1 ตุลาคม 2563

โพสต์3 ต.ค. 2563 00:44โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2563 22:57 ]

วันที่ 1 ตุลาคม 2563

    
    การประชุม online กิจกรรมแนะนำโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ รุ่นที่ 2 ปี 2563 (TSQP2)
        ประชุมระบบ Zoom ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น.- 17.00 น. มีโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมจำนวน 34 โรงเรียน 
        โรงเรียนสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมโครงการ 9 โรงเรียน ได้แก่ 
    1. โรงเรียนวัดนิลเพชร
    2. โรงเรียนวัดบัวหวั่น
    3. โรงเรียนวัดศิลามูล
    4. โรงเรียนวัดไผ่หูช้ำง
    5. โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
    6. โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว
    7. โรงเรียนวัดทรงคนอง
    8. โรงเรียนวัดเชิงเลน
    9. โรงเรียนคลองบางกระทึก

        กำหนดการ กิจกรรมแนะนำโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ รุ่นที่ 2 ปี 2563 และการอบรมเชิงปฏิบัติการ School Leadership 34 โรงเรียน
    15:00 -15:05 ต้อนรับทักทาย โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทำความเข้าใจการประชุมออนไลน์ และทบทวนกำหนดการ
    15:05-15:15 กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงภาพรวมโครงการ โดย ดร.อุดม วงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา/ อ.เพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ หัวหน้าโครงการบริหารจัตการโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
    15:15-15:50 กล่าวต้อนรับ แนะนำทีมงาน และกล่าวถึงภาพรวมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ โดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม
    15:50-16:00 ประสบการณ์โรงเรียนพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ โดย นายประทิน ตั้งใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าวบูรพา
    16:00-16:10 ประสบการณ์โรงเรียนพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ โดย คุณภาษิตา เฉียงภาเลิศ ครูโรงเรียนวัดปัจจันตาราม
    16:10-17:00 การจัดการบริหารโครงการ
    - Timeline โครงการ และ ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรียน มูลนิธิฯ และต้นสังกัด โดย นายธนิต มินวงษ์ ผู้อำนวยการ Starfish Academy
    - 9 Elements and Developmental Evaluation โดย อ.ธิติ ธีระเธียร
ที่ปรึกษาทางวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางการพัฒนาครู สถาบัน Starfish Academy
    - รูปแบบโครงการ ผลที่คาดหวัง และ ตัวอย่างโครงการ การเขียนโครงการ โดย ผศ.ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครู สถาบัน Starfish Academy
    - การจัดการเรื่องการเงิน โดย คุณวรฉัตร ชวลิตพร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม
    - บันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำสถานศึกษา หัวข้อ School Leadership Workshop ในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 > คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/_draft_post/2020-10-01_16-58-34.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/1tkh63/120512347_656738645046804_4762050595799547171_n.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/1tkh63/120346627_2908176962615098_2983977541446004345_n.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/1tkh63/120364657_2795527797435917_2860815842777710695_n.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/1tkh63/120371470_757110665131892_6802927820634028437_n.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/1tkh63/120251447_263510198172311_4319802543765893258_n.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/1tkh63/120296814_346003673120544_2416433460756336914_n.png

หน้าการสื่อสารประสานงานกลุ่มเป้าหมาย > คลิกComments