กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2564


18 - 22 ตุลาคม 2564

โพสต์โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต ]


วันที่ 18 ตุลาคม 2564   เวลา 09.00-16.00 น. 

        เข้าร่วมกิจกรรม EDUCA Online Festival 2021 งานเทศกาลมหกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 14 (ระหว่างวันที่ 18-22 ต.ค.2564)
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18-22/245902589_4454908617924262_6207402301409390074_n.png?attredirects=0

- วันที่ 18 ตุลาคม 2564 การเสวนา เรื่อง ฟอรั่มครูใหญ่: “ประเมินอย่างไรตรงใจผู้เรียน ตอบโจทย์สังคมไทยและสังคมโลก” > คลิก

วิทยากร / สังกัด :
- รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ (ประธานกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำ)
- รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมิน)
- ดร.ศราวุธ สุตะวงษ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อปท.))
- ผอ.สุริยน สุริโยดร (ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่คือวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ (สพฐ.))
- ดร.ภัทรภร เจนสุทธิเวชกุล (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน และอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้)
- ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ (ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน))
- รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ (ผู้ดำเนินรายการจาก EDUCA และเลขานุการ กลุ่มผู้อำนวยการ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง)

ประเด็นการเสวนา
- หลักการประเมินผลการเรียนรู้ที่ควรจะเป็น ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลง (แนวคิดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ที่ควรจะเป็น) นำเสนอโดย รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมิน
- หลักการ และตัวอย่างแนวทางปฏิบัติจากโรงเรียนในแต่ละสังกัด การเรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะที่ตรงใจผู้เรียน และตอบโจทย์สังคมไทยและโลกเป็นอย่างไร การประเมินผล (ตัวอย่าง) เป็นอย่างไร (ประเมินอะไรบ้าง ใช้เครื่องมือใด และใครเป็นผู้ประเมิน) นำเสนอโดย ผอ. โรงเรียนในสังกัด อปท., ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพฐ, ผอ.โรงเรียนในสังกัด อว และ ผอ.ในสังกัด สช.
- บริบทประเทศไทยและนโยบายการประเมินและการทดสอบทางการศึกษา นำเสนอโดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- หลักการในการจัดการเรียนรู้ และตัวอย่างแนวทางปฏิบัติจากสภาพจริงที่เห็นในวงกว้าง การเรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะดังกล่าว เป็นอย่างไร (แตกต่างกันอย่างไรในแต่ละระดับ จะส่งเสริมอย่างไร และผู้บริหารฯ ครู ควรมีบทบาทอย่างไรบ้าง) นำเสนอโดย รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สื่อประกอบกิจกรรม
- e-Brochure > คลิก
- FB EDUCA Online Festival 2021 > คลิก
- EDUCA Online Festival 2021 Special Session > คลิก
- Special Session > คลิก
- เอกสารแบ่งปันความรู้จากการพัฒนาตนเอง (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก


วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00-16.00 น.

        เข้าร่วมประชุม online กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 1 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 
    - หนังสือเชิญ > คลิก 


13, 14, 15 ตุลาคม 2564

โพสต์11 ต.ค. 2564 01:33โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต ]


วันที่ 13 ตุลาคม 2564 
        จัดทำ IG น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาหาราช บรมนาถบพิตร 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/14tkh64/13%E0%B8%95%E0%B8%84-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 15:29 น. ·
        รับชมรายการ ห้องเรียนอารมณ์ดี ผู้บริหารการศึกษาและ ศึกษานิเทศก์ ทาง FB Live 
        Unlearn ปลดความรู้เดิม / อะไรต้องเลิกใช้ / Relearn เรียนรู้เรื่องใหม่ / อะไรที่ต้องรู้ เพื่อเตรียมพร้อมเป็น วิทยากรผู้นำ วิทยะฐานะใหม่ และหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
        ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการ HCEC ศูนย์พัฒนาบุคลากร
        ครูแอน ห้องเรียนแห่งอนาคต ผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง Learning resources & tools
        คุณนุช สุจริตไทย ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรสุจริตไทย
        อ วิริยะ ดำเนินรายการ

วันที่ 14 ตุลาคม 2564  เวลา 09.30-12.00 น.
        รับชมรายการพฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2 รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เเละเรื่องราวดี ๆ จากสพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 20 

ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/tsz-aqcy-jvn
รหัสการเข้าร่วมระบบ IOS : tsz-aqcy-jvn
หรือโทร: ‪(TH) +66 2 844 9331‬ PIN: ‪699 825 482 4247‬#
หมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ: https://tel.meet/tsz-aqcy-jvn?pin=6998254824247
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/14tkh64/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%99.jpg

วันที่ 14 ตุลาคม 2564  เวลา 15.00 – 16.00 น. 
        ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม online กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 1 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมมือกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มุ่งเน้นที่ จะส่งเสริมให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ (Whole School Approach) โดยโรงเรียนในโครงการทั้ง TSQP รุ่นที่ 1 และ TSQP รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 รวมทั้งหมด 91 โรงเรียน ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง ต่อเนื่องในปี 2564 (TSQP) สมาชิกจำนวน 100 คน
    Topic: PLC Leader
    Time: Oct 14, 2021 15:00 Bangkok
    Join Zoom Meeting  https://zoom.us/j/94678335271?pwd=cndOTnJwczc0TVMrNkxoaDNLRE4rZz09
    Meeting ID: 946 7833 5271
    Passcode: 125553
    หนังสือเชิญ > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/14tkh64/PLC%20Leader.jpg

