กิจกรรมการนิเทศและการปฏิบัติงาน ศน.เกริน 2564


29 พฤศจิกายน 2564

โพสต์29 พ.ย. 2564 20:54โดยWebmaster Supervisory   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2564 22:15 ]


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

        นิเทศ ติดตามฯ ภาคเรียนที่ 2/2564 ก่อนการเปิดเรียนแบบ on site ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
        - คลิป สนทนานิเทศ > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/29phy64/29%E0%B8%9E%E0%B8%A264-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AF.jpg

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  

        ร่วมสังเกตการณ์การประเมินความพร้อมเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในฐานะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล ณ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 
        ซึ่งผู้ดำเนินการประเมินฯ ได้แก่คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอพุทธมณฑล ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง, อำเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สาธารณสุขอำเภอ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งศึกษานิเทศก์  
        คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะและชื่นชมในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง การมีส่วนร่วมของคณะครูที่ตั้งใจปฏิบัติการสอนแบบ Small Bubble ตามแนวทาง Smallbox:Safety Zone in School ทำให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจและความปลอดภัยแก่บุตรหลานในชุมชน  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.30 น.

        เข้าร่วมการประชุมอภิปรายวิพากษ์รูปแบบการบริหารงานวิชาการ ห้องเรียนอนาคต (Future Classroom Model) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
        โดยนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งนายธนะชน ทัศนะเกตุ นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รองผู้อำนวยการ สพป. นครปฐม เขต 2  คณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้บริหาร และตัวแทนครูผู้สอน  มีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอภิปราย วิพากษ์รูปแบบ (MODEL) จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอโนทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รักษาการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. นายวิบูลย์ ทานุชิต ข้าราชการบำนาญ นายธีระพงษ์ ศริโพธิ์ ข้าราชการบำนาญ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ เพื่อความสมบูรณ์ของรูปแบบการบริหารงานวิชาการห้องเรียนอนาคต (Future Classroom Model) นำสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/29phy64/29%E0%B8%9E%E0%B8%A264-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/29phy64/future1.jpg?attredirects=0


22-26 พฤศจิกายน 2564

โพสต์22 พ.ย. 2564 02:00โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2565 00:35 ]


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

        นิเทศออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet โรงเรียนวัดมะเกลือ

ข้อมูลการเข้าร่วม 
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/dhu-imax-mdg
หรือโทร: ‪(US) +1 530-994-2126‬ PIN: ‪628 899 633‬#

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD22%E0%B8%9E%E0%B8%A264.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22phy64/260552534_1325856234521394_3374537582137721624_n.jpg

    - (คลิป) การนิเทศ คลิก 
    - (คลิป) สะท้อนผลการนิเทศ คลิก 
    - สรุปการนิเทศ และป้อนกลับ >  คลิก  

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

        นิเทศออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น.

        ร่วมการประชุมบุคลากรภายใน สพป.นครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม  โดยนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธาน และผู้มอบนโยบาย


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22phy64/npt2-policy1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22phy64/npt2-policy2.jpg

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00 น.
        
        นิเทศ On Site บูรณาการนิเทศ และการประเมินเพื่อเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยร่วมกับ ศบค.อำเภอพุทธมณฑล ณ โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 
    - (คลิป) การนิเทศ และประเมินความพร้อมเปิดเรียน คลิก 
    - เอกสารสรุปการนิเทศ และป้อนกลับ > คลิก  
    - สือการนำเสนอข้อมูลของโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ > คลิก 
  
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22phy64/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22phy64/260445105_1291610227969447_5932294691451858096_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22phy64/257909566_1324882484618769_183114607017916623_n.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22phy64/258516730_1324882504618767_776059675941287049_n.jpg?attredirects=0

การตรวจประเมินสถานศึกษา เพื่อการเปิดเรียนแบบ On Site
23 พ.ย. 64 (บ่าย) โรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ 
24 พ.ย. 64 (บ่าย) โรงเรียนวัดสาลวัน
25 พ.ย. 64 (เช้า) โรงเรียนบ้านคลองโยง 
25 พ.ย. 64 (บ่าย) โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
26 พ.ย. 64 (เช้า) โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 
26 พ.ย. 64 (บ่าย) โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 
29 พ.ย. 64 (เช้า) โรงเรียนวัดมะเกลือ 


วันที่ 25พฤศจิกายน 2564  

        นิเทศ ติดตาม On Site และร่วมสังเกตการณ์ การเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) สำหรับการเปิดเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  โดย ศบค.อำเภอพุทธมณฑล โรงเรียนบ้านคลองโยง 
        - คลิป การสนทนานิเทศ > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/25%E0%B8%9E%E0%B8%A264-%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%871.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%87.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/260988908_1327867027653648_8375244270838802462_n.jpg

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  

        นิเทศ On Site โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ 
        - คลิป สนทนานิเทศ > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/26%E0%B8%9E%E0%B8%8464-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C1.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/26%E0%B8%9E%E0%B8%8464-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/nithes2-64/25%E0%B8%9E%E0%B8%8464-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8.jpg

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564  

        นิเทศติดตามพร้อมทั้งให้กำลังใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) สำหรับการเปิดเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โรงเรียนวัดสาลวัน 
        - ภาพกิจกรรมการนิเทศ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/22phy64/258177171_694087075308324_6719252775365804643_n.jpg


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 

        ร่วมสังเกตการณ์ การประเมินความพร้อมเปิดเรียน On Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) โดยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอพุทธมณฑล ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง, อำเภอ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สาธารณสุขอำเภอ และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้ง ศน.เกริน ช้อยเครือ ศน.สพป.นครปฐม เขต 2 ประจำกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล
        ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ และชื่นชมในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง การมีส่วนร่วมของคณะครูที่ตั้งใจปฏิบัติการสอนแบบ Small Bubble ตามแนวทาง Smallbox:Safety Zone in School ทำให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจและความปลอดภัยแก่บุตรหลานในชุมชนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

        การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่ครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21  ดำเนินการโดยความร่วมมือของโรงเรียนวัดทรงคนองและโรงเรียนคลองบางกระทึก ณ โรงเรียนวัดทรงคนอง ผู้เข้าอบรม 40 คน 


18, 19, 20-21 พฤศจิกายน 2564

โพสต์18 พ.ย. 2564 20:08โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2564 05:00 ]


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  เวลา 15.00-16.00 น.

