กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2564


23 เมษายน 2564

โพสต์โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต โดย เกริน ช้อยเครือ ]


วันที่ 23 เมษายน 2564

        ถอดบทเรียนการดำเนินงาน School MIS โดยทีมงาน Admin School Mis NPT2 ประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom #2

zoom : school MIS 23 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.
https://us05web.zoom.us/j/81137083049...
Meeting ID: 840 9349 5866
Passcode: NRPx4B
        นัดหมายทีมงาน admin ทุกท่านเข้า ประชุมผ่านระบบ zoom เพื่อรับฟัง แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ ข้อ 2 การบันทึก ปพ. > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/schmis/zoom2-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/schmis/zoom2-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/schmis/zoom2-3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/schmis/zoom2-4.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/schmis/zoom2-5.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/schmis/zoom2-6.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/schmis/zoom2-7.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/schmis/zoom2-8.jpg

19 เมษายน 2564

โพสต์19 เม.ย. 2564 06:54โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต ]


วันที่ 19 เมษายน 2564 (เวลา 10.30 น.)

        ถอดบทเรียนการดำเนินงาน School MIS โดยทีมงาน Admin SchoolMis NPT2 ประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom 

zoom : School MIS
At Boonyaschool โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: At Boonyaschool โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์'s Personal Meeting Room
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/4128709164...
Meeting ID: 412 870 9164
Passcode: 73020120

ประเด็น : ผลการตรวจสอบการกรอกข้อมูล ปพ. ในโปรแกรมฯ  ปัญหา-อุปสรรค์ที่พบ  การแก้ไขปัญหาและแนวทางพัฒนา การดำเนินงานขับเคลื่อนการรายงานข้อมูลตามตัวชี้วัดในโปรแกรม School MIS 

    - คลิปจากการซูม 1 > คลิก
    - คลิปจากการซูม 2 > คลิก
    - คลิปจากการซูม 3 > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/176138330_1180090242431328_178841917197255138_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/175524318_1180090162431336_6948808780432042372_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/19mey64/174136191_1180059965767689_1402915435073969217_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/175537286_1180040872436265_4919223300468510394_n.jpg
สื่อสารสืบเนื่องต่อจากการถอดบทเรียน

        เพื่อให้การทำงานในปีการศึกษา 2563 บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งตารางการตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรม โดยทีมงานของเขตพื้นที่ (ทุกหัวข้อ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15.00 น.ของวันสุดท้ายที่กำหนด) ดังนี้
    1. ปรับปรุงยอดนักเรียนให้ตรง แก้ไขและบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 21-23 เม.ย.64
    2. บันทึก ปพ.1 (หน้า-หลัง) แก้ไขและบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24-26 เม.ย.64
    3. บันทึกคะแนน แก้ไขและบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 เม.ย.-5 พ.ค. 64
    4. บันทึกสรุปผล ประเมิน ปพ.1 แก้ไขและบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6-7 พ.ค. 64
    5. สถานะการบันทึกผลการเรียน แก้ไขและบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6-7 พ.ค. 64
        ทั้งนี้ หากพบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ ขอให้ติดต่อ ศน.เกริน-ทีมงานของเขตพื้นที่-ทีมงานของ อ.สาทิส เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ภายในระยะเวลาที่กำหนด / หากแก้ไขในช่วงวันท้ายๆ อาจมีปัญหาในการเข้าถึงโปรแกรม และงานอาจไม่สำเร็จตามเวลาได้
หากโรงเรียนใดสามารถดำเนินการบันทึกข้อมูล/ ตรวจสอบ/ แก้ไข ได้เรียบร้อยก่อนเวลาที่กำหนด ขอให้แจ้งทีมงานเพื่อตรวจสอบแต่ละหัวข้อได้ค่ะ / ศน.จะแจ้งเป็นระยะๆ นะคะ
        ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน สำหรับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมพลังในการทำงานเป็นอย่างดี
        ป.ล. ขอให้ทางทีมงานได้ช่วยกันตรวจสอบข้อมูล ก่อนที่ท่านจะกดยืนยันการบันทึกข้อมูลด้วยนะคะ เพื่อให้การปลดล๊อคและเกิดความผิดพลาด ของข้อมูลน้อยที่สุด

