่มบางภาษี  อ.บางเลน 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/pramein/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E1-63-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%94.jpg

วันที่ 31 มีนาคม 2563
        ณ โรงเรียนบ้านบางเลน  กลุ่มบางเลน  อ.บางเลน
https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/540044856892230/


24 มีนาคม 2563

โพสต์23 มี.ค. 2563 21:49โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2563 04:06 โดย Webmaster Supervisory ]

# เพื่อตัวเอง เพื่อลูก เพื่อหน่วยงาน เพื่อชาติ #

วันที่ 24 มีนาคม 2563

        "ผลกระทบจาก covid-19" ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่
    1. ผ่านการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย 36.2 ได้สติกเกอร์สีเขียวแสดงว่าร่างกายพร้อมปฏิบัติหน้าที่
    2. ผ้าปิดจมูก เพื่อป้องกันการรับและแพร่กระจายเชื้อโรค
    3. ล้างมือด้วยเจลทุกครั้งที่หยิบจับสิ่งต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

        ประกาศมาตรการเร่งด่วนจากวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
        - ประกาศของจังหวัดนครปฐม > คลิก 
        - ประกาศของ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/24mikh63/90429470_2552526994999033_4015855814022529024_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/24mikh63/90442184_525623461699677_4777035666548588544_n.jpg?attredirects=0


วันที่ 24 มีนาคม 2563

        ร่วมบริจาคโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 กับคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/24mikh63/89926128_666273740876209_2247955027681345536_n.jpg?attredirects=0
ร่วมการประชุมทางไกล (แบบไม่รวมกัน)


        การประชุมทางไกล ผ่านระบบ Video Conference "การประชุม ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ" 

ประเด็น
    1. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย
        - มติ ครม.
        - ประกาศ ศธ.
        - ประกาศ สพฐ.
        - การใช้เทคโนโลยีช่วยในการปฏิบัติงานที่บ้าน
        - การขอใช้โรงเรียนเป็นสถานที่กักตัวคนกลุ่มเสี่ยง
        - การดูแลครูและนักเรียนที่ติดไวรัสโคโรนา และผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
    2. การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
    3. การสอบ รอง ผอ. สถานศึกษา
22 มีนาคม 2563

โพสต์21 มี.ค. 2563 19:54โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2563 00:54 ]

วันที่ 22 มีนาคม 2563

        ร่วมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณทางโซเชียลมีเดีย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามประกาศของสังฆมณฑลราชบุรี เรื่อง งดการประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชามิสซาของพระคุณแบบสาธารณะ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
        เพื่อตอบรับสาสน์อภิบาล เลขที่ สสท.032/2020 จากสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้ายไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ.2020 โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช อาร์ชบิชอปประมุขแห่งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และประธานสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/22minakhm2563/90633017_875826832856785_3818862917038637056_n.jpg?attredirects=0

19 มีนาคม 2563

โพสต์19 มี.ค. 2563 00:21โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 23 มี.ค. 2563 23:41 ]


วันที่ 19 มีนาคม 2563 

        กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อสื่อสารการเตรียมความพร้อมการประกาศผลการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) และการประกาศผลการทดสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 25 มีนาคม และมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 26 มีนาคม 2563  
    - การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    - การจัดส่ง SAR ของโรงเรียน
    - การประกันคุณภาพภายนอกรอบ 4 ปีการศึกษา 2563 
    - หลักสูตร ระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรต้านทุจริต 
    - การจัดทำกรอบการนิเทศ 
    - การวัดและประเมินผลของโรงเรียน 
    - การอนุมัติผลการเรียน และการจัดทำรายงานผลการเรียนในโปรแกรม School MIS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 เมษายน 2563
18 มีนาคม 2563

โพสต์19 มี.ค. 2563 00:02โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2563 00:55 ]


วันที่ 18 มีนาคม 2563

        ภาคเช้า ร่วมรับชมรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2563 ประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ Conference Room สพป.นครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/18him/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B21.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/18him/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B22.jpg


ร่วมประชาสัมพันธ์
หลักสูตร be internet Awesome ครูดีของแผ่นดิน > คลิกวันที่ 18 มีนาคม 2563 (เวลา 9:30 น.)

        ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฎิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานบริหารสถาน/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน(กรณีตำแหน่งว่าง) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ที่ 76/2563 ลว. 10 มีนาคม 2563
        คำสั่งและเอกสารแนบท้าย > คลิก
        กำหนดการประเมินฯ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/18him/18%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84-1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/18him/18%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84-2.jpg


17 มีนาคม 2563

โพสต์17 มี.ค. 2563 20:28โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 19 มี.ค. 2563 00:15 ]


วันที่ 17 มีนาคม 2563

        กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อสื่อสารการดำเนินงานต่าง ๆ พร้อมต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ ณ ห้องชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2 

16 มีนาคม 2563

โพสต์16 มี.ค. 2563 01:39โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2563 20:00 ]


วันที่ 16 มีนาคม 2563

        ภาคเช้า ร่วมให้การต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ใหม่ 2 ท่าน และคณะ พร้อมทั้งได้รับการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิไข้ ตามมาตรการการป้องป้องการระบาดไวรัสโควิด19 ในการวัดไข้เบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ 
        ศึกษานิเทศก์น้องใหม่ ได้แก่ 
    1. นางสุทธิรัตน์ นาคราช จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม.1
    2. นางสาวสุรีพร พันยุโดด จาก โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ สพป.นครปฐม เขต 1https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/16mikh63/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A.jpg?attredirects=0
นางสุทธิรัตน์ นาคราช

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/16mikh63/1073180098-20190611-095009.jpg?attredirects=0
นางสาวสุรีพร พันยุโดด


        ภาคบ่าย ประชุมสัมมนาบุคลากรภายใน สพป.นครปฐม เขต 2  ครํ้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชลนที     รายงานการประชุม > คลิก9 มีนาคม 2563

โพสต์8 มี.ค. 2563 20:30โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2563 09:43 ]


วันที่ 9 มีนาคม 2563

        ร่วมกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 
        กิจกรรมหน้าเสาธงเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และรับฟังโอวาทจาก ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 
        เอกสารต้นเรื่อง > คลิก 
        อัลบั้มภาพ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/9mikh63/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95.jpg
6 มีนาคม 2563

โพสต์5 มี.ค. 2563 21:42โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2563 18:26 ]

วันที่ 6 มีนาคม 2563

        กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ได้มีการประชุมปฏิบัติการตรวจข้อสอบอัตนัยและการให้คะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชลนที สพป.นครปฐม เขต 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
        นำโดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ เป็นประธาน ร่วมกับคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะวิทยากร ผู้สอนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

    คณะวิทยากร ประกอบด้วย
    1. คุณครูนิชาภา สอนทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านลานแหลม
    2. คุณครูธนะกิต ใหญ่สิมา   ครูโรงเรียนวัดละมุด
    3. คุณครูพรพจน์ ยศอินทร์   ครูโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ        ประเด็นปัญหาที่พบจากข้อสอบ มีดังนี้
    1. ตัวอักษรของข้อสอบมีขนาดเล็กเกินไป และเป็นสีเขียว ทำให้มองได้ไม่ชัดเจน (ทั้งคณิตและภาษาไทย)
    2. ข้อสอบยากเกินระดับของผู้เรียน และมีการบล็อคคำตอบของผู้เรียน ไม่ได้เป็นข้อสอบอัตนัยอย่างแท้จริง (ภาษาไทย)
    3. เกณฑ์การตรวจข้อสอบไม่เป็นธรรม และไม่เปิดกว้างให้กับผู้เรียน (ภาษาไทย)
    4. ให้เวลาในการทำข้อสอบน้อยเกินไป (ภาษาไทย)
    5. ลำดับของข้อสอบควรเรียงจากง่ายไปหายาก (คณิตศาสตร์)