        ร่วมประชุมออนไลน์แบบซูม กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 2 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 หัวข้อ "การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้" 
        
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18phy64/18%E0%B8%9E%E0%B8%A264.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18phy64/18%E0%B8%9E%E0%B8%A264-2.jpg?attredirects=0

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

        พัฒนากิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ แบบทดสอบความรู้ "เรื่อง ประเพณีวันลอยกระทง" (Loy Krathong Festival) > คลิก 
        การทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องนี้ในระบบออนไลน์ มีจำนวนทั้งหมด 15 ข้อ ทำแบบทดสอบ ผ่าน 80% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรและรอรับเกียรติบัตรได้ทาง E-mail ได้เลย เผยแพร่ระหว่างวันที่ 19 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18phy64/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%875.jpg?attredirects=0

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

        ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงออนไลน์ ปลอดภัยโควิด เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม 
        แนะนำแหล่งลอยกระทงออนไลน์
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  

        ลงทะเบียนเข้าร่วมเวที “ศึกษานิเทศก์ในความสัมพันธ์ใหม่: ใช้ใจสนับสนุน” ในงาน Quick Win, Small Success: Showcase สุขภาวะทางปัญญา        
        และประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษานิเทศก์ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา นักการศึกษา ผู้สนใจวงการศึกษา และโค้ช ร่วมรับฟังตัวอย่างการโค้ช ช่วยให้ศึกษานิเทศก์เพิ่มสุขภาวะทางปัญญา (spiritual health) นิเทศด้วยใจ ส่งผลต่อความสัมพันธ์และงานได้อย่างไร  วันพฤหัสบดีที่ 2 ธ.ค. 64 เวลา 9.00 - 12.00 น. ทางออนไลน์  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18phy64/SpH%20event%20211202-03%20showcase%20poster%20session1.jpg

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 

        ร่วมกิจกรรม การพัฒนาศึกษานิเทศก์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประสาน้อง-พี่ ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2564 ผ่านการอบรมออนไลน์ Microsoft Team 
    - เอกสารวิชาการลำดับที่ 90/2564 บทเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามประสา น้อง-พี่ ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2564 ผ่านการอบรมออนไลน์ Microsoft Team > คลิก  

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18phy64/1.jpg

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564


คลิปเสวนาตามประสาน้อง-พี่ ศึกษานิเทศก์ จัดโดยเครือข่ายพัฒนาศึกษานิเทศก์

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ภาคเช้า
1.เครือข่ายพัฒนาศึกษานิเทศก์ โดย ศน.กัมพล ขันทะวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
2. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ดร.กิตติกร คัมภีรปรีชา ข้าราชการบำนาญ (ศน.เชี่ยวชาญพิเศษ) https://youtu.be/DTGSCd71p0s 

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ภาคบ่าย
- เขียนแผนการนิเทศ (แผนรายบุคคล)อย่างไรให้ตอบโจทย์ ว PA โดย ดร.สุรัตน์นารี ธิลาใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ https://youtu.be/Df4jv4Xm8GY

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ภาคเช้า
- การเขียนบันทึกข้อตกลง PA สำหรับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ว11/64 (PA ศน.) โดย ศน.กิตติ กสิณธารา ข้าราชการบำนาญ (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) https://youtu.be/j8EltS6eFHA

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ภาคบ่าย
- การใช้ Microsoft 365 สำหรับการสร้างเครือข่ายและจัดทำห้องนิเทศออนไลน์ โดย 1.คุณนพดล รัตนวิเศษรัตน์ Customer Success Management -Education 
2.ศน.กิติยา พรหมสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
3.ศน.ดร.ธนสาร รุจิรา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
    ตอนที่ 1 https://youtu.be/pALUm6lyMRM
    ตอนที่ 2 https://youtu.be/2WabmmrQ_Gw


วันที่ 5-14 พฤศจิกายน 2564

โพสต์6 พ.ย. 2564 00:00โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2564 05:48 ]


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  เวลา 10.00 น. 

        เข้าร่วมกิจกรรม Online Coaching DE (Developmental Evaluation)โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล 
Topic: Online Coaching DE 
Join Zoom Meeting  https://us06web.zoom.us/j/83270845408...
Meeting ID: 832 7084 5408  Passcode: 784409
    - ภาพจับหน้าจอจากการเข้าร่วมกิจกรรม > คลิก 

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564  เวลา 10.30-12.00 น.

        ร่วมกิจกรรม งานเสวนา : โรงเรียนเปลี่ยนใหม่ "ปิด Gap ห้องเรียนในยุคโควิด-19" จัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง (TSQP)  ได้รับเกียรติให้พูดคุย สื่อสาร เป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนและมูลนิธิ > คลิก
    - ภาพจับหน้าจอจากการเข้าร่วมกิจกรรม > คลิก


    - กิจกรรมทุกวันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน - วันเสาร์ที่11 ธันวาคม 2564  ผ่าน 5 คอร์สออนไลน์
การใช้ zoom เพื่อการสอนออนไลน์ > คลิก
เครื่องมือเพื่อช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน > คลิก 
เครื่องมือเพื่อสร้างคลิปวิดีโอและสื่อประกอบการสอน > คลิก 
ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส > คลิก
เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ > คลิก

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 

        พัฒนาตนเอง ศึกษาบทเรียนออนไลน์ ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2

หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์โดย Google Sites new 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5phy64/7%E0%B8%9E%E0%B8%A264-CM2-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B9%8C.jpg

หลักสูตรทักษะที่จำเป็นสำหรับครูยุค 4.0 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5phy64/7%E0%B8%9E%E0%B8%A264-CME2-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%844%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%940.jpg

หลักสูตรการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5phy64/7%E0%B8%9E%E0%B8%A264-CME2-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg

หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5phy64/7%E0%B8%9E%E0%B8%A264-CME2-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2.jpg

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 

        เยี่ยมชมนิทรรศการอาษาออนไลน์64 ASA Virtual Exhibition 2021 เพื่อศึกษาหาแรงบันดาลใจในประเด็นท้าทายที่คาดหวัง (ริเริ่ม พัฒนา) ในการปฏิบัติงานการนิเทศการศึกษา > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5phy64/2021-11-09_7-36-57.jpg

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น. 

        ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานการประชุม พร้อมด้วย นายธนะชน  ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ภายใต้รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 จากการพัฒนางานตามข้อตกลงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  “ห้องเรียนอนาคต : Future Classroom Model” 
    - คำสั่งที่ 303/2564 ลว.28 ต.ค.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนงานวิชาการของ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5phy64/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A31.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5phy64/9%E0%B8%9E%E0%B8%A264-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

        ได้รับแรงบัลดาลใจจากวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน ของทุกปี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได้พัฒนาบทเรียนและแบบทดสอบออนไลน์ เป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  (สมรรถนะคาดหวัง คิดค้นและปรับเปลี่ยน) > คลิก
        - รายงานผลการดำเนินงาน > คลิก 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5phy64/259611854_1324863524620665_3669157869358048934_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5phy64/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87.jpg

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00-16.00 น. 

        ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม online กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 2  หัวข้อ “การนิเทศติดตามแบบมีส่วนร่วม” โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาวิชาชีพผู้อำนวยการโรงเรียน การเรียนรู้ร่วมกันในการบริหาร การสร้างเครือข่าย และการเป็นผู้นำด้านวิชาการ โดยเชิญศึกษานิเทศก์ในสังกัด เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านการประชุม Online ระบบ Zoom จัดโดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

Topic: PLC Leader หัวข้อ การนิเทศติดตามแบบมีส่วนร่วม
Time: Nov 11, 2021 15:00 Bangkok
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/87168525290?pwd=dGNZUmZXeDlhOFZUclBUdURKVC9jUT09
Meeting ID: 871 6852 5290
Passcode: 642314
    - จดหมายเชิญ > คลิก
    - (คลิป) แนะนำโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมการนิเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งของการนิเทศภายในสถานศึกษา > คลิก
    - ภาพจับหน้าจอจากการร่วมกิจกรรม PLC คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5phy64/11%E0%B8%95%E0%B8%8464-3.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5phy64/11%E0%B8%95%E0%B8%8464-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5phy64/11%E0%B8%95%E0%B8%8464-2.jpg

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564  เวลา 9.00 – 16.00 น.

