กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2563

กรณีที่เป็นการจัดประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมที่จัดขึ้น ตามหัวข้อเหล่านี้
        วันที่ (เดือน ปี)
        วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย :
        กลุ่มเป้าหมาย :
        หลักสูตร เนื้อหา-สาระ / วิทยากร :
        กิจกรรม :
        ความคาดหวัง-ผลที่ได้รับ :
        ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลและภาพถ่าย :

18 พฤศจิกายน 2563

โพสต์16 พ.ย. 2563 22:50โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2563 05:03 ]


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 (ภาคเช้า)

        การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อการออกแบบกิจกรรม Coding ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
        โดยมี นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด
        ผู้เข้าอบรมจำนวน 60 ท่าน จาก 25 โรงเรียน  โดยได้ความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บริษัทเคทิพย์ 999 จำกัด

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/18phy63/Collage_Fotor.jpg

        กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ Coding เป็นหลักสูตรที่นักเรียนทั่วประเทศต้องเรียนอย่างเป็นทางการ (National Standards) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยเริ่มตั้งแต่ชั้น ป.1
        Coding คือ ส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาการคำนวณที่บรรจุอยู่ในสาระเทคโนโลยี กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป้าหมายโดยรวมของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ค้นเจอปัญหาและเงื่อนไข รู้เหตุและผล เข้าใจกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษใหม่
ตัวอย่างการเรียน Coding ในเด็กเล็กคล้ายกับการเล่นเกม เช่น เกมบันไดงู โดยให้ฝึกคิดหาทางออกทีละขั้น ผ่านการคิดและออกคำสั่งลูกศร ซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง โดยระบุถึงเหตุผล 5 ข้อ คือ 
            1. ให้เกิดทักษะการอ่าน 
            2. ให้เกิดทักษะการเขียน 
            3 .พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
            4. ฝึกฝนทักษะคิดคำนวณ
            5. มีตรรกะแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้เป็นขั้นเป็นตอน
        อีกเหตุผลสำคัญของการดัน Coding เข้ามา ด้วยเหตุจากปัจจุบันเด็กขาดทักษะการแก้ปัญหาและทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
        Coding มาจากภาษาอังกฤษว่า code หมายถึงการเข้ารหัส ถูกนำมาผนวกในหลักสูตร เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving Skill) อย่างเป็นขั้นตอนให้เด็ก ๆ “ทักษะแบบนี้เหมาะกับการสร้างนวัตกร ฝึกการเป็นผู้สร้าง เด็กในศตวรรษใหม่จำเป็นต้องเรียนเพื่อฝึกทักษะนี้ คอนเทนต์อาจจะไม่สำคัญเท่าทักษะในการทำงาน แก้ปัญหา จึงจะดำเนินชีวิตได้” 
        เป้าหมายของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ในส่วนของวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS) แยกตามชั้นปี ได้แก่

ป.1
    สามารถแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การเปรียบเทียบ การลองผิดลองถูก การค้นหาอย่างเป็นระบบ
    เล่าเรื่องราวและกิจวัตรประจำวันได้อย่างเป็นลำดับขั้นตอน
    แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานด้วยสัญลักษณ์ผ่านกิจกรรม unplugged เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด และหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์

ป.2
    จัดลำดับขั้นตอนที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน เช่น การทำความสะอาดบ้าน การจัดวางสิ่งของ
    ทดสอบการทำงานของโปรแกรม โดยตรวจสอบทีละคำสั่ง และทดสอบกับ input หลายแบบ
    แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบโดยนำเหตุผลเชิงตรรกะมาประกอบการพิจารณา เช่น การค้นหาคำในพจนานุกรมโดยเปิดทีละครึ่งเล่ม การสืบหาสาเหตุของอาหารที่เป็นพิษ หรือเกมสืบสวนอย่างง่าย
    เขียนโปรแกรมแบบ unplugged โดยใช้เงื่อนไขต่อเนื่องกันหลายเงื่อนไข เพื่อสร้างผลลัพธ์หลายแบบ เช่นโปรแกรมปรุงอาหาร โปรแกรมห่อของขวัญ และโปรแกรมคำนวณค่าผ่านทางเข้าสวนสนุก

