กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2564

25-27 มกราคม 2564

โพสต์26 ม.ค. 2564 01:04โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2564 01:07 โดย เกริน ช้อยเครือ ]


วันที่ 25 มกราคม 2564

        การประชุม ระหว่างมูลนิธิ star fish กับ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว โรงเรียนวัดทรงคนอง  โรงเรียนวัดเชิงเลน  โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์

วันที่ 26 มกราคม 2564
เวลา 13.30 – 15.30 น.

        เข้าร่วมประชุม ระหว่างมูลนิธิ star fish กับ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  โรงเรียนคลองบางกระทึก 

เอกสารการประชุม Coaching ระหว่างวันที่ 25-27 ม.ค. 2564 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/25-25mkh64/26%E0%B8%A1%E0%B8%8464.jpg

22 มกราคม 2564

โพสต์22 ม.ค. 2564 00:15โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2564 01:34 ]


วันที่ 22 มกราคม 2564

        ร่วมการประชุมคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประะเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุม  PLC 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A122%E0%B8%A1%E0%B8%8464.jpg

         สรุปเนื้อหาในการประชุม

1. การเตรียมรับการประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 (รับผิดชอบโดย ศน.สุภัค ศน.สุทธิรัตน์ และ ศน.ทุกท่าน)
     1.1 มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 50 โรงเรียน (ตามจำนวนที่กำหนด) ทั้ง 4 อำเภอในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
     1.2 เตรียมจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) เพื่อซักซ้อมการประเมินเสมือนจริง
     1.3 งานประกันคุณภาพ จัดเตรียมเอกสาร SAR เพื่อให้ศึกษานิเทศก์วิเคราะห์ และเข้านิเทศ ติดตามฯ โรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการประเมิน 
     1.4 จัดทำปฏิทินการ Mock Assessment
     1.5 *ควรแนะนำให้โรงเรียนจัดเก็บเอกสารแบบ electronic files ลงในหน้า website ของโรงเรียน เพื่อให้โปร่งใส สะดวกในการติดตาม ตรวจสอบ และเข้าถึงง่าย****
- เปิดเพ็จนิเทศ ประสาน ระบบประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ คลิก 

2. การสอบ O-NET ตามความสมัครใจ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยดำเนินการเตรียมการทุกอย่างเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ยกเว้น ให้ผู้เรียนเป็นผู้สมัครใขเข้ารับการทดสอบ และการจัดห้องสอบ ห้องละ 20 คน โดยปฏิบัติตามมารตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (รับผิดชอบโดย ศน.เกริน)

3. การวางแผนจัดทำข้อสอบมาตรฐานกลางของเขตพื้นที่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นการวัดระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ รับผิดชอบโดย ศน.เกริน และ ศน.ทุกท่าน

4. โรงเรียนรักษาศีล 5 (รับผิดชอบโดย ศน.พรสวรรค์)

5. NPT2 Award โดยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

6. ความก้าวหน้าในการจัดทำวิจัย 7 เรื่อง 


20-21 มกราคม 2564

โพสต์20 ม.ค. 2564 15:06โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2564 19:26 ]


วันที่ 20 มกราคม 2564

        นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/20mkh64/139794005_2010495075757672_7920552055043372733_o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/20mkh64/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD20.jpg

วันที่ 20 มกราคม 2564

        นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/20mkh64/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C20%E0%B8%A1%E0%B8%8464.jpg


วันที่ 21 มกราคม 2564

         นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/20mkh64/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%8121%E0%B8%A1%E0%B8%8464o.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/20mkh64/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%8121%E0%B8%A1%E0%B8%8464.jpg


18 มกราคม 2564

โพสต์19 ม.ค. 2564 02:47โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 19 ม.ค. 2564 02:52 ]


วันที่ 18 มกราคม 2564 

        ร่วมการประชุมทางไกล (video conference) แนวทางการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ coding  ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2 15 มกราคม 2564