        ร่วมงานการสัมมนาวิชาการออนไลน์ SE-ED Academic Forum 2021 ภายใต้กรอบการอบรม “หลักสูตรฐานสมรรถนะ และ CEFR กับการประเมิน” ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ Zoom Meeting Online
        Meeting ID : 891 5674 9156  Passcode : 123456 
    - หลักสูตรฐานสมรรถะในยุค New Normal
    - เตรียมความพร้อมสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ
    - มาตรฐานการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ที่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ควรทราบ
    - เรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านห้องเรียนดิจิทัล
    - Growth mindset เพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนในห้องเรียน
    - Line สำหรับติดตามข่าวสารและติดต่อทีมงาน > คลิก
    - ชมรายการย้อนหลัง คลิก
    - เอกสารแบ่งปัน ภาพจับหน้าจอจากการสัมมนา > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5phy64/untitled1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5phy64/13%E0%B8%9E%E0%B8%A264-se%20ed1697.jpg

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564  เวลา 13.00

        อบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้สื่อ Vantage Connect 
    - ลิงค์เข้าเรียน > คลิก
    - รายละเอียดโครงการ > คลิก 
    - เอกสารการอบรม > คลิก 
    - ต้องมีเวลาเข้าเรียนในระบบออนไลน์ อย่างน้อย 16 ชม. จึงจะมีสิทธิ์สอบ Level Test 
    - ระยะเวลาการอบรม 14 พ.ย.64 - 25 ธันวาคม 2564 
    - เอกสารแบ่งปัน การศึกษาบทเรียนจากการอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้สื่อ Vantage Connect (ฉบับร่าง) > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/5phy64/1%20(1).jpg


18 - 30 ตุลาคม 2564

โพสต์18 ต.ค. 2564 23:26โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2564 23:56 ]


วันที่ 18 ตุลาคม 2564   เวลา 09.00-16.00 น. 

        เข้าร่วมกิจกรรม EDUCA Online Festival 2021 งานเทศกาลมหกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 14 (ระหว่างวันที่ 18-22 ต.ค.2564)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18-22/245902589_4454908617924262_6207402301409390074_n.png?attredirects=0

- วันที่ 18 ตุลาคม 2564 การเสวนา เรื่อง ฟอรั่มครูใหญ่: “ประเมินอย่างไรตรงใจผู้เรียน ตอบโจทย์สังคมไทยและสังคมโลก” > คลิก
    วิทยากร / สังกัด :
- รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ (ประธานกลุ่มผู้อำนวยการผู้นำ)
- รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ (คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมิน)
- ดร.ศราวุธ สุตะวงษ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อปท.))
- ผอ.สุริยน สุริโยดร (ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่คือวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ (สพฐ.))
- ดร.ภัทรภร เจนสุทธิเวชกุล (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน และอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้)
- ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ (ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน))
- รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- ดร.นิภาพร กุลสมบูรณ์ (ผู้ดำเนินรายการจาก EDUCA และเลขานุการ กลุ่มผู้อำนวยการ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง)
    ประเด็นการเสวนา
- หลักการประเมินผลการเรียนรู้ที่ควรจะเป็น ภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลง (แนวคิดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ที่ควรจะเป็น) นำเสนอโดย รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมิน
- หลักการ และตัวอย่างแนวทางปฏิบัติจากโรงเรียนในแต่ละสังกัด การเรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะที่ตรงใจผู้เรียน และตอบโจทย์สังคมไทยและโลกเป็นอย่างไร การประเมินผล (ตัวอย่าง) เป็นอย่างไร (ประเมินอะไรบ้าง ใช้เครื่องมือใด และใครเป็นผู้ประเมิน) นำเสนอโดย ผอ. โรงเรียนในสังกัด อปท., ผอ.โรงเรียนในสังกัด สพฐ, ผอ.โรงเรียนในสังกัด อว และ ผอ.ในสังกัด สช.
- บริบทประเทศไทยและนโยบายการประเมินและการทดสอบทางการศึกษา นำเสนอโดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- หลักการในการจัดการเรียนรู้ และตัวอย่างแนวทางปฏิบัติจากสภาพจริงที่เห็นในวงกว้าง การเรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะดังกล่าว เป็นอย่างไร (แตกต่างกันอย่างไรในแต่ละระดับ จะส่งเสริมอย่างไร และผู้บริหารฯ ครู ควรมีบทบาทอย่างไรบ้าง) นำเสนอโดย รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    สื่อประกอบกิจกรรม
- e-Brochure > คลิก
- FB EDUCA Online Festival 2021 > คลิก
- EDUCA Online Festival 2021 Special Session > คลิก
- Special Session > คลิก
- เอกสารแบ่งปันความรู้จากการร่วมกิจกรรม(เกริน ช้อยเครือ) > คลิก

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00-16.00 น.

        เข้าร่วมประชุม online กิจกรรม PLC Teacher ครั้งที่ 1 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 
    - หนังสือเชิญ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18-22/21%E0%B8%95%E0%B8%8464.jpg?attredirects=0

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18-22/PLC%20Teacher.jpg


วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 

        จัดทำ IG น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5
 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/folio/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A64-1.jpg?attredirects=0

        ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการงานวันสมเด็จพระปิยมหาราชรำลึก ประจำปี พ.ศ.2564 จัดโดย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
        - ภาพจับหน้าจอ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18-22/23%E0%B8%95%E0%B8%8464-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81.jpg

        ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญของชาติ วันปิยมหาราช ประจำปี 2564 โดยทดสอบความรู้ผ่านระบบ Online จัดโดยวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ MBU Kalasin Buddhist College 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18-22/23%E0%B8%95%E0%B8%8464-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A.jpg

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564  เวลา 19.00 - 22.00 น.

        ร่วมรับฟังกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางาน PA (Peformance Agreement) ทั้งระบบในสถานศึกษา รุ่นที่ 1 จัดโดย บ.Team ธีรกุลภูมิปัญญา > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18-22/24%E0%B8%95%E0%B8%8464-PA%20.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18-22/23%E0%B8%95%E0%B8%8464-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18-22/23%E0%B8%95%E0%B8%8464-2.jpg


วันที่ 25 ตุลาคม 2564 

        พัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมกิจกรรมวันโฮโลวีน : SP Halloween New Normal เนื่องในวัน Halloween ปีการศึกษา 2564 จัดโดยโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" 
        เพื่อศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรม และสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบกิจกรรมการนิเทศ ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สพป.นครปฐม เขต 2  
        ซึ่งจะเป็น 1 ในหลาย ๆ กิจกรรม ที่อยู่ในรูปแบบนิเทศวิถีปกติใหม่ (Supervision Based on New Normal) สร้างแรงบันดาลใจสูู่การนิเทศอย่างยั่งยืน (Supervision Based on Next Normal) ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community: PLC) ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพผลลัพธ์ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21’ (21st-Century Skill) 
        โดยได้มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมตอบคำถาม เรื่อง งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างแรงบันดาลใจให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยบูรณาการเนื้อหาทางวัฒนธรรมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
        ภาพจับหน้าจอ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18-22/25%E0%B8%95%E0%B8%8464-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%99.jpg

วันที่ 26 ตุลาคม 2564  เวลา 08.30 - 16.30 น. 