        แนวทางการแก้ปัญหา มีดังนี้
    1. ก่อนสอบ 2 เดือน ควรมีการจัดทบทวนเนื้อหา มาตรฐานและตัวชีัวัดตาม test blue print
    2. ควรจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้พบคำในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น รวมถึงคำทับศัพท์
    3. เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทำข้อสอบแบบแสดงวิธีทำในแต่ละหัวข้อมากยิ่งขึ้น
    4. ลดความแตกต่างและช่องว่างของครูรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เพื่อผสมผสานเทคนิค วิธีการ การถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย
    5. เน้นย้ำให้สอนผู้เรียนทำข้อสอบอัตนัยก่อนข้อสอบปรนัย เนื่องจากข้อสอบอัตนัยมีคะแนนมากกว่า และใช้เวลานานกว่าข้อสอบปรนัย     ภาระหน้าที่ของกลุ่มงานวัดผลประเมินผล มีดังนี้
    1. ทำการบ้านล่วงหน้า เน้นการทำงานเชิงรุก โดยสร้างฟอร์มให้ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รวบรวมข้อสอบย้อนหลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559/ 2560/ 2561 ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดอย่างละ 1-2 ข้อ
    2. ออกข้อสอบตาม test blueprint ของปีการศึกษา 2562 ซึ่งคาดการณ์เนื้อหาที่จะออกสอบในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเน้นสมรรถนะ
    3. ลดช่องว่างการทำงานระหว่างครูรุ่นเก่าและครูรุ่นใหม่ ให้มีการผสมผสานกันอย่างลงตัว ทั้งในเรื่องเทคนิควิธีการ สื่อการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมในห้องเรียน การทำข้อสอบ
    4. เริ่มดำเนินการในวิชา
        ภาษาไทย (ชั้น ป.1/ ป.3/ ป.6 และ ม.3)
        คณิตศาสตร์ (ชั้น ป.3/ ป.6 และ ม.3)
        วิทยาศาสตร์ (ชั้น ป.1/ ป.3/ ป.6 และ ม.3)
        ภาษาอังกฤษ (ชั้น ป.6 และ ม.3)

    บทเรียนจากการบริหารการจัดสอบ ในมุมมองของหัวหน้างานวัดผล สพป.นครปฐม เขต 2
    1. โปรแกรม NT ACCESS
        - ควรอัปเดตข้อมูลของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ทั้งชื่อผู้บริหารโรงเรียนและผู้รับผิดชอบโปรแกรม NT ACCESS ของโรงเรียน รววมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ในกรณีที่เกิดปัญหาจะได้ติดต่อประสานงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
        - เมื่อโรงเรียนลงข้อมูลนักเรียนในระบบเรียบร้อยแล้ว ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง "สถานะของผู้เข้าสอบ" ซึ่งมีผลต่อคะแนนของผู้เข้าสอบ
        - ติดตามปฏิทินการดำเนินการ และจัดกระทำข้อมูลให้สำเร็จ เรียบร้อย ภายในระยะเวลาทีก่ำหนด

    2. การติดต่อประสานงาน
        - ควรจัดตั้งกลุ่มการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดสอบ NT โดยเฉพาะ ตั้งแต่เริ่มต้นดำเนินการ เพื่อแก้ปัญาหาได้ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถถอดบทเรียนจากการดำเนินการได้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นซ้ำเดิมในปีการศึกษาถัดไป

    3. การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบและตรวจข้อสอบอัตนัย
        - ควรมีการตรวจสอบคำสั่งฯ ก่อนที่จะทำการจัดส่งให้กับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ เพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ ให้น้อยลง
(จำนวนห้องสอบของแต่ละสนามสอบ/ รายชื่อสนามสอบ/ จำนวนกรรมการคุมสอบแต่ละห้องสอบ-สนามสอบ)
        - กำชับให้โรงเรียนจัดส่งกรรมการคุมสอบที่มีความรู้ความสามารถ ตรงตามสมรรถนะของครูผู้สอนภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจข้อสอบอัตนัย1-10 of 32