วันที่ 14 ตุลาคม 2564
        ดำเนินการในการนำเข้าข้อมูลเพื่อรายงาน ระบบ PMQA  หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ / แบบรายงาน และเอกสารหลักฐานแนบ การรายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (PMQA 4.0)
        เอกสารแนบ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/14tkh64/245748838_1298551833918501_1446483666319105540_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/14tkh64/Collage_Fotor.jpg


วันที่ 15-17 ตุลาคม 2564 
        ได้รับเกียรติบัตรการพัฒนาตนเอง จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ  (Work Shop) ในการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2564 
        คุรุสภาเปิดให้ลงทะเบียน เฟส 3 การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เรื่อง “Education Transformation in the Post – COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” สำหรับเฟส 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 18 เรื่อง 
   
หลักสูตร 1 "Homeroom Onsite & Online เพื่อเสริมสร้างฐานกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา" ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/28%E0%B8%AA%E0%B8%8464-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B21.jpg
หลักสูตร 2 "ออนไลน์อย่างไรให้ไปถึงสมรรถนะ" 
หลักสูตร 3 "ออนไลน์อย่างไรให้ไปถึงสมรรถนะ" ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
หลักสูตร 4 "เสียงที่มีความหมายของเยาวชนไทย: พัฒนาได้จากการคิดอย่างยั่งยืน" 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg
หลักสูตร 5 "การบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์แบบเรียลไทม์"  ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
หลักสูตร 6 "รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต (Education Reimagined: The Future of Learning)" ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A36.jpg
หลักสูตร 7 "รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต (Design Thinking)"  
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A37.jpg


9-12 ตุลาคม 2564

โพสต์8 ต.ค. 2564 21:11โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2564 03:12 ]


วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00-16.00 น.
        พัฒนาตนเองเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator หลักสูตรที่ 7 การจัดการสอบดิจิทัลรองรับการเรียนรู้แบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานอย่างปลอดภัย (Secure Digital Assessment for Hybrid Learning) 
ทำแบบทดสอบ > https://learn-obec.azurewebsites.net/
        รวมครบทั้ง 7 หลักสูตร > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/9%E0%B8%95%E0%B8%8464-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A37.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/9%E0%B8%95%E0%B8%8464-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/10%E0%B8%81%E0%B8%A264-OBEC.jpg

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564  เวลา 8.00-16.00 น. 
        พัฒนาตนเองรับชมรายการถ่ายทอดสด Live "เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง" จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 > คลิก 

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564  เวลา 8.00-16.00 น. 
        เข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PERFORMANCE AGREEMENT) "เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง" จำนวน 6 ชั่วโมง โดยเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
        ภาคเช้า > คลิก 
        าคบ่าย > คลิก 
        ภาพจับหน้าจอ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/244505654_1295604594213225_1200432520917322996_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/10%E0%B8%95%E0%B8%8464-PA-%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1-DMPA-002367.jpg


วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 
        เข้าร่วมรับชม การสร้างผลงานวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผ่านระบบ Zoom (Openchat กลุ่มวิทยฐานะ "Teacher Transformation​") > คลิก 
วิทยากร 
    รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
    ดร.ทวีพล จูฑะพล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ในการทำวิทยฐานะ ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ
    ภาพจับหน้าจอ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/244994497_1295604984213186_3080339639712478538_n.jpg

วันที่ 11 ตุลาคม 2564  เวลา 8.30 - 12.00 น. 
        รับการปฐมนิเทศ การชี้แจงโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ผู้ส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11/2564  ผ่านระบบ zoom > คลิก 
    - หนังสือทางการ ใบสมัครและรายละเอียดต่าง ๆ > คลิก 
    - ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 > คลิก 
    - ศึกษาข้อมูลและ ส่งโครงการ (project) ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิต-19 ได้ในเวปไซต์ ที่ โรงเรียนคําพ่อสอน.com หรือสแกน สมัคร และส่งโครงการฯ วันที่ 15 กันยายน - 31ตุลาคม 2564 ส่งผลการจัดทําโครงการฯ วันที่ 1 - 30 เมษายน 2565  
    - ภาพจับหน้าจอการเข้าร่วมกิจกรรม > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/p78502470834.jpg

วันที่ 11 ตุลาคม 2564  เวลา 10.00-12.00 น.
        ร่วมรับชมรายการถ่ายทอดสดในงานเวทีระดมสมองเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 6 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่าน Zoom และร่วมรับฟังผ่าน Facebook Live หัวข้อ กำหนดการจัดงานเปิดตัวโครงการนำร่องการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จัดโดย สำนักนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับคณะอนุกรรมการสิ่อสารและการมีส่วนร่วม ในคณะอนุกรรมการจัดทำและพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 
        สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา EduSandbox
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนนำร่องฯ 265 แห่ง ที่ได้สมัครเข้าร่วม “โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” เข้าร่วมงานผ่านระบบ Zoom ในฐานะผู้นำคนสำคัญที่จะนำการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้นำทางวิชาการ เพื่อร่วมสร้างตัวอย่าง/แบบอย่างของการนำแนวคิดกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายวรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา, ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาอื่น ๆ ร่วมพุดคุยในงานนี้
        ผู้ที่สนใจทั่วสามารถร่วมรับฟัง > คลิก 
        ภาพจับหน้าจอการเข้าร่วมกิจกรรม > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A311%E0%B8%95%E0%B8%8464.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/11%E0%B8%95%E0%B8%8464-EduSandbox.jpg
ภาคเช้า คลิก 