        ร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสารสร้างความเข้าใจการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อออกแบบกิจกรรม Coding ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
        โดยคณะวิทยากรจากบริษัท เค.ทิพ 999 จำกัด (คุณฐานพร วายุวรรธนะ / คุณภาณุพงศ์ โศภาวชิรานันท์ / คุณศิวกร แก่นแก้ว) มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 โรงเรียน  
        กำหนดการ : 
- พิธีเปิด มอบสื่อการเรียนรู้และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ
โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
- ชี้แจงรายละเอียดเนื้อหาของกิจกรรมการจัดอบรม (คณะวิทยากรจากบริษัท เค.ทิพ 999 จำกัด)
- ความเป็นมาของวิชาวิทยาการคำนวณ
- การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาการคำนวณ แบบ Unplugged Programing
- เรียนรู้การใช้งาน MTiny Coding Kit
- ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ MTiny Coding Kit
- สรุปกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และต่อยอดกิจกรรมเข้าสู่ห้องเรียน
(นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / นายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศ สพป.นครปฐม เขต 2 / นางสาวสุรีพร พันยุโดด ศึกษานิเทศ สพป.นครปฐม เขต 2)
        อัลบัมภาพ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18-22/26%E0%B8%95%E0%B8%8464-coding.jpg


วันที่ 26 ตุลาคม 2564 

        ร่วมการประชุมกลุ่มนิเทศฯ ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยนายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุม

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/camera-shot-ded/karxan/26%E0%B8%95%E0%B8%8464-meeting.jpg?attredirects=0

วันที่ 27 ตุลาคม 2564  

        ร่วมรับชมกิจกรรม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ระบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Youtube สพป.นครปฐม เขต 2 NPT_2  ณ ห้อง Conference สพป.นครปฐม เขต 2
    - ถ่ายทอดสด > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18-22/PA-NPT2-1.jpg


วันที่ 27 ตุลาคม 2564  เวลา 08.00 น. (และวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564)

        ได้รับเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสื่อการเรียนการอนสามมิติเสมือนจริง Argumented Reality (AR)" ผ่านระบบออนไลน์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน Augmented Reality (AR): โรงเรียนวัดสาลวัน โรงเรียนบุณศรีสวัสดิ์ และโรงเรียนวัดสุวรรณาราม ในความสนับสนุนดูแลจากมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
        - Topic: อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนสามมิติเสมือนจริง (AR) ครั้งที่ 1  Time: Oct 27, 2021 08:00 AM Bangkok
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/93117539083...
Meeting ID: 931 1753 9083  Passcode: AR1
        - แหล่งเชื่อมโยงกิจกรรมการอบรมของโครงการฯ > คลิก  


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18-22/27%E0%B8%95%E0%B8%8464-ar-13.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/18-22/27%E0%B8%95%E0%B8%8464-ar-12.jpg

    - คู่มือฯ (ภายนอกโครงการ) > คลิก  
    
เอกสารสอนการสร้าง AR (Augmented Reality) 
1. สื่อเสริมการเรียนรู้ โลกเสมือนผสมโลกจริง (Augmented Reality)
2. การผลิตสื่อการเรียนการสอนยุคใหม่สไตล์ Aurasma
3. เมื่อโลกความจริงผนวกเข้ากับโลกเสมือน" (Augmented Reality)
4. การสร้าง AR โดยแอพลิเคชั่น Aurasma
5. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบน Tablet ด้วยโปรแกรม Aurasma
6. อาณาจักรสัตว์เสมือนจริง ด้วยเทคโนโลยีAR
    - คู่มือการสร้าง AR: Augmented reality(จริาภรณ์ สุวรรณาลัย) > คลิก 
    - คู่มือการสร้าง AR: Augmented reality(กมลทิพย์ คำพงษ์) > คลิก 


วันที่ 27 ตุลาคม 2564  เวลา 18:27 น.  

        รับชมวีดีโอย้อนหลัง "การพัฒนาการเขียนการประเมินโครงการและการรายงานการประเมินโครงการ" โดย รศ.ดร.สังวรณ์  งัดกระโทก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช > คลิก 

วันที่ 30 ตุลาคม 2564  เวลา 11:18 น. 

        รับฟังการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานศูนย์ HCEC ปี 2565 > คลิก 


12 - 17 ตุลาคม 2564

โพสต์11 ต.ค. 2564 01:33โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 16 พ.ย. 2564 23:54 ]


วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
        ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง เพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมิน PISA 2022 ผ่านระบบ Goole Meet  โดยนายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานการประชุม นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สรุปแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 พร้อมด้วย นางสาวเกริน ช้อยเครือ นายเมธี อ้นทอง ชี้แจงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามกรอบการประเมิน PISA 2022 นางสาวนาลดา ภู่ประเสริฐ และนางสาวสุรีพร พันยุโด ชี้แจงการเข้าใช้งานระบบ PISA – Style online testing  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ ข้าราชการบำนาญ ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และ นางพิมพ์ปวีณ์ ปานเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ ร่วมบรรยายเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2
        วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการอ่านขั้นสูงให้นักเรียนสามารถจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลจากเรื่องที่อ่าน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในระบบ PISA-Style Online Testing 
        กลุ่มเป้าหมาย: ครูภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 22 โรงเรียน 
    - หนังสือราชการ > คลิก 
    - แจ้งเลื่อน > คลิก 
    - เอกสารประกอบการประชุม
        @ การอ่านระดับสูง (พัชรี  ยันตรีสิงห์) > คลิก 
        @ การประเมิน PISA (เกริน ช้อยเครือ) > คลิก
        @ PISA Style สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
    - เว็บเพ็จ การสอบ PISA ของ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
    - เอกสารเพิ่มเติม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและแนวทางในการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/14tkh64/12%E0%B8%95%E0%B8%8464-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95.jpg