        สวัสดีค่ะ ทุกท่าน ศน.ขออนุญาตแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ต้อง *_กดปรับปรุงยอดนักเรียนในโปรแกรม_* เนื่องจากจำนวนนักเรียนใน DMC กับ School MIS ยังไม่ตรงกัน นอกจากนี้ ขอให้โรงเรียนดำเนินการแก้ไข _*ข้อมูลนักเรียน*_ ให้ถูกต้องด้วย เช่น การระบุเพศ ชาย-หญิง (บาง รร.ดูแค่จำนวนนักเรียน แต่ไม่ได้ดูความถูกต้องเรื่อง เพศ) หาก รร.ใด แก้ไขแล้ว และข้อมูลจำนวน นร.ใน DMC + School MIS ตรงกันแล้ว / ขอให้แจ้งในกับ ศน. และทีมงาน ได้เลยค่ะ

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1181129538994065&set=gm.807497690146944&__cft__[0]=AZWL0AWz6Oz2iqktMyWaz2WzFFm1r_Bxdz9n5YFAdbon6aoWmxSj3PdUuYoWoKCmXHjy_ueu2BREDC3y1tyffSDQydMoXvtcjPbafdiFzCC_rkeWlSEXP0Mmnth_m5V_iRW1d2CgReBuJIB37I1mLdjWh6EZwMOb5G8crWgDRk0a-qX42d5n5q4MEDpZ3EMhwl0&__tn__=EH-R

แบบสรุปการกรอกข้อมูล School MIS > คลิก


9 เมษายน 2564

โพสต์8 เม.ย. 2564 23:42โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต ]


วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564

        พัฒนาตนเองเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมออนไลน์ "การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการจัดทำ SAR แนวใหม่" จัดโดย กลุ่มนิเทศฯ สพม.ปทุมธานี 

เอกสารประกอบการอบรม 
    - แนวทางการจัดทำรายงาน SAR (ศน.สุนทรี จันทร์สำราญ) > คลิก 
    - การพัฒาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสู่การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สาธิต ถาวรกิจ) > คลิก 
    - การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการสื่อสารสร้างสรรค์ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ (ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ) > คลิก 
    - ชมรายการย้อนหลัง > คลิก 
    - รายงานการพัฒนาตนเอง > คลิก  
    - เว็บไซต์โครงการ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/9mey64/SAR-9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A264.jpg

8 เมษายน 2564

โพสต์7 เม.ย. 2564 22:39โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 8 เม.ย. 2564 23:25 ]


วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. 

        ร่วมรับชมการประชุมทางไกลถ่ายทอดสด ผ่านเพจ Facebook แนวทางการพัฒนางานทะเบียน และระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทะเบียนวัดผล ผ่านโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 
        - ช่องทางการรับชม > คลิก  
        - รายงานพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางาน โดยการร่วมรับชมฯ > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/title1.jpgวันที่ 8 เมษายน 2564  เวลา 13.40-​16.45 น.

        เข้าร่วมประชุมเสวนาและทำแบบประเมิน OEC FORUM 2021 ครั้งที่ 3 ประเด็น 100 ปี การศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย : บริบทจากอดีตสู่อนาคต เรื่อง พระมหาสมณานุสรณ์ : พระเกียรติคุณในสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส กับการศึกษาไทย  จัดโดยสำนักเลขาธิการ​สภา​การศึกษา ผ่าน Live ทาง Facebook และ Youtube ของ OEC News สภาการศึกษา 
    - ช่องทางการรับชม > คลิก  
    - รายงานพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนางาน โดยการร่วมกิจกรรม > คลิกhttps://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/8mey64/OEC3.jpg


5 เมษายน 2564

โพสต์4 เม.ย. 2564 22:54โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 16 เม.ย. 2564 21:15 ]


วันที่ 5 เมษายน 2564  เวลา 08.30 – 13.00 น.