โพสต์15 ม.ค. 2564 01:13โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2564 18:56 ]


วันที่ 15 มกราคม 2564

        นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ โรงเรียนบุณย์ศรีสวัสดิ์ และโรงเรียนบ้านคลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์
        นางสาวนิภา หวานชะเอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ (ตั้งตรงจิตร 17) พร้อมด้วยคณะครู ขอขอบพระคุณ ศน.เกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 มานิเทศและให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ต่อไป 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/15mkh64/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/15mkh64/138752166_1085534718577000_8772276423992065137_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/15mkh64/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg


โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/15mkh64/boonya.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/15mkh64/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C.jpg


โรงเรียนบ้านคลองโยง

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/15mkh64/%E0%B8%88%E0%B8%A1-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/15mkh64/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87.jpg


14 มกราคม 2564

โพสต์13 ม.ค. 2564 19:58โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2564 19:35 ]


วันที่ 14 มกราคม 2564

        นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนวัดสาลวัน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/14mkh64/138579000_1119735851800101_4789667659146067413_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/14mkh64/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%991.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/14mkh64/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%992.jpg


วันที่ 14 มกราคม 2564

        ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/138986103_1119507655156254_8482588216743385886_o.jpg

8 มกราคม 2564

โพสต์8 ม.ค. 2564 21:19โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 21 ม.ค. 2564 20:05 โดย เกริน ช้อยเครือ ]


วันที่ 8 มกราคม 2564

        เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดที่ 1 เพื่อดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09:30 น. ผ่านการประชุมออนไลน์ google Meet ณ ห้องประชุม conference สพป.นครปฐม เขต 2
        - วาระการประชุม > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/8mkh64/2021-01-09_12-14-30.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/8mkh64/Collage_Fotor.jpg


เฝ้าระวังโควิด-19

โพสต์2 ม.ค. 2564 02:15โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2564 06:14 โดย เกริน ช้อยเครือ ]

การติดตามการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กลุ่มพุทธมณฑล

วันที่ 6 มกราคม 2564 

        ร่วมรับชมรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 1/2564 ประจำวันพุธที่ 6 มกราคม 2564  แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์ covid -19 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/khowid/134551585_1114179312355755_2794685878442021965_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/khowid/2021-01-06_11-39-27.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/khowid/134069172_1114188359021517_5278961745851238930_o.jpg

- (สไลด์)การจัดการเรียนการสอนทางไกลCovid19 ระลอกใหม่ > คลิก 

ดำเนินการ รวบรวมสารสนเทศ Infographic เกียวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของโรงเรียนต่าง ๆ ในกลุ่มพุทธมณฑล > คลิก 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนฯ (5 ม.ค.64) > คลิก 

แนวปฏิบัตินับเวลาเรียน การสอนชดเชย และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (หนังสือที่ ศธ 04010/ว1529 ลว.20 พ.ค. 63)  > คลิก 

แนวทางการจัดการเรียนการสอนก่อนการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2563 > คลิก วันที่ 5 มกราคม 2564

        ร่วมรับชม การประชุมทางไกลด้วยระบบ Video confereance เรื่อง แนวทางการบริหารสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์ covid -19 ในวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ร่วมชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง youtube ที่ลิงก์ https://youtu.be/9yfgsm1hLQ0


วันที่ 2 มกราคม 2564

        ดำเนินงานวางแผนติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับกลุ่มพุทธมณฑล 
        มีแนวคิด ที่ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน อาจทำแบบติดตาม ส่งถึงสถานศึกษา ให้สถานศึกษาจัดทำข้อมูลและส่งกลับข้อมูล เพื่อสรุปรวบรวม รายงานตามลำดับ (ตัวอย่างแบบติดตาม)