วันที่ 12 ตุลาคม 2564
        รับการอบรมออนไลน์ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จัดโดยสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 
        จัดทำ IG น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมาหาราช บรมนาถบพิตร 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/14tkh64/13%E0%B8%95%E0%B8%84-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 15:29 น. ·
        รับชมรายการ ห้องเรียนอารมณ์ดี ผู้บริหารการศึกษาและ ศึกษานิเทศก์ ทาง FB Live 
        Unlearn ปลดความรู้เดิม / อะไรต้องเลิกใช้ / Relearn เรียนรู้เรื่องใหม่ / อะไรที่ต้องรู้ เพื่อเตรียมพร้อมเป็น วิทยากรผู้นำ วิทยะฐานะใหม่ และหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
        ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการ HCEC ศูนย์พัฒนาบุคลากร
        ครูแอน ห้องเรียนแห่งอนาคต ผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง Learning resources & tools
        คุณนุช สุจริตไทย ผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตรสุจริตไทย
        อ วิริยะ ดำเนินรายการ

วันที่ 14 ตุลาคม 2564  เวลา 09.30-12.00 น.
        รับชมรายการพฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2 รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เเละเรื่องราวดี ๆ จากสพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 20 

ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet
ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/tsz-aqcy-jvn
รหัสการเข้าร่วมระบบ IOS : tsz-aqcy-jvn
หรือโทร: ‪(TH) +66 2 844 9331‬ PIN: ‪699 825 482 4247‬#
หมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ: https://tel.meet/tsz-aqcy-jvn?pin=6998254824247
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/14tkh64/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%99.jpg

วันที่ 14 ตุลาคม 2564  เวลา 15.00 – 16.00 น. 
        ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม online กิจกรรม PLC Leader ครั้งที่ 1 โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ร่วมมือกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มุ่งเน้นที่ จะส่งเสริมให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ (Whole School Approach) โดยโรงเรียนในโครงการทั้ง TSQP รุ่นที่ 1 และ TSQP รุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี 2564 รวมทั้งหมด 91 โรงเรียน ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง ต่อเนื่องในปี 2564 (TSQP) สมาชิกจำนวน 100 คน
    Topic: PLC Leader  Time: Oct 14, 2021 15:00 Bangkok
    Join Zoom Meeting  https://zoom.us/j/94678335271?pwd=cndOTnJwczc0TVMrNkxoaDNLRE4rZz09
    Meeting ID: 946 7833 5271  Passcode: 125553
    หนังสือเชิญ > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/14tkh64/PLC%20Leader.jpg

วันที่ 14 ตุลาคม 2564
        ดำเนินการในการนำเข้าข้อมูลเพื่อรายงาน ระบบ PMQA  หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ / แบบรายงาน และเอกสารหลักฐานแนบ การรายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (PMQA 4.0)
        เอกสารแนบ > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/14tkh64/245748838_1298551833918501_1446483666319105540_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/14tkh64/Collage_Fotor.jpg


วันที่ 15-17 ตุลาคม 2564 
        ได้รับเกียรติบัตรการพัฒนาตนเอง จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ  (Work Shop) ในการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 2564 
        คุรุสภาเปิดให้ลงทะเบียน เฟส 3 การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เรื่อง “Education Transformation in the Post – COVID Era: การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” สำหรับเฟส 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จำนวน 18 เรื่อง 
   
หลักสูตร 1 "Homeroom Onsite & Online เพื่อเสริมสร้างฐานกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา" ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/28%E0%B8%AA%E0%B8%8464-%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B21.jpg
หลักสูตร 2 "ออนไลน์อย่างไรให้ไปถึงสมรรถนะ" 
หลักสูตร 3 "ออนไลน์อย่างไรให้ไปถึงสมรรถนะ" ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
หลักสูตร 4 "เสียงที่มีความหมายของเยาวชนไทย: พัฒนาได้จากการคิดอย่างยั่งยืน" 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.jpg
หลักสูตร 5 "การบริหารจัดการชั้นเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์แบบเรียลไทม์"  ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
หลักสูตร 6 "รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต (Education Reimagined: The Future of Learning)" ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A36.jpg
หลักสูตร 7 "รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในอนาคต (Design Thinking)"  
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/phathna-tn/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A37.jpg


9-12 ตุลาคม 2564

โพสต์8 ต.ค. 2564 21:11โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 17 ต.ค. 2564 03:12 ]


วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00-16.00 น.
        พัฒนาตนเองเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator หลักสูตรที่ 7 การจัดการสอบดิจิทัลรองรับการเรียนรู้แบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานอย่างปลอดภัย (Secure Digital Assessment for Hybrid Learning) 
ทำแบบทดสอบ > https://learn-obec.azurewebsites.net/
        รวมครบทั้ง 7 หลักสูตร > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/9%E0%B8%95%E0%B8%8464-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A37.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/9%E0%B8%95%E0%B8%8464-1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/10%E0%B8%81%E0%B8%A264-OBEC.jpg

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564  เวลา 8.00-16.00 น. 
        พัฒนาตนเองรับชมรายการถ่ายทอดสด Live "เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง" จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 > คลิก 

วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564  เวลา 8.00-16.00 น. 
        เข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PERFORMANCE AGREEMENT) "เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง" จำนวน 6 ชั่วโมง โดยเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 
        ภาคเช้า > คลิก 
        าคบ่าย > คลิก 
        ภาพจับหน้าจอ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/244505654_1295604594213225_1200432520917322996_n.jpg


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/10%E0%B8%95%E0%B8%8464-PA-%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A1-DMPA-002367.jpg


วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 
        เข้าร่วมรับชม การสร้างผลงานวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ผ่านระบบ Zoom (Openchat กลุ่มวิทยฐานะ "Teacher Transformation​") > คลิก 
วิทยากร 
    รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
    ดร.ทวีพล จูฑะพล ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา ในการทำวิทยฐานะ ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ
    ภาพจับหน้าจอ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/244994497_1295604984213186_3080339639712478538_n.jpg

วันที่ 11 ตุลาคม 2564  เวลา 8.30 - 12.00 น. 
        รับการปฐมนิเทศ การชี้แจงโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ผู้ส่งผลงานครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11/2564  ผ่านระบบ zoom > คลิก 
    - หนังสือทางการ ใบสมัครและรายละเอียดต่าง ๆ > คลิก 
    - ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 11 ปีการศึกษา 2564 > คลิก 
    - ศึกษาข้อมูลและ ส่งโครงการ (project) ครูเพื่อศิษย์ปลอดอบายมุข รับมือโควิต-19 ได้ในเวปไซต์ ที่ โรงเรียนคําพ่อสอน.com หรือสแกน สมัคร และส่งโครงการฯ วันที่ 15 กันยายน - 31ตุลาคม 2564 ส่งผลการจัดทําโครงการฯ วันที่ 1 - 30 เมษายน 2565  
    - ภาพจับหน้าจอการเข้าร่วมกิจกรรม > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/p78502470834.jpg