วันที่ 11 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00-15.00 น. ภาคบ่าย > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/240391102_418763662938316_1219410670300600904_n.jpg?attredirects=0


วันที่ 12 ตุลาคม 2564 
        พัฒนาตนเอง รับชมรายการสด การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สายงานนิเทศการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์เดิม (ว17/2552) และหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ (ว11/2564) เพื่อพัฒนางานและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ สายงานนิเทศการศึกษา จัดโดย สมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
Topic: การจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน PA ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
Time: Oct 12, 2021 07:00 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96188262683...
Meeting ID: 961 8826 2683
Passcode: 198635
        เอกสารใช้ประกอบในการอบรม > คลิก 
        รายการ ช่วงที่ 1 > คลิก 
        รายการ ช่วงที่ 2 > คลิก 
        ภาพจับหน้าจอจากการประชุม > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/244992982_1295607064212978_6949493913230224415_n.jpg?attredirects=0

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. 
        เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามกรอบการประเมิน PISA 2022 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง เพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมิน PISA 2022 ผ่านระบบ Goole Meet 
        โดยนายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นประธานการประชุม  นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สรุปแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 พร้อมด้วย นางสาวเกริน ช้อยเครือ นายเมธี อ้นทอง ชี้แจงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามกรอบการประเมิน PISA 2022 นางสาวนาลดา ภู่ประเสริฐ และนางสาวสุรีพร พันยุโด ชี้แจงการเข้าใช้งานระบบ PISA – Style online testing  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ ข้าราชการบำนาญ ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และนางพิมพ์ปวีณ์ ปานเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ ร่วมบรรยายเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการอ่านขั้นสูงให้นักเรียนสามารถจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลจากเรื่องที่อ่าน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในระบบ PISA-Style Online Testing 

กลุ่มเป้าหมาย: ครูภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 22 โรงเรียน 
    - หนังสือราชการ > คลิก 
    - แจ้งเลื่อน > คลิก 
    - เอกสารประกอบการประชุม
        @ การอ่านระดับสูง (พัชรี  ยันตรีสิงห์) > คลิก 
        @ การประเมิน PISA ( เกริน ช้อยเครือ) > คลิก
        @ PISA Style สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
    - เว็บเพ็จ การสอบ PISA ของ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
    - เอกสาร ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและแนวทางในการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/PISA1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/PISA2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/245094796_4442818889117271_4158981301416968137_n.jpg?attredirects=0

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 
        ร่วมการประชุมชี้แจงข้อราชการและแนวนโยบายการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/244475296_2030124237137044_5166021882638492466_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/243582850_2030124150470386_3043809097091344719_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/244424924_2030124027137065_1305230469828896760_n.jpg


5, 6, 8 ตุลาคม 2564

โพสต์2 ต.ค. 2564 02:15โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2564 22:49 ]


วันที่ 5 ตุลาคม 2564 
        ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ที่ 268/2564 ลว. 30 ก.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานจัดพิธีต้อนรับผู้บริหารการศึกษา โดยได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ในพิธีต้อนรับ นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ ดร.  มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/4-8tkh64/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A1.jpg

วันที่ 6 ตุลาคม 2564  เวลา 10.00 น.
        ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ที่ 268/2564 ลว. 30 ก.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานจัดพิธีต้อนรับผู้บริหารการศึกษา โดยได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ในพิธีต้อนรับ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ มารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 นำโดยนายสุริยันต์ สุวรรณทอง นายธนะชน ทัศนะเกตุ นางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี กับ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่ง  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  โดยมี ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. นายทวีพล  แพเรือง อดีต ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง อดีต ศธจ.นครปฐม ดร.วินัย  พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ดร.สำเริง พูลศรี อดีตรองเลขาธิการ สก.สค. พร้อมด้วยคณะจาก สพป.ปทุมธานี เขต 1 สพป.นครปฐม เขต 1 และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี  ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
        อัลบั้มภาพ โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/4-8tkh64/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/4-8tkh64/243206551_4730258187008499_6380039474019267018_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/4-8tkh64/243082534_4730258290341822_510251949087120059_n.jpg

วันที่ 6 ตุลาคม 2564  เวลา 9.00 – 11.30 น  
        ติดตามร่วมเรียนรู้ กระบวนการ Reflection Workshop Developmental Evaluation (DE) ช่วงต้นน้ำ ปี 2  โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ผ่าน Zoom ในฐานะผู้ประสานงานโครงการฯ > คลิก


วันที่ 6 ตุลาคม 2564
        ปฏิบัติหน้าที่เป็นคริสตศาสนิกชนที่ดี ด้วยการร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" เพื่อรับฟังเสียงประชากรของพระเจ้าในสังฆมณฑลราชบุรีตามกระบวนการสมัชชา > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/4-8tkh64/243525430_919580255354868_4640745569175075831_n.jpg

วันที่ 8 ตุลาคม 2564  เวลา 16.00 - 17.00 น.
        ร่วมกิจกรรม Webinars หัวข้อ Teaching, learning and assessing 21st century skills in education: Thailand’s experience จัดโดย 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ OECD OECD Education Webinars เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและบทเรียนจากประสบการณ์การปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างความเสมอภาคและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับนานาชาติ โดยจะมี Speaker เป็นผู้มีบทบาทในการปฏิรูปการศึกษาทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ ได้แก่ 
    - นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
    - ดร.สิริกรณ์ มณีรินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    - ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร กสศ.
    - ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการ กสศ.
    - Mr. Andreas Schelicher, Director for the Directorate of Education and Skills at OECD
    - ดำเนินรายการโดยคุณ Mr. Stephan Vincent-Lancrin และ Mr. Paul Collard
    - รายการ คลิก 
    - ภาพจับหน้าจอการร่วมกิจกรรม > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/4-8tkh64/244424792_4894257363941567_9026635459286735024_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/4-8tkh64/8%E0%B8%95%E0%B8%8464-webinars.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/4-8tkh64/7.jpg