ป.3
    มีความคุ้นเคยกับการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา สามารถจำลองการทำงานตามเงื่อนไขที่ระบุได้ สามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะสร้างข้อสรุปขึ้นใหม่จากข้อมูลเดิมได้
    คิดอย่างเป็นระบบเพื่อแจกแจงทางเลือกของสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้ เช่น การจัดเรียงสิ่งของ การจัดตารางแผนงาน
    เขียนโปรแกรมแบบ unplugged โดยใช้เงื่อนไขซ้อนกันหลายชั้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์แตกต่างกันตามสถานการณ์และความต้องการของผู้ใช้ที่ซับซ้อนขึ้น
    เขียนโปรแกรมแบบ unplugged โดยมีการทำซ้ำแบบระบุจำนวนรอบ เช่น โปรแกรมที่สั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่แบบเดิมหลายครั้ง

ป.4
    รู้จักคำว่า ‘อัลกอริธึม’ สามารถออกแบบอัลกอริธึมเพื่อแก้ปัญหาอย่างง่ายในชีวิตประจำวันได้ มองเห็นวิธีการที่หลากหลายที่สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
    เขียนโปรแกรมแบบ block programming (แบบลาก-วาง) เพื่อให้ตัวละครสนทนา เคลื่อนที่ และวาดรูปได้ โดยจัดเรียงคำสั่งตามลำดับขั้นตอน (sequential)
    ตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม (debug) ทั้งแบบ unplugged และ block programming โดยทดสอบทีละคำสั่ง และตรวจสอบสถานะเริ่มต้นของโปรแกรม

ป.5
    ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา โดยการแจกแจงทางเลือก และตัดทางเลือกที่เป็นไปไม่ได้
    เขียนอธิบายอัลกอริธึมด้วยข้อความที่ชัดเจน ไม่กำกวม หรือด้วยรหัสลำลอง (pseudo code)
    เขียนโปรแกรมแบบ block programming โดยรับ input และใช้คำสั่งวนซ้ำเพื่อให้ตัวละครเคลื่อนที่หรือวาดรูปที่ต้องการ และใช้คำสั่งเงื่อนไขอย่างง่ายเพื่อให้ตัวละครตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมโดยการเปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยนรูปร่างของตัวละคร
    ตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่มีการวนซ้ำโดยจำลองการทำงานของโปรแกรมในแต่ละรอบ และสังเกตตำแหน่งของคำสั่งที่มีการวนซ้ำ

ป.6
    ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาและออกแบบอัลกอริธึม และเขียนอธิบายอัลกอริธึมด้วยผังงาน (flowchart)
    เขียนโปรแกรมแบบ block programming โดยใช้คำสั่งต่างๆ ผสมกับการวนซ้ำและการใช้เงื่อนไข เพื่อสร้างโปรแกรมที่มีเรื่องราวและมีการโต้ตอบ เช่น เกมอย่างง่าย หรือโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนที่ตามเส้นทาง
    วิชาวิทยาการคำนวณคือวิชาที่จะตอบโจทย์การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะในหลัก 4Cs ได้แก่ creativity, critical thinking, collaboration และ communication
        Creativity คิดสร้างสรรค์ “เวลาที่เราบอกเด็กว่ามีปัญหาหนึ่งอย่าง จะมีการแก้ได้กี่วิธีบ้าง เปิดโอกาสให้เด็กคิดได้หลากหลาย และสร้างสรรค์”
        Critical Thinking การคิดอย่างมีวิจารณญาณ “เพราะการออกแบบขั้นตอนการทำงานต้องใช้ทั้งวิจารณญาณและการประเมิน ประเมินผลที่เราคาดหวังข้างหน้าและประมวลผลว่าจะเลือกการแก้ปัญหาแบบไหน”
        Collaboration ทำงานร่วมกับผู้อื่น “ยิ่งโตขึ้น หลักสูตรก็จะเขียนโปรแกรมรวมกับเพื่อนเพื่อแก้ปัญหากันเป็นทีม”
        Communication สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ “ตั้งแต่ ป.1 เลยคือการบอกลำดับงานเป็นขั้นตอน เขียนโฟลว์ชาร์ท เพื่อแสดงขั้นตอนการคิดแก้ปัญหาของตัวเองได้”

