1 - 2 กรกฎาคม 2563

โพสต์1 ก.ค. 2563 19:09โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 05:39 ]

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

        นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   ร่วมกับ คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคปฐม เขต 2  นำโดย ดร.สมหมาย เทียนสมใจ ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 
        นิเทศ ติดตาม โรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ในภาพรวม พบว่า โรงเรียนได้มีการดำเนินการจัดการความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคทางสาธารณสุขอย่างรัดกุม ทั้งต่อผู้เรียน คณะครู ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน
        ด้านการจัดการเรียนรู้ มีการประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อม โดยให้ข้อมูลรอบด้าน และดำเนินการตามนโยบายเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นอย่างดียิ่ง
        ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ทุกท่านที่ได้ประสานประโยชน์ ร่วมแรงร่วมใจ รวมพลังในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบต่อส่วนรวม เพื่อความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/602771010619614/
https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/603076720589043/

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/1kkh63/106483873_969480616825626_7049361266939309345_n.jpg

โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/603074097255972/

โรงเรียนมะเกลือ
https://www.facebook.com/naphaphan108/posts/1807709169369598
https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/602749330621782/

โรงเรียนบ้านคลองโยง
https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/603074910589224/


วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.603509980545717&type=3

https://www.facebook.com/jojoebar.psm/media_set?set=a.3183886948316310&type=3

โรงเรียนวัดสาลวัน
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.603510313879017&type=3

โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.603540587209323&type=3

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/1kkh63/106032998_3396119217085657_8370302441389064910_o.jpg

โรงเรียนวัดสุวรรณาราม
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.603628960533819&type=3

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/1kkh63/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81.jpg


Comments