วันที่ 8 ตุลาคม 2564  เวลา 12:31-15.00 น.  · 
        ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด เวทีระดมสมองเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการ เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 4 จัดโดยสำนักนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับคณะอนุกรรมการสิ่อสารและการมีส่วนร่วม ในคณะอนุกรรมการจัดทำและพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) พิธีกรโดย คุณอรรณพ กิตติกุล
ผ่านช่องทาง Facebook LIVE @ThaiPBS และ @ALTV
Facebook : CBE Thailand
Facebook : OBEC Channel
Facebook : EducationSandbox
        ประเด็น"หลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประถมศึกษาออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้นักเรียนมีความสุข" > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/4-8tkh64/8%E0%B8%95%E0%B8%8464-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1.jpg

        ประเด็น"หลักสูตรฐานสมรรถนะระดับมัธยมศึกษาออกแบบอย่างไรให้โดนใจเยาวชน" > คลิก
1, 2-3 ตุลาคม 2564

โพสต์28 ก.ย. 2564 23:15โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2564 02:05 ]


วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. 

        ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติภารกิจงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มนิเทศฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม 2 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
    1. การเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดประชุมการอ่านขั้นสูง
    2. ให้โรงเรียนดำเนินการรวบรวมข้อมูล SAR เข้าสู่ระบบ e-SAR ของ สพฐ.
    3. การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ในระยะที่ 2
    4. การรวบรวมข้อสอบ O -NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อบริการเป็นข้อสอบกลางให้โรงเรียน
    5.การจัดทำคลิป แนะนำและอธิบาย การออกข้อสอบที่แตะระดับสมรรถะ ชั้น ป.6 และ ม.3

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/tkh64/1%E0%B8%95%E0%B8%8464.jpg

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2564

        ได้รับเชิญจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ให้ร่วมเรียนรู้ในการประชุมออกแบบกระบวนการอบรม และการอบรมเชิงปฏิบัติการ Developmental Evaluation (DE) ช่วงต้นน้ำ โดย กสศ. ร่วมมือกับมูลนิธิสยามกัมมาจล จัดการอบรมให้แก่ภาคีผู้รับทุนรุ่นที่ 1-2 ระหว่างที่ 2 - 3 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อให้ภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุน
โรงเรียนพัฒนาตนเองทั้งระบบ มีความเข้าใจการออกแบบการจัดกระบวนการเครื่องมือ DE จนสามารถวิเคราะห์แผนงาน ออกแบบ
วางแผนการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ จนสามารถขยายผลผ่านการจัดกระบวนการ DE สู่โรงเรียนในเครือข่ายได้ 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/tkh64/1.jpg

    - หนังสือเชิญ > คลิก  
    - ภาพการประชุม วันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 > คลิก  

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
        มูลนิธิฯ กำหนดจัดประชุม กิจกรรม TSQP Kick Off, Leader Workshop และ Teacher Workshop เพื่อแนะนำความรู้จักโครงการ จุดเน้นของโครงการ ประโยชน์ที่โรงเรียนและนักเรียนจะได้รับ ชี้แจงบทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ บทบาทผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน สร้างการรับรู้ของต้นสังกัด เพื่อให้มีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงการตามเป้าหมาย

    - บทความเพื่อเชื่อมต่อการรับรู้  Developmental Evaluation 
เอื้อการย์ โรจนจิรไพศาล (มะแม้ว) 12 เม.ย.64. “Developmental Evaluation” สำคัญอย่างไร ทำไมครูต้องใช้พัฒนาระบบวัดประเมิน อ้างใน วิจารณ์ พานิช > คลิก 
Developmental Evaluation : 2. Developmental Evaluation คืออะไร > คลิก 
@ Developmental Evaluation : 26. DE เพื่อพัฒนาโรงเรียนในโครงการ TSQP (1) วิจารณ์ พานิช 31 มี.ค.64 > คลิก
Developmental Evaluation : 27. DE เพื่อพัฒนาโรงเรียนในโครงการ TSQP (2) วิจารณ์ พานิช 2 มี.ค.64 > คลิก  
@ Developmental Evaluation : 33. DE เพื่อการพัฒนาระบบ ววน. วิจารณ์ พานิช 6 ก.ย. 64 > คลิก 
FB มูลนิธิสยามกัมมาจล สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ > คลิก 

ทบทวนกระบวนการ Developmental Evaluation (DE)
    มีหลักการ และ ประโยชน์อย่างไรต่อการจัดการโครงการ?
    Developmental Evaluation (DE) หรือ การประเมินผลเชิงพัฒนา คือ การประยุกต์แนวคิดความซับซ้อนมาสู่การพัฒนานวัตกรรมและใช้ประโยชน์จากการประเมิน โดยมีการนำผลลัพธ์ไปใช้ประโยชน์ในทันที หรือกลุ่มเป้าหมายจะต้องได้ใช้ประโยชน์ในทันที ซึ่งมีความแตกต่างจากการประเมินการจัดการโครงการแบบอื่นๆ
    เนื่องจาก Developmental Evaluation (DE) ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความซับซ้อนของโครงการก่อนเริ่มวางแผนงาน เช่น มีความเสี่ยงอะไรบ้าง, เงื่อนไขใดที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบ้าง ฯลฯ ส่งผลให้แผนงานที่ถูกร่างขึ้นมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และสามารถนำไปใช้งานได้จริง อีกทั้งปรับเปลี่ยนแผนงานได้อย่างรวดเร็ว