        ป.1-ป.3 เราหวังแค่เด็กสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนได้ ต่างกันแค่ความลึกของเนื้อหาที่ใส่ไป ส่วน ป.4-ป.6 คือการให้เหตุผลเชิงตรรกะ คือให้เหตุผลของการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนได้ เริ่มเน้นเรื่องเหตุผล    
        สำหรับเด็กปฐมวัย การสร้างโปรแกรมบนกระดาษก็สามารถทำได้แล้ว โดยอาจจะเลียนแบบการเขียนโปรแกรมคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน โดยไม่มีคอมพิวเตอร์จริง ให้เด็กลองเขียนภาพบนกระดาษ ตามโปรแกรมที่ทำเหมือนเวลาโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

เกมการเรียนรู้แบบ Unplug > คลิกวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 (ภาคบ่าย) 

        ร่วมกิจกรรม Teacher Boot Camp Workshop Online 

หนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย > shorturl.at/ayIW0 

ประเด็นการประชุม
    ทำความเข้าใจกับกิจกรรมพื้นที่นักสร้างสรรค์
    การกำหนดแผนการดำเนินโครงการ
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป้าหมาย(school concept) รูปแบบกิจกรรม, โครงการ ที่โรงเรียนจะดำเนินการ (โรงเรียนละ 5 นาที) 
    รับคำแนะนำจาก ศน.
    การไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ

ประชุม zoom สตาร์ฟิช Boot Camp เวลา 13:00-16:30 น.
    ลิงก์ห้องซูมกิจกรรม Teacher boot camp online workshop 
    Topic: Teacher boot camp workshop TSQP2
    Time: Nov 18, 2020 12:00 Bangkok
    Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/91871948771...
    Meeting ID: 918 7194 8771
    Passcode: 944272

- ข้อมูลภาพจากการร่วมกิจกรรม Teacher Boot Camp Workshop Online > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post/18%E0%B8%9E%E0%B8%A263.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/18phy63/%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/18phy63/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-starfish.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/18phy63/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-starfish18%E0%B8%9E%E0%B8%A263.jpg


17 พฤศจิกายน 2563

โพสต์16 พ.ย. 2563 22:40โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2563 23:02 โดย เกริน ช้อยเครือ ]


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

การประชุม star fish online by Zoom Meeting (17 พย 63)

- school concept-Star Fish ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/kru%20A.jpg
ครูเอ ผู้ประสานงานสตาร์ฟิช

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%84.jpg
โค้ชแจ๊ค host+ผู้ดำเนินรายการ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg
แนะนำโครงการ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/125055358_405489510636245_2759273430491605780_n.png
ทักษะศตวรรษที่ 21

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/maker%20space-steam%20design%20process.jpg
maker space : steam design process

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpg
กิจกรรม maker space นำไปอยู่ในชุมนุม ชมรม ลดเวลาเรียน
กิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ชม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/steam%20design%20process.jpg
steam design process นำความรู้วิชาต่างๆเข้ามาใช้
เป็นการบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/steam.jpg
steam

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99.jpg
ความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/AL-BBL.jpg
AL/BBL

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/school%20concept.jpg
school concept

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%20maker%20space%20%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%20%E0%B8%A3%E0%B8%A3%20%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7.jpg
ตัวอย่าง maker space ของ รร บ้านปลาดาว

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg
หนังสือ 3 เล่ม ที่ใช้ประกอบการทำเอกสาร
รร.จะได้รับในวันที่ 28-29 พย (ที่เมืองทองธานี) และลิงค์ หนังสือ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20maker%20space.jpg
ให้ครูส่งแผน อย่างน้อย 1 หน่วยการเรียนรู้
บูรณาการ maker space เข้าไปด้วย โดยจัดส่งทาง gg form

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.jpg
ตัวอย่างแบบบันทึกผู้เข้าใช้กิจกรรม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%882%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A163.jpg
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม 63
จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนละ 5 นาที

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94.jpg
กิจกรรมสะท้อนคิด เพื่อการนำไปใช้ในการจัดกาเรรียนการสอน
ในช่วงภาค 2 ปี 63


