2 สิงหาคม 2563

โพสต์31 ก.ค. 2563 20:27โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 18 ส.ค. 2563 02:16 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2563

        การอบรมหลักสูตรพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะ​ครูผู้ช่วยสู่การเป็น​ครูมืออาชีพ รุ่นที่ 1 ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล นครปฐม 

กลุ่มเป้าหมาย: 
        ครูผู้ช่วยที่บรรจุแต่งตั้งในปี 2562 จำนวน 163 คน  
        ครูผู้ช่วยที่บรรจุแต่งตั้งในปี 2563 จำนวน 7 คน 
        รวม 170 คน 

เอกสารอ้างอิง: 
        เรื่องแจ้ง > คลิก
        คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 298/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ลว.14 ก.ค. 63 > คลิก 
        ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center HCEC) จังหวัดนครปฐม ลว. 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 > คลิก

วันที่ 2 สิงหาคม 2563 
        เป็นวิทยากรดำเนินการอภิปราย เรื่อง ภาษาอังกฤษกับความเป็นครู
    - สื่อประกอบกิจกรรมการอภิปรายและบรรยาย: > คลิก
    - คู่มือการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์เสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
        1. คู่มือการพัฒนาครูผู้ช่วย > คลิก
        2. คู่มือสำหรับวิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยง คลิก
        3. แบบบันทึกสรุปองค์ความรู้และบันทึกกิจกรรมพัฒนาตนเอง คลิก
        4. เอกสารความรู้พื้นฐานประกอบการพัฒนาตนเอง คลิก

ปฏิทินการจัดสอบฯ 
    - สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 13 กันยายน 2563 > คลิก  
    - สำหรับบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 6 กันยายน 2563 > คลิก  
    - รายชื่อผู้เข้าสอบ/เวลาและห้องสอบ > คลิก
    - สำหรับคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวสอบวันที่ 8 สิงหาคม 2563 > คลิก
    - สำหรับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ > คลิก 
    - VDO แนะนำข้อสอบและฝึกทำข้อสอบ Linguaskill by Cambridge
สำหรับครูภาษาอังกฤษ > คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/2skh63/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A21.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/2skh63/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A22.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/2skh63/%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C3.JPG
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/2skh63/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A23.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/2skh63/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A24.jpg?attredirects=0วันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น.

        ร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ด้วยระบบออนไลน์

        เว็บไซต์งาน > คลิก
        หนังสือเชิญร่วมงาน > คลิก
        คู่มือการปฏิบัติงาน > คลิก

https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/627646348132080/


เอกสารการเข้าร่วมงาน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/2skh63/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.jpg?attredirects=0

นิทรรศการเสมือนจริง
เฉลิมพระเกียรติสืบสานพระปณิธานแห่งการวิจัยไทย
 (Virtual Exhibition Tour) > คลิกĊ
เกริน ช้อยเครือ,
6 ส.ค. 2563 03:30
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
1 ส.ค. 2563 02:14
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
1 ส.ค. 2563 20:41
Ċ
เกริน ช้อยเครือ,
1 ส.ค. 2563 02:14
Comments