วันที่ 11 ตุลาคม 2564  เวลา 10.00-12.00 น.
        ร่วมรับชมรายการถ่ายทอดสดในงานเวทีระดมสมองเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 6 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่าน Zoom และร่วมรับฟังผ่าน Facebook Live หัวข้อ กำหนดการจัดงานเปิดตัวโครงการนำร่องการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จัดโดย สำนักนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับคณะอนุกรรมการสิ่อสารและการมีส่วนร่วม ในคณะอนุกรรมการจัดทำและพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 
        สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา EduSandbox
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนนำร่องฯ 265 แห่ง ที่ได้สมัครเข้าร่วม “โครงการวิจัยกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” เข้าร่วมงานผ่านระบบ Zoom ในฐานะผู้นำคนสำคัญที่จะนำการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้นำทางวิชาการ เพื่อร่วมสร้างตัวอย่าง/แบบอย่างของการนำแนวคิดกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายวรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา, ดร.สิริกร มณีรินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาอื่น ๆ ร่วมพุดคุยในงานนี้
        ผู้ที่สนใจทั่วสามารถร่วมรับฟัง > คลิก 
        ภาพจับหน้าจอการเข้าร่วมกิจกรรม > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A311%E0%B8%95%E0%B8%8464.png

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/11%E0%B8%95%E0%B8%8464-EduSandbox.jpg
ภาคเช้า คลิก 

วันที่ 11 ตุลาคม 2564  เวลา 13.00-15.00 น. ภาคบ่าย > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/240391102_418763662938316_1219410670300600904_n.jpg?attredirects=0


วันที่ 12 ตุลาคม 2564 
        พัฒนาตนเอง รับชมรายการสด การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สายงานนิเทศการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์เดิม (ว17/2552) และหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ (ว11/2564) เพื่อพัฒนางานและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ สายงานนิเทศการศึกษา จัดโดย สมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
Topic: การจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน PA ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
Time: Oct 12, 2021 07:00 AM Bangkok
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96188262683...
Meeting ID: 961 8826 2683
Passcode: 198635
        เอกสารใช้ประกอบในการอบรม > คลิก 
        รายการ ช่วงที่ 1 > คลิก 
        รายการ ช่วงที่ 2 > คลิก 
        ภาพจับหน้าจอจากการประชุม > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/244992982_1295607064212978_6949493913230224415_n.jpg?attredirects=0

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. 
        เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามกรอบการประเมิน PISA 2022 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง เพื่อเตรียมความพร้อมรับประเมิน PISA 2022 ผ่านระบบ Goole Meet 
        โดยนายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  เป็นประธานการประชุม  นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สรุปแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 พร้อมด้วย นางสาวเกริน ช้อยเครือ นายเมธี อ้นทอง ชี้แจงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ตามกรอบการประเมิน PISA 2022 นางสาวนาลดา ภู่ประเสริฐ และนางสาวสุรีพร พันยุโด ชี้แจงการเข้าใช้งานระบบ PISA – Style online testing  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวพัชรี ยันตรีสิงห์ ข้าราชการบำนาญ ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และนางพิมพ์ปวีณ์ ปานเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ ร่วมบรรยายเกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการอ่านขั้นสูงให้นักเรียนสามารถจับใจความสำคัญ วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลจากเรื่องที่อ่าน ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในระบบ PISA-Style Online Testing 

กลุ่มเป้าหมาย: ครูภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 22 โรงเรียน 
    - หนังสือราชการ > คลิก 
    - แจ้งเลื่อน > คลิก 
    - เอกสารประกอบการประชุม
        @ การอ่านระดับสูง (พัชรี  ยันตรีสิงห์) > คลิก 
        @ การประเมิน PISA ( เกริน ช้อยเครือ) > คลิก
        @ PISA Style สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก
    - เว็บเพ็จ การสอบ PISA ของ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 
    - เอกสาร ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านและแนวทางในการยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนไทย > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/PISA1.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/PISA2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/245094796_4442818889117271_4158981301416968137_n.jpg?attredirects=0

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 
        ร่วมการประชุมชี้แจงข้อราชการและแนวนโยบายการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยนายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม เขต 2

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/244475296_2030124237137044_5166021882638492466_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/243582850_2030124150470386_3043809097091344719_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11tkh64/244424924_2030124027137065_1305230469828896760_n.jpg


5, 6, 8 ตุลาคม 2564

โพสต์2 ต.ค. 2564 02:15โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2564 22:49 ]


วันที่ 5 ตุลาคม 2564 
        ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ที่ 268/2564 ลว. 30 ก.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานจัดพิธีต้อนรับผู้บริหารการศึกษา โดยได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ในพิธีต้อนรับ นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ ดร.  มารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/4-8tkh64/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A1.jpg

วันที่ 6 ตุลาคม 2564  เวลา 10.00 น.
        ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ที่ 268/2564 ลว. 30 ก.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานจัดพิธีต้อนรับผู้บริหารการศึกษา โดยได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ในพิธีต้อนรับ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ มารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 นำโดยนายสุริยันต์ สุวรรณทอง นายธนะชน ทัศนะเกตุ นางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี กับ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 เนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่ง  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  โดยมี ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี ผอ.สำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. นายทวีพล  แพเรือง อดีต ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง อดีต ศธจ.นครปฐม ดร.วินัย  พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ดร.สำเริง พูลศรี อดีตรองเลขาธิการ สก.สค. พร้อมด้วยคณะจาก สพป.ปทุมธานี เขต 1 สพป.นครปฐม เขต 1 และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี  ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
        อัลบั้มภาพ โดยงานประชาสัมพันธ์ สพป.นครปฐม เขต 2 > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/4-8tkh64/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/4-8tkh64/243206551_4730258187008499_6380039474019267018_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/4-8tkh64/243082534_4730258290341822_510251949087120059_n.jpg

วันที่ 6 ตุลาคม 2564  เวลา 9.00 – 11.30 น  
        ติดตามร่วมเรียนรู้ กระบวนการ Reflection Workshop Developmental Evaluation (DE) ช่วงต้นน้ำ ปี 2  โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ผ่าน Zoom ในฐานะผู้ประสานงานโครงการฯ > คลิก


วันที่ 6 ตุลาคม 2564
        ปฏิบัติหน้าที่เป็นคริสตศาสนิกชนที่ดี ด้วยการร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่อง "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน" เพื่อรับฟังเสียงประชากรของพระเจ้าในสังฆมณฑลราชบุรีตามกระบวนการสมัชชา > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/4-8tkh64/243525430_919580255354868_4640745569175075831_n.jpg

วันที่ 8 ตุลาคม 2564  เวลา 16.00 - 17.00 น.
        ร่วมกิจกรรม Webinars หัวข้อ Teaching, learning and assessing 21st century skills in education: Thailand’s experience จัดโดย 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ OECD OECD Education Webinars เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและบทเรียนจากประสบการณ์การปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างความเสมอภาคและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับนานาชาติ โดยจะมี Speaker เป็นผู้มีบทบาทในการปฏิรูปการศึกษาทั้งในประเทศไทยและในระดับนานาชาติ ได้แก่ 
    - นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
    - ดร.สิริกรณ์ มณีรินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    - ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร กสศ.
    - ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการ กสศ.
    - Mr. Andreas Schelicher, Director for the Directorate of Education and Skills at OECD
    - ดำเนินรายการโดยคุณ Mr. Stephan Vincent-Lancrin และ Mr. Paul Collard
    - รายการ คลิก 
    - ภาพจับหน้าจอการร่วมกิจกรรม > คลิก 
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/4-8tkh64/244424792_4894257363941567_9026635459286735024_n.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/4-8tkh64/8%E0%B8%95%E0%B8%8464-webinars.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/4-8tkh64/7.jpg

