28-29 พฤศจิกายน 2563

โพสต์28 พ.ย. 2563 20:50โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 27 เม.ย. 2564 02:39 ]

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 

        เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานและมีการนำระบบสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนเป้าหมายรุ่นที่ 1 และ 2 (พื้นที่ภาคกลาง) ณ ห้องประชุมแกรนไดมอนด์บอลรูม อิมแฟ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี นนทบุรี ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมนา ได้แก่
    1. ผู้อำนวยการโรงเรียน / ผอ.สพท.หรือรองฯ / ศึกษานิเทศก์
    2. หัวหน้าฝ่ายทะเบียน/วัดผล โรงเรียน
    3. ฝ่ายสารสนเทศโรงเรียน
        รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/36hy2YD และขอความอนุเคราะห์โรงเรียนตอบกลับแบบตอบรับการเข้าร่วมภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่อีเมล sorasak-sk@schsf.org หรือที่ไลน์กลุ่มแต่ละโรงเรียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 09 9563 2212 (ศรศักดิ์)
    - ประชาสัมพันธ์งาน > คลิก 
    - กำหนดการ > คลิก 
    - กิจกรรมเวที หัวข้อ "ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ" 
(สื่อและเอกสารประกอบการประชุมเวทีกลาง) > คลิก  
    - อัลบั้ม ยกระดับคุณภาพโรงเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ : ภาคกลาง" 28-29 พ.ย.63 โดย ศน.เกริน ช้อยเครือ > คลิก 
    อัลบั้มภาพของ Starfish Academy พัฒนานักการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ > คลิก 

https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/718562215707159/

        ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 กสศ.จัดเวทีประชุม”ยกระดับคุณภาพโรงเรียนความเหลื่อมล้ำ “ภาคกลาง” โดยมีภาคีเครือข่ายและโรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบต่อเนื่องรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ได้เข้าร่วมเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามกรอบแนวคิดของโครงการฯ 
        ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนพัฒนาตนเองได้ทั้งระบบ (Whole School Approach) ทั้งด้านการบริหารจัดการโรงเรียน และด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และมุ่งหวังว่าทุกคนคือผู้นำที่จะร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษา และสามารถพัฒนาเด็กได้ครบทุกด้าน ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้สร้างการเรียนรู้ที่ดีให้แก่เด็ก หนุนให้เด็กได้พัฒนาและลงมือทำได้ด้วยตนเอง พร้อมเน้นย้ำโรงเรียนเป็นผู้กระทำและพัฒนาได้โดยไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อคุณภาพการศึกษาไทยที่ดีขึ้น 

https://www.facebook.com/StarfishAcademy2019/posts/997264690742357


เวลา 13:00 น. ที่ห้อง 101 

        กลุ่มผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของ กสศ. และบทบาทการสนับสนุนของ
หน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ โดย อนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการฯ และ กสศ. 

https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/718653552364692/

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/28phy63/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C-28%E0%B8%9E%E0%B8%A263.jpg


Comments