        เข้าร่วมกิจกรรม เรียนรู้ และรับชมงานเสวนา : คุณภาพการศึกษาไทย สู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ณ ห้องประชุมคริสตัล 2 – 4 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
        ร่วมแชร์ไอเดีย 
        - ทำแบบประเมิน รับเกียรติบัตร โครงการประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง คุณภาพการศึกษาไทย สู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
        - เอกสารประกอบการเสวนา > คลิก 
        - แบบแสดงความคิดเห็นเรื่อง คุณภาพการศึกษาไทย สู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต > คลิก 
       รายงานการพัฒนาตนเองเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้และรับชมงานเสวนา : คุณภาพการศึกษาไทย สู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยนางสาวเกริน ช้อยเครือ > คลิก
        - ประเด็นการตอบข้อคำถาม 
    1. ท่านคิดว่าคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยเป็นอย่างไร (มี/ไม่มีคุณภาพ) (เป้าหมาย : สะท้อนคุณภาพการศึกษาไทยจากมุมมองของท่าน)
ร่วมเสนอความคิด : 
        ยังไม่มีคุณภาพ ในมาตรฐานแห่งวิถีของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ 
    - ด้านความสามารถในการแข่งขันสมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
    - ด้านประสิทธิภาพของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการศึกษาที่มุ่งการบริหารจัดการเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งยังต้องมีความสัมพันธ์ควบคู่ไปกับโครงสร้างทางสังคมของบ้านเมือง 
    - ด้านประสิทธิภาพทางภาคธุรกิจ ในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา องค์ประกอบของการผลิตให้ผู้คนมีคุณภาพได้อย่างไรบ้าง  
    - ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่สำคัญคือโครงสร้างทางการจัดการศึกษา 

    2. การศึกษาไทยที่ท่านมองว่ามี/ไม่มีคุณภาพ ท่านดูจากอะไร และในมุมมองของท่านคิดว่ามีอะไรอีกบ้างที่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษาได้ (เป้าหมาย : ตัวชี้วัดที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาไทย)
    ยืนยันได้จากข้อมูล IMD ที่ประเมินผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศทุกปี โดยปัจจุบันอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของบ้านเราสถิติ 3 ปี (2560-2562) จากจำนวน 63 ประเทศ พบว่า ปี 2560 อันดับที่ 54, ปี 2561 อันดับที่ 56, ปี 2562 อันดับที่ 56 ซึ่งลดลงอย่างคงที่จากปี 2559  (อ้างอิง สถิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ http://stiic.sti.or.th/stat/ind-ct/ct-t005-2019/) 

    3. ท่านคิดว่าถ้าจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเทศไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเรื่องใดควรดำเนินการหรือควรพัฒนาก่อน (เป้าหมาย : ต้องทำอย่างไรบ้างให้การศึกษาไทยดีขึ้น)
    - ปรับการจัดการศึกษาเป็นการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
    - มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน 
    - ปรับหลักสูตรกระบวนการผลิตครูที่มีคุณภาพ
    - กำหนดคุณสมบัติและค่าตอบแทนที่คุ้มค่าต่อวิชาชีพครู


        เข้าร่วมรับฟัง และแชร์ไอเดีย ระหว่างการดำเนินรายการ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/sewna/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%871.JPG
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/sewna/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%872.JPG
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/sewna/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%873.JPG
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/sewna/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%874.JPG

        ทำแบบประเมิน แสดงความคิดเห็นเรื่อง คุณภาพการศึกษาไทย สู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/sewna/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%875.JPG
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/sewna/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%876.JPG

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/sewna/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%877.JPG


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/sewna/2021-04-05_14-24-01.jpg


2 เมษายน 2564

โพสต์2 เม.ย. 2564 01:39โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2564 20:25 ]


วันที่ 2 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น.

        ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ วัดและประเมินผลบ้านเรียน
Home School ณ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/2021-04-02_15-32-17.jpg

        นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว โดยมี นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น.