วันที่ 8 ตุลาคม 2564  เวลา 12:31-15.00 น.  · 
        ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด เวทีระดมสมองเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการ เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 4 จัดโดยสำนักนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ร่วมกับคณะอนุกรรมการสิ่อสารและการมีส่วนร่วม ในคณะอนุกรรมการจัดทำและพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) พิธีกรโดย คุณอรรณพ กิตติกุล
ผ่านช่องทาง Facebook LIVE @ThaiPBS และ @ALTV
Facebook : CBE Thailand
Facebook : OBEC Channel
Facebook : EducationSandbox
        ประเด็น"หลักสูตรฐานสมรรถนะระดับประถมศึกษาออกแบบการเรียนรู้อย่างไรให้นักเรียนมีความสุข" > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/4-8tkh64/8%E0%B8%95%E0%B8%8464-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%A1.jpg

        ประเด็น"หลักสูตรฐานสมรรถนะระดับมัธยมศึกษาออกแบบอย่างไรให้โดนใจเยาวชน" > คลิก
1, 2-3 ตุลาคม 2564

โพสต์28 ก.ย. 2564 23:15โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 9 ต.ค. 2564 02:05 ]


วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. 

        ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติภารกิจงานต่าง ๆ ภายในกลุ่มนิเทศฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม PLC สพป.นครปฐม 2 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
    1. การเตรียมความพร้อมดำเนินการจัดประชุมการอ่านขั้นสูง
    2. ให้โรงเรียนดำเนินการรวบรวมข้อมูล SAR เข้าสู่ระบบ e-SAR ของ สพฐ.
    3. การประเมินคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ในระยะที่ 2
    4. การรวบรวมข้อสอบ O -NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อบริการเป็นข้อสอบกลางให้โรงเรียน
    5.การจัดทำคลิป แนะนำและอธิบาย การออกข้อสอบที่แตะระดับสมรรถะ ชั้น ป.6 และ ม.3

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/tkh64/1%E0%B8%95%E0%B8%8464.jpg

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2564

        ได้รับเชิญจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ให้ร่วมเรียนรู้ในการประชุมออกแบบกระบวนการอบรม และการอบรมเชิงปฏิบัติการ Developmental Evaluation (DE) ช่วงต้นน้ำ โดย กสศ. ร่วมมือกับมูลนิธิสยามกัมมาจล จัดการอบรมให้แก่ภาคีผู้รับทุนรุ่นที่ 1-2 ระหว่างที่ 2 - 3 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อให้ภาคีเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุน
โรงเรียนพัฒนาตนเองทั้งระบบ มีความเข้าใจการออกแบบการจัดกระบวนการเครื่องมือ DE จนสามารถวิเคราะห์แผนงาน ออกแบบ
วางแผนการพัฒนาโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ จนสามารถขยายผลผ่านการจัดกระบวนการ DE สู่โรงเรียนในเครือข่ายได้ 


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/tkh64/1.jpg

    - หนังสือเชิญ > คลิก  
    - ภาพการประชุม วันที่ 2-3 ตุลาคม 2564 > คลิก  

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
        มูลนิธิฯ กำหนดจัดประชุม กิจกรรม TSQP Kick Off, Leader Workshop และ Teacher Workshop เพื่อแนะนำความรู้จักโครงการ จุดเน้นของโครงการ ประโยชน์ที่โรงเรียนและนักเรียนจะได้รับ ชี้แจงบทบาทของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ บทบาทผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในโรงเรียน สร้างการรับรู้ของต้นสังกัด เพื่อให้มีส่วนร่วมและสนับสนุนโครงการตามเป้าหมาย

    - บทความเพื่อเชื่อมต่อการรับรู้  Developmental Evaluation 
เอื้อการย์ โรจนจิรไพศาล (มะแม้ว) 12 เม.ย.64. “Developmental Evaluation” สำคัญอย่างไร ทำไมครูต้องใช้พัฒนาระบบวัดประเมิน อ้างใน วิจารณ์ พานิช > คลิก 
Developmental Evaluation : 2. Developmental Evaluation คืออะไร > คลิก 
@ Developmental Evaluation : 26. DE เพื่อพัฒนาโรงเรียนในโครงการ TSQP (1) วิจารณ์ พานิช 31 มี.ค.64 > คลิก
Developmental Evaluation : 27. DE เพื่อพัฒนาโรงเรียนในโครงการ TSQP (2) วิจารณ์ พานิช 2 มี.ค.64 > คลิก  
@ Developmental Evaluation : 33. DE เพื่อการพัฒนาระบบ ววน. วิจารณ์ พานิช 6 ก.ย. 64 > คลิก 
FB มูลนิธิสยามกัมมาจล สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ > คลิก 

ทบทวนกระบวนการ Developmental Evaluation (DE)
    มีหลักการ และ ประโยชน์อย่างไรต่อการจัดการโครงการ?
    Developmental Evaluation (DE) หรือ การประเมินผลเชิงพัฒนา คือ การประยุกต์แนวคิดความซับซ้อนมาสู่การพัฒนานวัตกรรมและใช้ประโยชน์จากการประเมิน โดยมีการนำผลลัพธ์ไปใช้ประโยชน์ในทันที หรือกลุ่มเป้าหมายจะต้องได้ใช้ประโยชน์ในทันที ซึ่งมีความแตกต่างจากการประเมินการจัดการโครงการแบบอื่นๆ
    เนื่องจาก Developmental Evaluation (DE) ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความซับซ้อนของโครงการก่อนเริ่มวางแผนงาน เช่น มีความเสี่ยงอะไรบ้าง, เงื่อนไขใดที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานบ้าง ฯลฯ ส่งผลให้แผนงานที่ถูกร่างขึ้นมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และสามารถนำไปใช้งานได้จริง อีกทั้งปรับเปลี่ยนแผนงานได้อย่างรวดเร็ว


https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/tkh64/125210084_4043439659018899_3800341153758653421_n.jpg


วันที่ 3 ตุลาคม 2564 
        เข้าร่วมรับการอบรม เรื่อง การเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เชื่อมโยงสู่การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง"ศึกษานิเทศก์" ตาม ว11/2564 จัดโดย สพม.ขอนแก่น วิทยากรโดย นายกิตติ กสิณธารา 
        - ลิงค์สำหรับลงทะเบียน > คลิก 
        - ลิงค์ช่องยูทูป กคศ. > คลิก
        - ลิงค์ถามคำถาม (padlad) > คลิก 
        - ภาพจับหน้าจอ > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/tkh64/1-1.jpg


27-30 กันยายน 2564

โพสต์28 ก.ย. 2564 20:39โดยเจนจิรา กุลศรีวัฒนไชย   [ อัปเดต 10 ต.ค. 2564 19:53 ]


วันที่ 27-29 กันยายน 2564 

    
    พัฒนาตนเองโดยเข้าร่วมการประชุมมหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/27ky64/28%E0%B8%81%E0%B8%A264%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/27ky64/2021-09-29_12-34-53.jpg