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/tkh64/125210084_4043439659018899_3800341153758653421_n.jpg


วันที่ 3 ตุลาคม 2564 
        เข้าร่วมรับการอบรม เรื่อง การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เชื่อมโยงสู่การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง"ศึกษานิเทศก์" ตาม ว11/2564 จัดโดย สพม.ขอนแก่น วิทยากรโดย นายกิตติ กสิณธารา 
        - ลิงค์สำหรับลงทะเบียน > คลิก 
        - ลิงค์ช่องยูทูป กคศ. > คลิก
        - ลิงค์ถามคำถาม (padlad) > คลิก 
        - ภาพจับหน้าจอ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/tkh64/1-1.jpg


27-30 กันยายน 2564

โพสต์28 ก.ย. 2564 20:39โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2564 19:53 ]


วันที่ 27-29 กันยายน 2564 

    
    พัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมการประชุมมหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/27ky64/28%E0%B8%81%E0%B8%A264%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/27ky64/2021-09-29_12-34-53.jpg

วันที่ 27 กันยายน 2564 (เข้าห้องย่อย 1) 
- พิธีเปิด > คลิก 
- ปาฐกถาพิเศษและการมอบนโยบาย/ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 > คลิก 
ห้องย่อย 1
- ทิศทางปฏิรูปการศึกษาไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ สมรรถนะคนไทยสู่คนคุณภาพสากล > คลิก 
ห้องย่อย 2
- EF กับเด็กปฐมวัย : Can Do ครูทำได้ > คลิก 
ห้องย่อย 3 
- ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต > คลิก 
ห้องย่อย 4
- ข้อเสนอการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ความเข้าใจ ความเชื่อ ความมั่นคง > คลิก 

วันที่ 28 กันยายน.2564 
ห้องย่อย 1
- การเรียนรู้ยุคโควิด เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสได้อย่างไร > คลิก 
- การใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของคนไทย 4.0 > คลิก (13.00 -16.00 น. How to สู่ DOE Thailand : บทเรียนจากสถานศึกษาร่วมคิด ร่วมทำ นำเด็กไทยสู่ DOE) / 16.00 -16.55 น. กรณีตัวอย่างสถานศึกษาร่วมพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ห้องย่อย 2
- Platform การสอนออนไลน์-แนวทางการประยุกต์ใช้และตัวอย่างระดับประเทศ > คลิก 
- การพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดพื้นที่เป็นฐาน การเตรียมกำลังงานคุณภาพสำหรับอนาคต > คลิก  
ห้องย่อย 3
- ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม > คลิก 
- การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 > คลิก 
ห้องย่อย 4
- พลิกโฉมการศึกษาของชาติด้วบดิจิตัลแพลตฟอร์ม-โครงการ Mission แมวมอง แมวมี > คลิก
- ถอดรหัสพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่เป็นอิสระ > คลิก 
ห้องย่อย 5
- ลดความเหลื่อมล้ำอย่างไร ให้เด็กไทยได้ไปต่อ > คลิก 

วันที่ 29 กันยายน 2564 
ห้องย่อย 1
- การศึกษากับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ > คลิก 
ห้องย่อย 2
- ทวิภาคีกับการขับเคลื่อนประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา > คลิก
- การพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดพื้นที่เป็นฐานการเตรียมกำลังงานคุณภาพสำหรับอนาคต > คลิก 
ห้องย่อย 3
- ผลิต คัดกรอง พัฒนาครู ผู้บริหาร อย่างไรให้พ้นวิกฤติที่ท้าทายและปั่นป่วนจากหลายปัจจัยรุมเร้า > คลิก 
- การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 > คลิก
ห้องย่อย 4
- แผนการศึกษาแห่งชาติกับร่างประราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ > คลิก 
- การเรียนรู้ยุคโควิด เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสได้อย่างไร > คลิก 


วันที่ 28 กันยายน 2564

        เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ร่วมประชุมกับ star fish เกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564 
Topic: ชี้แจงโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง
Time: Sep 28, 2021 15:00 Bangkok
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/97186581139...
Meeting ID: 971 8658 1139  Passcode: 398552
    - หนังสือเชิญ > คลิก 
    - ภาพการประชุม > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/27ky64/2021-10-11_9-46-27.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/27ky64/28%E0%B8%81%E0%B8%A264-%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%8Bdocx_Page_1.jpgวันที่ 29 กันยายน 2564

