29 กรกฎาคม 2563

โพสต์29 ก.ค. 2563 00:29โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 9 ก.ย. 2563 18:17 ]

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  เวลา 9.00 น.

        เข้าร่วม การปฏิบัติการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  ณ ห้องชลนที  สพป.นครปฐม เขต 2 

วิทยากร
    1. คุณครูจีรัสุดา ภักดีศุภะผล ครูโรงเรียนวัดทรงคนอง
    2. คุณครูชฎาภรณ์ ในย่อง  ครูโรงเรียนวัดบางหลวง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/29kkh63/29%E0%B8%81%E0%B8%8463-2.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/29kkh63/29%E0%B8%81%E0%B8%8463-1.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/29kkh63/3.jpg?attredirects=0


29 ก.ค.63   เวลา 11.00 น.

        เข้าร่วมประชุมการเตรียมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/29kkh63/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5.jpg


29 ก.ค.63  เวลา 13.00 น. 

        เข้าร่วม การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง "ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ" (Human Capital Excellence Center: HCEC) 
        ต้นเรื่อง > คลิก
        ประกาศ สพฐ. เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริหารงานพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ > คลิก
        อัลบั้มร่วมประชุม > คลิก
        สื่อประกอบการประชุม: 
    แนวทางการดำเนินงาน > คลิก
    สมรรถนะทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา (วัฒนาพร) > คลิก
    คุณภาพการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาฯ (อาทิตยา) > คลิก
    การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษบุคลากรทางการศึกษา โดยข้อสอบ Versant > คลิก
    การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพตามแผน EIDP > คลิก 

สรุป : การสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
    ระยะที่ 1 สอบจำนวน 82 ศูนย์ (ณ พระปฐมวิทยาลัย) วันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ซึ่งผู้เข้าสอบประกอบด้วย ผอ.เขต/ รอง ผอ.เขต/ ผอ.กลุ่มงาน / ศึกษานิเทศก์ทุกคน และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
    ระยะที่ 2 สอบครบทั้งหมด (เพิ่มเติม 103 ศูนย์) ในปีการศึกษา 2564 
    ข้อสอบมี 9 Part 81 ข้อ ใช้เวลา 50 นาที

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/29kkh63/eidp2.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/29kkh63/eidp1.jpg

เอกสารประกอบคำบรรยาย > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/29kkh63/25620.jpg

การศึกษายกกำลังสอง คืออะไร?


(คลิป)ยกกำลังสองการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ (17 ส.ค. 2563) > คลิก ć
เกริน ช้อยเครือ,
29 ก.ค. 2563 02:28
ć
เกริน ช้อยเครือ,
29 ก.ค. 2563 02:20
ć
เกริน ช้อยเครือ,
29 ก.ค. 2563 02:18
Comments