กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2563

กรณีที่เป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมที่จัดขึ้น ตามหัวข้อเหล่านี้
        วันที่ (เดือน ปี)
        วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
        กลุ่มเป้าหมาย :
        หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร :
        กิจกรรม :
        ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ :
        ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย :

22 กันยายน 2563

โพสต์21 ก.ย. 2563 20:44โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2563 20:45 ]


วันที่ 22 กันยายน 2563

        ร่วมดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ ITA สถานศึกษาออนไลน์ เพื่อจัดทำและสรุปผลการประเมิน ITA สถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post-2/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%812.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post-2/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%811.jpg


วันที่ 23-24 กันยายน 2563

        ร่วมดำเนินการจัดการประชุมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  ณ feel like home resort อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post-2/%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg


กันยายน 2563

โพสต์21 ก.ย. 2563 19:37โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2563 19:52 ]


        ได้รับการคัดเลือกงานวิจัย ให้ลงตีพิมพ์ในวารสารการศึกษาไทย (OEC Journal) ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2563 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post-1/IMG_20200916_154257.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post-1/IMG_20200916_154308.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post-1/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A31.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post-1/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A32.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post-1/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A33.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post-1/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A34.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post-1/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A35.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/kanyayn2563/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A36.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/kanyayn2563/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A37.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/kanyayn2563/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A38.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/kanyayn2563/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A39.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/kanyayn2563/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A310.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/kanyayn2563/IMG_20200916_154330.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/kanyayn2563/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3OEC.jpg

        รูปแบบและวิธีการส่งบทความ > คลิก  
        ฉบับ e-Book > คลิก 

18 กันยายน 2563

โพสต์17 ก.ย. 2563 00:12โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 18 ก.ย. 2563 09:30 ]

        ร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้บุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2563 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
        โดยปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีการในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/18kanyayn2563/119610115_626322474625627_6749329883786734337_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/18kanyayn2563/119708977_605145083504632_3535057530169617928_n.jpg

17 กันยายน 2563

โพสต์16 ก.ย. 2563 00:31โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2563 19:30 ]

          ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนการพัฒนาส่งเสริมภาวะผู้นำให้ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส (ITA) และการส่งเสริมงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
          กลุ่มเป้าหมาย : ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูวิชาการ โรงเรียนละ 2 ท่าน
          หัวข้อ : 
          1. มอบเกียรติบัตรกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดย ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
          2. ภาวะผู้นำการบริหารจัดการประเมินคุณธรรม จริยธรรมความโปร่งใส (ITA) ออนไลน์ ในสถานศึกษา  โดยนายพิจารณ์  ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 
          3. ภาวะผู้นำการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง โรงเรียนวัดบัวหวั่น โรงเรียนวัดนิลเพชร และโรงเรียนบ้านบางเตย โดยนายสุภัค แฝงเพ็ชร และนางสุทธิรัตน์ นาคราช ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 
          4. ความสำคัญและแนวทางการส่งเสริมภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กร ในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
          5. แบ่งกลุ่มวางแผนศึกษาแนวทางในการพัฒนางานนประกันคุณภาพภายในของศึกษา เพื่อเตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4-5 จาก สมศ. โดยนายสุภัค แฝงเพ็ชร  ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 
          6. สรุปผลการวางแผนงานการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมสู่การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4-5 จาก สมศ. โดย ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2
14 กันยายน 2563

โพสต์11 ก.ย. 2563 01:25โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2563 02:46 ]

        เข้าร่วมการเปิดตัวสรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ประจำปี 2563 ระดับชาติ เรื่อง ความครอบคลุมและการศึกษา : ทั้งหมดหมายถึงทุกคน (Global education monitoring report summary, 2020: Inclusion and education: all means all) โดยมีนายณัฎพล  ทีปสุวรรณ  รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับนาย Shigery  Aoyagi ผู้อำนวยการสำนักงานยูเสนโก กรุงเทพฯ เป็นประธานร่วมพิธีเปิด ในวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีสาระสำคัญในการเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่ครอบคลุม และการสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้กับทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมที่มุ่งเน้นการพัฒนาปัจเจกบุคคลตามความถนัด และความจำเป็นบนแนวทางที่หลากหลาย 
        ต้นเรื่อง > คลิก