วันที่ 27 กันยายน 2564 (เข้าห้องย่อย 1) 
- พิธีเปิด > คลิก 
- ปาฐกถาพิเศษและการมอบนโยบาย/ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 > คลิก 
ห้องย่อย 1
- ทิศทางปฏิรูปการศึกษาไทย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ สมรรถนะคนไทยสู่คนคุณภาพสากล > คลิก 
ห้องย่อย 2
- EF กับเด็กปฐมวัย : Can Do ครูทำได้ > คลิก 
ห้องย่อย 3 
- ดัชนีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต > คลิก 
ห้องย่อย 4
- ข้อเสนอการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ความเข้าใจ ความเชื่อ ความมั่นคง > คลิก 

วันที่ 28 กันยายน.2564 
ห้องย่อย 1
- การเรียนรู้ยุคโควิด เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสได้อย่างไร > คลิก 
- การใช้วิจัยเป็นฐานเพื่อพัฒาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของคนไทย 4.0 > คลิก (13.00 -16.00 น. How to สู่ DOE Thailand : บทเรียนจากสถานศึกษาร่วมคิด ร่วมทำ นำเด็กไทยสู่ DOE) / 16.00 -16.55 น. กรณีตัวอย่างสถานศึกษาร่วมพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ห้องย่อย 2
- Platform การสอนออนไลน์-แนวทางการประยุกต์ใช้และตัวอย่างระดับประเทศ > คลิก 
- การพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดพื้นที่เป็นฐาน การเตรียมกำลังงานคุณภาพสำหรับอนาคต > คลิก  
ห้องย่อย 3
- ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม > คลิก 
- การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 > คลิก 
ห้องย่อย 4
- พลิกโฉมการศึกษาของชาติด้วบดิจิตัลแพลตฟอร์ม-โครงการ Mission แมวมอง แมวมี > คลิก
- ถอดรหัสพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่เป็นอิสระ > คลิก 
ห้องย่อย 5
- ลดความเหลื่อมล้ำอย่างไร ให้เด็กไทยได้ไปต่อ > คลิก 

วันที่ 29 กันยายน 2564 
ห้องย่อย 1
- การศึกษากับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ > คลิก 
ห้องย่อย 2
- ทวิภาคีกับการขับเคลื่อนประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา > คลิก
- การพัฒนาการเรียนรู้ที่ยึดพื้นที่เป็นฐานการเตรียมกำลังงานคุณภาพสำหรับอนาคต > คลิก 
ห้องย่อย 3
- ผลิต คัดกรอง พัฒนาครู ผู้บริหาร อย่างไรให้พ้นวิกฤติที่ท้าทายและปั่นป่วนจากหลายปัจจัยรุมเร้า > คลิก 
- การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 > คลิก
ห้องย่อย 4
- แผนการศึกษาแห่งชาติกับร่างประราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ > คลิก 
- การเรียนรู้ยุคโควิด เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสได้อย่างไร > คลิก 


วันที่ 28 กันยายน 2564

        เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ร่วมประชุมกับ star fish เกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2564 
Topic: ชี้แจงโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง
Time: Sep 28, 2021 15:00 Bangkok
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/97186581139...
Meeting ID: 971 8658 1139  Passcode: 398552
    - หนังสือเชิญ > คลิก 
    - ภาพการประชุม > คลิก 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/27ky64/2021-10-11_9-46-27.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/27ky64/28%E0%B8%81%E0%B8%A264-%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%8Bdocx_Page_1.jpgวันที่ 29 กันยายน 2564

        ได้รับเชิญเป็นผู้ร่วมเสวนาในประชุมเริ่มโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง (Kick off) 
Time: Sep 29, 2021 09:00 AM Bangkok
Join Zoom Meeting https://us06web.zoom.us/j/83403152798...
Meeting ID: 834 0315 2798
Passcode: 330477 
        จัดโดยมูลนิธิ Starfish Academy ประชุมออนไลน์ภายใต้โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ต่อเนื่องในปี2564 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และ ครูแกนนำที่ทำงานร่วมกันในโครงการฯกว่า 300 ท่าน จาก 91 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่,ลำพูน,สมทรสาคร, นครปฐม, อยุธยา นอกจากนี้ยังมีท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที๋ฯ และ ท่านศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ,กองการศึกษาสังกัดสำนักงานเทศบาล, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย
        ซึ่งในช่วงเช้าได้จัดกิจกรรม TSQP Kick Off และ Leader Workshop ทุกท่านได้มาร่วมรับฟังถึงภาพรวมของโครงการ รวมถึงทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินโครงการปีการศึกษา 2564 
        ในช่วงบ่ายกิจกรรม Teacher Workshop โดยเริ่มกิจกรรมแรกกับ Starfish Talk “ห้องเรียนแห่งความสุข” ที่ชวนคุณครูมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน และต่อด้วยการแบ่งกลุ่มชี้แจงรายละเอียดแนวทางการพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงเรียน 
        กิจกรรมเหล่านี้ จะได้นำข้อมูลมาสรุปอีกครั้ง และสำหรับแฟนเพจจากโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ ก็ยังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้ไปปรับใช้กันได้
    - หนังสือเชิญ > คลิก 
    - ประเด็นเสวนา > คลิก 
    - คลิปบันทึกเสวนา > คลิก 
    - ภาพการประชุมผ่านหน้าจอ > คลิก 
        ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการเสวนา เรื่อง บทบาทของนักการศึกษากับการพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียนยุคโควิด-19  ข้อคำถาม ในฐานะของผู้ให้คำแนะนำโรงเรียนในการพัฒนาการจัดการศึกษาและสมรรถนะของครู ท่าน ศน.คิดว่า "ครูไทยยุคใหม่ควรมีความรู้ ทักษะและสมรรถนะ อย่างไร? 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/27ky64/35.jpg


วันที่ 29 กันยายน 2564 

        ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพป.นครปฐม เขต 2 (NPT2 AWARDS) ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นด้านวิชาการ โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อรับรางวัล NPT2 AWARDS (ศึกษานิเทศก์ดีเด่น ประจำปี 2564) 
    - รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับมอบเกียรติบัตร ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา > คลิก

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/27ky64/%E0%B8%AA%E0%B8%99-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9964.jpg?attredirects=0
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/27ky64/%E0%B8%AA%E0%B8%99-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%9964-2.jpg


วันที่ 30 กันยายน 2564

        เป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพิ่อ มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
       - คำสั่งที่ 142 / 2564 ลว.11 มิ.ย.64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูเพิ่อมีและเลื่อนวิทยฐานะ คลิก 
        - ชิ้นงาน > คลิก (สงวนสิทธิ์การเข้าถึง)

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/27ky64/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%872.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/27ky64/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg?attredirects=0

วันที่ 30 กันยายน 2564

        ร่วมคารวะและมอบของที่ระลึกให้กับ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 (นายชาญกฤต น้ำใจดี) ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 


1-10 of 85