30 กรกฎาคม 2563

โพสต์29 ก.ค. 2563 02:01โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2563 22:24 ]

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

        ร่วมดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจในการนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 สพป.นครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/30kkh63/30%E0%B8%81%E0%B8%841.jpg

กำหนดการ
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/30kkh63/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5.jpg


 อัลบั้มภาพ (Cr.ทิพวรรณ) > คลิก
 IG แนวทางการปฏิบัติการพัฒนาตนเองในรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครูและผู้บริหารสถานศึกษา > คลิก 
 เอกสารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) > คลิก 
 การประชุมทางไกล "ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" (12 ธันวาคม 2562) > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-256363/30kkh63/30%E0%B8%81%E0%B8%842.jpg

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

        ร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง 2563 “The 11th TCU INTERNATIONAL e-LEARNING CONFERENCE 2020 DISRUPTIVE ECOLOGY: NEW NORMAL OF EDUCATION IN POST COVID-19” ระบบออนไลน์ > คลิก Comments