https://www.facebook.com/groups/441510896745627/

        รายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ปี 2020 มองกลไกด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ซึ่งเลือกปฏิบัติต่อเด็ก ยุวชน และเยาวชนซึ่งเปราะบาง ทำให้เข้าไม่ถึงหรือด้อยโอกาสทางการศึกษา ประเทศต่าง ๆ ซึ่งได้รับการผลักดันจากพันธกิจเพื่อบรรลุสิทธิในการศึกษาแบบครอบคลุมจึงได้ขยายวิสัยทัศน์ ด้านความครอบคลุมด้านการศึกษา โดยกำหนดให้ความหลากหลายเป็นส่วนสำคัญของระบบ แต่การนำกฎหมายและนโยบายซึ่งมีเจตจำนงที่ดีไปปฏิบัติจริงมักจะไม่ราบรื่น รายงานฉบับนี้ซึ่งตีพิมพ์ ณ ช่วงเริ่มต้นของทศวรรษเพื่อการปฏิบัติการปี 2030 ให้เหตุผลว่าการไม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนทุกคน เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายด้านการศึกษาระดับโลกอย่างยิ่ง

        ความครอบคลุมและการศึกษา: ทั้งหมดหมายถึงทุกคน ระบุวิธีการปฏิบัติในการกำกับดูแลและการเงิน หลักสูตร หนังสือแบบเรียน และการประเมิน การศึกษาของครู ระบบโครงสร้างของโรงเรียน และความสัมพันธ์กับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งสามารถสร้างความครอบคลุม และให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบายซึ่งทำให้ความหลากหลายของผู้เรียนเป็นจุดแข็งซึ่งน่ายินดี และเป็นพลังสำหรับความสมานฉันท์ในสังคม

        เว็บไซต์ใหม่สองเว็บไซต์เป็นส่วนประกอบให้รายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลกฉบับที่สี่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพียร์ (PEER) อธิบายการดำเนินการเพื่อสร้างความครอบคลุมของประเทศต่าง ๆ โดยเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการสนทนาแลกเปลี่ยนด้านนโยบาย ส่วนสโคป (SCOPE) เป็นการเปิดโอกาสให้มีการปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลและศึกษาตัวชี้วัด SDG ข้อ 4 บางตัว

เอกสาร

        สรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ปี 2020: ความครอบคลุมและการศึกษา: ทั้งหมดหมายถึงทุกคน (Global education monitoring report summary, 2020: Inclusion and education: all means all) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/14kanyayn2563/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%9C%E0%B8%A5.png


ช่วงที่ 1 (13.30-14.00 น.)
        การเปิดตัวสรุปรายงานฯ โดย รมว.ศธ. "ณัฎฐพล ทีปสุวรรณ" และ ผอ.สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ "Mr Shigeru Aoyagi"


ช่วงที่ 2 (14.50 น.)
        การเสวนา "โอกาส ความท้าทาย และความสำคัญของการจัดการศึกษาแบบครอบคลุมในประเทศไทย" โดย รองปลัด ศธ./ ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น/ รอง ผจก.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา/ ผู้แทนสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ/ ผู้แทนมูลนิธิสายเด็ก

11 กันยายน 2563

โพสต์10 ก.ย. 2563 22:54โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2563 02:47 ]

        ร่วมเป็นกรรมการในการตัดสิน best practices การคัดเลือกการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด 19 (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563  และ  การคัดเลือกการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ห้องชลนที สพป.นครปฐม เขต 2
         โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นคณะกรรมการในการตัดสิน 
1. ดร.อนนท์  ศรีพิพัฒน์     ข้าราชการบำนาญ สพป.นครปฐม เขต 2
2. นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์  ข้าราชการบำนาญ สพป.นครปฐม เขต 2
3. นางสุพิชฌา แป้งทา      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
         และมี ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ เป็นประธานกรรมการ

              10 กันยายน 2563

โพสต์9 ก.ย. 2563 00:29โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 11 ก.ย. 2563 02:42 ]

       ร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน ด้านวิทยาการคำนวณ ปีงบประมาณ 2563 เตรียมการในระยะที่ 2
ณ ห้องชลนที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2


        หลักสูตรการให้คำปรึกษาและการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับศึกษานิเทศก์ Coding Mentor (CM) 

วัตถุประสงค์: 
        เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ทางวิชาการ เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาการคำนวณ และแนวทางการนิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมหนึ่งจากจำนวนทั้งหมด 8 หลักสูตร สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ การออกแบบและเทคโนโลยี ตามนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
        ความก้าวหน้าของการอบรม “หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู Coding for Teacher” (C4T) ตามนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์  โดยหลักสูตรนี้ถูกออกแบบให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สามารถเรียนและทบทวนการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาในทุกช่วงชั้น ไม่ต้องออกจากบ้าน "เปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงเรียน" โดยได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้ใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้ 