        ได้รับเชิญเป็นผู้ร่วมเสวนาในประชุมเริ่มโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (Kick off) 
Time: Sep 29, 2021 09:00 AM Bangkok
Join Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/83403152798...
Meeting ID: 834 0315 2798
Passcode: 330477 
        จัดโดยมูลนิธิ Starfish Academy ประชุมออนไลน์ภายใต้โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี2564 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครูแกนนำที่ทำงานร่วมกันในโครงการฯกว่า 300 ท่าน จาก 91 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่,ลำพูน,สมทรสาคร, นครปฐม, อยุธยา นอกจากนี้ยังมีท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที๋ฯ และ ท่านศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,กองการศึกษาสังกัดสำนักงานเทศบาล, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย
        ซึ่งในช่วงเช้าได้จัดกิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop ทุกท่านได้มาร่วมรับฟังถึงภาพรวมของโครงการ รวมถึงทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินโครงการปีการศึกษา 2564 
        ในช่วงบ่ายกิจกรรม Teacher Workshop โดยเริ่มกิจกรรมแรกกับ Starfish Talk “ห้องเรียนแห่งความสุข” ที่ชวนคุณครูมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน และต่อด้วยการแบ่งกลุ่มชี้แจงรายละเอียดแนวทางการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียน 
        กิจกรรมเหล่านี้ จะได้นำข้อมูลมาสรุปอีกครั้ง และสำหรับแฟนเพจจากโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ก็ยังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ไปปรับใช้กันได้
    - หนังสือเชิญ > คลิก 
    - ประเด็นเสวนา > คลิก 
    - คลิปบันทึกเสวนา > คลิก 
    - ภาพการประชุมผ่านหน้าจอ > คลิก 
        ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการเสวนา เรื่อง บทบาทของนักการศึกษากับการพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียนยุคโควิด-19  ข้อคำถาม ในฐานะของผู้ให้คำแนะนำโรงเรียนในการพัฒนาการจัดการศึกษาและสมรรถนะของครู ท่าน ศน.คิดว่า "ครูไทยยุคใหม่ควรมีความรู้ ทักษะและสมรรถนะ อย่างไร? 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/27ky64/35.jpg


วันที่ 29 กันยายน 2564 

        ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพป.นครปฐม เขต 2 (NPT2 AWARDS) ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัล NPT2 AWARDS (ศึกษานิเทศก์ดีเด่น ประจำปี 2564) 
    - รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/27ky64/%E0%B8%AA%E0%B8%99-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9964.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/27ky64/%E0%B8%AA%E0%B8%99-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9964-2.jpg


วันที่ 30 กันยายน 2564

        เป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพิ่อ มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
       - คำสั่งที่ 142 / 2564 ลว.11 มิ.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูเพิ่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ คลิก 
        - ชิ้นงาน > คลิก (สงวนสิทธิ์การเข้าถึง)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/27ky64/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%872.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/27ky64/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg?attredirects=0

วันที่ 30 กันยายน 2564

        ร่วมคารวะและมอบของที่ระลึกให้กับ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 (นายชาญกฤต น้ำใจดี) ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 


21, 22, 23 กันยายน 2564

โพสต์23 ก.ย. 2564 18:05โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2564 02:44 ]


วันที่ 21 กันยายน 2564 

        ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการนิเทศ ติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โดยมี ดร.ธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ข้าราชการบำนาญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2 
    - เอกสารประกอบการประชุม > คลิก 
    - ว PA > คลิก 
    - เอกสารประกอบการทำวิจัยนวัตกรรมคุณธรรม > คลิก


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/21ky64/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A321%E0%B8%81%E0%B8%A264.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/21ky64/21%E0%B8%81%E0%B8%A264-2.jpg

วันที่ 22 กันยายน 2564 

        ปฏิบัติหน้าที่ประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามคำสั่ง สพป.นครปฐม เขต 2 ที่ 247/2564 ลว.10 กันยายน 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2  > คลิก 
        ผู้ขอรับการประเมิน ได้แก่ เด็กชายปารุจ โกยอัครเดช นักเรียนชั้น ป.6  โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาขนาดกลาง สังกัด สพม.นครปฐม 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/21ky64/kerin.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/21ky64/241218917_3119342164960555_663734679085009588_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/21ky64/242740434_3049704685308154_8890318750433443074_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/21ky64/242256001_3049704725308150_2694361677982273625_n.jpg

        และเวลา 13.00 น. ประเมินนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  เด็กหญิงนภัสพร ศาลางาม นักเรียนชั้น ป.5  โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว (พ่วงประชานุกูล) 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/21ky64/%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A72%20(2).jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/21ky64/%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7.jpg

วันที่ 23 กันยายน 2564 

        ปฏิบัตหน้าที่เป็นกรรมการในการประกวดคัดเลือก สื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
   - ผลการคัดเลือก > คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/21ky64/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD64.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/21ky64/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD64-Eng.jpg


15, 16, 17 กันยายน 2564

โพสต์14 ก.ย. 2564 01:06โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 18 ต.ค. 2564 01:53 ]


วันที่ 15 กันยายน 2564  เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

        ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความรู้ความเข้าใจการประเมิน ITA สถานศึกษา (ITA Online) ผ่าน Google Meet 
    เวลา 08.30 น. – 12.00 น. สร้างความรู้ความเข้าใจการประเมิน ITA สถานศึกษาให้กับผู้บริหาร (นางพรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน์ / นายวชิรวิทย์  นิติพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงคนอง) 
    - เวลา 13.00 น. – 16.30 น. สร้างความรู้ความเข้าใจการประเมิน ITA สถานศึกษาให้กับครู โดยนางสาวสุรีพร  พันยุโดด  ชี้แจงบทเรียนและข้อเสนอแนะจากการประเมิน ITA สถานศึกษา ปี พ.ศ.2563 และนายไพบูลย์ วงษ์ปาน ครูโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ ร่วมเป็นวิทยากร


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/242144866_1278583865915298_4454870564651527909_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/241344508_2009622479187220_5339864045078927630_n.jpg

    ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สพป.นครปฐม เขต 2 ลำดับที่ 98 คะแนนรวม 94.49 ระดับผลการประเมิน A ผลการประเมิน ผ่าน > คลิก
    - การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ ITA 2021  โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
    - เตรียมความพร้อมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส วันที่ 14-15 กันยายน 2564 (ภาคเช้า) คลิก  |  (ภาคบ่าย) > คลิก 

วันที่ 15 กันยายน 2564  เวลา 13.30 น.

        ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติราชการสายงานบริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดที่ 4 ในการประเมินกลุ่มโรงเรียนห้วยพลู จำนวน 7 โรงเรียน
    - ลำดับการนำเสนอ
1.โรงเรียนวัดกลาง ผอ.ฐปนพันธ์ เปี่ยมศิริ
2.โรงเรียนวัดบางพระ ผอ.ฉัตรฉาณวิ์ เที่ยงคาม
3.โรงเรียนวัดสำโรง ผอ.อดิศักดิ์ คงทัด
4.โรงเรียนบ้านห้วยพลู ผอ.นภาพร ไชยวิภาส
5.โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี ผอ.สถาพร นาลัย
6.โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน ผอ.ศุภิสรา บุญทา
7.โรงเรียนวัดลานตากฟ้า ผอ.เจริญ สีนาค 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/242134912_1278781769228841_6117672944372593752_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/15%E0%B8%81%E0%B8%A264.jpg

วันที่ 16 กันยายน 2564  เวลา 8.30 - 12.00 น.

        ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่าน Google Meet
    - ให้ศึกษานิเทศก์วางแผนสนับสนุน ส่งเสริม การส่งประกวด-แข่งขันรางวัลต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อเห็นถึงความมีประสิทธิภาพ-และให้มีการเตรียมตัวเพื่อส่งรางวัลมากยิ่งขึ้น
    - แนวคิดส่วนตัว เขตควรสั่งการเน้นให้ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรางวัลต่าง ๆ ประสานแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ ศน.รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วย เพื่อดำเนินการสนับสนุน ส่งเสริมได้ทันการ 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/16%E0%B8%81%E0%B8%A264.jpg

วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.

        ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ สายงานบริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดที่ 7 ในการประเมินกลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา จำนวน 11 โรงเรียน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2.jpg


วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. 

        ร่วมพิจารณาผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ณ ห้องประชุม ICT สพป. นครปฐม เขต 2  โดยมีนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล และ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการพิจารณา 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/242152134_1279356889171329_796645093636527322_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/241183123_2010212195794915_6621750671343149126_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/241366900_2010212259128242_5620761198044795344_n.jpg

วันที่ 17 กันยายน 2564  เวลา 08.30-12.00 น.

        ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต” สพป.นครปฐม เขต 2  ผ่าน Google Meet
- แนวทางการดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียน Best Practice > คลิก 
- เอกสารแนวทางฯ 15 เล่ม โครงการโรงเรียนสุจริต คลิก  


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/17%E0%B8%81%E0%B8%A264.jpg

วันที่ 17 กันยายน 2564  เวลา 08.30-15.30 น. 

        เข้าร่วมการประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาในด้านการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนํา 2019 (COVID 19) ด้วยรูปแบบออนไลน์ 
    เอกสารประกอบการบรรยาย​ 
    - การดำเนินงานของสำนักทดสอบ​ ที่เกี่ยวของกับการการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน (ดร.​วิษณุ​ ทรัพย์​สมบัติ​ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา​ สพฐ.) ​คลิก 
    - เทคนิค​การใช้เครื่องมือประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในส​ถา​นการ​ณ์​ COVID-19 (อ.ลำใย สนั่นรัมย์ ผู้เชื่ยวชาญด้านพัฒนาเครื่องมือวัดผล สพฐ.​) > คลิก 
    - การตัดสินผลการเรียนและการเลื่อนชั้นในช่วงสถานการณ์​แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 (อ.พรพรรณ​ โชติพฤกษวัน​) คลิก 
    - การวัดและประเมินผล​ในช่วงสถานการณ์​แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019 (ดร.ชนาธิป​ ทุ้ยแป) คลิก 
    - แนวทางการประเมินระดับสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน:บทเรียนรู้จากการประเมิน​ PISA (ดร.ณัฐา เพชรธนู​) คลิก 
    - ระบบธนาคารหน่วยกิต(Credit​Bank)​ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน:เรียนที่ไหนก็ได้หน่วยกิต​ (ดร.เพ็ญนภา​ แก้วเขียว) คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/241833616_3079141922361416_5644339335199379306_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/17ky64/17%E0%B8%81%E0%B8%A264.jpg

วันที่ 17 กันยายน 2564  เวลา 08.30-12.00 น. 

    ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเข้าใช้งานระบบ PISA Style Online Testing ของผู้ดูแลระบบ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 ผ่าน Application ZOOM

กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
08.30 - 09.00 น. 
    พิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โดย นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา

09.00 – 11.30 น. 
    วิธีการเข้าใช้งานระบบ PISA Style Online Testing ของผู้ดูแลระบบ ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 ผ่าน Application ZOOM โดย นายอานนท์ วงศ์วิศิษฏ์รังสี ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สพม.อุบลราชธานี อํานาจเจริญ

11.30 – 12.00 น. 
    พิธีปิดการประชุม โดย นางณัฐา เพชรธนู ผู้อํานวยการศูนย์ PISA สพฐ.
    - สื่อสไลด์ การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 > คลิก 
    คู่มือการใช้งานระบบ “PISA Style” โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ วิจัย สร้าง ประเมินคลังข้อสอบและวัดสมรรถนะแบบออนไลน์ด้านการรู้เรื่องอิงตามแนว PISA > คลิก


