กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2563

กรณีที่เป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมที่จัดขึ้น ตามหัวข้อเหล่านี้
        วันที่ (เดือน ปี)
        วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
        กลุ่มเป้าหมาย :
        หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร :
        กิจกรรม :
        ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ :
        ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย :

9 กรกฎาคม 2563

โพสต์9 ก.ค. 2563 02:07โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2563 03:03 ]


วันที่ 9 กรกฏาคม 2563

        ร่วมนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   ณ โรงเรียนวัดทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 

https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/608151006748281/


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg

        เวลา 16.00 น. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของคณะทำงานสื่อ 65 พรรษาฯ ผ่านโปรแกรม ZOOM 
        เพ็จการดำเนินการ > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/9kkh63/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD.jpg


8 กรกฎาคม 2563

โพสต์7 ก.ค. 2563 22:12โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2563 19:04 ]


วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

        ร่วมการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และเข้าร่วมติดตามชมการประชุมทางไกล Conference พุธเช้าข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุม สพป.นครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B28%E0%B8%81%E0%B8%8463.jpg

กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้
▶ เลขาธิการ กพฐ. ดร. อำนาจ วิชยานุวัติ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง / สพป.สมุทรปราการ เขต 2
▶ แผนการจัดการศึกษาและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ / สพป.เชียงใหม่ เขต 1
▶ การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านป่าลาน จังหวัดเชียงใหม่ / สพป.เชียงใหม่ เขต 2
▶ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านคลองเต็ง / สพป.ตรัง เขต 1
▶ NEW NORMAL School ชีวิตวิถีใหม่ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว / สพป.สระแก้ว เขต 1
▶ ครูดี ศรี สพฐ : คุณครูนริศา ระวังผิด โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ตอน ครูดี 4.0 / สพป.ระยอง เขต 2


รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. 
ครั้งที่ 25/2563 ประจำวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
        การประชุมปฏิบัติการ การเพิ่มขีดความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียนที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
(วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.55 น.)
1 - 2 กรกฎาคม 2563

โพสต์1 ก.ค. 2563 19:09โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 05:39 ]


วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

        นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   ร่วมกับ คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคปฐม เขต 2  นำโดย ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 
        นิเทศ ติดตาม โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ในภาพรวม พบว่า โรงเรียนได้มีการดำเนินการจัดการความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคทางสาธารณสุขอย่างรัดกุม ทั้งต่อผู้เรียน คณะครู ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน
        ด้านการจัดการเรียนรู้ มีการประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อม โดยให้ข้อมูลรอบด้าน และดำเนินการตามนโยบายเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นอย่างดียิ่ง
        ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ทุกท่านที่ได้ประสานประโยชน์ ร่วมแรงร่วมใจ รวมพลังในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบต่อส่วนรวม เพื่อความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/602771010619614/
https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/603076720589043/

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/1kkh63/106483873_969480616825626_7049361266939309345_n.jpg

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/603074097255972/

โรงเรียนมะเกลือ
https://www.facebook.com/naphaphan108/posts/1807709169369598
https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/602749330621782/

โรงเรียนบ้านคลองโยง
https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/603074910589224/


วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.603509980545717&type=3

https://www.facebook.com/jojoebar.psm/media_set?set=a.3183886948316310&type=3

โรงเรียนวัดสาลวัน
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.603510313879017&type=3

โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.603540587209323&type=3

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/1kkh63/106032998_3396119217085657_8370302441389064910_o.jpg

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.603628960533819&type=3

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/1kkh63/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81.jpg


27 - 28 มิถุนายน 2563

โพสต์28 มิ.ย. 2563 20:09โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2563 02:20 ]

วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2563
            
        เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาสื่อ 65 พรรษา (ด้วยโปรแกรม Microsoft Team) ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


# คำสั่ง สพฐ.ที่ 924/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสื่อ 65 พรรษาฯ ลว. 15 มิ.ย.2563 > คลิก
# หนังสือแบบตอบรับ > คลิก
# หนังสือเชิญประชุม > คลิก
# โครงการพัฒนาสื่อ ๖๕ พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ ๖๕ พรรษา > คลิก
# ประชุมผ่าน Microsoft Team > คลิก
26 มิถุนายน 2563

โพสต์25 มิ.ย. 2563 23:18โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2563 03:14 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid 19
วันที่ 26 มิถุนายน 2563

        ร่วมกิจกรรม การประชุมเพื่อจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid 19 ณ ห้องประชุมริมน้ำ สพป.นครปฐม เขต 2 

วัตถุประสงค์ : 
    1) เพื่อจัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ covid 19
    2) เพื่อนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)  และทดลองใช้เครื่องมือนิเทศ (Tryout) 

กลุ่มเป้าหมาย : 
    1) บุคลากร สพป.นครปฐม เขต 2 (ผู้บริหาร / หัวหน้ากลุ่มงาน / ศึกษานิเทศก์) 
    2) โรงเรียนกลุ่มทดลองการใช้เครื่องมือนิเทศเตรียมความพร้อมฯ 

กิจกรรม : 
    1) การให้ความรู้ด้านสาธารณสุขในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน บรรยายโดยวิทยากร (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอนครชัยศรี) 2 ท่าน  
    2) ลงภาคสนามนิเทศเตรียมความพร้อมฯ และทดลองใช้เครื่องมือนิเทศ(Tryout) ณ โรงเรียนวัดห้วยตะโก โรงเรียนวัดน้อย โรงเรียนวัดไทร  อำเภอนครชัยศรี  