        ครูและผู้ผ่านการอบรมจะนำความรู้ความสามารถด้านภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สู่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้ Coding ที่เน้นกระบวนการคิด และสามารถปรับตัวในสังคมที่มีความผันผวนได้ ด้วยการเรียนรู้ทักษะ 6 ด้าน ได้แก่ ทักษะการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงคํานวณ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมทั้ง นำความรู้ เทคนิค และตัวอย่างต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับการสอน ตลอดจนปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังคำกล่าวที่ว่า "Coding for All, All for Coding โค้ดดิ้งง่ายกว่าที่คิด พิชิตยุคดิจิทัล 9 กันยายน 2563

โพสต์8 ก.ย. 2563 01:47โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 20 ก.ย. 2563 01:57 ]

วันที่ 9 กันยายน 2563

        ร่วมกิจกรรม การประชุมอบรมสัมมนาการถอดบทเรียนการสอนสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: CBL) สู่การเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรม  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  
        โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1 ใน 6 ของโรงเรียนแกนนำ โรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/9kanyayn2563/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7.jpg

        โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
        เป้าหมายการดำเนินงาน มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Innovative school) โดยต่อยอดพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ จากโรงเรียนที่นำแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์ เป็นฐาน (Creativity Based Learning) หรือ CBL มาใช้พัฒนาครู พัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ กิจกรรมแบบ Active Learning นำความรู้เดิมไปต่อยอดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ ครูได้ลองปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเอง ในการจัดการเรียนการสอน จากการถ่ายทอดไปเป็นการสาธิต หรือเป็นผู้แนะนำให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ การเรียนรู้ อำนวยให้เกิดการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศที่เหมาะ กับการเรียนรู้ และประเมินผลเพื่อพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย บริหารจัดการเชิงนวัตกรรมให้เกิด การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 
        การพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Innovative School) > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/9kanyayn2563/%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%941.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/9kanyayn2563/9%E0%B8%81%E0%B8%A265.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/9kanyayn2563/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/9kanyayn2563/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20CBL%209%E0%B8%81%E0%B8%A2@%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7.jpg

โพสท์ของทิพวรรณ > คลิก

3 กันยายน 2563

โพสต์3 ก.ย. 2563 00:39โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2563 17:57 โดย Webmaster Supervisory ]


วันที่ 3 กันยายน 2563 

       กิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และถอดประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน เพื่อจัดทำ/ สร้างคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ สู่ความเป็นเขตสุจริต ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 
       ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 มีผลการประเมินประจำปี 2563 ผ่านในระดับ AA คะแนนรวม 97.53 ลำดับที่ 12 / 225 และผลการประเมินของ สพป.นครปฐม เขต 2 ผ่านในระดับ A คะแนนรวม 93.78 ลำดับที่ 44 / 225 คลิก 
       โดย ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 และคณะ ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ปฏิบัติใบงาน1) 
       แบ่งกลุ่มศึกษาวิเคราะห์ ผลการประเมิน ITA Online ตามตัวชี้วัดเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางาน (ใบงาน2)
       ศึกษาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนและฝึกอบรมทักษะตามฐานการเรียนรู้ (วิทยากรประจำฐานและแจกใบงาน) / นำเสนอผลการศึกษาดูงานเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางาน (ใบงาน3) / ประเมินโครงการ 
       คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ xxx/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริมสร้างธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และถอดประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน เพื่อจัดทำ/ สร้างคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ สู่ความเป็นเขตสุจริต ลว. 25 สิงหาคม 2563 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/3ky63/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%B9.jpg

ระบบการนิเทศติดตาม ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
@ School Notes สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 > คลิก
@ เว็บไซต์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 > คลิก
คู่มือการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 (นางปาณชีพ เกษามูล) > คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/3ky63/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/3ky63/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg


28 สิงหาคม 2563

โพสต์28 ส.ค. 2563 18:10โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2563 17:59 โดย Webmaster Supervisory ]


วันที่ 28 สิงหาคม 2563

        การประชุมสัมมนาการถอดบทเรียน (Best Practice) โครงการโรงเรียนสุจริตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 

📌 ผู้เข้าร่วมการประชุม💓
1. ประธานในพิธีเปิด : ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์
2. ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสัญชัย รัศมีแจ่ม
3. ผู้อำนวยการโรงเรียนที่บรรจุแต่งตั้งใหม่รุ่นที่ 2
4. คณะศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2

👉วิทยากร
1. นายวชิรวิทย์ ผอ.รร.วัดทรงคนอง
2. ครูปรัชญา คล้ายชุ่ม รร.วัดบางหลวง
3. นางสาวกมลณัฐ มรม่วง ครู รร.บ้านกระทุ่มล้ม
4. นางมยุรี พันธุ์โสภา ครูโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม

😊ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม💓

Cr.อัลบัั้มภาพโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม > คลิก

1-10 of 80