11 มิถุนายน 2564

โพสต์10 มิ.ย. 2564 22:25โดยเกริน ช้อยเครือ   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2564 02:48 ]

วันที่ 11 มิถุนายน 2564  

        ศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเองโครงการเปิดโลกทัศน์ศาสตร์เทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษาสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เข้าร่วมอบรม เรื่อง การวัดผลประเมินผลออนไลน์ https://fb.watch/62IWvPyenL/  
    เว็บไซต์ > https://sites.google.com/nu.ac.th/edtech64/home

    1. การอบรมครั้งนี้ภาควิชาฯ ได้ใช้โปรแกรม Zoom ในการอบรมโดยได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งจะส่ง link ให้กับทุกท่านผ่านทาง e-mail หากท่านใดไม่ได้รับรบกวนเข้า link ทาง facebook ภาควิชาฯ ได้
    2. โปรแกรม Zoom รับผู้เข้าอบรมในห้องได้จำนวน 1,000 คน เท่านั้น ถ้าท่านใดไม่สาสามารถเข้าห้องอบรมได้ สามารถดูผ่านทาง live สดผ่าน facebook ภาควิชาฯ ได้ (ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร | Facebook)
    3. การรับใบประกาศนียบัตรในการอบรมท่านที่เข้าโปรแกรม Zoom และท่านที่ชมผ่านทาง live สด facebook สามารถไปดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้ทางออนไลน์
https://sites.google.com/nu.ac.th/edtech64/home
    ลิงก์ Zoom : https://nu-ac-th.zoom.us/j/99730002424...
    เงื่อนไข *ต้องทำแบบทดสอบหลังเรียน โดยผ่านเกณฑ์ของการฝึกอบรม ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะได้รับเกียรติบัตร โดยวิทยากรจะดำเนินการให้ท่านผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่าน QR code หลังการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร โดยมีระยะเวลาในการทำแบบทดสอบ 1 ชั่วโมง > ทำแบบประเมิน https://docs.google.com/.../1ct4KYfFLt8JTES.../edit 

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11miy64/2021-06-12_20-15-36.jpg

https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11miy64/Collage_Fotor.jpg

หลักสูตรการสอบรม
    หลักสูตร 1 "Micro learning การเรียนรู้พอดีคำ"
https://script.google.com/.../AKfycbwPl2X9jTkyD4s.../exec
    หลักสูตร 2 Online Teaching Toolshttps://script.google.com/.../AKfycbyCF43YGaaWbVIUfa.../exec
    หลักสูตร 3 Machine Learning
https://script.google.com/.../AKfycbxtQ3.../exec
    หลักสูตร 4 รู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์
https://script.google.com/.../AKfycbzi4IKOFXetr93hT3.../exec
    หลักสูตร 5 สื่อออนไลน์ยุค COVID-19
https://script.google.com/.../AKfycby2PYKreVyKIs3HR0.../exec
    หลักสูตร 6 การวัดผลประเมินผลออนไลน์
https://script.google.com/.../AKfycbzLjIUYzeCNi5ga8V.../exec
    หลักสูตร 7 Google Meets&Digital Classroom
https://script.google.com/.../AKfycbzv3utWTM.../exec


วันที่ 11 มิถุนายน 2564 

        นิเทศ On Site โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 
    - รายงานการนิเทศ > คลิก
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11miy64/200040816_1214388465668172_1841300074437449529_n.jpg
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/bukhlakr/kerin/kickrrm-kar-nithes-laea-kar-ptibati-ngan-sn-kerin-2564/11miy64/198848095_1214388742334811_2936261828082427198_n.jpg


Comments