ประเด็นการติดตาม 
1. การกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังของโรงเรียน
2. การกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
3. การใช้ช่องทางการสื่อสาร ระหว่างสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 
4. ใช้แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (โรงเรียนกำหนดให้ใช้ และที่ทางบ้านเข้าใช้เอง) 
5. การใช้แอพพลิเคชั่นเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู (ระบุชื่อแอพพลิเคชั่นและกระบวนการใช้) 
6. ปัญหา/อุปสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนที่ประสบ
7. ข้อเสนอแนะ

1. วัดมะเกลือ
2. บุณยศรีสวัสดิ์ 
3. บ้านคลองสว่างอารมณ์ 
4. บ้านคลองมหาสวัสดิ์ 
5. พระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล 
6. วัดสาลวัน 
7. วัดสุวรรณาราม 
8. บ้านคลองโยง 


วันที่ 3 มกราคม 2564

        ปรับแผนนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนางสาวเกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก

https://drive.google.com/file/d/1LQhys0AHFwBa-hRVwnCyD3v4ghmGxDeX/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1coSczk3v7S37VCkWVLYkG2IcGa4KuCkG/view?usp=sharing

ประเด็นการสรุปข้อมูล
ผลจากการติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน 

1. การกำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังของโรงเรียน
    - กำหนดวันปิด-เปิด การมาเรียน
    - การฉีดพ่นน้ำยาภายในโรงเรียน
    - การจัดให้มีจุดคัดกรองและวิธีปฏิบัติในการคัดกรอง
    - การจัดให้มีจุดล้างมือ
    - การจัดมาตรการเว้นระยะห่าง (การเข้าแถวเคารพธงชาติ / ห้องเรียน / ห้องประชุม / โรงอาหาร / การประกอบกิจกรรมในลักษณะที่มีการอยู่รวมกันหลายคน
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
    - เรียนรู้ที่บ้านผ่านช่องทาง Social media 
    - On Site, On Air, Online, On Demand, On Hand
    - สลับกันมาเรียนเป็นกลุ่ม
3. การใช้ช่องทางการสื่อสาร
    - จดหมายข่าวออนไลน์
    - กลุ่มไลน์ประจำชั้นเรียน
    - แจ้งข่าวผ่านแฟนเพ็จเฟซบุ๊คของโรงเรียน/ ครู
    - จดหมาอิเล็กทรอนิกส์
    - เว็บไซต์ของโรงเรียน
4. การใช้แหล่งเรียนรู้ออนไลน์
    - deep.moe.go.th 
    - DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม > คลิก 
    - DLIT ของ สพฐ. https://dlit.ac.th/site/ 
    - ALTV
    - OBEC Chanel 
    - YouTube Chanel 
    - ThaiPBS Kids 
    - ThaiPBSรายการ https://program.thaipbs.or.th/programs/kids
    - แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ สสวท. > คลิก 
    - มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม  > คลิก
5. การใช้แอพพลิเคชั่นเสริมการจัดการเรียนการสอน
    - Canva เพื่อการศึกษา
    - ZOOM
    - MS Teams 
    - Explore G Suite for Education (Google Classroom)
    - Clever
    - Outschool
    - Expeditions AR
6. ปัญหา/อุปสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนที่ประสบ (ระบุกรณีตัวอย่าง)
7. ข้อเสนอแนะโดยสถานศึกษา        แบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดย กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภาคเรียนที่ 2/2563 ของสถานศึกษา > คลิก คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 512/2563 ลว. 30 ธ.ค. 63 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่เวรคัดกรอง เฝ้าระวัง การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เวรวันที่ 19 ม.ค. 64 > คลิก 

คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 509/2563 ลว. 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 > คลิก 

การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) ภาคเรียนที่ 2/2563 (เดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564) > คลิก 1 มกราคม 2564

โพสต์30 ธ.ค. 2563 21:03โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2564 00:04 โดย เกริน ช้อยเครือ ]


วันที่ 1 มกราคม 2564

        สวัสดีปีใหม่ 2564 เริ่มการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางวิถีใหม่ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/131931857_1102335236873496_965702508510764175_o.jpg

        การปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดฯ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
    - คำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 510/2563 ลว.29 ธ.ค.63 > คลิก 
    - บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน (เกริน ช้อยเครือ) คลิก 
    - แบบบันทึกการปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2564 > คลิก 
    - ปฏิทินปฏิบัติงานพัฒนาบทเรียนออนไลน์ > คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/1mkh64/2021-01-01_18-39-36.jpg

แผนการดำเนินงาน ปี 2564 

        ใช้วิกฤติในสถานการณ์โควิด-19 work from home ในการใช้แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ให้กลายเป็นปฏิทินการทำงาน ถือเป็นการวางแผนการทำงานเชิงรุก คิดไว้ใส่ปฏิทิน เมื่อได้ทำก็จะได้บันทึกจริงไป ถ้าไม่ได้ทำ หรือยังทำไม่ได้ ก็ปรับเลื่อนไป ลงในวันต่อ ๆ ไป เพื่อสะท้อนการวางแผนการทำงานและเตรียมการเชิงรุก กำหนดกรอบ กระบวนการ ขั้นตอน การใช้แบบบันทึกฯ นี้ จึงจะเป็นมากกว่าแบบบันทึกฯ 
        การดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ จะวางแผนโดยใช้แนวทางการทำงานตามแนวทางการวิจัย 

กรอบงานที่คิดไว้และกำหนดขอบเขตไว้ก่อน ได้แก่ 

1. การติดตามข่าวสารและเก็บข้อมูลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในกลุ่มพุทธมณฑล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด 2019 
    - ประสาน รวบรวมข้อมูล และสื่อ IG ของสถานศึกษาในกลุ่มพุทธมณฑล เกี่ยวกับการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

2. การศึกษาพัฒนาตนเองเพื่อนำความรู้สู่การปฏิบัติงาน โดยการสังเคราะห์จากเนื้อหาแล้วออกแบบนำไปใช้กับงานที่จะดำเนินการหรือปฏิบัติ ได้แก่
    2.1 องค์กรแห่งการเรียนรู้
    2.2 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
    2.3 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, 
    2.4 ยุทธศาสตร์การศึกษา 4.0
    2.5 การประเมินทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR 
    2.6 การวัดและประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   
    2.7 การจัดทำหลักสูตรคุรุพัฒนา

3. งานบทเรียนออนไลน์ > องค์กรแห่งการเรียนรู้ > พัฒนาสู่รายงานผลการดำเนินการหรือผลการปฏิบัติเชิงวิจัย แล้วแต่จะพิจารณาว่าจะรายงานในขอบเขตขนาดไหน 
    3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ และเนื้อหาที่จะนำมาพัฒนาเป็นบทเรียนออนไลน์ 
    3.2 กำหนดรูปแบบของบทเรียนออนไลน์ (ลงทะเบียน รับรหัส ทดสอบก่อนเรียน ศึกษาจากสื่อ ร่วมปฏิบัติกิจกรรมแต่ละหน่วย ทดสอบหลังเรียน ส่งชิ้นงาน ฯลฯ) 
    3.3 กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม(ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงการรับเกียรติบัตร) 
    3.4 กำหนดกรอบเนื้อหา เรื่อง .... จำนวนหน่วยการเรียน / สื่อ / กิจกรรม / ชิ้นงาน / การวัดผล(รวมถึงการออกข้อสอบก่อนและหลังเรียน ข้อสอบระหว่างเรียน) 
    3.5 ออกแบบเกียรติบัตร และการส่งมอบ
    3.6 ดำเนินการพัฒนาบทเรียนผ่านระบบออนไลน์ และตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
    3.7 ออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน (เชิงวิชาการ) 
    3.8 ดำเนินการขออนุมัติให้เป็นหลักสูตรคุรุพัฒนา (ถ้ามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ หรือมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ) 