        ประชุมคณะกรรมการ School MIS สพป.นครปฐม เขต 2 (ทีม admim) ผ่านระบบ Zoom meeting 
ไพบูลย์ วงษ์ปาน is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: ไพบูลย์ วงษ์ปาน's Personal Meeting Room
Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/4455190787...
Meeting ID: 445 519 0787
Passcode: b8Lsi0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/2mey64/admin%20SCH%20MIS2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A264-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/2mey64/admin%20SCH%20MIS2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A264-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/2mey64/168297062_1169922116781474_2611890107178789356_n.jpg


1 เมษายน 2564

โพสต์1 เม.ย. 2564 05:17โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 2 เม.ย. 2564 01:38 ]


วันที่ 1 เมษายน 2564 (ภาคเช้า)

        ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2564 หัวข้อ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยระบบการถ่ายทอด Streeming ผ่าน You Tube 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/1mey64/165602443_1168543616919324_4085519868586634952_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/1mey64/165213840_1168573733582979_8110427113690952473_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/1mey64/164728482_1168547456918940_4301013173367037268_n.jpg


วันที่ 1 เมษายน 2564 (ภาคบ่าย)

        ร่วมประชุมเตรียมการ วัดและประเมินผล นักเรียนบ้านเรียน

30 มีนาคม 2564

โพสต์30 มี.ค. 2564 03:33โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2564 03:34 ]


วันที่ 30 มีนาคม 2564 

        ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการส่งมอบกระดาษคำตอบ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563  ให้กับตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99nt63-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%99nt63-2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/166579156_1880166095466193_6565678431140320360_n.jpg

29 มีนาคม 2564

โพสต์29 มี.ค. 2564 19:49โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2564 04:15 ]


วันที่ 29 มีนาคม 2564

        ดำเนินการจัดการประชุมอบรมสัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) ต่อยอดโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 (Teacher School Quality Program : TSQP) ของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว โดยมีนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน 
    - เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ทั้ง 9 โรงเรียนได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Before & After)
    - เพื่อเป็นเวทีชุมชนวิชาชีพ และแนวทางการดำเนินงานสำหรับขยายผลต่อไป (Next Step)
        โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการ  จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบัวหวั่น โรงเรียนวัดนิลเพชร โรงเรียนวัดศิลามูล โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง โรงเรียนวัดเชิงเลน โรงเรียนคลองบางกระทึก โรงเรียนวัดทรงคนอง โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว และโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/29mikh64/166090712_1166766423763710_5438743976434610676_o.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/29mikh64/166272132_1879421395540663_1628897083624092956_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/29mikh64/166183377_1879422182207251_761981982205718721_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/29mikh64/2021-03-30_10-35-38.jpg

27 มีนาคม 2564

โพสต์28 มี.ค. 2564 16:36โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2564 04:19 ]

วันที่ 27 มีนาคม 2564

        พัฒนาตนเอง เข้าร่วมการพัฒนาโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกระทรวงศึกษา “หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21” เริ่มเรียนในระบบ English Discoveries หลักสุตรที่ 1 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
        เริ่มจากการสอบวัดระดับ Placement test คู่มือการสอบ > คลิก
1. เข้าเว็บไซต์ > ed.engdis.com/nidtep
2. User Name: เบอร์มือถือที่ยืนยันสิทธิ์เข้ามา Password: เลข 5 ตัวท้ายของเบอร์มือถือที่ยืนยันสิทธิ์เข้ามา
3. ศึกษาคู่มือขั้นตอนการเข้าสู่บทเรียน > คลิก
4. อ่านข้อกำหนด และระยเวลาการเรียน 20 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2564
5. กำหนดการเรียนหลักสูตรที่ 1
    1) ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเอง 20 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2564
    2) สอบ Final test หลักสูตรที่ 1 ด้วยตนเอง 1-30 พฤษภาคม 2564

https://www.facebook.com/groups/441510896745627/permalink/792311758332204


วันที่ 27 มีนาคม 2564 Live เวลา 09.00 – 12.00 น. 

        พัฒนาตนเอง เข้าร่วมรับชมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหลักสูตร Active Learning-Competency-PLC ตอนที่3 เส้นทางนำผู้บริหารและครูเป็นนวัตกรสร้างนวัตกรรมการศึกษา

วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / รศ.พเยาว์ ยินดีสุข ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย > คลิก

เอกสารประกอบการประชุม > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/bthkhwammimichux/2021-03-29_7-40-07.jpg


1-10 of 39