การนำเสนอ school concep ของโรงเรียน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%A3%E0%B8%A3%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%A3%E0%B8%A3%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A72.jpg
โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว นำเสนอ

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3.jpg
โรงเรียนวัดนิลเพชร

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87.jpg

โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง

โรงเรียนวัดบัวหวั่น

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A51.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5.jpg
โรงเรียนวัดศิลามูล

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg
โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81.jpg
โรงเรียนคลองบางกระทึก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%991.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%99.jpg
โรงเรียนวัดเชิงเลน

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%871.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg
โรงเรียนวัดทรงคนอง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/126110368_816313492545376_4154256927774520765_n.png
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/starfish/17phy63/126026712_400101561130985_9107180878922815_n.png

สะท้อนคิด star fish online
16 พฤศจิกายน 2563

โพสต์15 พ.ย. 2563 23:50โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2563 00:21 ]


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563

        เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 5/2563  ณ ห้องชลนที  สพป.นครปฐม เขต 2 
11 พฤศจิกายน 2563

โพสต์10 พ.ย. 2563 20:56โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2563 04:36 ]


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

        เข้าร่วมรับฟังรายการพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2563 ประจำวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563

https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/705507813679266


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/11phy63/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B211%E0%B8%9E%E0%B8%A263.jpg


        ภาคบ่าย ร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจาก ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ห้องชลนที10 พฤศจิกายน 2563

โพสต์10 พ.ย. 2563 20:38โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2563 21:23 ]


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

        นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 และนางสาวเกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายพุทธมณฑล ได้มาพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล และโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ เพื่อทำความรู้จักกับผู้บริหารและคณะครู 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/10phy63/2020-11-11_11-42-25.jpg

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860784500745977&id=1396492450508520

        โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1860792174078543&id=1396492450508520


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/10phy63/2020-11-11_11-30-46.jpg
https://www.facebook.com/boonyasrisawad/posts/5202908269726623

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/10phy63/2020-11-11_11-45-59.jpg


6 พฤศจิกายน 2563

โพสต์6 พ.ย. 2563 01:10โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 11 พ.ย. 2563 04:45 ]


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

        ร่วมเป็นคณะกรรมการ ดำเนินการฝ่ายพิธีกรและพิธีการ งานต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 นายชาญกฤต นำ้ใจดี รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผอ. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
        และต้อนรับนายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/6phy63/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A32.jpg

https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/701540247409356/

https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/701540247409356/

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/6phy63/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/6phy63/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%871.JPG

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/6phy63/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%872.JPG
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/6phy63/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%873.JPG
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/6phy63/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%874.JPG


21 ตุลาคม 2563

โพสต์20 ต.ค. 2563 21:08โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 26 ต.ค. 2563 18:22 ]

        ร่วมประชุม VDO Conference พุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของคณะศึกษานิเทศก์ตามกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/21tulakhm2563/122102247_850755029031017_6822246215592801461_n.jpg?attredirects=0

1 ตุลาคม 2563

โพสต์3 ต.ค. 2563 00:44โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2563 00:48 ]


วันที่ 1 ตุลาคม 2563

    
    การประชุม online กิจกรรมแนะนำโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ รุ่นที่ 2 ปี 2563 (TSQP2)
        ประชุมระบบ Zoom ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น.- 17.00 น. มีโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมจำนวน 34 โรงเรียน 
        โรงเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมโครงการ 9 โรงเรียน ได้แก่ 
    1. โรงเรียนวัดนิลเพชร
    2. โรงเรียนวัดบัวหวั่น
    3. โรงเรียนวัดศิลามูล
    4. โรงเรียนวัดไผ่หูช้ำง
    5. โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
    6. โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว
    7. โรงเรียนวัดทรงคนอง
    8. โรงเรียนวัดเชิงเลน
    9. โรงเรียนคลองบางกระทึก

    กำหนดการ กิจกรรมแนะนำโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ รุ่นที่ 2 ปี 2563 และการอบรมเชิงปฏิบัติการ School Leadership 34 โรงเรียน

15:00 -15:05 
    ต้อนรับทักทาย โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทำความเข้าใจการประชุมออนไลน์ และทบทวนกำหนดการ