3, 8, 9, 10, 11, 13 กันยายน 2564

โพสต์2 ก.ย. 2564 22:21โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2564 01:51 โดย เกริน ช้อยเครือ ]


วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 9.30-16.45 น.
        ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ คัดเลือก best practice สื่อ นวัตกรรมศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบ conference โดย ดร.ธีระพงษ์ วิทยากร ร่วมพูดคุยเรื่องรูปแบบการพัฒนาและหลักสูตรศตวรรษที่ 21 ณ ห้อง PLC

- เรื่องเดิม
        การประกวด Best Practice (โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21) สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/3ky64/241336409_1270314163408935_3749100167910637274_n.jpg

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. 
        เข้าร่วมและนำเสนอการเก็บหลักฐานและรายงาน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกลยุทธ์ ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยมี นายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุม 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/3ky64/8%E0%B8%AA%E0%B8%8464.jpg

    - หลักฐาน ตชว.ที่ 10  ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กำหนด คลิก     
    หลักฐาน ตชว.ที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA > คลิก 

วันที่ 9 กันยายน 2564  
        ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงวิชาการ ระหว่าง สพป นครปฐม เขต 1 และ เขต 2 ในการขอมีและเลื่อนวิทยะฐานะชำนาญการสู่วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ของศึกษานิเทศก์ ณ ห้อง conference สพป.นครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/3ky64/244446383_1294281544345530_6276246015261196935_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/3ky64/244701135_1294281631012188_940793398772039206_n.jpg


วันที่ 10 กันยายน 2564
        พัฒนาตนเองเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิตัล OBEC Microsoft Innovation Educator หลักสูตรที่ 1 “NEXT Normal Education Reimagined การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา” จัดโดย สพฐ.  > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/10%E0%B8%81%E0%B8%A264-OBEC.jpg

วันที่ 11 กันยายน 2564  เวลา 08.30-16.30 น.
        พัฒนาตนเองเข้ารับการอบรม การจัดการเรียนรู้ออนไลน์ "SESAO 4 Online Teach Awards" ในการสัมมนาออนไลน์ SESAO Pathumthani Webinar 2021 Blended Learning : A new normal for 21st Century learners และร่วมรับชมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของสถานศึกษาและครูผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทครูผู้สอนที่มีการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ยอดเยี่ยม สพม.ปทุมธานี > คลิก 
    - ประเด็นการนำเสนอ
        ทำไมถึงทำ? / ทำอย่างไร? / ผลเป็นอย่างไร? 
        ทำแล้วเกิดผลกระทบอย่างไร? / ทำอะไรต่อไป?
    - เอกสารประกอบการบรรยาย ICT for teacher 21 (ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธ์) > คลิก 
    - เกียรติบัตรการร่วมกิจกรรม 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/3ky64/2021-09-12_11-39-13.jpg

วันที่ 13 กันยายน 2564  เวลา 13.30 น.
        ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ 
        โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามคำสั่งที่ 247/2564 ลง. 10 ก.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/3ky64/2021-09-14_12-43-00.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/3ky64/13%E0%B8%81%E0%B8%A264.jpg

    
    การดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 > คลิก 
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ขยายเวลาการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 > คลิก  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน > คลิก 
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. 2562 > คลิก 


30, 31 สิงหาคม 1, 2 กันยายน 2564

โพสต์1 ก.ย. 2564 05:39โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 14 ก.ย. 2564 20:31 โดย เกริน ช้อยเครือ ]


วันที่ 30, 31 สิงหาคม และวันที่ 1 กันยายน 2564  

        คณะศึกษานิเทศก์ สพป. 2  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถอดบทเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563  โดยมี นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ นายอนนท์ ศรีพิพัฒน์ และ นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ ข้าราชการบำนาญ ร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ถอดบทเรียนการบริหารจัดการ และสารสนเทศผลการสอบ (O-NET) / แนวทางการวัดและประเมินผลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการให้คะแนนปลายภาค ปลายปี / การพัฒนาผลสัมฤทธิ์สู่การจัดทำ วPA และการจัดทำคลิป เพื่อการพัฒนางานของศึกษานิเทศก์ ผ่านระบบ Google Meet

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/o-net.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/237880506_1998974916918643_6806656018403136723_n.jpgวันที่ 1 กันยายน 2564 

        คณะศึกษานิเทศก์ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 38 โดยมีประเด็นสาระสำคัญดังนี้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเรื่องการจ่ายเงินเยียวยา 2000 บาท ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ต่อนักเรียน 1 คน ขณะนี้จำนวนเงินทั้งหมดได้โอนเข้าบัญชีของ สพฐ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ สพฐ. ได้ดำเนินการโอนเข้าบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ที่เปิดบัญชีรองรับถูกต้องครบถ้วน ส่วนโรงเรียนและเขตพื้นที่ ที่ยังดำเนินการเปิดบัญชียังไม่ถูกต้อง ครบถ้วนนั้น ซึ่งได้กำชับให้ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ และ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน 2564 นี้ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในการแจกจ่ายให้กับผู้ปกครอง 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/_draft_post/238580213_1998960556920079_6470311349538043005_n.jpg


วันที่ 2 กันยายน 2564 

        ร่วมเสวนานำเสนอข้อมูล หัวข้อ แนวทางการวัดและประเมินผลในสถานการณ์ COVID-19 ปลายภาค/ ปลายปี ในรายการพฤหัสบดีที่นี้ สพป. นครปฐม 2 ครั้งที่ 16 เวลา 9:45 น. ถึง 12:15 น. 1-10 of 81