4. งานวิจัย : การพัฒนาทักษะฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระบบการทดสอบเสมือนจริง (Virtual Exam) สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
    1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการทดสอบเสมือนจริง (Virtual Exam) และเนื้อหาที่จะนำมาใช้ในระบบการทดสอบเสมือนจริง
    2. กำหนดเนื้อหาตามหัวข้อของระเบียบวิธีวิจัย
    3. ดำเนินการพัฒนาระบบการทดสอบเสมือนจริง ตามแนวทางมาตรฐาน CEFR โดยสร้างเว็บเพ็จการทดสอบเสมือนจริง
    4.สร้างแบบประเมิน (ด้านรูปแบบ-วิธีการ, ด้านเนื้อหา, ด้านความพึงพอใจ)
    5. ประสาน การตรวจสอบ ประเมินบทเรียนออนไลน์
    6. ตรวจสอบ ประเมิน โดยผู้เชี่ยวชาญ
    7. วิเคราะห์ผลการตรวจสอบ-ประเมินของผู้เชี่ยวชาญ > ปรับปรุง
    8. หาคุณภาพข้อสอบ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ > ปรับปรุง
    9. หาคุณภาพข้อสอบ โดยการ try-out
    10. วิเคราะห์ข้อมูลผลการ try-out
    11. ประชาสัมพันธ์ ส่งมอบบริการบทเรียนออนไลน์ (กลุ่มเป้าหมายเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนในสังกัด)
    12. เก็บข้อมูลการใช้บริการเพื่อใช้วิเคราะห์หาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์
    13. หาประสิทธิภาพบทเรียนออนไลน์
    14. เขียนสรุปรายงาน(เชิงวิชาการ) รายงานผลการดำเนินงาน การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การวัดผลอิงสมรรถนะด้านทักษะภาษาอังกฤษ
    15. ตรวจสอบและประเมินเว็บเพ็จการทดสอบเสมือนจริงโดยผู้เชี่ยวชาญ
    16. ออกแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และประสานการเก็บข้อมูล เพื่อนำสู่การวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน
    17. เขียนรายงานการวิจัย

5. งานต่อยอด การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์
    1. ถอดบทเรียนตามระยะที่ออกแบบไว้ สู่การแก้ไข-ปรับปรุง
    2. การหาคุณภาพของข้อสอบ
    3. การจัดทำคู่มือการใช้บริการและส่งมอบบริการ
    4. การเขียนรายงานผลการดำเนินงาน (เชิงวิชาการ)

6. งานการเขียนคู่มือปฏิบัติงานของตนเองฉบับสมบูรณ์
- งานตามมาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์
- งานวัดและประเมินผล
- งานส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา
- งานที่ได้รับมอบหมาย และงานประสานงานเครือข่ายเพื่อการศึกษา

7. งานการจัดทำคู่มือนิเทศเฉพาะเรื่อง ได้แก่ 
    7.1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR, 
    7.2 ระบบประกันคุณภาพภายในที่สอดรับกับการประเมินคุณภาพภายนอก, 
    7.3 การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ, 
    7.4 การวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษา  

8. การจัดประกวดผลงานนวัตกรรม/ วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปี 2564
    - กำหนดเกณฑ์ กติกา รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม
    - สร้างเกณฑ์การพิจารณา / แบบประเมิน / แบบสรุปผลการประเมิน 
    - ออกแบบเกียรติบัตร 
    - ถอดบทเรียนจากผลที่เกิดขึ้น รวบรวม เรียบเรียงเพื่อเผยแพร่ 

9. งานการจัดทำคู่มือนิเทศเฉพาะเรื่อง 
    - กำหนดกรอบ รูปแบบการจัดทำคู่มือนิเทศ 
    - การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR, 
    - ระบบประกันคุณภาพภายในที่สอดรับกับการประเมินคุณภาพภายนอก, 
    - การใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ, 
    - การวัดและประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษา, 
    - ฯลฯ  1-9 of 9