สื่ออ้างอิง : 
    1) คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 > คลิก
    2) เว็บเพ็จ COVID-19 การเตรียมความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona-19 (COVID-19) กลุ่มพุทธมณฑล > คลิก 
    3) (ร่าง) เครื่องมือนิเทศฯ 

ผู้เข้าร่วมรับฟังคำแนะนำจากวิทยากร
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/26miy63/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B31.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/26miy63/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD.jpg
(ร่าง) เครื่องมือนิเทศ

วิทยากรจากสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/26miy63/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3.jpg

        การลงภาคสนามนิเทศเตรียมความพร้อมฯ และทดลองใช้เครื่องมือนิเทศ(Tryout) ณ โรงเรียนวัดห้วยตะโก อำเภอนครชัยศรี 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/26miy63/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%812.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/26miy63/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%811.jpg

25 มิถุนายน 2563

โพสต์24 มิ.ย. 2563 20:37โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2563 21:54 ]


วันที่ 25 มิถุนายน 2563

        ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2563  ณ โรงแรมเวล นครปฐม  
        เป็นวิทยากรชี้แจง เรื่อง การออก ปพ.1 โดยโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS  
        เอกสารประกอบการชี้แจง(ศน.เกริน ช้อยเครือ) > คลิก 
        พาวเวอร์พอยท์ > คลิก
        ไฟล์เสียงบรรยาย > คลิก
        อัลบั้มภาพจากงาน ปชส. > คลิก 

https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95-2-1396492450508520/photos/?tab=album&album_id=1729235723900856

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/25miy63/%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%87%20%E0%B8%9B%E0%B8%9E1.jpg

20 มิถุนายน 2563

โพสต์20 มิ.ย. 2563 01:37โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2563 02:06 ]


        ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมออนไลน์ของประเทศฟินแลนด์ 

        ทั้งนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศทั้งสิ้นจำนวน 28 ท่าน และคุณครูในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมจำนวน 2 ท่าน 

        โดยมีรายละเอียด ดังนี้

        1. คุณครูปัณณฑร  แก้วเขียว - โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ อ.พุทธมณฑล
              ร่วมรับการอบรมหลักสูตร Stem education for early childhood and primary teachers (Online) ของมหาวิทยาลัย University of Helsinki (มีผู้ผ่านการคัดเลือก 9 ท่าน)

        2. คุณครูศิริลักษณ์  นิ่มกลิ่น - โรงเรียนวัดดอนยอ อ.บางเลน
              ร่วมรับการอบรมหลักสูตร Media Skill in digital environments ของมหาวิทยาลัย University of Finland (มีผู้ผ่านการคัดเลือก 9 ท่าน)

        ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจ

Cr.คุณครูปัณณฑร  แก้วเขียว

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/20mithunayn2563/fb.png?attredirects=0


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/20mithunayn2563/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/20mithunayn2563/card-%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/20mithunayn2563/card-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C.jpg?attredirects=0


17 มิถุนายน 2563

โพสต์18 มิ.ย. 2563 01:00โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2563 02:03 ]


วันที่ 17 มิถุนายน 2563

        เข้าร่วมการประชุมเพื่อสื่อสารพัฒนางานวิชาการ การเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้ชุมชนวิชาชีพ ณ ห้องประชุมชุมชนวิชาชีพ สพป.นครปฐม เขต 2

https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/593118688251513/

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/17mithunayn2563/104393155_959517091155312_5783770627720965248_n.jpg


12 มิถุนายน 2563

โพสต์12 มิ.ย. 2563 23:51โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2563 02:29 ]

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

      ได้รับเกียรติบัตร และร่วมประชาสัมพันธ์ เรื่อง มูลนิธิครูของแผ่นดิน เชิญชวน เด็ก เยาวชน และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบออนไลน์ มาร์ชชิ่งความดี 4ส  (สถาบัน สมาธิ สัมมาชีพ เสียสละ) ตามแนวทางพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา 

    👉 ฅุรุชนคนดี (บุคคลทั่วไป ที่สนใจ อายุเกินกว่า 20 ปี)
    👉 อนุชนคนดี (เด็ก เยาวชน ที่สนใจ อายุต่ำกว่า 20 ปี)

        📩 ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลให้กับคณะครูทางสื่อสังคมออนไลน์ (Face book และ Line) เกี่ยวกับมูลนิธิครูดึของแผ่นดิน พร้อมกันนี้ ได้ร่วมทำเกียรติบัตร "คุรุชนคนดี"  และสามารถศึกษา ใบความรู้ ก่อนทำแบบทดสอบออนไลน์ และทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ที่ (กด link ด้านล่าง เพื่อทำแบบทดสอบออนไลน์) 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/13mithunayn2563/12%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A263%E0%B8%85%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5.jpg

รวมเกียรติบัตรการพัฒนาตนเอง ปี 2563 > คลิก

9 มิถุนายน 2563

โพสต์12 มิ.ย. 2563 23:32โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2563 00:39 ]

วันที่ 9 มิถุนายน 2563

        เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประเมินศึกษานิเทศก์ ให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เรื่อง ตั้งคณะกรรมการประเมินให้มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2563  
        เอกสารอ้างอิง (สงวนสิทธิ์การเข้าถึง) .> คลิก https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/9mithunayn2563/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9963.jpg

1-10 of 51