15:05-15:15 
    กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงภาพรวมโครงการ โดย ดร.อุดม วงษ์สิงห์
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา
อ.เพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ หัวหน้าโครงการบริหารจัตการโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

15:15-15:50 
    กล่าวต้อนรับ แนะนำทีมงาน และกล่าวถึงภาพรวมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ โดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร
ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

15:50-16:00 
    ประสบการณ์โรงเรียนพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ โดย นายประทิน ตั้งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าวบูรพา

16:00-16:10 
    ประสบการณ์โรงเรียนพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ โดย คุณภาษิตา เฉียงภาเลิศ ครูโรงเรียนวัดปัจจันตาราม

16:10-17:00 
    การจัดการบริหารโครงการ
    - Timeline โครงการ และ ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรียน มูลนิธิฯ และต้นสังกัด โดย นายธนิต มินวงษ์ ผู้อำนวยการ Starfish Academy
    - 9 Elements and Developmental Evaluation โดย อ.ธิติ ธีระเธียร
ที่ปรึกษาทางวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางการพัฒนาครู สถาบัน Starfish Academy
    - รูปแบบโครงการ ผลที่คาดหวัง และ ตัวอย่างโครงการ การเขียนโครงการ โดย ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครู สถาบัน Starfish Academy
    - การจัดการเรื่องการเงิน โดย คุณวรฉัตร ชวลิตพร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post/2020-10-01_16-58-34.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/1tkh63/120512347_656738645046804_4762050595799547171_n.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/1tkh63/120346627_2908176962615098_2983977541446004345_n.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/1tkh63/120364657_2795527797435917_2860815842777710695_n.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/1tkh63/120371470_757110665131892_6802927820634028437_n.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/1tkh63/120251447_263510198172311_4319802543765893258_n.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/1tkh63/120296814_346003673120544_2416433460756336914_n.png

หน้าการสื่อสารประสานงานกลุ่มเป้าหมาย > คลิก29 กันยายน 2563

โพสต์1 ต.ค. 2563 02:39โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2563 01:09 ]


วันที่ 29 กันยายน 2563

        ร่วมการถอดบทเรียนการดำเนินงานวิชาการวิทยะฐานะเชี่ยวชาญของ ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ กุลนที รีสอร์ท อัมพวา  อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/1tulakhm2563/%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%941.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/1tulakhm2563/%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%942.jpg

ประเมินประสิทธิภาพฯ

โพสต์30 ก.ย. 2563 00:42โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2563 02:38 ]

วันที่ 28 กันยายน 2563

      ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) ตามคำสั่งที่ 388/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 โดยเป็นคณะกรรมการชุดที่ 7 ประกอบด้วย
    1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 (ประธานกรรมการ)
    2. ว่าที่ ร.ต.สมพร เมธสุทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิลามูล (กรรมการ)
    3. นางสาวเกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (กรรมการและเลขานุการ)
    ตารางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา 
กลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม

วันที่ 2 ตุลาคม 2563
1. วัดเกษตราราม
2. วัดนิลเพชร-บอนใหญ่
3. ตลาดเจริญสุข
4. วัดบัวหวั่น
5. บ้านหนองปรงกาญจนา
6. วัดโพธิ์

วันที่ 5 ตุลาคม 2563
1. วัดบัวปากท่า
2. วัดไผ่จรเข้
3. วัดไผ่สามตำลึง
4. วัดบางไผ่นารถ

         และร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 25633) ตามคำสั่งที่ 393/2563 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 https://www.facebook.com/photo?fbid=1040221009751586&set=pcb.672596713637043

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 

โรงเรียนบ้านหนองปรงกาญจนา > คลิก
โรงเรียนวัดบัวหวั่น > คลิก 
โรงเรียนตลาดเจริญสุข > คลิก 
โรงเรียนวัดนิลเพชร และ โรงเรียนวัดบอนใหญ่ > คลิก 
โรงเรียนวัดบัวปากท่า > คลิก
โรงเรียนวัดเกษตราราม > คลิก 
โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง > คลิก 
โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ > คลิก 
โรงเรียนวัดโพธิ์ > คลิก
โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ > คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/28kanyayn2563/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%9963.jpg


1-10 of 92